Woningbouw in 1952 Plaatselijk Nieuws De Dijkerhoekse molen. No. 1. Jaargang 4. ZATERDAG 5 JANUARI 1952. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD Be abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJf Adv.-prijs: 1—15 m.m. a, contantf 1.00. Iederem.m. meer f 0.06 Wij zijn in Holten met de woning bouw op de goede weg, nu wij ons ge meentelijk woningbezit binnenkort met 16 woningen mogen zien uitgebreid. Ofschoon met betrekking tot de toe wijzing dezer woningen nog generlei beslissing is genomen, valt toch reeds met zekerheid te zeggen, dat wij er met de thans in aanbouw zijnde huizen nog lang niet zijn. Velen, die in redelijkheid aanspraak zouden kunnen maken op een betere huisvesting, zullen niettegenstaande de in aanbouw zijnde woningen, voorals nog moeten worden teleurgesteld, zo lang aan het aantal huizen in deze ge meente geen verdere uitbreiding is ge geven. Het is daarom, dat het gemeentebe stuur ook in 't nieuwe jaar met kracht de woningbouw verder zou willen ter hand nemén. In dankbaarheid denk ik terug aan de burgerzinlening, die in September van het vorige jaar binnen een week tot het gewenste resultaat leidde. De moeilijkheden, om op de kapitaal markt leningen te plaatsen duren nog steeds onverminderd voort, zodat, wil len ook in 1952 weder een aantal wo ningen gebouwd kunnen worden, dit wederom burgerzinwoningen zullen moeten worden. Het gemeentebestuur zou gaarne op korte termijn willen overgaan tot de aanbesteding van een achttal nieuwe burgerzinwoningen. Hiervoor moeten wij kunnen beschik ken over een lening, groot f 85.000. Mijn vraag aan een ieder, die daar toe in staat is, die ook het zijne wil bijdragen tot de leniging van de wo ningnood, is: leent de gemeente weder om geld, opdat het gemeentebestuur de strijd tegen één der grootste euvelen van deze tijd, de woningnood, met suc ces kan blijven doorvoeren. Stilstand in de woningbouw betekent verlies en achteruitgang. Voor een gezond volk is goede huis vesting een eerste vereiste. Ik behoef hier niet nader uiteen te zetten om welke grote belangen het in dezen gaat, omdat bij de uitschrijving van de vorige lening ten volle is ge bleken, dat de burgerij van Holten be seft, waar het in dezen om gaat, dat men doordrongen is van de huizen ellende, waaronder zovelen onzer nog moeten zuchten. Leent ons daarom, indien enigszins mogelijk, Uw geld, opdat wij daarvan ten behoeve van onze slecht of niet be huisde Holtenaren het hoogste rende ment kunnen maken. De gemeente mag U als geldgever weliswaar geen hogere rente bieden dan 4 pet. en zij zal over dit geld ook gedurende 30 jaren de beschikking moeten houden, voor onze gemeente zal dit geld echter dienstbaar worden ge maakt aan een der hoogste belangen. Ik stel mij voor, naar ik hoop spoe dig, aan de Raad dezer gemeente een voorstel te kunnen doen tot het aan gaan van een obligatie-lening van ten minste f 85.000,te sluiten bij U, bur gers van Holten, rentende 4 pet. met een looptijd van 30 jaren, waarbij elk jaar 1/30 deel wordt uitgeloot. Omtrent de grootte der coupures kan dan te zijner tijd worden beslist, wan neer bekend ^is in welke orde van grootte op deze nieuwe burgerzinlening wordt ingeschreven. Onze gemeente-ontvanger, de heer G. J. Bouwhuis, zal ook in dezen gaarne ais vertrouwensman optreden, bij hem kunt U evenals bij mij, steeds terecht voor Uw toezeggingen en inlichtingen. Holtenaren, ik doe gaarne nogmaals een beroep op Uw burgerzin en Uw naastenliefde; stelt gij ons in staat om te doen, wat er van ons als gemeente bestuur wordt gevraagd: de leniging der woningnood. De. eerste ronde in de strijd tegen de woningnood is gewonnen, de bel gaat thans voor de. tweede ronde. Ik hoop, dat gij die bel zult willen horen en dat gij voor die tweede ronde zult willen aantreden. Het gaat om het belang van onze medeburger, het gaat om ons aller be lang. W. H. ENKLAAR, Burgemeester. JAARVERGADERING C.J.M.V. (dorp). Bovengenoemde C.J.M.V. hield haar 34ste jaarvergadering in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk. De voorzitter heette allen hartelijk welkom en open de de vergadering met gebed. De bijbel inleiding, handelende over Marcus 6, was in handen van E. Keulerman. In de pauze werd thee met koek ge serveerd. De secretaris J. W. Wesseldijk bracht verslag uit, waaruit we aanstippen, dat de vereniging 42 leden telt. Voorts vier onderafdelingen met 98 leden. Het ledental liep iets terug, hetgeen zijn oorzaak vond in de militaire dienst en overgang naar andere afdelingen. De penningmeester Joh.Meerman kon een batig saldo boeken van f 125.45. De uitgaven bedroegen f 1314.56. Bij de bestuursverkiezing werd G. Steunenberg herkozen en inplaats van Joh. Meerman en F. Pasop, die zich niet herkiesbaar stelden, werden gekozen H. Verveda en G. Koopman. Na een geanimeerde rondvraag sloot de voorzitter de vergadering met dank zegging. BENOEMD ALS SCHOOLHOOFD. De heer J. Wiersma, onderwijzer aan de .Christelijke school (hoofd de heer Kroon), werd benoemd tot hoofd van de Geref. school te Elim (Dr.). VERGADERING A.R. JONGEREN. Vrijdagavond 29 December hield de ARJOS (Anti-Rev. Jongeren Studieclub) een druk bezochte vergadering in het ge bouw „Rehoboth". De voorzitter, de heer H. Beltman, liet bij de aanvang zingen Gez. 292 1 (Bundel N.H. Kerk), ging hierna voor in gebed en las vervolgens Openb. 20 11 tot 21 8. Naar aanleiding van dit Schriftgedeel te sprak de voorzitter een openingswoord, waarna de aanwezigen, in 't bijzonder een vijftal gasten en enige nieuwe leden, hartelijk werden welkom geheten. Het jaar onzes Heeren 1951 is bijna ten einde, aldus de voorzitter. Is het voor ons ook geweest een jaar onzes Heeren, een gave Gods? Hebben wij dit jaar gestaan in Zijn dienst, ook als lid van de ARJOS? Het jaar vervliegt, maar wat we gedaan hebben of verzuimd heb ben blijft ons toegerekend. Op de grote oudejaarsavond dezer wereld zal Chris tus ons oordelen naar onze werken. Het bezig zijn met de dingen van Gods Ko ninkrijk, zo als hier op de ARJOS, is hoogst verantwoordelijk, 't Is ons ten voordeel of ten oordeel! Zij ons dat een spoorslag om in 1952 ons te geven met ijver en energie aan onze politieke roe ping en taak als lid der ARJOS. De Christelijke politiek en het ARJOS-werk moet voor ons zijn een zaak des geloofs en van gebed. Dan is de oudejaarsavond dezer schepping voor ons geen verschrik king. Want dan volgt voor ons op die oudejaarsavond de blijde nieuwjaarsmor gen der herschepping. Die op den troon zit, zegt: „Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega". God beheerst dus de tijd. Ook in 1952, en dat geeft rust. Mej. T. Kolkman las vervolgens de notulen en de heer B. Beltman bracht verslag uit van de door hem bezochte jaarvergadering der Nationale Org. van ARJOS-clubs, gehouden te Utrecht op 24 November 1951. Hierna brengt Mej. Dinie Hazewinkel een inleiding over „Het uitgangspunt in de politiek". Een zeer geanimeerde discussie volgde hierop. Sterk kwam hierbij naar voren, dat de eeuwige be ginselen van Gods Woord ook het staat kundig leven moeten beheersen. Na de pauze werd de vergadering her opend met het zingen van „Beveel ge rust uw wegen", waarna de heer Herm. Beldman in de maandelijkse politieke rondblik de voornaamste gebeurtenissen (Egypte, N.-Guinea, het Europese leger) de revue liet passeren. Nadat de agenda voor de eerstkomen de vergadering was vastgesteld, ging Mej. Hazewinkel voor in dank aan God, waarna deze door meer dan 50 personen bezochte vergadering door de voorzitter werd gesloten. ONDERHOUDSWERKEN RIJKSWEGEN. Aan onze plaatsgenoten, de fa. J. Kre kel Zn., wegenbouwers, is door de di rectie van de Rijkswaterstaat voor het jaar 1952 wederom opgedragen de on derhoudswerken aan de Rijkswegen: De venterGoorDiepenheimGelderse- grens en HoltenAlmelo voor de som van f 118.860. WIJZIGING ZIEKENFONDS VOORZIENINGEN. Met ingang van 1 Jan. j.l. zijn in de ziekenfondsvoorzieningen enkele belang rijke wijzigingen aangebracht, welke wij in het kort hieronder laten volgen: Tandheelkundige hulpBijbetaling vul lingen niet-gesaneerde gebitten f 1.50 per vulling. Gesaneerde gebitten geen bij betaling. Bijbetaling gebitten: Volledig gebit f 60.—, half gebit f 32.50. ZiekenvervoerTaxi-vervoer: bijbeta ling f 1.50 enkele rit, f 3.per retour. Ziekenautovervoerf 2.50 enkele rit, f 5.per retour. Kunstmiddelen: Vervallen zijn de bij dragen in de kosten van brilleglazen, breukbanden, buikbanden, elast. kousen, steunzolen, gipsbedden, orthopaedisch schoeisel, teenwiggen, inhalatoren en suspensoirs. Voor kunstledematen wordt de zieken fondsbijdrage aanmerkelijk verhoogd. Vrijvv. verzekerden boven 65 jaar: De korting op de premie van deze verzeker den is thans geworden 50 cent per week in plaats van 30 ct. DIPLOMA VOOR PRIMA BOTER. De Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" behaalde bij de wekelijkse boterkeuring, uitgaande van de Geld.-Ov. Zuivel Bond te Zutphen een diploma voor goede kwaliteit boter. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Berend Jan, zv. G. J. Schut te en G. Achterkamp, Kerkstraat 24. Hermannes, zv. G. J. Boode en D. J. Willemink, Espelo 64. Ondertrouwd: H. J. Paalman, 25 jr., en J. Koetsier, 20 jr. A. J. t. Steege, 27 jr., Rijssen en D. H. Traanman, 26 jaar. Gehuwd: A. E. van den Bos, 25 jr., Laren (Gld.) en H. Vincent, .19 jr. Overleden: H. Paalman, 3 w., dv. B. J. Paalman en H. Mekenkamp. J. Stoevenbeld, 72 jr., wed. v. G. J. Jan sen. Ingekomen: J. M. Ahoud van Eist (Gld.) naar Burg. v. d. Borchstraat 10. Vertrokken: H. J. Klein Legtenberg- geb. Karkdijk van Oranjestraat 33 naar Markelo. H. de Muijnck geb. Meer man van Dorpsstraat 59 naar Diepen veen. LOOP DER BEVOLKING IN 1951. Op 1 Januari 1951 telde de gemeente Holten 5249 inwoners, waarvan 2660 mannen en 2589 vrouwen. Het aantal geboorten in het afgelopen jaar bedroeg 109. Hiervan waren 54 jongens en 55 meisjes. In totaal zijn 38 personen overleden, n.l. 19 mannen en 19 vrouwen. 258 personen hebben zich in de loop van 1951 alhier gevestigd. Daarentegen hebben 312 personen de gemeente ver laten. Het aantal inwoners per 31 December 1951 bedraagt 5266, bestaande uit 2676 mannen en 2590 vrouwen. De bevolking is derhalve toegenomen met 17 perso nen. Het aantal levenloos geborenen be droeg 3. Er werden 57»huwelijken gesloten. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: paar wanten; paar hand schoenen; vulpen; paar wanten; paar kinder wantjes; polshorloge; portemon- naie met inhoud; dubbele fietstas; een muntbiljet van f 2.50. Verloren: rechter want; paar zwarte handschoenen. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55 (tel. 352). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9.30 -en 10.30 uur Ds Corbijn van Willemsvaart. In beide diensten collecte voor Inw. Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries. Coll. voor Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten extra collec te voor de hulpbehoevende kerken in de classis Deventer. AANTAL WEGINGEN EN SLACHTINGEN. Gedurende het 4e kwartaal van 1951 werden in het gemeentelijk abattoir ge slacht 2081 runderen, 12 kalveren, 28 nuka's en 17 varkens, totaal 2139 stuks. Het aantal huisslachtingen bedroeg 108 runderen, 20 pinken, 152 varkens, totaal 280 stuks. Het aantal wegingen bedroeg op de waag 2464 varkens. Het aantal slachtingen gedurende het gehele jaar 1951 bedroeg in het slacht huis: 1 paard, 6429 runderen (v. j. 5707), 87 kalv. (v. j. 112), 129 nuchtere kalveren (v. j. 638) en 92 varkens (v. j. 127), (v. j. 1 schaap), totaal aantal stuks 6738 (v. j. 6595). Het totaal aantal huis slachtingen bedroeg 193 runderen (v. j. 140), 30 pinken (25), 457 varkens (v. j. 579), totaal 681 stuks (v. j. 747). Het totaal aantal wegingen op de waag bedroeg 10940 varkens (v. j. 12356). KERSTREIS N.R.V. IN HOLTEN. De heer J. Havenaar, reisleider der Nederlandse Reisvereniging, Kanaal- weg 19 te Delft, schrijft ons: Een gezlschap dames en heren der N.R.V. bracht van 22 t.m. 26 December de Kerstvacantie in het mooie en gast vrije Holten door en logeerde in het be kende hotel Holterman. Zij woonden het Kerstoratorium bij in de Ned. Herv. kerk en brachten ook 'n bezoek aan de pottenbakster, dat zeer in de smaak viel bij de deelnemers. Een hoogtepunt van de reis was de lezing van Piet Bos over het dieren leven op de Holterberg en de bazar van de Holter Muziekvereniging. Plet was een prettige Kerstvacantie en wij danken alle Holtenaren die daar aan hebben meegewerkt zeer hartelijk. Laten wij ook in de toekomst samen werken, vrienden, in het belang van uw mooie omgeving en in het tot stand komen van de verbroedering tussen stad en land. Dat het U allen goed zal gaan in 1952 is ons aller wens! DE WERELD HEEFT GEEN WACHTKAMER. De N.V.V. Bestuurdersbond alhier ver zoekt ons mede te delen, dat voor de op voering van het inmiddels zeer bekend geworden toneelstuk „De Wereld heeft geen wachtkamer" van Maurits Dekker door het Ned. Volks-Toneel op Zater dag 12 Januari a.s. in Amicitia een be perkt aantal kaarten beschikbaar is voor niet-leden. Voor nadere bijzonderheden daaromtrent wordt verwezen naar de in dit nummer voorkomende advertentie. Voor de leden geldt de volgende rege ling: Ieder aangesloten lid heeft recht op een kaart van 60 ct en kan voor echt genote of verloofde via de afdelings penningmeester van zijn organisatie een of meer kaarten krijgen van f 1.25. Het is wenselijk, dat de leden hun kaarten zo spoedig mogelijk afnemen, opdat in het begin van de volgende week bekend is hoeveel kaarten voor niet-leden be schikbaar kunnen worden gesteld. Voor oudere mensen en zij, die slecht horen, is het wenselijk, dat zij vroegtij dig, in elk geval voor half acht, aanwe zig zijn, opdat zij een plaats vooraan kun nen krijgen. Indien zij de wens daartoe aan de penningmeester te kennen geven zal voor hen een plaats worden gereser veerd. De pers is vol lof over dit stuk, dat ons in aanraking brengt met een benau wend tijdsprobleem: Atoom-energie. Het gebeurt maar hoogst zelden, dat men hier kan profiteren van het optre den van een beroeps-gezelschap. Er mag dus geen plaats onbezet blijven in Ami citia. Jaarvergadering C.B.T.B. Op Vrijdag 14 December j.l. hield de afdeling Holten van de CBTB haar jaar vergadering in het gebouw „Rehoboth". Deze jaarvergadering stond onder lei ding van de heer J. Wiersma, die opende met gebed.; Allen werden welkom ge heten, in 't bijzonder de heer W. Riet berg, assistent RLVD, die een inleiding hield over „Veevoeding". In zijn openingswoord zei de voor zitter, dat het dit voorjaar nat en koud is geweest en sommigen reeds klaagden: „Wat zal het toch worden". Door Gods gunst zijn we hierin wel weer be schaamd geworden. De oogst is heel goed geweest. Op alle Protestants-Christelijke boeren rust de plicht om zich bij de Christelijke organisatie, dat is de CBTB, aan te slui ten. Daarna was er verkiezing van twee bestuursleden wegens het aftreden van de heren M. Teeselink en F. L. Tromop. Beiden stelden zich niet weer herkies baar. Gekozen werden de heren D. J. Bronsvoort en Herm. Landeweerd. Bij de verkiezing van districtsbestuurs leden werden herkozen de heren M. Teeselink, Herm. Landeweerd en G. Stam. De heer W. Rietberg hield hierna een inleiding over „Veevoeding". Wil men het boerenwerk goed ver staan, dan moet men van jongsaf in de boerderij zijn opgegroeid. Plet gemengde bedrijf, zoals wij dit' in onze streken kennen, heeft z'n inkomsten uit de drie belangrijke peilers: de veehouderij, de varkenshouderij en het pluimveebedrijf. Als we één der drie peilers verwaar lozen, doordat we b.v. heel weinig of geen varkens houden, betekent dit een bron van inkomsten minder. Hoewel de prijs wel eens wat schommelt en er perioden zijn, dat van één of andere tak van het bedrijf.de prijs aan de lage kant is, raadt spr. aan zich hier niet te veel aan te storen en, zoals de zaken nu lig gen, gewoon door te gaan. Een ander geval zou het zijn, als er b.v. een ernstige uitvoerbelemmering zou komen. Voor de veevoeding is het uitermate belangrijk, dat we zelf zoveel mogelijk in eigen behoeften voorzien. Voor onze melkveestapel moeten we streven naar een ruwvoerrantsoen van pl.m. 8 k.g. best hooi, 15 k.g. kuilvoer en 2025 k.g. voederbieten per dag per stuks grootvee, na de knollen tijd. In de knol len tijd is het zeer aan te raden, dat bij 5060 k.g. stoppelknollen per dag een koe 45 k.g. hooi wordt gevoerd in plaats van evenzoveel stro. Met een voor beeld op het bord maakte spr. duidelijk, dat men bij een rantsoen van stoppel - knollen en stro een belangrijk tekort aan zetmeel heeft voor koeien van pl.m. 8-9 liter melk, terwijl dit niet het geval is als hooi wordt gevoerd inplaats van stro. Het tekort aan zetmeel kan natuurlijk ook op andere wijze ondervangen wor den. Het bouwplan om voldoende veevoer te winnen moet er dan ongeveer als volgt uitzien Per stuk grootvee (jongvee omrekenen) moet 1200 k.g. hooi aanwezig zijn. Dit komt overeen met een oppervlakte van 2530 are van goede opbrengst. (Hierbij is inbegrepen 4 k.g. hooi in de knollen - tijd). Om 2025 k.g. voederbieten te kunnen voeren na de knollentijd moet per stuks grootvee 45 are voederbie ten verbouwd worden. Voor 15 k.g. kuilvoer na de knollen - tijd moet per stuks grootvee een opper vlakte van 20 are gekuild worden. De kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol, dus vroeg hooien (ruiters) en kuilen met toevoeging van zuur, melasse of Hardeland-methode. Bij de varkensmesterij werd de ver houding eiwit zetmeel besproken van het rantsoen. De eigenverbouwde aard appelen nemen hierbij wel een belang rijke plaats in. Een zeer goed rantsoen voor mest- varkens is per varken per dag: 1 k.g. D.A.-meel plus 1/2 k-g» of meer graan- meel (rogge, gerst, haver) plus gestoomde aardappels tot verzadiging. Eiwitrijk meel is zo samengesteld, dat lllllllllllllllllllllllllillllllilllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllll AGENDA. Vrijdag 4 en Zaterdag 5 Jan.: Bioscoop in Amicitia. Beide avonden draait de bekende film „Louise Lotte". Zater dagmiddag kindervoorstelling met „Jopie Slim". Dinsdag 8 Jan.: Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Glo ria" om half acht in „Rehoboth". Woensdag 9 Jan.: Vergadering Christ. Boerinnenbond, 's avonds half acht, in gebouw Rehoboth. Vrijdag 11 Jan.: Voortzetting cursus E.H.B.O. Zaterdag 12 Jan.: Ned. Volkstoneel in Amicitia met „De wereld heeft geen wachtkamer", van Maurits Dekker. Aanvang half acht. (Zie annonce.) Maandag 14 Jan.: Voortzetting cursus E.H.B.O. Illllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll dit past op bedrijven, waar geen of wei nig aardappelen zijn of graan aanwezig is. Eiwitarm meel komt, wat de eiwit zetmeel-verhouding betreft, ongeveer overeen met graanmeel. Bij de pluimveevoeding werd er op ge wezen, dat een kip evenveel grammen ochtendvoer moet opnemen als gemengd graan. Wordt meer gemengd graan ge voerd dan ochtendvoer, dan krijgt een kip te weinig eiwit, wat de boer eieren kost. De verhouding van het gemengd graan moet bij voorkeur zijn: een derde mais, een derde gerst en een derde ha ver. De haver mag desnoods 40—45 pro cent uitmaken, maar niet hoger. Bij gebrek aan gemengd graan wordt in de praktijk soms wel tot 60 of 70 pro cent haver gevoerd, waardoor de kip op de duur licht wordt en te vroeg met de leg ophoudt. De zetmeelwaarde van ha ver ligt belangrijk lager dan die van mais. Daarom is het aan te bevelen om het tekort aan gemengd graan aan te vullen met een gedeelte zelfverbouwde mais. Om de voedselopname te verho gen is verlichting 's morgens of 's avonds zeer aan te raden. Op dit onderwerp volgden vele vra gen, die door de inleider werden beant woord. Het was inmiddels reeds laat gewor den, toen de inleider deze leerzame avond met dankzegging sloot. Bij het bezoek van de Commissaris der Koningin aan onze gemeente en aan de buurtschap Dijkerhoek, nu enkele weken geleden, hebben de schoolkinderen al daar de hoge gast een lied toegezongen. Dat was maar niet zo een versje zonder inhoud, doch het handelde over de mo len. De Dijkerhoekse molen raakt in ver val cn daar moet wat aan gebeuren. Men is „wies" met dit monument in het centrum van de buurtschap en wil het niet gaarne missen, vandaar dat langs de indirecte weg van het lied bij de hoogste magistraat in de provincie een balletje is opgegooid voor de molen. Zijn wij wel ingelicht, dan is de hoog ste magistraat in de gemeente ook werk zaam voor het behoud van de Dijker hoekse molen en heeft onze burgemeester onderhandelingen aangeknoopt met Jiet bestuur van de vereniging „De Hollandse molen', welke naast de provincie het herstel van landschapschoon, door de restauratie van windmolens, helpt sub sidiëren. Het lied drukken we hieronder nog even af om de lezers in kennis te stel len met het berijmde verzoek van de Dijkerhoekse schooljeugd. Wijze: Limburg, mijn vaderland. Welkom hier in Dijkerhoek, Roepen wij U toe. Want beslist, dit hoog bezoek Stemt ons blij te moe. Dat gij hierheen komen wilt, Dat ons klein gehucht, Door U niet vergeten wordt, Verheugt ons geducht. 't Hoogst gezag in ons gewest Kwam naar Dijkerhoek, Kwam op zijn inspectiereis Bij ons op bezoek. Wilde graag de molen zien En de zaken hier. Dit 's de reden van de eer, 't Doet ons veel plezier. 't Molentje van Dijkerhoek, Centrum van de buurt, Raakt in een vervallen staat, Als het langer duurt Nodig moet ze opgeknapt, Ieder dat beseft, Want wij willen haar niet kwijt, 't Is iets van ons zelf! Moog'lijk, Hooggeachte Gast, Komt ge nog eens weer, Als ons molentje weer draait, Ja, wij hopen 't zeer. Misschien dat, na rijp beraad, Men de midd'len vindt Ieder, die hier medewerkt, Is wel onze vrind!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1952 | | pagina 1