If «f£Ti i li ii i Coöp. Boerenleenbank Het Kind der kribbe Nieuwjaarsgroeten Lagere Landbouwschool aan de Oranjestraat officieel geopend ill Accountanti&anto-o.'i, Ten Ro£ócfieA No. 51. Jaargang 3. ZATERDAG 22 DECEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5488 - 284 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 BELANGRIJK MOMENT VOOR DE BOERENSTAND VAN HOLTEN. De boerenstand van Holten heeft een kostbaar, geschenk ontvangen en het dorpsbeeld is belangrijk verfraaid door de stichting van de lagere landbouw school aan de Oranjestraat. Een school, welke is bedoeld als een opleidings instituut voor de hele toekomstige boe renstand van onze gemeente en haar naaste omgeving en vooral voor die jonge boeren, welke een kans zullen krijgen in de landbouwsector hun be staan te vinden. Na een betrekkelijk korte periode van voorbereiding werd op 20 Januari van dit jaar door de Minister v. Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening aan de afdeling van de O.L.M. 'n lagere landbouwschool toegewezen, welke school dank zij de voortvarendheid van het gemeentebestuur, met aan 't hoofd onze burgemeester, en de medewerking van velen wier hulp of arbeid nodig was, reeds nu in gebruik kon worden genomen. De afgelopen Donderdag was dan ook een belangrijk moment voor onze boe renstand, toen de school door het gem.- bestuur, bij monde van de burgemees ter, Mr W. H. Enklaar, officieel aan de O.L.M. kon worden overgedragen, In de feestzaal van hotel Vosman wa ren Donderdagmiddag velen aanwezig om van deze plechtigheid getuige te zijn. Behalve het dagelijks bestuur der gemeente en de leden van de raad wa ren aanwezig de vertegenwoordiger van de Minister, Ir N. van Vliet, Directeur van het Landbouwonderwijs; Ir J. Baas, Inspecteur van het Lager Landbouw onderwijs in dit gewest; de voorzitter van de O.L.M., de heer J. C. Wolthuis te Vroomshoop; Mr G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer; het voltallig be stuur van de O.L.M. afdeling en verder de vertegenwoordigers van de talrijke landbouworganisaties en coöperaties; van de handeldrijvende middenstand en uit onderwijskringen, o.a. de inspecteur van het Lager Onderwijs, de heer A. L. Dubel uit Deventer. Rede van de burgemeester. De burgemeester sprak daarbij de aanwezigen als volgt toe: Mijnheer de vertegenwoordiger van den Minister van Landbouw, Dames en Heren, Het is vandaag voor de gemeente Hol ten en met name voor het agrarische gedeelte onzer gemeente een belangrijke en blijde dag, nu wij hier bijeen zijn om het nieuwe gebouw der Lagere Land bouwschool in gebruik te stellen. Het verheugt het gemeentebestuur bij zonder, dat zovelen van dit feit getuige willen zijn. In het bijzonder Uw tegenwoordigheid, Mijnheer de Directeur van het Land bouwonderwijs, gevoelen wij als een voor recht. Wij stellen het op zeer hogen prijs, dat U door Uw aanwezigheid hier, wilt doen blijken van Uw belangstelling en relief wilt verlenen aan de plechtigheid, die over enkele ogenblikken zal plaats vinden. Dat al diegenen, die aan de stichting der school en de totstandkoming van het gebouw hebben medegewerkt, zich hier hedenmiddag hebben willen verzamelen, stemt ons tot dankbaarheid. U allen heet ik gaarne van harte wel kom. Het is een lange weg geweest, die wij hebben moeten gaan, voordat wij kwamen aan het moment, dat wij thans beleven. Voordat in Februari van dit jaar de Lagere Landbouwschool te Holten aan de Overijsselse Landbouworganisatie werd toegewezen, voordat ook heden morgen de laatste werkman het kloeke en schone gebouw dezer school verliet, is er veel moeten gebeuren. Reeds in Januari 1946 is aan de reeds lang sluimerende verlangens der plaat selijke landbouworganisaties om te Hol ten te geraken tot een eigen lagere land bouwschool vaste vorm gegeven door een tweetal verzoekschriften aan de Minister van Landbouw, waarin om de teoewijzing ener school werd verzocht. Sedertdien is aanhoudend aan de deur van de Directeur van het Landbouw onderwijs in Den Haag geklopt en nog eens geklopt, en jaar na jaar verstreek zonder dat aan de gerechtvaardigde Hol- tense belangen tegemoet werd gekomen. Wanneer het U gaat als mij, dan is mij juist door de moeite en de inspanning, deze school, die er uiteindelijk toch is gekomen, te dierbaarder door. Het is in het leven steeds toch zo, dat het resultaat, dat men bereikt dank zij veel moeite en strijd, tenslotte grotere voldoening schenkt, dan hetgeen men zonder het overwinnen van moeilijkheden in de schoot geworpen krijgt. Zo zijn wij vandaag dankbaar en vol daan, omdat daar aan de Oranjestraat staat onze Holtense lagere landbouw school, gesticht en gebouwd tot verhef fing van onze eigen Holtense boeren stand. Zo moet het ook zijn, deze landbouw school moet door onze boeren als hun school worden beschouwd. Een school, die plaats biedt aan,eiken jongen boer, die vooruit wil in de we reld, die op zijn bedrijf wil profiteren van wat de wetenschap den boer te bieden heeft. De boeren van Holten moeten teza men deze school dragen, zij moeten deze school ook zien als het middelpunt van het boerenleven. Een eresaluut op dezen dag wordt ge bracht aan de plaatselijke afdeling van de O.L.M. met aan het hoofd haar kloeke voorzitter Sprokkereef. Reeds tientallen jaren heeft hij de boe- renbelangen gediend door het organi seren van landbouwavondcursussen. Zij heeft daardoor de grond bereid, waarop deze lagere landbouwschool zeker wortel zal schieten. Zij heeft immers de boeren er van doordrongen, dat de bedrijfsvoering op de boerderijen anders en beter kan, dan men van oudsher gewend was. De boeren hebben ingezien, dat nieuwe wegen bewandeld moeten worden, dat andere methoden gevolgd moesten wor den, wilde de boerenstand zijn hoofd bo ven water kunnen houden, zou deze ook de strijd om het bestaan kunnen vol houden. Het zo lang gekoesterde verlangen van onze Holter boeren, om een eigen lagere landbouwschool te mogen bezitten is niet alleen begrijpelijk, doch ook in allen dele redelijk. Het platteland wordt reeds in zo me nig opzicht ten achtergesteld, vergeleken bij de stad, ook ten opzichte van het onderwijs. Plaatsen met een industriële ontwikkeling bezitten bijkans alle scho len voor ambachts- en nijverheids-onder wijs. De jeugd in stedelijke gemeenten kan te kust en te keur gaan, wanneer het er om gaat voor haar een geschikte onder wijsinrichting te vinden. Wanneer dan voor een agrarische ge meente als Holten aanspraak wordt ge- Haarstr. 60, RIJSSEN, Telef. 386 Boekhoudingen Belastingzaken Balansen Controle Adviezen i maakt op een school voor haar aan staande boeren, dan kan ik het niet an ders zien, dan dat deze aanspraak ge rechtvaardigd en billijk is, en dat de honorering daarvan recht doet wederva ren aan het platteland en zijn boeren stand. Aan al diegenen, die in de afgelopen jaren hebben medegewerkt om voor dit recht erkenning te vinden, komt vandaag onze grote erkentelijkheid toe. U, Mijnheer de Directeur van het Land bouwonderwijs, wil ik in dit verband gaarne in de eerste plaats noemen. De taak, die op Uw schouders rust bij de beoordeling van de vele aanvragen tot het stichten van een lagere landbouw school, is weinig benijdenswaardig. Van U wordt vaak gevraagd een tweede Sa lomo te zijn. Dat het Salomo's oordeel, dat U over en in Holten hebt moeten vellen, zijn bij zondere moeilijkheden met zich heeft gebracht, daarvan ben ik gaarne over tuigd. Ik ben dankbaar, dat U in Uw advies aan den Minister, ten aanzien van onze gemeente tot een oordeel hebt willen ko men. Ik hoop en vertrouw, dat deze be slissing de juiste zal blijken te zijn. Ik moge U verzoeken Zijner Excellen tie den Minister van Landbouw te wil len rapporteren, dat U te Holten dank baarheid en erkentelijkheid jegens hem hebt aangetroffen. Vervolgens bracht de burgemeester dank aan Ir Baas, die veel gedaan heeft in het belang van het totstand komen van de school, wiens klop aan de deur ten Departemente een doordringende klank had, welke er mede toe heeft ge leid, dat het doel bereikt werd. Dat Uw Naam, aldus de burgemeester, op de gedenkplaat in de hal is aange bracht, heeft zijn bijzondere betekenis en onderstreept het aandeel, dat U in haar totstandkoming hebt gehad. Zich verder richtend tot Mr Vixseboxse dankte hij ook deze voor zijn belangrijke medewerking en sprak hij een bijzonder woord van lof en waardering aan het adres van de heer Sprokkereef, de voor zitter van de afdeling der O.L.M., die, naar spreker zeide, op deze dag de kroon Of het nu wapenstilstand is in Korea of niet: het wordt tóch Kerst feest Of U Kerstmis viert met de Kerk of met een dennentak en een arm zalige dronk: het wordt tóch weer Kerstfeest Al staan de herders nóg zo onbe houwen rondom de kribbe, het Kind zegent hen met Zijn stille glimlach. Ziet, wie we zijn en hóe we er ook tegenover staan, of Kerstmis iets levends, iets heerlijks voor ons is of dat het een dierbare gewoonte uit onze kinderjaren werd, Kerstfeest blijft het teken, dat God zijn armen geslagen heeft om héél deze wereld, om uw en mijn leven. Want dit is het grote met Kerst feest: wat wij ook doen, Gód gééft! Ook hierin gaat de Eeuwige ons voor: Hij geeft niet veel, maar 't al: Zijn Zoon, Zichzelf Wij zijn er met ons allen wel van overtuigd, dat de narigheid in de we reld voortkomt uit het feit, dat wij niet geven, maar nemen! ,,Je moet in het leven geven en nemen". Vooral het laatste brengen we al te gemakkelijk in praktijk. En vaak is ons geven op een of andere wijze niet anders dan een weg bereiding om te nemen. Maar Bethlehem, héél de wereld is er vol van: God gééft alles, zonder reserve. Hierbij houdt de aarde de adem in, hierbij zwijgen de redevoe ringen der staatslieden, hierbij ver stomt de wereldklacht: God gééft! Als er geen verwondering is, als ons de adem niet een ogenblik stokt, beseffen we dan wel wat Kerstfeest beduidt? De reformatoren, met name Cal- vijn, waren niet zeer gesteld op de viering van bijzondere feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen. Het liefst lieten ze dit rustig achterwege. We mogen hierin overdrijving onderken nen, ongetwijfeld, maar er zat iets in. Niet één of twee dagen 's jaars is het Kerstfeest. We kunnen het niet af doen met een stemmig liedje om de kerstboom, met een ietwat weemoe dige gedachte aan onze kinderjaren. Want het Kind der kribbe betekent: God gééft, èn: God geeft ons vóór! Nu is één ding zeker in deze wereld: wie geeft, wie zichzelf geeft, die wacht het kruis. En het kruis, daar gruwen we van. Daarom nemen wij of geven met reserve. Maar de we- reldwet Gods luidt: zonder kruis geen kroon, zonder geven geen ontvangen. Wonderlijk, hoe meer we nemen, hoe meer we grijpen naar het leven en de naaste, hoe leger we worden. Ook van het Kind der eeuwen geldt: die geeft, die ontvangt. Want: Hij is gezeten ter rechter hand des Vaders en Hij zal komen in heerlijkheid Kerstfeest roept tot onsgeef, geef veel, geef Uzelf aan het Kind der kribbe, aan Uw naaste, die U nodig heeft. Want Kerstmis 1951 heeft spoedig een einde. En de herders moeten weer naar de stomme schapen terug en de wijzen naar hun verre land en wij naar ons alledagsleven. En het Kind ziet ons na. Ds JAC. DE V. op 't werk ontvangt en welke het toch is geweest, die de eerste slag op het aanbeeld heeft gegeven. Spreker wees er daarbij op, dat deze school, zij mag dan aan zijn organisatie zijn toegewezen, in wezen een school is van alle boeren in Holten, waar ook hun hart moet kunnen kloppen. Een openbare school, wortelende in de vrome, gelovige Holtense boerenstand, die voor de was dom op de akker en de vruchtbaarheid in de stal biddend opziet naar God. Tot de heer Snijders, het nieuwe hoofd, zeide de burgemeester, dat hij een schoon en solied gebouw ter beschikking krijgt en dat hij zeker de moeilijke taak zal volbrengen, die hem hierin is toever trouwd. Ook richtte de burgemeester zich tot de architect, de heer Van de Bovenkamp, de aannemers, de gemeente-opzichter, de heer Holterman en allen, welke het ge bouw en de tuin hebben gereed gemaakt en hij beëindigde zijn toespraak, spre kende tot de heer Wolthuis: Mijnheer de Voorzitter der Overijssel se Landbouw Maatschapp, het woord, dat ik tot IJ wil richten, heb ik met opzet tot het laatst bewaard. Tijdens de periode, dat U als voorzit- j Talrijke genodigden woonden de officiële opening bij. ter der O.L.M. aan deze organisatie lei-' ding gaaft, hebben wij vele malen met U overlegd over de wijze, waarop aan het verlangen van Uw Holtense afde ling naar een lagere landbouwschool, zou kunnen worden voldaan. Ik dank U voor hetgeen door U en Uw bestuur is gedaan voor de totstandko ming ven deze school in Holten. U hebt voor de boerenstand in Over ijssel grote verdiensten verworven, weest U er van overtuigd, dat de boeren van Holten zich hiervan bewust zijn en dat hun dankbaarheid hiervoor oprecht is. Dat de overdracht van deze nieuwe school nog kan plaats vinden in Uw han den, verleent aan deze plechtigheid een bijzonder cachet. Ik geloof, Mijnheer de Voorzitter der O.L.M., dat deze overdracht, welke één van Uw laatste bestuursdaden is, het werk, dat U voor de O.L.M. als voorzit ter hebt gedaan, typeert. Uw werk was opbouw van Uw organi satie, het strekte tot verheffing van de Overijsselse boerenstand. Welnu, de school, welke ik thans aan U overdraag, wil ook strekken tot ver heffing van diezelfde boerenstand, waar voor gij al die jaren op de bres gestaan hebt. Het werk voor de totstandkoming dezer schooi en de arbeid van U als voor zitter der O.L.M. is ten einde, van beide geldt met recht: „Eind goed, al goed". Mijnheer de Voorzitter der O.L.M., het is mij een groot voorrecht U, het resul taat van ons werken, dat wij met de hulp van velen mochten bereiken, het gebouw der Lagere Landbouwschool te Holten over te dragen. Dat in deze school goede boeren mogen worden gevormd, tot heil van ons land, tot heil ook van onze goede gemeente Holten, is de wens, die ik haar van gan ser harte op haar weg medegeef." Voorzitter O.L.M. antwoordt. De heer Wolthuis zei, met blijdschap en dankbaarheid deze school te aan vaarden, welke in een record tempo is tot stand gekomen, dank zij de mede- TE HOLTEN. Het Bestuur van de Bank maakt bekend, dat de RENTE van de spaarbank over 1952 voorlopig als volgt is vastgesteld: Spaargelden leden tot f 10.000 2.7 Spaargelden niet-leden tot f 10.000 2.6 Spaargelden voor een jaar vast 3%, mits afzonderlijk ten kantore van de bank opgegeven (z.g. vaste deposito-rekening) Vraagt tijdig inlichtingen. werking van het gemeentebestuur en in het bijzonder van de burgemeester. Het was volgens de heer Wolthuis nog maar kort geleden, dat in het be stuur van de O.L.M. over de aanvrage voor Holten gesproken was. Het lag maar niet zo voor de hand om deze gunstig gezind te zijn, omdat men vrees de voor leerlingenverlies in Markelo en Bathmen. Maar de cijfers der avond cursussen wezen uit, dat er in Holten steeds 'n zeer grote belangstelling voor het landbouwonderwijs had bestaan en omdat wij op het standpunt staan, dat de boerenzoons tenminste lager land bouwonderwijs moeten kunnen genieten is de aanvrage aan het Departement toegezonden. Grote dank had spr. voor de heer Van der Vliet, die dit voorjaar de beslissing wist tot stand te brengen, en voor de heer Baas en de burgemees- AGENDA Vrijdag 21 Dec. Kerstwijding B.D.V. in Stationskoffiehuis M. Kalfsterman. Zaterdag 22 Dec. Verwerping bij B. J. Slotman, Oranjestraat, en bij A. Paal man, Raalterweg. Zaterdag 22 Dec. 8 uur in de Ned. Herv. Kerk uitvoering van het Kerstorato rium „Christus' geboorte", door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". Zaterdag 22 Dec. Feestavond N.V.V. Bestuurdersbond in zaal K. t. Horst. Optreden Willem van Iependaal over „Trouw, volkstaal en volkshumor". Zaterdag 22 Dec. Verwerping van kren tenbrood enz. in de feestzaal van café Wippert. Aanvang 7 uur. Donderdag 27 Dec. Tandarts J. Topzand geen spreekuur te Holten. Zaterdag 22 Dec. Verwerpen en schie ten om krentenbrood bij H. Tuller, Deventerweg. Aanvang 7 uur. Dinsdag 25 Dec. om half 2 Kerstfeest Zondagsschool Heihuizen in de O.L. school te Espelo. Afscheid van de leider van de Zondagsschool, de heer Volkers van Nijverdal. iiiiiiiiiiiiiiiu Nieuwjaarsannonces (minimum f 2, worden gaarne ingewacht uiterlijk op Donderdag 27 December a.s. Vroegere inzending is ons zeer welkom. Adm. Holtens Nieuwsblad. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll^ ter, welke mede daar veel toe hebben bijgedragen. Spr. was verheugd over de keuze van de heer Snijders, die zich zal weten aan te passen aan de ouders van de leer lingen. Hij wees op het. prachtige ge schenk, dat de afdeling feitelijk op de 60e verjaardag heeft ontvangen doordat hier wel iets bijzonders verricht is, n.l. de stichting in recordtijd van dit prach tige gebouw. Dit alles mag niet tot zelfgenoegzaam heid leiden, want de taak van de boer zal nog moeilijker worden. Voor de ouders is deze school een voorrecht en de jongeren zullen na de school zich moeten aansluiten bij een jongeren organisatie, de B.O.O., met aandacht voor het geestelijk en cultureel werk. Spr. aanvaardde de school gaarne, in de hoop, dat deze school onder Gods zegen mag werken tot verheffing van de boerenstand. De school wordt ontsloten. Terwijl vrolijke klanken van H.M.V., dat in uniform deze plechtigheid opluis terde, het gezelschap tegemoet kwamen, begaf men zich naar het schoolgebouw, dat op enigszins plechtige wijze door de heer Wolthuis werd geopend, om de gasten binnen te laten. Het zoontje van de heer Snijders bood hierbij een met kleurige linten in de stijl van het ge meentewapen versierde sleutel aan en zo betrad men het prachtige ruime ge bouw, nadat aan de straat eerst de ere poort gepasseerd was, welke de bewo ners van de Oranjestraat aan de tuin- ingang' hadden opgesteld. Het gebouw. Het gebouw bevat een ruim op het zuiden gelegen leslokaal, een laborato rium en een overblijflokaal, welke aan een gemaakt kunnen worden; 'n kamer voor het hoofd en daarnevens een ruime woning voor het hoofd. Het is riant ge legen en voorzien van een zeer practi- sche inventaris, in lichte kleuren gehou den en heeft een behoorlijk stuk proef tuin, waar de leerlingen kunnen experi menteren in de practijk. De heer Van Vliet spreekt. Na de terugkeer in hotel Vosman sprak de directeur van het Landbouw onderwijs, de heer Van Vliet. Hij herinnerde er aan hoe hij voor deze school eens vluchtig zijn hand tekening gezet had, maar daarvan geen spijt heeft, nu hij een voorbeeld gezien

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1