BURGERZINLENING II Plaatselijk Nieuws De woonruimteverdeling. No. 4. Jaargang 4. ZATERDAG 26 JANUARI 1952. HOLTENS NIEUWSBLAD Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1— p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 Adv.-prijs1 15 m.m. (d contant) 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 De tweede ronde voor een burgerzin lening in deze gemeente, welke ik enige weken geleden in dit blad heb mogen inluiden, verloopt niet ongunstig. Het viel te voorzien, dat de crediet- toezeggingen niet in hetzelfde snelle tempo zouden binnen komen, als dit de eerste maal het geval was. Op het moment, waarop ik dit schrijf, is ongeveer voor de helft van het beno digde kapitaal ingeschreven. Ik vertrouw gaarne, dat ook de an dere helft van deze burgerzinlening binnenkort zal worden voltekend. Ware het niet, dat de uitbreiding van ons woningbezit zo dringend nodig was, dan zou ik op. uw burgerzin niet weer zo spoedig een beroep hebben gedaan. Ik meen echter, dat niets onbeproefd mag worden gelaten om tot bouwen te kunnen komen of liever aan 't bouwen te kunnen blijven. Straks zullen weer 16 gezinnen aan een woning geholpen kunnen worden, maar veel meer gezinnen, die op een betere huisvesting welhaast evenveel recht kunnen doen gelden, moeten wor den teleurgesteld. Onze jonge mensen, die zo gaarne hun eigen leven samen zouden willen op bouwen, komen nog haast niet aan bod. Het is bepaald niet goed, dat zovelen, die in normale omstandigheden in het huwelijk zouden treden, dit steeds maar weer moeten uitstellen of anders genoe gen moeten nemen met een plaatsje in het ouderlijk huis. Onze jonge mensen moeten zelfstan dig in het leven kunnen staan en niet steeds onderworpen blijven aan de ouderlijke macht. Zij moeten eigen ver antwoordelijkheid voor eigen leven en eigen gezin alleen kunnen aanvaarden en dragen. Daarvoor is een eigen huis een eerste voorwaarde. De woningnood staat aan deze meest natuurlijke en gezonde gang van zaken in de weg. Het mag niet meer voorkomen, dat, zoals dat twee jaar geleden moest ge schieden, de woningbouw een jaar stil ligt. Dit te voorkomen hebt gij, burgers van Holten, voor een belangrijk deel in uw macht. Wij allen dragen thans voor de woningbouw in deze gemeente grote verantwoordelijkheid, omdat wij allen zijn onzes broeders hoeder. De gemeente-ontvanger doet zijn uiterste best om al diegenen te bezoe ken, waarvan hij meent, dat zij bereid en in staat zijn hun steentje bij te dra gen voor het nieuwe achttal burgerzin woningen. Het zal U duidelijk zijn, dat onze ge meente-ontvanger slechts zo hier "en daar eens een poging kan ondernemen en dat hij aan velen ongemerkt voorbij gaat. Ik zou U daarom willen vragen, om, indien U er voor gevoelt, uw aandeel bij te dragen aan de leniging van de woningnood, U bij de gemeente-ontvan ger of bij mij aan te melden. Uw opgaven zullen door ons natuur lijk als strikt vertrouwelijk worden be handeld. Met uw aller hulp moet het lukken, dat aan de Wansinkstraat wederom 8 burgerzinwoningen verrijzen, als een durend monument van de gemeen schapszin en burgerzin van de Holter ingezetenen. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. Vergadering V.V.M.-Ieveranciers Melkaanvoer bleef op peil. T.b.c.-bestrijding boekte mooie resultaten. In zaal Amicitia werd Vrijdagavond een zeer goed bezochte vergadering ge houden van veehouders, die hun melk leveren aan de Verenigde Veluwse Melkbedrijven V.V.M. te Nunspeet, ont vangstation Look. De bedrijfsleider, de heer Joh. den Besten, heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de heren Ir. B. v. d. Kolk, adj. Rijkszuivelconsulent te Zwol le, en J. Koopmans, propagandist van de Vereniging voor Vrije Handel en Indu strie (V.H.I.) te Leeuwarden. De heer den Besten sprak verder een woord tot de melkrijders en het personeel van 't station Look, met wie in het afgelopen jaar weer op prettige wijze werd samen gewerkt. De aanvoer in de Look handhaafde zich op 4.5 millioen kg., hoewel over het gehele land de aanvoer iets terug liep. Dit zou ook hier het geval zijn ge weest, ware het niet, dat een zestal nieuwe leveranciers in de loop van 1951 besloten hun melk aan de V.V.M. te leveren. De heer den Besten dankte de leveranciers hartelijk voor het in de V.V.M. gestelde vertrouwen. Er zijn nog steeds, volgens spr., een aantal oüd-Wansink-leveranciers, die de „kat uit de boom kijken". Drie jaar lang wordt dit nu al door deze veehou ders gedaan en zij moeten nu toch wel tot de ontdekking zijn gekomen, dat de V.V.M. geen bedrijf is, wat als los zand aan elkaar hangt. Toen de V.V.M. in Holten begon te draaien, zijn verschil lende oud-Wansink-leveranciers naar de Coöp. „De Vrijheid" gegaan, omdat men de zaak niet vertrouwde. Men was bang, dat de V.V.M. hier maar kort zou blijven. Wij hebben m.i. in de achter ons liggende drie jaar wel bewezen, dat we van plan zijn om hier in Holten te blijven. Niemand van ons, zo zeide de heer den Besten, kan in de toekomst zien en voorspellingen doen is gevaarlijk, doch als er niets bijzonders gebeurt, dan ont vangt de V.V.M. over 10 of 20 jaar hier nog melk. De kwaliteit van de in 1951 aange voerde melk was volgens spr. bevredi gend, maar het kan en moet beter. Al leen van kwaliteit melk kan een kwali teit product worden gemaakt, waarvoor men op de wereldmarkt de hoogste prijs ontvangt. De Keuringsdienst zal in de toekomst een nog scherper controle doorvoeren en het is dan ook van het grootste belang, dat de uiterste zorg aan de melk wordt besteed, wil men verschoond blijven van een proces-ver- baal. Laat men vooral ook, wanneer straks de melk weer wordt opgehaald in de nacht van Zondag op Maandag, mee werken door de melk mee te geven. De controlevereniging verlichtte in 't afgelopen jaar weer zeer nuttig werk en ditzelfde mag ook gezegd worden wat betreft de t.b.c.-bestrijding. 1880 koeien wérden onderzocht en 1492 hiervan waren reactie-vrij. Het reactie-percentage bedroeg in 1950 22.8 pet. en in 1951 20.6 pet. 103 bedrijven zijn vrij, wat neerkomt op 44.6 pet. Een 20-tal leveranciers neemt nog niet deel aan de t.b.c.-be strijding. Aan de melkcursus namen aanvanke lijk 10 jongelui deel, doch de cursus eindigde met 8 leerlingen, waarvan 7 een diploma behaalden. Een hartelijk woord van dank sprak de beer den Bes ten tot de heer J. A. Groteboer, op wiens bedrijf de cursus werd gegeven. Nadat de heer Koopmans eerst nog een film had vertoond over „Pluimvee en pluimveebehandeling", werd daarna door hem een lezing gehouden over „Het vrije bedrijfsleven en de noodzaak van vrije handel". Spreker begon met het citeren van de schone coöperatieve leus: „Niet om het gewin, maar voor het gezin". Dit is, vol gens spr., ook niet meer dan een leus. Zelfs in de uitzendingen van de school radio wordt reclame gemaakt voor de coöperatie en het coöperatieve kamp heeft zelfs een opleidingscentrum waar jonge mensen worden opgeleid als pro pagandist tegen de vrije handel. Spr. noemde de coöperatie als middel nuttig, doch totale coöperatie zou on herroepelijk als gevolg hebben een dwangmaatschappij Wat heeft totale coöperatie tenge volge? Men kijke eens naar Noorwegen, Denemarken en Portugal, waar men alle „zegeningen" van totale coöperatie heeft gekregen. De Noorse boeren zijn arm, de Portugezen zijn weerloos en de Denen wenden zich teleurgesteld af. In al deze landen rijzen de particulieire bedrijven als paddestoelen uit de grond. Om dichter bij huis te blijven: De Brabantse Coöp. Zuivelfabrieken heb ben een strijdfonds gevormd, omdat men zich meer en meer bedreigd ge voelt door de vrije ondernemers. De vrije ondernemers zowel als de coöperaties zijn er over uit om winst te maken, omdat alleen een bedrijf kan blijven voortbestaan als er winst wordt gemaakt. Omtrent de winsten der ondernemers heerst er bij velen een wanbegrip. Wan neer een coöperatie winst heeft gemaakt en het reserve-kapitaal wordt versterkt, noemt men dit een verstandig beleid, maar als een vrije ondernemer dank zij hard werken en ploeteren, veelal van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een cent verdient, noemt men dit winst bejag. Spr. besloot zijn lezing met de samen leving te vergelijken met een voetbal elftal. Doordat elf spelers samen wer ken, wordt succes bereikt. Zo moet er ook samenwerking zijn tussen vrije boe ren, handel, industrie en middenstand. Nadat door de heer Koopmans nog een hoogst interessante film was ver toond over de drooglegging van de Zui derzee, hield Ir. v. d. Kolk een inlei ding over het onderwerp: Melkwinning en melkbehandeling. Spr. behandelde eerst de techniek van het melken, d.w.z. in de kortst mo gelijke tijd de emmer vol. De totale melkproductie bedroeg over 1951 pl.m. 5 milliard kg., doch deze productie zou 50.000.000 kg. hoger zijn geweest, in dien 1 procent van de melk als gevolg van slecht melken niet in de uier was achtergebleven. Wat de productie van de melk betreft, staat ons land aan de spits, doch de melkwinning en behan deling laat nog wel iets te wensen over. Er zijn nog steeds veehouders, die niet ten volle beseffen dat melk de grond stof is voor de zuivelfabrieken. Ir. v. d. Kolk stond hierna uitvoerig stil bij het melken zelf en de behan deling na het melken. Van groot belang zijn de volgende 3 punten: 1. Zo min mogelijk stof en vuildeel- tjes in de melk (uier voor het melken met droge doek afwrijven). 2. Goed reinigen van het melkge- reedschap. 3. Koelen van de melk. Nu hoogstwaarschijnlijk binnen af zienbare tijd uitbetaling naar kwaliteit zal plaats hebben, raadde spr. de aan wezigen aan om aan de melk de uiter ste zorg te besteden en wekte hij de aanwezigen op om hun jongere huis genoten aan de melkerscursussen te la ten deelnemen. Ir. v. d. Kolk reikte daarna met een enkel woord de diploma's uit aan de geslaagden, t.w. A. Dijkink Jzn.; J. A. J. Groteboer; H. J. Smook; H. J. Vor- kink; J. M. Haverslag; W. Aalpol; en G. J. Bekkernens. De heer H. J. Smook ontving tevens het voormelkersdiploma. De heer den Besten dankte in zijn slotwoord de beide sprekers en felici teerde de geslaagde melkers. Het ligt, volgens de heer den Besten, in de bedoeling om deze zomer 'n melk cursus te geven onder leiding van de heer Smook en verwacht wordt, dat oen groot aantal jongelui zich als cursist zal opgeven. RAADSAGENDA. De Raad der gemeente Holten komt op Maandag 28 Januari 1952, des nam. 1 uur, ten raadhuize bijeen ter behan deling van de volgende agenda. 1. Ingekomen stukken en mededelin gen. 2. Voorstel tot wijziging van de ver ordening op de heffing en invordering, van keur-, waag- en slachthuisrechten. 3. Behandeling van de begrotingen voor het dienstjaar 1952. 4. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling voor het openbaar lager onderwijs ingevolge art. 55bis der Lager Onderwijswet 1920, voor het jaar 1952. 5. Voorstel tot vaststelling van het voorschot op de exploitatie-vergoeding voor de bijzondere lagere school voor het jaar 1952. 6.1 Rondvraag. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jan, zv. E. Jansen en M. Rensen, Neerdorp 107. Hendrika Ga- rarda, dv. H. A. Willems en E. J. Weg- stapel, Deventerweg 16. Hendrikus, zv. H. Vincent en J. Heerschap, Holter- broek 17. Ondertrouwd: M. H. Korver, 24 jaar, Arnhem en J. H. Vreeman, 22 jaar. Gehuwd: A. J. ter Steege, 27 jr., Rijs- sen en D. H. Traanman, 26 jr. Overleden: J. A. Manenschijn, 69 jr., Beuseberg 81. W. G. Klein Baltink, 73 jr., echtg. v. J. Nijland, Neerdorp 81. Ingekomen: J. H. Vreeman van Arn hem naar Dorpsstraat 55. H. Rama ker van Diepenveen naar Waagweg 2. B. H. Soer van Dalfsen naar Laren- se weg 3. Vertrokken: Ch. A. Honigh van Oran jestraat 38 naar 's Gravenhage. H. J. Stegeman van Dijkerhoek 57 naar Laren (Gld.). CONTROLE VERENIGING. De Controlevereniging Holten en om streken vergadert op Vrijdag 1 Febr. om half acht in café Wed. J. A. Jansen. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, de heer C. G. Bal, is met ingang van 4 Februari a.s. be noemd tot tijdelijk ambtenaar van de buitendienst bij de Coöperatieve Vereni ging -Centraal Beheer" te Amsterdam. De beer Bal zal een taak krijgen in verband met de inwerkingtreding van de Werkeloosheidwet op 1 Juli a.s. en al hier zijn standplaats hebben. ERETEKEN VAN ORDE EN VREDE De burgemeester beeft Maandagmiddag in de raadszaal aan een veertiental mili tairen, welke in Indonesië gediend heb ben, met een toepasselijk woord het ere teken voor Orde en Vrede uitgereikte Het betreft de heren: G. J. Aaftink, Oranjestraat 43; II. Blankena, E 29; G. H. Brinkman, Hbk 61; G. J. Broekhuis, B 53; A. B. Herder, E 17; H. J. Kemper, E 14; II. Kevelam, Larenseweg 13; J. Klein Teeselink, B 36; H. A. Meesterbe- rends, D 33; J. G. J. Nijenhuis, L 45; J. W. Nijenhuis, N 71; F. J. Stam, L 50; J. W. Stevens, D 97 en E. Veneklaa,s, D 100. JAARVERGADERING B.D.V. De Boerendochtersvereniging hield j.l. Maandagavond haar jaarvergadering in Hotel Holterman onder leiding van de presidente, mej. J. H. Wolters. Deze heette de talrijke leden welkom en sprak de hoop uit, dat nog vele meis jes mogen toedreden. Door de secr.esse, mej. D. Bosschers, werd een uitvoerig jaarverslag uitge bracht, waaraan wij ontlenen, dat de vereniging momenteel 38 leden telt. In het afgelopen jaar traden 5 nieuwe leden toe. Uit 't jaarverslag van de penningmees- teresse, mej. M. Sluiter, bleek, dat de vereniging een batig saldo heeft van f30,95. Tot leden der kascommissie voor 1952 werden benoemd: mej. G. Aanstoot en mej. G. Roelvink. Bij de bestuursverkiezing werden ge kozen: mej. II. Nijland en mej. T. Wech- stapel. Aftredend waren: mej, M, Nij land en mej. A. Brinks. De presidende dankte de beide af tredende bestuursleden voor het vele werk, dat zij voor de vereniging gedaan hadden. Besloten werd nog een toneelstukje in te studeren en dit in het voorjaar op te voeren. Na een korte rondvraag sloot mej. J. H. Wolters de geanimeerde vergadering. AGENDA: 19 t.m. 26 Jan.: Candidaatstelling Lid Verenigd College Waterschap „De Schipbeek". Vrijdag 25 Jan.: Voorlichtingsavond Bouwspaarkas in café Maats om 7.30 uur. Maandag 28 en Dinsdag 29 Januari: Balansopruiming van meubelen bij de fa. Wonnink (zie annonce). Maandag 28 t.m. Donderdag 31 Jan.: Op ruiming van manufacturen bij Gebr. Nijkamp (zie annonce). Maandag 28 t.m. Donderdag 31 Jan.: Uitverkoop schoenen bij W. Oolbek- kink, Kerkstraat (zie annonce). Dinsdag 29 Jan.: Heropening van het gebouw Irene des avonds 7.30 uur. Dinsdag 29 Jan.: Concert in de Schouw burg te Lochem, aanvang 8 uur (zie annonce). Woensdag 30 Jan.: Parkgebouw Rijssen, 8 uur, 99ste opvoering „In Londen staat een huis" (zie annonce). Donderdag 31 Jan.: Uitvoering van O. C.H. in Irene. Opvoering van het bij bels drama „Esther" (zie annonce). Donderdag 31 Jan., Lagere Landbouw school, 7.30 uur: Instructie-avond voor de leden van Jong Holten, die deelnemen aan de stalvoedercontrole. Vrijdagavond 1 Febr.: Openbare verga dering V.V.D. in hotel Holterman. Aanvang half acht. Vrijdag 1 Febr.: Vergadering Controle vereniging Holten en Omstr. bij café Wed. J. A. Jansen om half acht. Vrijdag 1 Febr.: Lezing van mevr. G. J. Stapels-Manoth uit Steenwijk in café „Het Bonte Paard", aanvang 8 uur, over „Het aesthetische in ons leven". Deze avond heeft plaats in samen werking met de afd. Bathmen en Dijkerhoek. Maandag 4 Febr.: Houtverkoop Staats bosbeheer Haarle in Geb. v. Chr. Be langen te Nijverdal, aanvang half 10 (zie annonce). Vrijdag 8 Febr.: Boekbespreking door de heer Kolk uit Laren (Gl.) om 7.30 uur in Amicitia voor afd. B.v.O.L.O., Plattelandsvrouwen Holten en Dij kerhoek en Jong Holten. Donderdag 14 Febr., Causerie-avond v. Loterijclub Dr. Nagelhout schilders- uitwisseling. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds de Vries en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds de Vries (Voorb. H. Av.); 7.30 uur Ds Knipscheer. In alle diensten collecte voor Gen- dringen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer (Voorb. H. Avondmaal). Collecte voor Gendringen. Geref. Kerk. 10 uur Ds Heule van De venter en 2.30 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Theol. Hogeschool te Kampen. KEURING DIENSTPLICHT. Bij de op 22 Januari 1.1. te Hengelo gehouden keuring werden 27 personen uit deze gemeente voor de dienstplicht gekeurd. De uitslag hiervan was: goedgekeurd 19 personen, aangehouden 4 personen, tijdelijk ongeschikt verklaard 1 persoon, voorgoed ongeschikt verklaard 3 per sonen. Het betreft hier ingeschrevenen voor de lichting 1953. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: grolse want; herenhand schoen; alpinomuts; kinderwant; twee bankbiljetten; medaillon (R.K.); vulpen; paar kinderwanten; zakdoek; bril in étui; tang. Verloren: handbeschermer v. rijwiel. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55 te Holten (telef. 352). Er zijn thans 16 woningwetwoningen te verdelen. Dat is een verheugend feit, waarnaar door velen met groot verlan gen is uitgezien. Wie deze woningen aan de Kolweg uit de grond heeft zien verrijzen, zal zich met velen verblijden, dat thans het moment genaderd is, dat ze in gebruik genomen kunnen worden. W'elk een span ning moet dit veroorzaakt hebben bij hen, die menen aanspraak te mogen ma ken op de toewijzing van zo'n nieuwe woning. Reeds lang van te voren zijn deze aanspraken, deze verlangens, ter kennis gebracht van de Woonruimtecommissie, die ze van alle kanten bekeken en on derzocht zal hebben om t.z.t. een gedo cumenteerd advies aan Burgemeester en Wethouders te kunnen uitbrengen. Zij, die reeds kortere of langere tijd bij anderen inwonen, hebben de onhoud baarheid van hun positie trachten aan te tonen; oudere mensen hebben hun aan spraken verdedigd met er op te wijzen, dat zij zich vroeger hebben moeten be helpen, zodat nu de jonge mensen dit maar eens moeten doen. Jonge mensen hebben er op gewezen, dat zij, bij de huidige woningnood nooit aan de beurt komen om in het huwelijksbootje te stap pen en jonge gezinnen hebben gezin speeld op de uitbreiding van hun gezin, die het vergroten van hun woonruimte dringend noodzakelijk maakt. En allen leefden en leven onder een geestelijke spanning, welke o.i. haar uitweg zoekt in speculaties omtrent te toewijzing der woningen. Uit deze labyrint van verlangens moest in de eerste plaats de woonruimtecom missie een uitweg zoeken. Maar de Woon ruimtecommissie is een adviescommissie. Zij heeft o.in. tot taak het dagelijks be stuur der gemeente te adviseren om trent de verdeling der woonruimte. Bur gemeester en Wethouders nemen uitein delijk de beslissing, aan wie een woning zal worden toegewezen. Zijn de Woon ruimtecommissie en B. en W. homogeen in hun opvattingen omtrent de bestaande behoefte bij de candidaat-woningzoeken de, dan zullen advies en beslissing niet zover uiteenlopen. Zijn zij dit niet, dan wordt de situatie moeilijker. Het is een zeer -delicate taak, die de commissie te vervullen heeft, welke veel geduld en tact vereist, want haar leden worden onophoudelijk aangesproken over de inhoud van haar adviezen. Voeg daar bij nog het verlangen van de zakenman, om te weten wie een woning krijgen zal en .Pen weef h°e moeilijk en weinig benijdenswaardig dit baantje is. Uit hetgeen zo uit de dagelijkse ge sprekken omtrent de nu aan de orde zijnde woonruimteverdeling naar voren komt, valt af te leiden, dat het deze keer niet helemaal gegaan is zoals het had moeten gaan. De vertrouwelijkheid van het advies is blijkbaar niet geheel in acht genomen en het verbreken van het stilzwijgen is aanleiding geworden, dat sommige candidaten in de mening ver keren, dat zij beslist een woning zullen krijgen. Maar het dagelijks bestuur heeft nog niet beslist, althans haar beslissing nog niet bekend gemaakt. Aan de bo venstaande spanningen zijn er weer meer dere toegevoegd en teleurstellingen kun nen niet uitblijven. Deze^ gang van zaken kan geen be wondering wekken, evenmin als het feit, dat men aan een gezin, dat zijn woning verlaten heeft om een ander ter wille te zijn waardoor tevens een algemeen belang gediend werd een woning aan biedt, waarvan bekend is, dat zij onbe woonbaar is. Hier moet eerst de Wo ningwet worden toegepast, door de be woning te doen staken of de eigenaar te verplichten de woning in een bewoon bare staat te maken. De belofte aan dit gezin zwart op w_it gedaan, dat in een behoorlijke wo ning zal worden voorzien, dient vol ledigste worden nagekomen. Het is een redelijk verlangen, dat met de vertrouwe lijkheid van de adviezen der Woonruim- tecommissie in het belang van de woning zoekenden mag worden gesteld. Radat het vorenstaande Geschreven was, bereikte ons het bericht, dat de vier eerste nieuwe bewoners van de woningen aan de Kolweg aangewezen zijn. Het be treft hier het tweede blok vanaf Van Lindenberg, welke van West naar Oost bewoond zullen worden door de heren E. Limbeek, H. J. Maag. H. Koopman (De venterweg) en II. Kolkman (belasting ambtenaar). Omtrent de verdeling der andere woningen vindt nog geen overleg plaats, zodat alle speculaties daarom trent op zijn minst voorbarig zijn. Zou het ernstig probleem van de wo ningnood voor hen, die de middelen daartoe bezitten, geen gerede aanleiding kunnen zijn om hun gelden aan de ge meente te lenen, opdat nog meerdere wo ningen gebouwd kunnen worden? Een rente van 4 procent is voorts aantrek kelijk, want de Ned. Bank heeft de ren tevoet met een half procent verlaagd, zodat de rente door de overheid geboden, nu zo gek niet is. W. B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1