Plaatselijk Nieuws Er komt een Waterschap „De Schipbeek" ia moeilijkheden. Winkels langer ©pen. No. 46. Jaargang 3. ZATERDAG 17 NOVEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. A l te Holten. Teief. K 5J,8S - 2sjf AdMPrVs 15 a contant) f 1.00. Iedere rn.m. meer f 0.06 Belasting met 25 pet. verhoogd. (Van een speciale verslaggever.) Het waterschap „De Schipbeek" heeft te kampen met grote financiële moei lijkheden. Het onderhoud van de 60 lc.m. lange Schipbeek kan niet meer bekos tigd worden uit de opbrengst van de be- lastingpenningen uit het gebied. Daarbij komt, dat het stroomzand, dat voor '7/8 deel uit Duitsland komt en voor 1/8 deel uit eigen gebied, zulke bedragen aan ruiming hebben verslonden, dat het wa terschap letterlijk en figuurlijk met de handen in het haar zit. Voor de grote verbeteringswerken in 1933 en volgende jaren was de Schip beek een aardig riviertje, dat betrekke lijk weinig kostte aan onderhoud, maar dan ook meermalen, soms zelfs 6 keer per jaar, de hele streek onder water zette. Ook het gebied van het water schap was toen veel kleiner dan tegen woordig. Duits stroomzand kende het waterschap niet, dat was allemaal voor rekening van de provincie, die met het onderhoud en beheer van de bovenloop was belast. Deze bovenloop, bekend on der de naam van de Buurserbeek, liep van de Duitse grens tot aan de Nieuwe Sluis te Diepenheim, een afstand van 28 k.m. Het waterschap nam het onder houd van deze beek over en ontving daarbij een bedrag van f280.000, de ge kapitaliseerde jaarlijkse onderhoudskos ten. Tegelijk kreeg de Schipbeek ook meer water te verwerken. De Oortjes- sluis te Buurse tapte voorheen een be langrijke hoeveelheid water af en diri geerde dit naar het stroomgebied van het waterschap „De llegge". Deze sluis werd nu gesloten en het waterschap „De Schipbeek" ontving nog eens een bedrag van f 125.000. Financieel boerde „De Schipbeek" dus lang niet slecht in die jaren na de grote verbcteringSAv erken en voor de tweede wereldoorlog. Ook het feit, dat de be lastingheffing tijdens de uitvoering der werken niet werd opgeschort, terwijl daar toch geen normale onderhoudskos ten tegenover stonden, was een niet te onderschatten voordeel. Het waterschap begon dan ook naarstig aan de extra af lossing van oude schulden. Het ging daar bij zo ver, dat bijna het gehele bedrag van f280.U00 voor aflossingen werd ge bruikt. Naderhand moest dit bedrag weer worden aangezuiverd, met het ge volg, dat thans nog ieder jaar op de be groting een bedrag van f3000 wordt ge reserveerd. DE KWESTIE VAN HET STROOMZAND. Gedurende de oorlog werd de rivier in Duitsland zo verwaarloosd, dat enorme hoeveelheden stroomzand de normale af voer van het water door de beek op Nederlands gebied ernstig belemmerden. Het ruimen van dit zand is door het waterschap krachtig aangepakt in de hoop, dat het Rijk hierin het zijne wel zou bijdragen. Tot nu toe is reeds een bedrag van f 198.000 hiervoor uitgege ven, maar van financiële steun van het Rijk is nog niet veel gebleken. Men schijnt in Den Haag het been behoorlijk stijf te houden, zo stijf zelfsj dat Mr. Dr. Jordens, doelende op een bespreking met vertegenwoordigers van het Depar tement, in een vorige vergadering kon spreken van „het ongeluk in Den Haag". Ook de normale onderhoudskosten zijn door de stijging van lonen en de vele so ciale lasten, zodanig toegenomen, dat de belasting voor 1952 met maar liefst 25 procent moest worden verhoogd, d.w.z., dat thans voor le klas gronden een kwart van de pachtwaarde aan water schapslasten moet worden betaald. Geen wonder dan ook, dat de water- graaf, de heer G. J. Berendsen uit Mar- ltelo, in de Zaterdag der vorige week ge houden vergadering van het Verenigd College moest constateren, dat het wa terschap de kosten van het onderhoud der verbeterde beek niet kon dragen. In diezelfde vergadering werd de be groting van het waterschap voor 1952 .vastgesteld met alleen de stem van de heer Sprokkerecf uit Holten tegen. De watergraaf had n.l. voorgesteld een be drag van f 1000 uit te trekken voor reservering van aflossingsbedragen van een in de toekomst te sluiten vaste geldlening van pl.m. f 16.000, de rui- raingskosten van het Nederlandse stroom zand. Deze kosten zouden altijd voor re kening van het waterschap komen. Tot nu toe had het waterschap de kosten al tijd betaald uit kasgeldleningen. De heer Sprokkereef was principieel tegen betaling van de ruimingskosten van stroomzand door het waterschap. Vol gens hem zou het waterschap de con clusie van een uitgebracht stroomzand- rapport erkennen, door het voorstel van de watergraaf aan te nemen. Het voor stel van de heer Berendsen in deze vorm kon dan ook geen meerderheid halen. Op voorstel van de heer Jordens uit De venter Averd tenslotte besloten, met de stem van de heer Sprokkereef tegen, een memoriepost uit te trekken. AFSCHEID VAN DE FAMILIE A. SCHIPPER. In de Geref. Kerk Averd Zondagvoor middag afscheid genomen van het ge zin A. Schipper van de Kohveg, dat j.l. Donderdagnamiddag per vliegtuig van de KLM vertrok naar Canada. Na de predikatie sprak Ds. R. A. Hoogkamp de heer en mevrouAv Schip per en hun kinderen toe en herinnerde aan het veel beAvogen leven van de heer en mevrouw Schipper in de jaren 1942 tot 1945. In deze jaren, zo zeide Ds. Hoogkamp, is Uw leven vele malen in groot gevaar geAveest, doch God heeft U beiden Avonderlijk bewaard en Hij zal U, nu gij samen met Uav kinderen naar een nieuAv vaderland gaat, ook daar na bij zijn. Er verandert door U allen zeer veel, doch Een blijft voor U dezelfde: Jezus Christus. Gij Avordt in Canada lid van een kerk, die een andere naam draagt, doch ook deze kerk is het eigen dom van Jezus Christus. Moge God U beAvaren tijdens de reis naar het nieuAve land 'en schcnke Ilij U Zijn zegen op Uw verdere levensAveg. De gemeente zóng hierna staande het scheidende gezin toe het bekende vers uit Psalm 121: De Heer zal u steeds gadeslaan Opdat Hij in gevaar Uav ziel voor ramp beAvaar'. De Heer, 't zij g' in of uit moogt gaan En Avaar g' u heen moogt spoeden Zal eeuAvig u behoeden. KRANSLEGGING OP DE CANADESE BEGRAAFPLAATS. Ter gelegenheid van de herdenking van de gevallenen Averd Zaterdagmiddag j.l. door de leden van het plaatselijk Oor logsgravencomité een krans gelegd aan de voet van het monument op de Ca nadese begraafplaats op de Holterberg. Aangezien burgemeester Mr. W. H. Enklaar als vice-voorzitter het het Ned. Oorlogsgravencomité Avas uitgenodigd tot het bijAVonen van de jaarlijkse herden kingsdienst in de Niernve Kerk te Am sterdam, Averd de krans gelegd door de heer P. G. Dijkstra. NAAR. AUSTRALIË. Met de „Waterman" zijn Woensdag j.l. vanuit Rotterdam naar Australië ver trokken de heer en mevrouAv G. Bruins en hun beide kinderen. De heer Bruins Avas in de oorlogsjaren geruime tijd op het kantoor van de plaatselijke bureau- houder, de heer H. A. Schutte, Averk- zaam en kreeg later een functie bij het GeAv. Arbeidsbureau te Deventer. In Aus tralië gaat de heer Bruins Averken op een groot pluimveebedrijf, Avaarvan de eigenaar een oud-Deventernaar is. Verloopt de reis volgens plan, dan zal de fam. Bruins op 14 December in Australië arriveren. Onze beste Avensen voor de toekomst vergezellen deze ondernemende jonge- mensen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 uur Ds de Vries en 7 uur Ds de Vries. In alle diensten collecte voor 't Zui- derzeefonds. Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. .Collecte Zuiderzeefonds. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Chr. Kleuterschool. BILJARTWEDSTRIJD. De Dijkerhoekse Biljartclub bond in het café Braakhekke te Bathmen de strijd op het groene laken aan tegen de Bathmense Biljartclub en speelde 'n zeer geanimeerde wedstrijd. De uitslag was Bathmen 352 tegen Dijkerhoek 234 caramboles. FILMAVOND DIJKERHOEK. Voor de leden van de buurtvereni ging „Schoolkring Dijkerhoek" zal op Donderdag a.s. een filmavond worden gehouden in café „Het Bonte Paard" van de heer li. Kloosterboer. De hoofd film is getiteld: „Bali, het eiland der demonen". OPBRENGST KLAPROZEN. De Klaprooscollecte ten bate van het Ned. Oorlogsgravencomité heeft in deze gemeente f 196.17 opgebracht. VEERTIG JAAR AAN HET SPOOR. Op Dinsdag 20 November zal het 40 jaar geleden zijn, dat de heer J. Paal man, blokwachter der N.S. alhier, in dienst trad bij de Spoorwegen. De jubilaris, die nog zeer opgewekt zijn taak vervult, zal in December met pensioen gaan. Het zal hem, die in deze veertig jaar wel bijna iedere Holtenaar van dienst is geweest Paalman heeft n.l. ook jaren op het voormalige station Dijkerhoek gestaan zeker niet aan belangstelling ontbreken. DIRECTEUR VAN „SOU" IN DEN HAM BENOEMD. De heer W. van Erkelens te Enschede, directeur van onze plaatselijke zang vereniging „Soli Deo Gloria", werd een dezer dagen ook benoemd tot directeur van het Ned. Herv. Zangkoor „Sursum Corda" te Den Ham. In de jongste vergadering van de Holtense Handelsvereniging is defini tief besloten, dat er van Dinsdag 27 November tot en met Vrijdag 7 Decem ber een winkelweek gehouden zal wor den. De officiële opening zal op Maan dag 26 November op een nader bekend te maken tijdstip plaats vinden. De muziekvereniging H.M.V. heeft haar volle medewerking toegezegd voor een optreden in het Dorp en te Dijkerhoek. Het publiek zal bij zijn aankopen voor elke bestede gulden een bon ontvan gen. Hiervoor zal men geld kunnen krij gen of kunnen deelnemen aan het in vullen van een slagzin, waarvoor mooie prijzen beschikbaar zullen zijn. De eer ste prijs zal vermoedelijk een mooie kachel zijn. Nadere en volledige mededelingen hopen wij te doen in ons nummer van de volgende week. Het devies van onze middenstand blijft: KOOPT ELDERS NIET, WAT EIGEN PLAATS U BIEDT. IN VERBAND MET DE KOMENDE FEESTDAGEN. Teneinde evenals vorige jaren het publiek in de gelegenheid te stellen ge durende de dagen, onmiddellijk vooraf gaande aan St. Nicolaas, Kerstmis en Nieuwjaar ook in de avonduren zijn in kopen te doen, heeft de minister van economische zaken de colleges van bur gemeester en wethouders van alle ge meenten gemachtigd ontheffing te ver lenen van de wettelijke voorschriften inzake de winkelsluiting. Een dei-gelijke ontheffing kan wor den verleend tot uiterlijk 9 uur des avonds op 29 en 30 November en 1, 3, 4, 20, 21, 22, 24 en 31 December 1951. Er wordt op gewezen, dat de beper kende bepalingen ten aanzien van de etalage- en reclameverlichting geduren de de piekuren in verband met bedoel de feestdagen geen wijziging onder gaan. ELECTRISCHE KOOK- EN BAKDEMONSTRATIE BEUSEBERG. Woensdagmiddag werd ten huize van de heer B. W. Stevens in de Beuseberg een kook- en bakdemonstratie gehouden voor de bewoners van de binnenkort aan te sluiten percelen in deze buurt schap. Deze demonstratie werd verzorgd door de N.V. IJsselcentrale in samen werking met het G.E.B. alhier. v Als ruim 30 dames en heren aanwe zig zijn, alsmede de plaatselijke instal lateurs en het lid van de Lichtcommis- sie, de heer J. Wegstapel, opent de lei der van het G.E.B., de heer H. J. Wes- terik, omstreeks 2 uur de bijeenkomst. Hij heet alle aanwezigen welkom en dankt hen, dat zij het minder gunstige weer hebben getrotseerd om naar de gastvrije boerderij van de fam. Stevens te komen, om daar eens kennis te ne men van Avat alzo op electrische appa raten kan worden bereid. Onder zeer deskundige leiding van mej. Olde Wolbers en haar assistente mej. te Cate worden achtereenvolgens stamppot en 'n meer uitgebreide maal tijd gekookt, vlees gebraden en worden in de electrische oven en ook op de kookplaat diverse soorten gebak klaar gemaakt. Het was. een lust om te zien op welke handige wijze mej. Olde Wol bers de diverse spijzen bereidde. Dat het ook goed smaakte bleek wel uit 't enthousiasme, waarmede de aanwezige dames en heren zich de bereide heer lijkheden lieten smaken. Na afloop van deze kook- en bakde monstratie werden door de heren Kamp en Ordelman van de IJsselcentrale nog diverse inlichtingen verstrekt over 't gebruik van diverse apparaten in huis houding en bedrijf. De heer Westerik bracht de dames en heren van de IJsselcentrale hartelijk dank voor de prettige en vlotte wijze, waarop zij deze demonstratie, die wel bijzonder op prijs werd gesteld, hadden verzorgd. Ook dankte hij de familie Stevens voor het geheel belangeloos beschikbaar stellen van hun woning voor deze proeven. Hij deelde tenslotte nog mede, dat 't gemeentebestuur over ongeveer veer tien dagen de stroomlevering naar de Beuseberg zal inschakelen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. (Week van 7 tot en met 13 Nov. 1951.) Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten (telef. 352). Gevonden: foxterrier; tas m. inhoud. Verloren: stromatras; bruin lederen herenportemonnaie; ledige wasmand. VERZORGING VAN -HEESTERS EN PLANTEN. In een der lokalen der Chr. School werd Woensdagavond een ledenverga dering gehouden van de afdeling Hol ten van de Chr. Boerinnen Bond. De presidente van de afdeling, mevr. Wegstapel-van Lindenberg, opende de bijeenkomst met gebed na het zingen van Psalm 146 1, waarna gelezen werd Matth. 6 25-34. Na het lezen van de notulen door de secretaresse, mevr. Wiggers-Aanstoot, sprak de presidente een kort welkomst woord, waarbij zij zich in 't bijzonder richtte tot de heer v. d. Berg, bloemist te Rijssen, die bereid werd gevonden deze avond een causerie te houden over het onderwerp: „Verzorging van hees ters en planten". De heer v. d. Berg behandelde in de eerste plaats de 1- en 2 jarige zaaiper- ken en de snijbloemen. Het is heel best mogelijk om reeds vroeg in het voor jaar bloemen uit eigen tuin te snijden, doch dan is voor alles nodig, dat men het gezaaide op de juiste manier ver zorgt. We beginnen daarom in Maart met het maken van een broeibakje, een paar plankjes en een stukje glas er over en zorgen, dat het zaad wordt uit gestrooid in goed bereide grond, die steeds vochtig moet worden gehouden. Een dag verwaarlozing kan tot ge volg hebben, dat men van voren af aan moet beginnen Wanneer de plantjes pl.m. 1 cm. hoog zijn, gaat men ze ver spenen, wat ook met veel zorg moet geschieden, omdat de jonge worteltjes heel teer zijn. De heer v. d. Berg behandelde achter eenvolgens de Asters, Zinnia's, Gouds bloemen, Leeuwenbekken, Satirus en Afrikaantjes. Spr. stond vervolgens stil bij de ver schillende bcllensoorten als tulpen, nar cissen, crocussen en schonk verder nog aandacht aan heesters als Hazelaar, Spirea, Rhododendrons enz. Naar aanleiding van deze leerzame causerie werden tal vragen gesteld, die door de heer v. d. Berg tot tevreden heid werden beantwoord. Nadat mevr. Wegstapel van Linden- berg een woord van hartelijke dank ge sproken had tot de heer v. d. Berg, werd deze geslaagde vergadering door mej. H.'Stam met dank aan God gesloten. A.R. KIESVERENIGING „NEDERLAND EN ORANJE" De leden van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" kwamen Vrij dagavond 2 Nov. voor de eerste maal in dit winterseizoen in vergadering bij een in de lokalen der Geref. kerk. een in de lokalen der Geref, Kerk, Door de Avaarnemend voorzitter, de heer G. LandeAveerd, Averd de vergade ring met gebed geopend, Avaarna de se cretaris, de heer J. Wiersma, de notulen las, Avelke onveranderd Averden vastge steld. De heer Wiersma gaf hierna een uiteenzetting over de voorgenomen nieuAve Avijze van candidaatstelling en be sprak verder de voornaamste punten uit het „Program van Actie", dat Averd sa mengesteld in Verband met de verkiezin gen voor de TAveede Kamer in Juni 1952. De verkiezing van een nieuAve voor zitter Averd uitgesteld tot de December - vergadering. Als afgevaardigden naar de Provinciale Vergadering te ZavoIIc Averden benoemd de heren li. LandeAveerd en J. Wiersma. DE WAAG WON VAN DE WIPPERT. De pas opgerichte biljartclub „De Waag" speelde Zaterdagavond 'n wed strijd tegen de biljartclub „De Wippert" in 't café Kettelarij. In totaal werden 11 partijen gespeeld. De Holtenaren toonden zich de sterk- sten en wonnen met 266 tegen 233 ca ramboles. AGENDA: Vrijdag 16 Nov.: Ledenvergadering IJs club „De Noordpool" in hotel Vosman om 8 uur. Zaterdag 17 Nov.: Verwerping krenten brood enz. H. Hartsuiker en H. Tul- Ier. (Zie annonce.) Zaterdag 17 Nov.: L.R.V. „De Bergrui- ters" naar cross-country te Eibergen. Woensdag 21 Nov.: Praatavond v. Jong Holten bij de heer J. A. Groteboer, Beuseberg 119; aanvang 7.30 uur. Woensdag 21 Nov.: Verwerping Kette larij De Wippert. (Zie annonce.) Donderdag 22 Nov.: Filmavond voor de leden van de Schoolkring Dijkerhoek, in café „Het Bonte Paard". Maandag 26 Nov.: Gebouw Rehoboth Propaganda-avond P.I.T. Pro Rege, te 7.30 uur. Film over de reis van Prins Bernhard n. de West en Z.-Amerika. Maandag 26 Nov.: Officiële opening v. Winkelweek. Dinsdag 27 Nov. tot en met 7 Dec.: Winkelweek van de Holtense midden stand. Dinsdag 4 en Woensdag 5 Dec.: Ont spanningsavonden B.v.O.L.O. en Jong Holten in Amicitia. Opvoering van: „Een enigst kind". ABONNEMENTSGELD. Abonnés buiten de gemeente, die hun abonnementsgeld over 't jaar 1951 nog niet geheel hebben voldaan, worden be leefd verzocht dit alsnog vóór 24 Nov. te storten op Postrekening 414425 ten name van Adm. H. Beltman, A 107 te Holten. GESLAAGDE UITVOERING. AfAvisselend vocaal programma met „Largo" van Handel en „Panis Angelicus" van Gésar Franck als uitblinkers. „Bij programma" viel in de smaak. In „Amicitia", dat bijna geheel be zet Avas, gaf „Holtens Gemengd Koor" (HGK), directeur de heer G. S. de Haan te Hardenberg, Woensdagavond (Dank dag) zijn jaarlijkse uitvoering. De voorzitter van HGK, de heer J. F. van Geenhuizen, opende met een harte lijk Avoord van Avelkom, Avaarbij hij zich speciaal richtte tot de afgevaardigden van de verschillende zusterverenigingen en tot de heer De Haan, die het, zo zeide de voorzitter, heeft aangedurfd om met een koor, Avaarvan hij nog maar juist 2 maanden directeur is, een uitvoering te geven. Het Avas tot nog toe gebruikelijk, dat het koor enige nummers zong, Avaarna het verdere deel van de avond gevuld Averd met een groot toneelstuk, doch hiervan is dit jaar afgeAveken. Wij zijn, zo zei de heer Van Geenhuizen, een zangvereniging en daarom zal in het programma van onze uitvoeringen de grootsie plaats moeten Avorden ingeruimd voor zang. Er is voor enige afAvisseling en een klein bijprogramma gezorgd en hopelijk zullen Avij hiermede bereiken, dat alle aamvezigen op een genoeglijke avond kunnen terugzien. Het koor zong hierna onder leiding van de heer De Haan een zestal num mers. Geopend Averd met „Herfstge- dachten" van Otto de Vaal, Avaarna Averd uitgevoerd „Panis Angelicus" van Gésar Franck. Bij het eerste nummer Averden enkele foutjes gemaakt, doch het tAveede nummer was prachtig en werd zeer be schaafd gezongen. Het „Russisch Vesper Koor" van Bortnianski zouden Avij voor ons mooier gevonden hebben als één van de sopranen hierin een solo had gezongen met begeleiding van bromstemmen door het koor. „De Zandman" van Fred Mul- ders^is zeer eenvoudig en toch altijd Aveer mooi. De beide tableaux met zang: „Terzet" uit Elia van Mendelsohn en „De Nacht", gebracht door de dames Maats-Kevelam, M. Dollekamp en M. Aaftink D.d., vorm den een zeer geAvaardeerde afAvisseling. Na de pauze opende het koor met het beroemde „Largo" van G. F. Handel. Het koor bereikte in dit nummer zeer veel. Alle lof voor de begeleiding van de pianist, de heer Warmink uit Goor, De vijf nummers, die verder nog Aver den gebracht, Avaren alle van het lichte genre, doch vielen niettemin zeer in de smaak. We noemen hiervan „War "s das Lachende Glück" van Frans Lehar en „Rozen in Tirol" van Garl Ziller. Het Don Kozakken Koor (10 heren) zong als aanvulling van het programma een drietal nummers (Wolgalied, Avond klokken en Wolga-bootsman) en oogstte een hartelijk applaus. Tot slot brachten enige dames en heren een soort blijspel, dat in het programma Averd aangekondigd als „Vogels van di verse pluimage". Kostelijk vonden Ave de „ou baas" (Joh. Littink) in „Beelden uit mijn kinderjaren". Al met al. een avond, Avaarop de uit voerenden met zeer veel genoegen terug mogen zien. POST- EN TELEFOONTARIEF WORDT VERHOOGD. Blijkens de Memorie van Antwoord op de P,T,T.-begroting zal verhoging van de post- en telefoontarieven niet kun nen worden vermeden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1