Plaatselijk Nieuws Vijftigjarig jubileum van het Volkssanatoriumte Hellendoorn No. 5. Jaargang 4. ZATERDAG 2 FEBRUARI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS UWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 548S - 2S4 Adv.-prijs: 1 15 m.m. (dcontant) f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 „Irene" Dinsdagavond heropend. Een gebouw om trots op te zijn. Het Ned. Herv. Jeugdgebouw „Irene", met welke verbouw en restauratie in de zomer van 1951 werd begonnen, kwam gereed en kon Dinsdagavond in tegen woordigheid van zeer velen weer in ge bruik worden genomen. Daarbij zijn vele waarderende woorden gesproken, maar in al deze toespraken werd in de eerste plaats dank gebracht aan God, door Wiens genade dit voor de Ned. Herv. Gemeente zo hoogst be langrijke werk tot stand kon komen. De bijeenkomst werd door de presi dent-kerkvoogd, de heer S. Sikkes, met gebed geopend, nadat gezongen was Ge zang 149 1 „Grote God, wij loven U". Nadat de heer Sikkes een kort woord van welkom had gesproken tot de afge vaardigden, genodigden en al de aanwe zigen, bracht hij dank aan hen, die het initiatief tot verbouw en restauratie na men. Dit werk kostte enorm veel geld, doch vertrouwend op de offerbereidheid van de gemeente, heeft men het ge waagd, in het besef, dat de Hervormde gemeente dit nodig heeft. Ook onze jeugd is het ten volle waard, dat dit tot stand kwam. Besturen, leiders en leidsters, doet zoveel mogelijk Uw nut met dit fraaie gebouw. Maak het u hier gezellig, doch laat hier steeds heersen een christelijke sfeer. De heer Sikkes droeg hierna het ge bouw over aan de kerkeraad, die het bij monde van de praeses, Ds M. J. W. Knip- scheer, in grote dank aanvaardde. Namens de hele gemeente dankte Ds Knipscheer de Kerkvoogdij voor dit kost bare cadeau. De jeugd, zo zeide Ds Knipscheer, kon dit gebouw niet beter op prijs stellen dan door het veel te gebruiken. Moge „Irene" worden een „gemeentewoning", waar we elkaar als leden van onze ge meente veel zullen treffen. Samen ge bouwd worden in het geloof. Hervormde gemeente worden, een eenheid in Chris tus. Schenke God Zijn zegen op al 't werk, wat in 't geloof werd volbracht. Burgemeester Mr W. H. Enklaar die met de beide wethouders de opening bijwoonde wenste de kerkeraad van harte geluk met het prachtige gebouw. Spr. noemde „Irene" een „Veilig Tehuis" en hoopte, dat dit mooie gebouw mag bijdragen tot de geestelijke bloei van de Hervormde en de burgerlijke gemeente. Hartelijk applaus klonk op, toen de oud-godsdienstonderwijzer, de heer H. Stokkers uit Almelo, het spreekgestoelte beklom. Met Ds Jebbink die wegens ziekte verhinderd is om deze avond hier aanwezig te zijn zo vertelde de heer Stokkers, heb ik indertijd enorm veel werk moeten verrichten voordat „Irene" kon worden gebouwd. Maar we hielden vol en het gebouw „Irene" kwam er. Het gebouw, dat in die jaren verrees, was te klein geworden en nu aan de avond van deze blijde dag mag ik nog getuige zijn van de heropening van dit schone ge bouw, waarin we toch ook mogen zien de voortzetting van het werk, dat in vroeger jaren werd begonnen. Namens de kerkeraad der Geref. kerk bracht Ds R. A. Hoogkamp de harte lijke gelukwensen over. Het overbrengen van deze wensen is geen formaliteit, maar we doen dit van harte. We komen wel op twee plaatsen samen om God te die nen, maar eigenlijk zijn we één geheel. Eén Heiland, één bijbel en samen hopen we eenmaal te komen in het Hemels Vaderhuis. Mr G. Vixseboxse, sprekend namens het hoofdbestuur van de Vereniging van Kerkvoogdijen, feliciteerde de kerkeraad met dit prachtige gebouw. De Kerk voogdij staat voor grote financiële zor gen en de hele gemeente zal deze lasten moeten helpen dragen en verlichten. Mr Vixseboxse wekte de jeugd op om intens en goed mee te leven, want de jeugd moét eenmaal de taak van de ouderen overnemen. De heer G. W. Rietman bracht de har telijke felicitaties over van het Bestuur van de „School met de Bijbel". Hij deed zijn wensen vergezeld gaan van een en veloppe met inhoud. Namens allen,, die aan verbouw en res tauratie meewerkten, sprak de architect, de heer L. C. v. d. Bovenkamp. Hij of freerde een fraai gascomfoor, dat in middels al een plaatsje had gekregen in de ruime keuken. De heer B. H. Brouwer, hoofd der o.l. Dorpsschool, sprak namens de Ouder commissie en deed de gelukwensen ver gezeld gaan van een bloemstukje. Door de heer A, Westerik werd ge sproken namens alle jeugdverenigingen, Ned. Herv. Kerkkoor en „O.C.H.". Na mens 15 jeugdgroepen, kerkkoor en O.C.H. werd een fraaie katheder aange boden. Jonge mensen, zo besloot de heer Westerik, laten we dit prachtige gebouw veel gebruiken, maar laten we er ook heel zuinig op zijn. Als concierge zeg ik U mede namens mijn vrouw hier voor bij voorbaat hartelijk dank. Nadat Ds M. J. W. Knipscheer alle sprekers had bedankt voor de goede woorden en cadeaux, werd door verschil lende verenigingen een feestprogramma afgewerkt. Het Kerkkoor zong onder leiding van de heer Heleenders enkele liederen, een leuke pantomime door enige leden van de M.V. „Jong leven", een aardig blij spelletje „Vrouwen en hoedjes" door le den van de M.V. „Martha", een vrolijke klucht door de jongste C.J.M.V.-groep en het optreden van de Krontjongband „Tégahajas". Als altijd fris en vrolijk. Tot besluit werd door enige leden uit de toneelclub „O.C.H." nog opgevoerd de komische één-acter „Pietje". 't Was reeds over twaalven toen Ds Knipscheer deze feestelijke bijeenkomst met dank aan God sloot. Ds Jebbink, die wegens ziekte ver hinderd was om deze avond bij te wo nen, had een brief gestuurd, welke door de heer Sikkes werd voorgelezen. Ds Jebbink feliciteerde in deze brief mede namens mevr. Jebbink de gemeen te hartelijk met het fraaie gebouw en besloot met de bede: „Dat door Gods zegen al het werk dat in „Irene" ge schiedt, moge medewerken aan de op bouw der gemeente. Soli Deo Gloria. Uw oud-predikant, J. JEBBINK, Oud-voorzitter „Irene"-Comité. „HET WOORD" IN DEVENTER. Ds Knipscheer verzoekt ons mede te delen, dat het Ned. Volkstoneel op 28 Febr. (Donderdag) in dé Schouwburg te Deventer zal opvoeren het toneelspel van de helaas te vroeg gestorven Deen se predikant en verzetsstrijder Ds Kaj Munk, getiteld „Het Woord". In de „Ned. Iierv. Kerk" van 19 Jan. j.l. is over dit boeiend en ontroerend spel een uitgebreide recensie opgeno men, waaiin Aart Romein ieder mens met aandrang uitnodigt dit stuk te gaan zien. Het gaat om de zeer belangrijke, actuele, verontrustende prediking, die Kaj Munk hier brengt en die Ben Groe ne veld met de zijnen vertolkt, aldus de beschrijving. De prijzen der plaatsen bedragen f 3.20, f 2.z0 en f 1.70. Belangstellenden die deze voorstelling zouden willen bij wonen, kunnen zich bij Ds Knipscheer opgeven onder overlegging van de toe gangsprijs, waarna de kaarten zullen woraen toegezonden. Het zal dan echter wel noodzakelijk zijn, dat er zoveel gaan, dat er een speciale bus voor ge nomen kan worden. VIJFTIG JAAR GETROUWD. Het echtpaar H. J. Zweers en G. Zweers-Flierman, Beuseberg 147, her dacht Woensdag 30 Januari zijn gouden huwelijksfeest. Behalve buren en fami lie, kwamen de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, en Ds. de Vries het nog krasse bruidspaar gelukwensen, waaraan ook wij gaarne de onze toevoegen in de hoop, dat beide oudjes nog tal van jaren gespaard mogen blijven. Doordat het bericht van dit gouden huwelijksfeest ons te laat bereikte, zijn we niet in staat in dit nummer 'n foto van het gouden paar af te drukken. VEERTIG JAAR LANGS 'S HEEREN WEGEN. Op Vrijdag 1 Februari herdacht de heer H. Oolbekkink, dat hij voor 40 jaar in dienst trad van de Posterijen. Hij heeft als besteller al die jaren in de gemeente Holten talloze berichtgevin gen van lief en leed aan de inwoners bezorgd en er is onnoemlijk veel nieuws door zijn handen gegaan. Het zal de jubilaris, die zich steeds in het bijzon der verdienstelijk heeft gemaakt voor de muziekvereniging H.M.V., wier steunpilaar hij al die jaren is geweest, zeker niet aan belangstelling ontbreken. WATERSCHAP „DE SCHIPBEEK" Tot lid van het Verenigd College van het Waterschap „De Schipbeek" in het kiesdistrct Bathmen is in de vacature, ontstaan door het aftreden van Mr Dr Jordens te Deventer, gekozen de heer S. H. Nieuwenhuis te Colmschate. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: J. W. Baltes, 19 jr., en J. W. Volkerink, 23 jr. Ingekomen: Mr R. C. Dijksterhuis v. Groningen naar Neerdorp 84. J. A. ten Have en echtg. van Bathmen naar Burg. v. d. Borchstraat 28. Vertrokken: H. Ramaker van Waag- weg 2 naar Raalte. H. J. Paalman en echtg. van Look 85 naar Almelo. D. H. ter Steege geb. Traanman van Dorpsstraat 23 naar Rijssen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 uur (Bed. H. Av.) en 10.30 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Inw. Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries (Bed. H. Av.). Collecte voor Inw. Zending. Gerei. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. MIDDAGDIENST WEER OM 3 UUR. De middagdienst in de Geref. Kerk, die gedurende de maanden December en Januari aanving om half drie, zal met ingang van Zondag a.s. weer begin nen om 3 uur. HULP VOOR HET BOUWEN VAN EEN EIGEN HUIS. Deze hulp wordt geboden door de N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeen ten, aldus de Edelachtbare Heer Mr W. Enklaar, burgemeester dezer gemeente in zijn voorwoord op de voorlichtings avond, Vrijdag 25 Jan. in café Maats. Het is voor allen, die hun huisves ting willen verbeteren, niet mogelijk om op de gemeente te wachten. Laat men, als het om financiële redenen mo gelijk is, toch gaan sparen en het aan durven om zijn kansen in eigen hand te nemen. Voor de talrijke, aanwezigen sprak hierna de heer Lula van genoemde Bouwkas. Allereerst wilde de spreker een mis schien bestaande illusie wegnemen. Het bouwen is tegenwoordig duur, ook als U dit doet met behulp van de Bouw kas. Wel maakt de Bouwkas dat het bouwen gemakkelijker en vlugger kan gaan. De Bouwkas van de gemeenten wil vooral voorzien in de behoeften van de bewoners van het platteland. In de noordelijke provinciën hebben reeds zeer velen dit ingezien. 4 a 5000 spaarders zijn al aangeslo ten en al meer dan 1400 eigen huizen werden gebouwd. De eigenaars hiervan hebben, nadat zij een gedeelte hadden gespaard, een lening onder beding van hypotheek van de Bouwkas verkregen. Nu is er een groot onderscheid tussen deze lening en een hypothecair crediet van particulieren of banken. Bij de Bouwkas heeft men de vol gende voordelen: de lening is van de zijde der Bouw kas niet opzegbaar; de rente blijft ongewijzigd geduren de de gehele duur op het percentage, dat gold bij de aanvang der lening; de eigenaar van de woning kan onbe perkt aflossen. Ook de hulp van de technische dienst is voor de aanstaande bouwers, die zelf niet altijd deskundig zijn, van grote betekenis. Na de pauze werden veel vragen door de inleider beantwoord, waaraan wij 't volgende ontlenen. Men kan eigen v'?rk aan het huis, dat men bouwt. bv. als timmerman, schil der enz. inbrengen als spaargeld. Dit is ook mogelijk met de kosten van grond. De Bouwkas heeft een onderhouds- fonds, waardoor de lasten voor de eige naar minder zwaar worden. De Bouwkas stelt geen speciale eisen over de plaats waar men bouwt. Hier voor geldt, gelijk als voor alle andere bouw, 't gemeentelijk uitbreidingsplan. De bouwer is geheel vrij in keuze van architect en aannemers, alleen eist de Bouwkas in het belang van de spaar der dat solide wordt gebouwd en dat de bouwer niet op een voor hem te hoge kosten komt te staan. De Bouwkas steunt ook de bouw van woningen met kleine bedrijfsruimten, zoals winkelhuizen, landarbeiderswo ningen enz. Na alloop van deze uiteenzetting wer den op het witte doek nog vele soorten van met behulp van de Bouwkas ge bouwde eigen woningen vertoond. JAARVERGADERING H.M.V. Maandag 1.1. kwam H.M.V. in jaar vergadering bijeen in café Jansen. De voorzitter, A. Westerik, heette allen welkom en in het bijzonder de dames van de leden. De secretaris, G. Brands, las de notu len voor en het jaarverslag, waaruit bleek, dat het ledental iets terugliep, doch gegronde hoop aanwezig is om op timistisch te zijn, daar er enige leerlin gen bijna klaar zijn. 1951 is, aldus het jaarverslag, 'n best jaar. geweest, omdat we de hoogste af deling mochten bereiken. Evenwel zijn we niet tevreden, voordat het vaandel veroverd is. De penningmeester, B. Maats, gaf z'n financieel verslag, waaruit bleek, dat er geen reden tot juichen is, maar ook niet tot klagen. De controle-commissie bracht bij mon de van T. Nijenhuis verslag uit en vond de bescheiden prima in orde. De aftredende bestuursleden A. Wes terik en Joh. Koopman werden herko zen, terwijl M. Bouwhuis gekozen werd in de plaats van T. Koopman, die be dankte. Besloten werd om deze zomer een avondfestival te organiseren. Ook zal getracht worden deze zomer aan een concours deel te nemen. De jaarlijkse uitvoering werd vastge steld op 15 en 16 Februari in Amicitia. De toneelvereniging „Noad" uit Nijver- dal zal hieraan medewerking verlenen. Nadat er een geanimeerde rondvraag was gehouden, sloot de voorzitter deze prettige vergadering, waarin hij woor den van warme dank en hulde bracht aan H. J. Oolbekkink en zijn vrouw en en hem geluk wenste met zijn 40-jarig jubileum bij de P.T.T. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer E. Ach terkamp, werkzaam bij het G.E.B., is met ingang van 1 Februari benoemd tot schrijver ten parkette van de Officier van Justitie te Almelo. LEZING GAAT NIET DOOR. Door ziekte zal de aangekondigde lezing van mevr. G. J. Stapels-Manoth, welke hedenavond voor de afdeling der Plattelandsvrouwen gehouden zou wor den, niet doorgaan. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: zilverbon van f 2.50; rub berlaars; paar wanten; hond. Verloren: zak haver; paar kinder wanten; grolse want; mondorgel; gebr. want; alpinomuts; rijwieltas met inh.; heren portemonnaie met inhoud. Inlichtingen op het groepsbureau v. Rijkspolitie, Oranjestraat 55 (telef. 352). VERGADERING A.R. JONGEREN. Donderdagavond 24 Jan. vergaderde de Arjos onder leiding van haar voor zitter, de heer H. Beltman in 't gebouw Rehoboth. Na het zingen van Gezang 8 (Mor genzang) vs. 3, 4 en 6 werd gelezen Ro meinen 13 1-7, waarna de voorzitter voorging in gebed. In het openings woord werden de aanwezigen hartelijk verwelkomd op de eerste vergadering in het nieuwe jaar. Politiek gezien staat 1952 in 't teken der verkiezingen, vervolgde de voorz. In verband hiermee zullen er dit jaar positieve daden, ook van ons jongeren, gevraagd worden. Positieve daden, ten eerste door het actief deelnemen aan de verkiezingsstrijd, en ten tweede, door straks op 21 Juni in gesloten gelederen op te trekken naar de verkiezingstoog- dag van A.R. jongeren in Den Haag; en ten derde door onze stem uit te bren gen op Dr J. Schouten, tenminste voor zover wij als jongeren dan stemgerech tigd zijn. Vooral op het appèl in Den Haag mo gen we niet ontbreken. Het moet wor den een grootscheeps, machtig getuige nis van ons Calvinistische jongeren, om tegen de stemmen van ongeloof en revo lutie te verheffen de stem van het Evan gelie! Tegen de revolutie het Evange lie, aldus besloot de voorzitter. De alg adjuncte, mej. Jannie van der Meulen, las hierna de notulen. Vervolgens kwam mej. J. Beltman aan het woord met een inleiding over: Het overheidsgezag. Bij de bespreking, die volgde, kwam 't verschil tussen volkssouvereiniteit en volksinvloed duidelijk uit. Sterk kwam naar voren, dat de bron van het Over heidsgezag niet is gelegen in de volks wil, maar alleen is te vinden in den souvereinen God. AGENDA Vrijdagavond 1 Febr.: Openbare verga dering V.V.D. in hotel Holterman. Aanvang half acht. Vrijdag 1 Febr.: Vergadering Controle vereniging Holten en Omstr. bij café Wed. J. A. Jansen om half acht. Maandag 4 Febr.: Hout verkoop Staats bosbeheer Haarle in Geb. v. Chr. Be langen te Nijverdal, aanvang half 10 (zie annonce). Donderdag 7 Febr., 7.30 uur: Vergade ring Chr. Boerinnenbond in gebouw Rehoboth. Spreekster Zuster Brouwer van Rijssen. Vrijdag 8 Febr.: Boekbespreking door de heer Kolk uit Laren (Gl.) om 7.30 uur in Amicitia voor afd. B.v.O.L.O., Plattelandsvrouwen Holten en Dij kerhoek en Jong Holten. Maandag 11 Febr., 7.30 uur: Praatavond C.B.T.B. in gebouw Rehoboth. Donderdag 14 Febr., Causerie-avond. v. de Holtense Kunstclub in Amicitia. Aanvang 7.30 uur. Zaal open 7 uur voor demonstratie pottenbakster Mw. A. de Mik-de Boer. Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Febr.: Uit voering van H.M.V. in Amicitia. Zaterdag 23 Febr.: Jaarfeest C.J.M.V. „De Vriendenschaar" in Irene. In de pauze werd thee met een bis cuit je geserveerd. De vergadering werd heropend met het zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus. Het politieke maandoverzicht was verzorgd door G. Bolink Hzn. Deze was echter verhinderd zelf aanwezig te zijn, waarom Hs. Landeweerd dit overzicht voorlas. Wat het buitenland betreft, concen treerde zich de bespreking op de Engel se politiek inzake het Europese leger en het Suez-kanaal. Inzake het binnenland vormden Har- degarijp en de schoolstrijd de hoofd schakel van de bespreking. Geconsta teerd werd, dat de schoolstrijd van van daag gevaarlijker is dan in de vorige eeuw. Data en agenda voor de volgende vergadering werden als volgt vastge steld: Vrijdag 29 Febr. Ie Onderwerp: Gezag en Vrijheid, door Jo Aanstoot; 2e onderwerp: Politiek maandoverzicht, door G. Jansen. Na gehouden rondvraag werd gezon den Ps. 43 vs. 3, waarna Hs. Lande weerd voorging in dankgebed. De voor zitter sloot de vergadering. 1902 1952 Op 30 Mei 1952 zal het vijftig jaar geleden zijn, dat het Volkssanato rium te Hellendoorn werd geopend. Men heeft plannen dit feit op een voudige, doch feestelijke wijze te herdenken. Het sanatorium te Hellendoorn is een der oudste van ons land. Het is opge richt in de tijd, waarin de bestrijding van de tuberculose begon op te komen. Deze ziekte eiste destijds vele malen meer slachtoffers dan heden ten dage en in het buitenland beschouwde men reeds sanatoria als een belangrijk hulp middel in de strijd tegen deze gevrees de volksziekte. Aan de vooruitziende blik van men sen als Dr. J. J. Homoet uit Arnhem is het te danken geweest, dat werd opge richt de Vereniging tot Oprichting en Exploitatie van Volkssanatoria voor Borstlijders in Nederland, welke ver eniging begon plannen te maken, zodat op 30 Mei 1902 het nieuwe sanatorium zijn deuren voor de patiënten kon openen. De vereniging heeft van het begin af gestaan onder 't Beschermvrouwschap van H.M. de KoningimMoeder Emma, die ook bij de opening en bij de viering van het 25-jarig bestaan persoonlijk aanwezig was en die bij herhaling van haar belangstelling in het wel en wee van het sanatorium heeft blijk gegeven. Dat de belangstelling van de zijde van het Koninklijk Huis nog steeds bestaat, moge blijken uit het feit, dat de eerste gift in geld, die 't jubileumcomité ont ving, afkomstig was van H.K.H. Prin ses Wilhelmina. Het sanatorium is de afgelopen 50 jaren gestadig uitgebreid, wat nodig was door de toeneming van 't aan tal aanvragen tot opneming van patiënten en ook door de verande ring van inzichten omtrent het onderzoek en de behandeling van patiënten met longtuberculose. Het is van rusthuis tot tuberculose- ziekenhuis geworden en de laatste uitbreiding betreft de nog in aan bouw zijnde afdeling voor operatie- en observatiepatienten. Het aantal bedden is geleidelijk uit gebreid van 48 bij de opening tot ruim 300. Plet sanatorium heeft herhaaldelijk met grote financiële moeilijkheden moeten kampen, vooral in de na-oor- logse jaren, moeilijkheden, die dank zij veler medewerking konden worden be streden, maar die ook thans nog niet zijn overwonnen. En juist in deze tijd, nu zoveel meer voor de behandeling van de patient kan worden gedaan dan vroeger is het noodzakelijker dan ooit, op de been te blijven. Nog altijd over lijden per jaar ongeveer 2000 landge noten aan tuberculose! Ondanks de ongunst der tijden wil 't Bestuur het gouden jubileum vieren. Het is de Geneesheer-Directeur, Dr. Vos, reeds gebleken, dat er van de zijde van oud-patienten, zowel als van oud- personeel veel belangstelling voor dit jubileum bestaat. Men kan gemakkelijk begrijpen, dat het niet mogelijk is alle oud-patienten persoonlijk aan te schrij ven: meer dan 15000 personen zijn in de afgelopen halve eeuw in het sanato rium opgenomen geweest! Wanneer be langstellenden uit beide groepen hun naam en adres aan de Geneesheer- Directeur opgeven, kunnen zij ervan overtuigd zijn, dat zij in de gelegenheid zullen worden gesteld aan de feestelijk heden deel te nemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1