m ylcccMntantikanto.o.'i. m Xm ï3v£ócAeh g No. 50. Jaargang 3. ZATERDAG 15 DECEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 5J,83 - 2SJt Adv.-prijs115 m.m. d contant1.00. Iedere rn.m. meer 0.06 Herdenking 25-jarig bestaan gebouw „Bethanië" in Dijkerhoek. Het werk der evangeiisatievereniging. Het was deze week (12 Dec.) 25 jaar geleden, dat liet gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek werd in gebruik gesteld. In een kerkdienst op Zondagochtend j.l. is dit feit door de voorganger, Ds Jac. de Vries, herdacht. In de adventspredika- tie verwerkte hij een stuk geschiedenis. Op 12 Dec. 1926 werd 't gebouw door Ds Steenbakker ingewijd. De naam Be thanië, oorspronkelijk een plaats in Pa lestina, werd er aan gegeven, omdat Jezus daar veel vertoefde en, zo sprak Ds Steenbakker, we hopen dat de geest van Christus hier ook veel mag zijn. Al spoedig werd om de twee weken door de leermeester, de heer Stokkers, Zondagsochtends een bijbellezing gehou den. Met waarderende woorden gedacht Ds de Vries het vele toegewijde werk rondom „Bethanië" door „meester Stok kers" verricht. Een enkele maa.1 des middags preekte er Ds Jebbink, die er ook de doop bediende. Toen men in 1944 kwam tot een tweede predikant, stelde men de wekelijkse dienst in, waarbij be halve het bestur ook de kerkeraad door een ouderling vertegenwoordigd is. Behalve voor kerkdiensten was ook de Zondagsschool een trouwe gast van het gebouw. In dit verband noemde Ds de Vries de naam van G, J. Marsman, die zich voor het Zondagsschoolwerk zeer heeft beijverd. Ook voor andere buurtsamenkomsten voorzag het gebouw in een behoefte. In December 1949 werd het gerestaureerde en vernieuwde gebouw in een feestelijke samenkomst in gebruik genomen, waar bij Ds Knipscheer de goede wensen van de kerkeraad overbracht. Al met al, zo besloot Ds de Vries, heeft dit gebouw meegewerkt als een gave van God, de gemeente te dienen. Maar iedere gave is tegelijk een opgave. Laten we het waarderen, dat we in dit deel der gemeente zo'n schone gelegenheid bezit ten om des Zondags het Evangelie te horen. Donderdagavond had in „Bethanië" nog een enigszins feestelijke herdenking van dit jubileum plaats in tegenwoordig heid van tal van genodigden en met medewerking van de knapen- en meisjes verenigingen. Ds Knipscheer, die de leiding had van deze bijeenkomst sprak, na de gebruike lijke opening en samenzang over de be tekenis van de naam Bethanië aan de hand van de bijbel en schetste de be tekenis, van het gebouw voor het jeugd werk en het kerkelijk leven in Dijker hoek. Hij wenste de vereniging geluk met het jubileum. De voorzitter der vereniging, de heer H. A. Schutte «gaf daarna een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van het gebouw en bracht dank aan vele onge- noemden voor hetgeen zij in het belang van de oprichting en instandhouding van Bethanië hebben gedaan. De heer Schutte en de heer H. J. Ren- sen zijn nog de enige bestuursleden, welke vanaf de oprichting deel uitmaken van de leiding van het gebouw. Namens het Gemeentebestuur sprak de burgemeester, Mr W. H. Enklaar, woorden van gelukwens tot het juible- rend bestuur. Spr. belichtte in het bij zonder de betekenis van het gebouw voor de jeugd, dat hier in een gezellig cen trum wordt bijeengebracht en hierdoor behoed wordt voor ontsporingen, zoals die zich in de laatste tijd in onze om geving voordoen. Namens de kerkvoogdij waren aanwe zig de heren S. Sikkes en H. J. Weste- rik. De heer Sikkes belichtte als presi dent-kerkvoogd bij het overbrengen van de gelukwensen de hartelijke en ver trouwenwekkende verhouding, welke tussen de leiding van het gebouw en de Herv. Kerk in Holten bestaat. Hieruit blijkt, dat er werking is onder de lidma ten, welke door een dergelijk gebouw wordt gestimuleerd. Terwijl de aanwezigen in de pauze werden getracteerd, werden daarna door de leden van de Knapen- en Jongemeis- jesverenigingen, onder leiding van de heer A. Westerik en hun jeugdleiders verschillende aardige voordrachten en toneelstukjes opgevoerd. Ds Knipscheer sloot de avond met dankgebed. Zaterdag ten minste een kwartje voor de T*B.C*- I bestrijding* Afgesproken >en 1 ADVERTENTIES VOOR DE KERSTDAGEN. Wij vestigen de aandacht onzer adver teerders er op, dat wij met het oog op de komende drukke dagen de adverten ties voor de Kerstdagen gaarne zo spoe dig mogelijk in ons bezit zouden willen hebben, opdat daaraan op de drukkerij veel zorg kan worden besteed. Inzending kan geschieden bij onze re dacteuren en bij de administrateur, de heer H. Beltman. NIEUWJAARSGROETEN. De week van 24 t.m. 29 December is voor de krant een moeilijke week. Op Dinsdag en Woensdag vallen de Kerst dagen en de daarop volgende dagen zal de drukkerij alle zeilen bij moeten zetten om met de oude jaarskrant klaar te komen. Geeft ons daarom zo spoedig mogelijk Uw nieuwjaarsgroet op (minimumprijs f 2.en besteedt wat zorg aan de tekst, dan is zij tevens een prachtige reclame. De krant verschijnt in alle gezinnen, die Uw nieuwjaarswens niet gaarne zul len missen. GYMNASTIEKUITVOERING „BATO". Vaardig en sterk is het doel van ons werk. Krentenwegge voor voorzitter Ten Wolthuis. Tot één van de uitvoeringen, die wij ieder winterseizoen met veel genoegen bijwonen, behoort die van de gymnastiek vereniging „BATO" en de uitvoering, die Donderdagavond in „Amicitia" werd ge geven, maakte hierop geen uitzondering. Onder aan het programma, betreffende deze uitvoering lazen we: „Vaardig en sterk. Is het doel van ons werk". Dat het de leden van „BATO", onder leiding van de heer Knapen, ernst is om dit doei te bereiken, hebben ze Donderdagavond dui delijk gedemonstreerd en het was niet moeilijk om te constateren, dat het met deze vereniging excelsior gaat. Voordat met het afwerken van het pro gramma werd begonnen spralc de voor zitter, de heer J. ten Wolthuis, een kort openingswoord en werden de genodigden en medewerkers hartelijk welkom gehe ten. Een bijzonder woord van welkom richtte de voorzitter tot de heren B. Wieldraaijer van Nijverdal en B. Paauwe van Rijssen, die resp. als accordeonist en humorist voor aanvulling van het pro gramma zorgden en tot de leider der vereniging, de heer Knapen, die ook in het afgelopen jaar zijn beste krachten heeft gegeven'. Namens de leden bood de heer Ten Wolthuis aan de heer Knapen een boekwerk aan. Verder werd een woord van dank ge sproken tot de heer Bouwhuis voor het beschikbaar stellen van de geluidsin stallatie en lot de heer Van Bruggen, die de verlichting verzorgde. De gymnastiekvereniging is, zo zeide de heer Ten Wolthuis, goed gezond en groeit nog steeds in ledental, doch helaas staat het er met de financiën slecht voor en daarom moest worden overge gaan tot contributieverhoging. Het be drag van f 200.dat per jaar moet worden betaald voor het gebruik van het gymnastieklokaal drukt zeer zwaar op de vereniging, doch spr. hoopte, dat op het verzoek om subsidieverhoging door de gemeenteraad gunstig zal wor den beslist. Tenslotte deed de heer Ten Wolthuis een dringend beroep op allen om „BA TO" financieel te steunen. Het was voor de voorzitter een zeer grote verrassing toen de heer Prins hem namens al de leden een grote krente- wegge aanbood in verband met de ge boorte van een zoon. De heer Prins feliciteerde de heer Ten Wolthuis hartelijk met deze blijde ge beurtenis en sprak de wens uit, dat de jonge spruit nog eens een flink lid mocht worden van „BATO". Hij dankte verder de heer Ten Wolthuis voor het zeer vele werk, dat door hem in het be lang van de vereniging steeds weer ver richt wordt. Hierna werd met het afwerken van het uit 24 nummers bestaande programma een aanvang gemaakt. De springriet- oel'ening, waarmee de meisjes van 11 tot 13 jaar het programma openden, was keurig en het daverend applaus van het geheel bezette „Amicitia" was volkomen verdiend. Ook de kleuters, zowel de meisjes als de jongens, deden hun best, evenals de meisjes van 8 tot 9 en van 9 tot '10 jaar in hun vrije oefeningen. Aardig was ook het nummertje „Kwa jongens op straat, maar heer in 't ver keer". Dc vrije oefening en de huppel- oefening van de adspirant-dames waren prachtig en ook het paardspringen van deze leden verdient bijzondere vermel ding. Na de pauze zetten de oudere leden (dames en heren) hun beste beentje voor en zagen avc meesterlijke staaltjes op brug en springkast. Ook de rythmische oefening van de dames, de grondgymnasfiek van de jon gens en dc vrije oefening van de heren waren prachtig. De knotsoefening van de dames vorm de een schitterend besluit van het pro gramma, dat vlot werd afgewerkt. Van de heren, die voor afwisseling van het gymnasliekprogramma zorgden, was de heer Wieldraaijer met zijn „trek- piano" de beste en het spontane applaus, dat hem werd gebracht voor „Dansende Vingers", was volkomen verdiend. Dc humorist Paauwe bracht wel enige aardige dingen, doch helaas waren ver schillende van zijn moppen ordinair en lang gebaard. VERGADERING CHR. BOERINNEN. De leden van de afdeling Holten van de Chr. Boerinnen Organisatie kwamen Woensdagavond in vergadering bijeen onder presidium van mevr. Wegstapel- van Lindenberg, die deze bijeenkomst opende met gebed na het zingen van Gezang 3 1 en het lezen van Jesaja 53. Na afhandeling van enige ingekomen stukken hield mej. H. Veldhuis een in leiding over „Onze maaltijden". Op dit bnderwerp volgde een geanimeerde be spreking. Aan een verzoek van de Commissie van Beheer der Geref. Kerk om mede werking te verlenen aan de bazar, die zal worden gehouden voor schuldaflos sing „Rehoboth", zal worden voldaan. Besloten werd een sprei te haken voor deze bazar, die begin Maart 1952 zal worden gehouden. Nadat door de presidente nog was herinnerd aan de jaarvergadering, die medio .Januari zal worden gehouden, sloot mej. H. Veldhuis deze vergadering met dank aan God. KERSTORATORIUM „CHRISTUS' GEBOORTE". De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" hoopt Zaterdag 22 Dec. in de Ned. Herv. Kerk uit te voeren het prachtige Kerstoratorium „Christus' ge boorte" van de bekende Friese compo nist R. Beintema. Dit mooie werk zal worden uitge voerd onder leiding van de dirigent van „Soli", de heer W. van Erkelens te En schede, terwijl verder medewerking zal worden verleend door Kees Deenik uit Hilversum (bariton), een van de vaste medewerkers aan de vocale program ma's van de N.C.R.V.; mej. Tilly Rei- singer (piano) en G. van Bolhuis van Enschede, die de koorzang en samen zang zal begeleiden op het kerkorgel. De sopraansoli zullen worden gezongen door de dames koorleden Riek Lande- weerd en Riek Schuppert. Dit oratorium van Beintema is een voudig, doch niettemin zeer schoon van inhoud en predikt ons de komst van Christus op aarde. Ds Knipscheer zal deze avond openen en een kort woord spreken, terwijl een kort slotwoord zal worden gesproken door Ds Hoogkamp. Moge deze avond van zang en muziek een waardige voorbereiding vormen voor het Kerstfeest 1951. HH Haarstr. 60, RIJSSEN, Telef. 836 Boekhoudingen Belastingzaken Balansen Controle Adviezen JAARVERGADERING CHR. KLEUTERSCHOOLVERENIGING De leden en begunstigers van de Chr. Kleuterschoolvereniging kwamen Don derdagavond der vorige week in jaarver gadering bijeen in gebouw „Rehoboth", onder voorzitterschap van de heer G. Blom, die deze bijeenkomst opende met gebed, nadat gezongen was Psalm 95 1, waarna gelezen werd Lukas 10 1316. De voorzitter sprak hierna een kort woord van welkom, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot Ds R. A, Hoogkamp en tot de heer H. H. Donker, die zich bereid had getoond enige films te draaien. Spr. herdacht verder 't zeer vele werk, dat in het belang der vereni ging werd verricht door de heer A. Schip per, die kort geleden met zijn gezin naar Canada vertrok. Een woord van dank werd ook ge sproken tot de beide onderwijzeressen, mej. J. Jansen en mej. A. Wegstapel, die steeds met grote liefde het vaak zo moei lijke werk verrichten. In het jaarverslag van de secretaris, de heer E. Koopman, werd dankbaar gewag gemaakt van de steun, die men van velen mocht ondervinden bij het christelijk kleuteronderwijs. De penningmeester, de heer A. Riet man, bracht het financieel verslag uit, waaruit o.m. bleek, dat de boeken kon den worden afgsloten met een klein ba tig saldo. De commissie voor kascon trole, die bestond uit de heren Js. Beid- man, H. Ebrecht en H. Veldhuis, had boeken en bescheiden in orde bevonden, weshalve de penningmeester décharge werd verleend voor zijn beheer. Door mej. A. Wegstapel werd hierna een inleiding gehouden over het onder- Werp: „Wat doen we op de kleuter school Een kleuterschool, wat doe je daar nu anders dan de kinderen zoet houden? Je speelt met ze, je zingt een paar vers jes en dan is het wel weer tijd om naar huis te gaan. Helaas denken heel veel ouders nog zo over onze kleuterscholen en het is daarom van groot belang dat er op een avond als deze eens gesproken wordt over het kleuterschoolwerk. De grondlegger van de kleuterscholen was de Duitser Friedrich Fröbel (van daar de naam Fröbelschool), die besefte wat jonge kinderen nodig hadden. Hij begreep, dat de opvoeding van een kind eisen stelt, waaraan wij als opvoeders zoveel mogelijk moeten voldoen. Fröbel ging van de gedachte uit, dat wij onze kleuters moeten voorbereiden voor het latere leven. De kleuterschool is dus geen voorbereidende school voor de la gere school, maar voor het leven. Door deze gedachte bezield ging Fröbel op zoek naar leermiddelen, welke zó aan de eisen voldeden, dat ze nu, een eeuw na zijn dood, nog op alle kleuterscholen, hier zowel als in het buitenland, worden ge bruikt en wij mogen dan ook met dank bare herinnering op het leven van deze man terugzien. Prachtig komen bij het spel de karak ters van de kinderen naar voren, waarbij we de gelegenheid krijgen om de al te luidruchtigen wat te temperen en de stil le, verlegene wat meer naar voren te halen. Dat spelen zouden we niet kunnen missen, want niet alleen dat het een prachtige oefening is voor lichaam en geest, zonder dat het kind dit als opzet telijk voelt, maar ook hier kan de fan tasie de vrije loop weer nemen. Boven dien wordt de gemeenschapszin aange kweekt. Zij leren hun kameraadjes waar deren en er wat voor over hebben. Natuurlijk missen we het zingen nooit op de kleuterschool. Wat is een kleuter nu zonder een vrolijk liedje? Het doel van het zingen ishet kind genot te ver schaffen en gevoel te doen krijgen voor melodie en rhythme. Ook aan het vertellen wordt veel tijd besteed, want juist door het vertellen komt het kind in aanraking met de we reld, die het nog niet kent. Door onze vertellingen uit de kinder bijbel krijgen ze kennis van hun hemelse Vader, de Ongeziene, die toch voor alles zorgt en Hem daardoor leren liefheb ben. Immers, al zouden wij de verschil lende vakken met de grootste toewijding en liefde verzorgen, doch het vertellen van de bijbelse geschiedenis en ons gebed nalaten, dan zou ons werk toch zonder inhoud zijn. Hoe leeg zou de voorberei ding voor het latere leven zijn, wanneer wij onze kinderen niet .iets meer zouden meegeven dan alleen materiële kennis. Wij weten, dat slechts één ding onze kleuters, wanneer ze groot zijn geworden, staande kan houden en dat is toch de kennis, het geloof en het vertrouwen in God. Om dit onze jonge kinderen die op deze leeftijd hier juist zo gevoelig voor zijn, bij te mogen brengen, is onze groot ste vreugde. Slechts zo mogen wij hopen, gesteund door ons gebed, dat dit onderwijs, hoe gebrekkig ook, mag meewerken tot heil van onze kleuters, zo besloot mej. Weg stapel haar keurige inleiding. Na de pauze, waarin op koffie met speculaas werd getracteerd, vertoonde de heer H. H. Donker een aantal prachtige films, waarvan zeer werd genoten. De heer Blom dankte de heer Donker hartelijk en bood hem voor zijn belange loze medewerking sigaren aan. Door de voorzitter werd nog medege deeld, dat contact werd opgenomen met de O.A.D.-directie inzake het vervoer van kleuters uit de buurtschappen Dijkerhoek en Ligtenberg. Deze kleuters kunnen dan 's middags overblijven. Ds R. A. Hoogkamp sprak hierna een kort slotwoord en sloot deze goed be zochte en gezellige bijeenkomst met dank aan God. Vermelden we nog, dat op enige grote doeken langs de wand en op tafels een groot aantal werkstukjes van de kleu ters was tentoongesteld. GEZONDHEID IS DE GROOTSTE SCHAT. Aan die onmiskenbare waarheid gaan we zo gemakkelijk voorbij als we ge zond zijn. Als we ziek zijn dan pas be seffen we de grote betekenis van deze woorden. Die schat kunt U anderen hel pen terugvinden door een klein offer voor het Emmabloemfonds van ons plaatselijke Groene Kruis, ten bate der tuberculosebestrijding. Zaterdag wordt hier de Emmabloem-collecte gehouden. Helpt ons de tuberculose bestrijden. De poneert Uw offer in de busjes, welke U worden aangeboden. Geeft ten minste een kwartje! KERSTVACANTIE VERLENGD. Het gemeentebestuur heeft op drin gend verzoek van de regering besloten de kerstvacantie van de openbare lagere scholen met een week te verlengen. Het heeft zich nu tot de verschillende verenigingen en cursussen gewend, welke van de school gebruik maken, met de mededeling, dat zij gedurende het tijd vak van 22 Dec. t.m. 10 Jan. a.s. hier van verstoken zullen zijn, aangezien an ders de brandstoffenbesparing niet ten volle benut kan worden. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1945, de heer H. Stokkers Tzn., is door de Minister van Defensie voor goed vrij stelling verleend van de dienstplicht we gens persoonlijke onmisbaarheid. AGENDA Zaterdag 15 Dec.: Winteruitvoering van Gymnastiekvereniging „Bato" om 7.30 uur in Amicitia. Zaterdag 15 Dec.: Emmabloemcollecte Groene Kruis Holten. Zaterdag 15 Dec. Verwerping krenten brood enz, bij Bakkerij Hartsuiker. Aanvang 7.30 uur. Maandag 17 Dec. 's avonds 7.30 uur: Raadsvergadering. Woensdag 19 Dec. Kerstwijding v. afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in Amicitia. Aanvang 8 uur. Donderdag 20 Dec.: Officiële opening Lagere Landbouwschool, nam. 2 uur in hotel Vosman. Donderdag 20 Dec.: Uitgestelde film avond van de schoolkring Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Donderdag 20 Dec. Kerstwijding Herv. Vrouwenvereniging in hotel Holter- man. Aanvang precies 8 uur. Vrijdag 21 Dec. Kerstwijding B.D.V. in Stationskoffiehuis M. Kalfsterman. Zaterdag 22 Dec. Verwerping bij B. J. Slotman, Oranjestraat, en bij A. Paal man, Raalterweg. (Zie annonce.) Zaterdag 22 Dec. 8 uur in de Ned. Herv. Kerk uitvoering van het Kerstorato rium „Christus' geboorte", door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". Zaterdag 22 Dec. Feestavond N.V.V. Bestuurdersbond in zaal K. t. Horst. Optreden Willem van Iependaal over „Trouw, volkstaal en volkshumor". Uw huishouding verkeert in prima staat Als alles a contant gaat* SLAGZIN WINKELWEEK. De bekendmaking van de uitslag van de slagzin van de Winkelweek zal niet heden (Vrijdag) in café Maats plaats vinden, maar waarschijnlijk Maandag of Donderdag a.s. De volledige uitslag zal in het vol gend nummer worden gepubliceerd. De slagzin luidde: Koopt Uw Sint Nicolaascadeaux bij de winkeliers, aangesloten bij de IIol- tense Handelsvereniging. AGENDA RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt op Maandag 17 December 1951, des avonds 7.30 uur ten raadhuize bijeen voor de behande ling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken en mededelin gen. 2. Voorstel om voor het gemeente- personeel van toepassing te verklaren de rijksregeling inzake de vacantietoe- slag over 1951. 3. Voorstel inzake het toekennen van subsidies over het jaar 1952. 4. Benoeming van leden van de com missie tot wering van schoolverzuim. Aftredend is: a. de heer J. Kroon. Aanbeveling: 1. J. Kroon; 2. J. Wiers- ma. b. de heer A. Schipper. Aanbeveling 1. A. Rietman, Look 25, 2. J. Beldman, Smidsstraat 3. 5. Benoeming van leden van de ad viescommissie ex art. 8 der Woonruimte- wet 1947, voor het jaar 1952. (Thans hebben zitting de heren J. H. Assink, G. Brands, A. J. Goldstein, A. Jansen en J. Kroon). 6. Benoeming van 2 bestuursleden van de bouwvereniging „Beter Wonen" voor het jaar 1952. (Thans hebben zit ting de heren A. Jansen en J. Derk- sen). 7. Begrotingswijziging, dienst 1951. 8. Rondvraag. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Egbertdina, dv. E. D. Stam en Aaltjen Beldman, Neerdorp 86. Adri, zv. H. Wansink en G. Teela, Look 24. Gehuwd: A. de Muijnck, 29 j„ Deven ter en H. Meerman, 28 j. Overleden: L. ten Veen, 62 j., echtg. van H. Rast. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: kinderwant, reservewiel met banden, lederen dameshandschoen, zaklantaarn, grolse want, herenrijwiel. Verloren: dameskous, imitatie paarlen snoer, wagenketting, paar gebr. dames wanten. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55 te Holten (telef. 352). INGEBRUIKSTELLING LAGERE LANDBOUWSCHOOL. Het gemeentebestuur zal op Donder dag 20 December a.s., des namiddags 2 uur in hotel Vosman overgaan tot de officiële in gebruikstelling van de lagere landbouwschool aan de Oranjestraat in onze gemeente. Met behulp van de leden van „Jong Holten" heeft de tuinarchitect alles in het werk gesteld om het aanzien van de directe omgeving en de tuin van de school zo goed mogelijk te verzorgen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1