Winkelweek Gebouw Rehoboth. No. 47. Jaargang 3. ZATERDAG 24 NOVEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. flOLTENS NIEUWSBLAD itsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal te Holten T9el'^ K 5Jf83 2SJf I Adv.-prijs: 115 m.m.(d contant) 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 van 27 November tot en met 6 December Gedurende de winkelweek worden bij Uw aankopen door de deelnemende win keliers bonnen gegeven voor het samen stellen van een slagzin of waardebonnen, behalve voor voederartikelen, kunstmest- en brandstoffen en radiotoestellen e.d. Alle deelnemende winkeliers zijn ken baar aan een kaart op het raam en heb ben 1 of 2 letters in de etalage iiggen, waaruit de slagzin moet worden samen gesteld. De officiële opening vindt plaats op Maandag 26 November, 's avonds 8 uur bij café Stationszickt van de heer G. Vruggink door de Edelachtbare Heer Burgemeester, Mr W. H. Enklaar. H.M.V. opent de plechtigheid met mu ziek vanaf 7.30 uur. Alle zaken zijn behoudens nadere goedkeuring alle avonden open tot 9 uur. De bonnen kunnen worden ingele verd op: Maandag 3 Dec., in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman, van af 7 uur. Vrijdag 7 Dec., in Amicitia, vanaf 2 uur nam. en in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek vanaf 7 uur. De prijzen voor de slagzin zijn: le pr. een kachel, 2e pr. een ligstoel, 3e pr. een uittrektafel, 4e pr. cassette, enz. enz. KOOPT ELDERS NIET - WAT EIGEN PLAATS U BIEDT. fe officieel in gebruik genomen* Het grote en ruime verenigingsgebouw, dat deze zomer op het terrein van de Geref. Kerk aan de Stationsstraat ver rees, is Donderdagavond in tegenwoor digheid van tal van genodigden en bijna de gehele Geref. Kerk officieel in gebruik genomen. Daarbij zijn vele waarderende woorden gesproken, maar in al deze toespraken klonk toen wel in de eerste plaats door de dank aan God, door Wiens genade dit voor de gemeente belangrijke werk tot stand kon komen, de dank aan allen, die door hun morele en financiële steun de uitvoering mogelijk maakten en vooral ook de bewogenneid met de jeugd, welke de toekomst van de kerk in ach bergt. Er schuilt een rijke symboliek in het feit, zo sprak Ds Hoogkamp, toen hij het gebouw van de voorzitter van de com- misie van beheer overnam, dat het ge bouw staat naast en in de schaduw van de kerk. De kerk, die het belangrijkste is bij de bediening van het Woord en de Sacramenten. tiet is niet de bedoeling geweest een gebouw te creëeren voor publieke ver makelijkheid. Wat de kerkeraad hierbij voor ogen stond toen hij de naam van de goede God heeft aangeroepen, was de bede: geef ons ruimte, opdat er voor de verenigingen nog een piaats zij voor het hol van hun voet om Uw Woord te on derzoeken, tot heil van het kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk leven. De overdracht. Voordat Ds Hoogkamp deze woorden sprak, had de voorzitter van de commis sie van beheer, de heer Js. Beldman, de vele genodigden en talrijke aanwezigen welkom geheten en een uiteenzetting ge geven van het ontstaan en de verwezen lijking van de plannen, welke na de be vrijding gerijpt waren. Men zong van Psalm 33 de verzen 1 en 11 en de heer Beldman ging voor in gebed. Het was zijn taak, het gebouw „Re hoboth", zoals het gedoopt werd, aan de kerkeraad over te dragen. Aan de hand van het tekstwoord Psalm 127 toonde hij de betekenis aan van de stichting van het gebouw. De gemeente heeft ge toond een offer te willen brengen en dat is voor de verenigingen, maar vooral voor de jeugd zeer belangrijk. Met name bracht hij allen dank voor het aandeel, dat zij in de stichting van het gebouw hebben bijgedragen. Er is door allen een ontzaggelijk werk verricht, hetgeen door velen geheel belangeloos geschiedde. Ter wijl de aanwezigen het eerste vers van Psalm 103 zongen droeg de heer Beld man de met een rood wit blauw lint ver sierde sleutel van het gebouw over aan de praeses van de kerkeraad, Ds R. A. Hoogkamp. (Wegens plaatsgebrek zijn wij genood zaakt het vervolg van het verslag, waar in opgenomen de aanvaarding, toespra ken en aanbieding van verschillende ge schenken, tot ons volgend nr. te laten overstaan) ELECTRIFICATIE BEUSEBERG. De officiële aansluiting van het Zui delijk deel van de buurtschap Beuseberg aan het electrisch net dezer gemeente zal Vrijdag a.s. plaats vinden ten huize van de heer B. W. Stevens (Maatman) door de echtgenote van onze burgemees ter, Mevr. C. P. Enklaarvan Andel, in tegenwoordigheid van de leden van de raad en andere genodigden, alsmede door de bewoners der aan te sluiten percelen. Het tijdstip van aansluiting zal 7.30 uur zijn. AANBESTEDING MELKRITTEN GING NIET DOOR. Voor de aanbesteding van de melkrit- ten door de Coöp. Fabriek van Melk producten „De Vrijheid", welke Dinsdag in café Stationszicht van de heer G. Vruggink zou plaats hebben, bestond een grote belangstelling. De besteding ging echter niet door, omdat het grootste deel der aanwezigen de zaal verliet toen het Bestuur bekend maakte, dat een melkiit door ten hoog ste twee personen mocht worden uit gevoerd. De thans rijdende melkvervoerders hadden echter in een voorvergadering om hun positie zo goed mogelijk veilig te stellen reeds verschillende combina ties gevormd voorgeval ritten zouden uit vallen. Het Bestuur, dat ook de belangen van de overige leden te behartigen heeft, en er voor waken moet, dat het melktrans- port voor niet te hoge bedragen plaats vindt, wilde de huidige melkrijders wel enigszins tegemoetkomen, maar wilde aan het karakter van de aanbesteding toch geen afbreuk doen. Toen het grootste deel van de reflec tanten zich verwijderde, werd besloten de aanbesteding opnieuw te doen plaats vinden. De nieuwe besteding zal nu Dinsdag middag plaats hebben. Het bestuur wil naar wij van terzijde vernamen bij uitzondering in de door hem goed te keuren gevallen toestaan, dat meer dan twee personen aan een rit deelnemen. TRUCK MET OPLEGGER IN DE SLOOT. Vrijdagmorgen kwam bij de overweg in de Rijssenseweg een zware truck met oplegger van de fa. Looms en Alberts uit Almelo uit de richting Rijssen aange reden juist op het moment, dat de spoor bomen gesloten werden. De bestuurder heeft dit door het heiïg weer waarschijn lijk te laat opgemerkt en had geen an dere keuze dan door de spoorbomen te rijden of het stuur om te gooien. Hij deed het laatste, waardoor de truck in de sloot terecht kwam en door de op legger gedeeltelijk in elkaar gedrukt werd. Het ongeval had geen persoonlijke gevolgen. KINDERVERLAMMING MET DODELIJKE AFLOOP. Nadat men in het ziekenhuis te Utrecht nog alles geprobeerd heeft voor het her stel van Mw. M. PaalmanReilink te Dijkerhoek o.a. door haar op te ne men m een z.g. ijzeren long is zij Don derdagmiddag aan de gevolgen van kin derverlamming overleden. Zij bereikte de leeftijd van 27 jaar. VEERTIG JAAR AAN HET SPOOR. De heer J. Paalman, blok wachter, op het station alhier, herdacht Dinsdag zijn 40-jarig ambtsjubileum in dienst van de Ned. Spoorwegen. Hij werd door zijn collega's uit Holten en Rijssen in zijn woning gelukgewenst, waarbij hem door het stationspersoneel en het personeel van weg en werken, van de ploegbazen van der Meuten en Bosschers en door de mensen van Van Gend en Loos lo pers in de gang werden aangeboden. De chef van Rijssen, de heer J. L. de Ronde en diens plaatsvervanger, de heer van Lith en een tweetal collega's uit Rijssen kwamen hem feliciteren, waar bij eerstgenoemde namens de Directie de gebruikelijke enveloppe met inhoud aanbood. De heer Paalman mocht nog van vele zijden belangstelling ondervinden met zijn jubileum. „H.G.K." CONCERTEERDE TE BALKBRUG. „Holtens Gemengd Koor" (dir. de heer G. S. de Haan te Hardenberg) gaf Maan dagavond een concert voor de verpleeg den in het Rijksasyl te Balkbrug. De pl.m. 3ü0 aanwezige mannen ge noten zeer van de zang van het koor en onderstreepten het dankwoord van de directeur met een daverend applaus. Als blijk van waardering zal door één van de verpleegden een fraaie oorkonde worden vervaardigd, die t.z.t. aan „H.G.K." zal worden toegezonden. OPRICHTING BEDRIJFSVERENIGING. Zoals men weet ontvangt de landbou wende bevolking bij haar bedrijfvoering zeer veel steun door de deskundige voor lichting van de mensen van de Rijks- land bouw voorlichtingsdienst, met name in onze gemeente van de heer W. Riet berg, wiens taak het is de boeren in hun bedrijf zoveel mogelijk met adviezen ter zijde te staan. Men heeft van de zijde van de R.L.V.D. echter de behoefte gevoeld aan de as sistenten een zekere bijstand te verlenen door 't oprichten van een z.g. bedrijfs vereniging, d.w.z. een vereniging van be drijfsvoorlichting. Ook in deze gemeente is daartoe het initiatief genomen en zo heeft de heer Rietberg de heren D. J. Bronsvoort, G. W. Hulsman, J. G. Holterman, H. Mark voort, J. Oolbekkink, M. Stam en E. Voordes bereid gevonden een voorlopig bestuur te vormen om deze zaak aan te pakken. Woensdag is er in Amicitia na een schriftelijke uitnodiging van vele voor namelijk jonge landbouwers een ver gadering gehouden om tot de oprichting van zo'n vereniging te geraken. Na een korte inleiding van de heer Rietberg heeft in deze vergadering Ir. K. Reinders van de R.L.V.D. een nadere uiteenzetting gegeven van het doel en de werking daarvan. Ook de hoofdassis tent, de heer A. J. Paskamp, was hier bij aanwezig. Haar taak omvat de volledige prakti sche voorlichting op het bedrijf en zo zijn als speciale punten te noemen het grondonderzoek, gewassenonderzoek, de monstraties op alle gebied, bedrijfseco nomisch onderzoek, invoering nieuwe ge wassen, het houden van lezingen, werk tuigentechniek en demonstraties, voe ding en ruwvoederproblemen en nog tal van andere onderwerpen. Als assistent wordt aan de vereniging toegevoegd de heer Rietberg, terwijl de leden voorrang genieten bij het ontvan gen van adviezen. De landbouwers kunnen als lid, ande ren, b.v. de zakenmensen, als donateur toetreden. De opgave kan geschieden bij de genoemde voorlopige bestuursleden, welke in deze vergadering definitief als bestuur werden gekozen en zo spoedig mogelijk de functies zullen verdelen. Staande de vergadering traden 24 leden toe. Aangezien Dijkerhoek onder 't ambts gebied van de assistent te Bathmen valt zal men daar een afzonderlijke bedrijfs vereniging moeten oprichten. Zij kan zich echter met de afdeling Holten ver binden onder een eigen bestuur. LAATSTE CROSS COUNTRY. De Bergruiters, die deze herfst bui tengewoon fraaie successen hebben be reikt in verschillende cross country's, gaan Zaterdag 1 December het cross seizoen besluiten te Ruurlo, waar een aantal leden zal deelnemen aan de cross, die aldaar wordt georganiseerd door de L.R.V. „Ruurlo en Omstreken". Bergruiters, moge het worden: „Lest best". CANDIDAAT IN DE RECHTEN. De heer F. Stam G.Jzn., Borkeld (ge meente Markelo) slaagde dezer dagen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het candidaatsexamen rechten. JAARVERGADERING IJSCLUB De leden van de IJsclub „De Noord pool" kwamen Vrijdagavond der vorige week in jaarvergadering bijeen in hotel Vosman. In zijn openingswoord drukte de voor zitter, de heer P. G. Dijkstra, er zijn spijt over uit, dat er zo weinig belangstelling bestond voor de jaarvergadering van de vereniging. Door de secretaris, de heer G. J. Aaf- tink, werden hierna de notulen gelezen, terwijl tevens het jaarverslag werd uit gebracht. De vereniging telde op 31 Oc tober 1951 106 leden en 143 donateurs. Er was in het seizoen '50-'51 weinig ijs en wedstrijden konden er niet worden gehouden. Op de Motieweg in de Holter- berg werd eind December 1950 een bob slee-wedstrijd gehouden, waarvoor van de zijde van de jeugd zeer veel belang stelling bestond. Uit het door de pennigmeester, de heer J. Wiggers, uitgebrachte financiële ver slag over het afgelopen boekjaar bleek, dat de inkomsten met inbegrip 'van het saldo vorig boekjaar hadden bedragen f 1108.24 en de uitgaven (incl. 50 uitge lote aandelen a f 5 per aandeel) f 641.89. De commissie voor kascontrole, die bestond uit de heren" Joh. van Geenhui zen Jr. en W. Müller, had boeken en be scheiden van de pennigmeester in orde bevonden, weshalve de heer Wiggers decharge werd verleend voor zijn beheer. Als leden der kascontrolecommissie 1951-'52 werden benoemd de heren J. van Geenhuizen Jr. en H. W. Tuller. De aftredende bestuursleden, de heren P. G. Dijkstra (voorzitter) en A. Jansen werden met bijna algemene stemmen her kozen, evenals de aftredende baancom missaris, de heer G. J. Bouwhuis. IJs en weder dienende zullen er dit winterseizoen weer wedstrijden worden gehouden voor de leerlingen van de la gere scholen met als inzet het school- kampioenschap, terwijl er verder een prikslee-wedstrijd en een gecostumeerd ijsfeest op het programma werden ge plaatst. Op voorstel van de heer Van Geenhui zen Jr. werd besloten bij voldoende ani mo (minimum 20 personen) een dagtocht naar Friesland te maken, om daar deel te nemen aan een meren- of dorpentocht over een afstand van pl.m. 50 a 60 km. Een gedeelte van de reiskosten zal door de vereniging worden gedragen. Er werd nog uitvoerig gesproken over het aanleggen van een nieuwe baan en als plaats hiervoor werd genoemd „Twen- naars plas". Met de Ned. Heide Mij. zal contact opgenomen worden en een onder zoek worden ingesteld betreffende de wateraanvoer en bodemgesteldheid. Aan het slot van deze geslaagde ver gadering werden de laatste aandelen uit geloot en bracht de voorzitter een har telijk woord van dank aan allen, die in dertijd een of meer aandelen hadden ge nomen. HEROPENING VAN GROENTE- EN BLOEMENZAAK. Er wordt in de Oranjestraat met een koortsachtige ijver gewerkt aan het ge reed komen van het geheel herbouwde pand van de dames Wed. F. v. d. Vlies en de Wed. J. W. Otter-Paskamp, die Maandag 26 November hun geheel ge moderniseerde zaken hopen te her openen. Hoewel het geheel nog niet gereed was toen wij dezer dagen een kijkje kwamen nemen, tekende zich de opzet toch wel duidelijk af. Aan de linker zijde komt een ruime winkel voor groenten, fruit en comestibles, terwijl aan de rechterzijde gelijkvloers een speciale bloemenwinkel is gereed geko men. Daar tussen bevindt zich 'n kleine dagelijkse woonkamer, vanwaaruit men de zaken kan overzien en bedienen. Op de tweede verdieping zijn de woon- en slaapvertrekken ondergebracht. Het ligt in het voornemen, dat men zich wat meer dan tot nu toe mogelijk was, op de verkoop van bloemen en planten wil toeleggen, zodat 't publiek een ruime keuze kan doen. Onze burgemeester zal Maandag avond om 6 uur de officiële openings plechtigheid verrichten. TOEKOMSTIGE TAAK DER LANDBOUWJONGEREN Op Dinsdag 27 Nov. a.s. spreekt in de rubriek „Van het platteland" van 12.30 tot 12.40 uur voor de A.V.R.O. onze plaatsgenoot, de heer J. H. Veneklaas Slots, secretaris der B.O.O., over „Land- bouwjongeren, zijt gij U bewust van uw toekomstige taak in de maat schappij?" MOND- EN KLAUWZEER. Tot nu toe zijn in deze gemeente 60 gevallen van mond- en klauwzeer aan gegeven, waarvan er inmiddels weer een aantal genezen is. VAN ONZE ADVERTEERDERS. We vestigen de aandacht van onze lezers op een in dit nummer voorko mende advertentie van het Overijssels- Gelders Advies- en Bemiddelingsbureau gevestigd te Almelo. Dit bureau treedt bemiddelend op bij het regelen van oorlogsschadegevallen tussen gedupeerden en de verschillende instanties en verleent o.a. medewerking bij het verkrijgen van vestigingsver gunningen. VAN HET GROENE LAKEN. De biljartclub Holterman speelde j.l. Dinsdagavond een wedstrijd tegen de biljartclub Kettelarij in het café van die naam aan de Wippert en won met 235 tegen 221 caramboles. HOLTEN IN HET TEKEN VAN LEGEROEFENINGEN. De afgelopen dagen hebben twee le gergroepen in onze omgeving de strijd met elkaar aangebonden. Zijn we goed ingelicht, dan betrof het hier voorname- lijke een verplaatsingsoefening. Nu, dat er veel verplaatst is, tonen in verschillende delen der gemeente de zand wegen, waar met talloze voertuigen van vriend en vijand doorheengerost is en die daarvan door de vele regen, welke gevallen is, duidelijk de sporen vertonen. Ze zijn op sommige plaatsen in modder poelen herschapen. De mannen hebben het onder deze weersomstandigheden uitermate zwaar gehad. Vrijdagmorgen zijn beide partijen weer naar Noord en Zuid vertrokken. Moge het voor de jongens enkele dagen goed rusten zijn. AGENDA Zaterdag 24 Nov.: Verwerping v. kren tenbrood enz. in Bakkerij Hartsuiker, aanvang 7.30 uur. Zaterdag 24 Nov.: Verwerping v. kren tenbrood, speculaas enz. in Bakkerij T. Koopman, Larenseweg. Maandag 26 Nov.: Gebouw Rehoboth Propaganda-avond P.I.T. Pro Rege, te 7.30 uur. Film over de reis van Prins Bernhard n. de West en Z.-Amerika. Maandag 26 Nov.: Officiële opening v. Winkelweek. Maandag 26 Nov.: Officiële opening van winkelpand Wed. F. v. d. Vlies en Wed. J. W. Otter-Paskamp, nam. 6 uur. (Zie annonce.) Dinsdag 27 Nov. tot en met 7 Dec.: Winkelweek van de Holtense midden stand. Woensdag 28 Nov. en op 1 en 5 Dec.: Verwerping krentenbrood enz. bij Bakkerij W. Beldman, Markeloseweg. Aanvang 7 uur. (Zie annonce.) Donderdag 29 Nov.: Ledenvergadering O.L.M. Hotel Holterman, nam. 7.30 uur. Mr Vixseboxse spreekt over „De organisatie van de kleine boerenbe drijven en de landbouwpolitiek". Donderdag 29 Nov.: Half acht vergade ring Chr. Kleuterschoolvereniging in het gebouw Rehoboth. Vertoning van enige films door de heer H. Donker. Vrijdag 30 Nov.: Officiële aansluiting buurtschap Beuseberg, uiterlijk 7.30 uur. Zaterdag 1 Dec. zal door O.C.H. in Ami citia worden opgevoerd een toneel stuk „Heksenketel". (Zie annonce.) Dinsdag 4 en Woensdag 5 Dec.: Ont spanningsavonden B.v.O.L.O. en Jong Holten in Amicitia. Opvoering van: „Een enigst kind". Woensdag 5 en Donderdag 6 Dec.: Ont spanningsavonden van de B.D.V. en Jong Holten in zaal Amicitia. Aanv. 7.30 uur. (Zie annonce.) PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 uur Ds Knipscheer en 10.30 uur Ds Knipscheer (Bedien. H. Doop). In beide diensten collecte voor Gen- dringen. Dijkerhoek. 10 uur de Heer Klein On- stenk van Schalkhaar. Collecte voor Gendringen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor Soemba, waar de stoffelijke nood ontzettend groot is. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willemien, dochter van H. W. Tuller en G. K. Munnik, Kolweg 11. Overleden: H. J. Reilink, 27 jaar, echt genote van G. Paalman, Dijkerhoek 36, overleden te Utrecht. Levenloos kind van J. W. ten Dam en G. Meuleman, Espelo 21. Ondertrouwd: G. J. Menkhorst, 28 j., en G. Karkdijk, 26 j. A. de Muynck, 28 jaar, Deventer, en H. Meerman, 28 j. Ingekomen personenH. Paalman van Deventer naar Waagweg 2. G. A. Koeleman, echtg. van H. W. Goorman, van Laren (Gld.) naar Kolweg 52. Vertrokken personen: Jonkvrouw H. W. van Coeverden, echtg. van J. H. Scholten, van Beuseberg 132 naar Mar kelo. Wed. F. H. van de Vijver geb. Salimah en gezin, van Holterberg 42 naar Almelo. H. Ruzette en gezin, van Holterberg 26 naar Laren (N.H.). J. Oosterveld en gezin, van Holterberg 26 naar Ede (Gld.). J. A. J. G. W. Del maar, van Holterberg 26 naar Rijssen. Wed. J. J. Nijssen, geb. Delmaar, van Holterberg 26 naar Rijssen. E. J. Luitsz en gezin, van Holterberg 26 naar Rijssen. G. Buis en gezin, van Look 19 naar Zeist. A. J. Bussink van Aalpols- weg 22 naar Rijssen. J. Aanstoot, van Beuseberg 128 naar Ermelo. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 14 tot en met 20 Nov. 1951. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telefoon 352. Gevonden: 1 schop; 1 doublé schakel armband; 1 zw. hond; 1 zakdoek; 1 paar overschoenen; 1 zilveren vulpotlood. Verloren: 1 rijwieltas enkel; 1 bank biljet f 20.1 br. lederen portemonnaie met inh.; 1 br. lederen portemonnaie (dames) met inh. OPBRENGST SIMAVI-COLLECTE. De Simavi-collecte heeft in deze ge meente f 213.08 opgebracht. Een mooi en dankbaar resultaat. Officiële Publicaties* HERINNERING. Vermits de vastgestelde termijn voor de betaling van de Reinigingsrechten 1951 is verstreken en het verschuldigde nog niet is voldaan, wijs ik er op, ter voorkoming van vervolgingskosten, die betaling alsnog binnen 8 dagen na heden te mijnen kantore, of op postrekening no. 45547 te doen. De Gemeente-Ontvanger, G. J. BOUWHUIS.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1