Productieverhoging in de landbouw. Bezorger gevraagd. PREDIKBEURTEN No. 45. Jaargang 3. ZATERDAG 10 NOVEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJt Adv.-prijs: 1—15 m.m. (acontant) f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 Meer begrip onder de boeren voor betere bedrijfsvoering dan vroeger. In een druk bezochte vergadering van de vereniging „Jong Holten", afd. van de B.O.O., welke Vrijdag van de vorige week in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman werd gehouden, heeft de heer J. H. A. G. Sprokkereef, leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te Hengelo gesproken over de noodzaak van productieverhoging in de landbouw. De vergadering, welke o.m. werd bij gewoond door de verschillende advise rende leden van de vereniging, stond on der leiding van de voorzitter, de heer J. H. Veneklaas Slots, die haar met een kort welkomstwoord opende. De heer Sprokkereef begon zijn inlei ding met er op te wijzen, dat het onder werp, dat hij wilde bespreken, twee vraagpunten opwerpt, n.l. „Waarom pro ductieverhoging en: „Hoe brengen we die productieverhoging tot stand?" Er doen zich hierbij drie elementen, drie begrippen voor, n.l.: grond, kapi taal en arbeiders. Wat de grond betreft, telt Nederland nog 280.000 H.A, woeste grond, waar van 80.000 H.A. ontgonnen kan worden. Door de inpoldering van het IJsselmeer zullen er nog 200.000 H.A. bij komen, zodat er door ontginning en inpoldering nog 280.000 H.A. grond beschikbaar kan komen. Als men echter nagaat, dat er 80.000 jonge boeren zijn, welke voor een eigen bedrijf in aanmerking willen ko men, dan kan men nagaan, aldus spr., dat deze lang niet allemaal een bedrijfje zullen krijgen en op andere wijze emplooi zullen moeten zoeken. In 1950 telde ons land 10 millioen in woners. Wanneer er niets tussenbeide komt, zullen dit er in 1970 12 millioen zijn. Hiervoor zou dus meer grond aan wezig moeten zijn. In die tijd zullen ech ter voor huizen, scholen, fabrieken, sportterreinen, water- en wegennet, naar schatting 167.000 H.A. grond nodig zijn, zodat er maar 100.000 over zal blijven, waarmede dan productieverhoging zal moeten worden gepleegd. Wat het kapitaal betreft, aldus spr., is er nog een groot individueel kapitaal. Dit zal echter moeten worden omgezet in een sociaal kapitaal, d.w.z. een kapi taal, dat in woningen, fabrieken, boer derijen enz. gestoken kan worden. Vroeger kon kapitaal worden aange trokken uit het buitenland, maar daar mag niet meer op worden gerekend. Door de oorlog hadden we vlak na de bevrijding een belangrijk tekort op onze betalingsbalans, welk tekort juist tot een minimum was gereduceerd, toen Ko rea kwam en 't tekort op de betalings balans weer met sprongen opliep. Neder land is hierdoor voor het buitenland min der credietwaardig, zodat we het zullen moeten zoeken op de binnenlandse geld markt. Grond en kapitaal uitgeschakeld. Om tot meerdere productie te komen, kunnen de factoren grond en kapitaal uitgeschakeld worden. Arbeiders kan echter wel aan voldaan worden. Men klaagt hier in deze streken, aldus spr., wel eens, dat men niet aan volk kan ko men. Naar zijn wijze van zien zal dit binnen afzienbare tijd wel anders worden en zullen er wel arbeiders zijn tegen een redelijke beloning. De grote industrieën worden hoe lan ger hoe meer kapitaalintensiefZe wor den minder arbeidsintensief. Hoe komen we uit de impasse. De vraag is bij dit alles: hoe komen we uit de impasse? Naar sprekers oor deel moeten we door productieverhoging, ook in de landbouw, trachten te komen tot een verbetering van de betalings balans. Dit komt neer op meer opbrengst per H.A. Daarmede zal de boer een zware last op de schouders worden ge legd. Dat is tegenwoordig mogelijk. Vroe ger is er vaak aan dovemansoren ge klopt, als het om verbetering van de be- drijfsmethoden ging. Het gaat vandaag aan de dag heel wat beter. Hoe kunnen we aan productie-verhoging komen? Spr. zet uitvoerig uiteen, dat bij een in het gehele land plaats gevonden grondonder zoek is gebleken, dat het bouwland ge middeld nog 60 onvoldoende P.H. heeft, terwijl dit bij het grasland onge veer 40 is. Als men nagaat, dat ten opzichte van de melkwinning ook belangrijke resul taten zijn bereikt, en dat desondanks ook niet meer dan 56 der veehouders bij de melkcontrole zijn aangesloten, dan kan ook ten opzichte van het grond onderzoek nog wel het een en ander ver wacht worden. Men zal dus moeten be ginnen met regionaal doorgevoerd grond onderzoek en de basis op een redelijke norm moeten brengen. Hoewel spr. geen tegenstander is van mechanisatie van het landbouwbedrijf, acht hij deze voor het gemengde zand- bedrijf niet zo noodzakelijk. Het beno digde kapitaal kan beter op andere wijze in het bedrijf worden gestoken. Proeven met het grasland. Spr. wil thans eerst het grasland be- kyken, omdat dit z.i. in deze streken nog wel verbeterd kan worden. Gezegd kan weiland onvoldoende is en niet aan rede lijk te stellen eisen voldoet. 200.000 H.A. is matig, de rest is onvoldoende. Om dit aan de weet te komen kan men proeven nemen en hierin ligt naar spre kers oordeel een belangrijke taak voor de jongeren. Dergelijke onderzoekingen zul len aan de organisatie meer kleur en in houd geven. Zich bepalende bij de opbrengst van het grasland vindt spr. de hier alge meen voorkomende opbrengst van 1900- 2000 kg. zetmeelwaarde nog maar zeer dunnetjes. Het eiwit bedraagt 2-2y2 in plaats van 6 zoals dit kan zijn. Via het dier, in casu de koe, worden de diverse percelen onderzocht. Voldoen ze niet aan de eis, dan de ploeg er in. Men moet natuurlijk de hervormingen ook weer niet overdrijven, maar daar voor b.v. een vijfjaren-plan opstellen. Men moet b.v. het bouwplan radicaal wijzigen, want er moet meer grond be schikbaar komen voor akkerbouw. Daarbij echter de volle aandacht schen ken aan het grasland. Hierbij kan weer de waarde van de koe als uitgangspunt dienen. Spr. gaat dan uit van een koe, welke 3500-3600 kg. melk per jaar pro duceert met een vetgehalte van 3 y2 Door de voedering zo nodig met af geschermde voederplaats onderzoekt men hoeveel eiwit werd toegediend, hoe veel stikstof nodig is geweest, hoeveel kilo zuivere N., hoeveel onderhoudsvoer enz. Grasland zal zeker 6 zak zuivere stik stof moeten hebben, al moet men hier niet onsystematisch te werk gaan. Men zal dan zeker kunnen komen tot 3500 a 3600 kg. zetmeelwaarde. Dit is 1500 kg. meer dan thans algemeen het geval is en betekent tegen 36 ct. per kg. een be langrijke meeropbrengst. Komende tot een korte bespreking van de kunstmeststoffen zegt spr., dat kali een rare kruier is en aanleiding kan zijn tot magnesiumgebrek. Ook in de weide is dit aan tal van grassen en onkruiden te zien door de samentrekking van het groene bladmoes, waardoor gele randen ontstaan, b.v. bij de paardenbloemen. 100 tot 200 kg. kieseriet op het gras land is niet te ontberen. Als het met fosforzuur, kali, stikstof en magnesium in orde is, dan is men een heel eind op weg. Men zal echter naar spr.s mening veel meer aandacht moeten schenken aan de organische bemesting, om door compost of stalmest de bodem te activeren en hiermede in Augustus moeten beginnen. Als de koeien het gras dan niet vreten willen dan kan men het kuilen, ruiteren of kunstmatig drogen, want daar zal het in de toekomst wel meer op aan moeten gaan. Op deze wijze is de opbrengst van het grasland wel met 60 soms met 100 te verhogen. Men krijgt dan veel beter hooi, veel betere kuil en veel beter gedroogd gras. Meer systeem. Wat naar spr's oordeel ook van veel belang is, is, dat men meer systeem in het werk moet leggen. In Denemarken werken gemiddeld 13 arbeiders, bij ons 23 a 24 arbeiders op de H.A. Men moet door wijziging van het bouwplan komen tot uitsmering van de arbeid. Vroeger grasmaaien, meer hakvruehten, andere granen, b.v. mais, dat zeer in opkomst is. Men zal zeggen dat de rogge wel lonend is, omdat de graanprijs goed ligt. Met mais komt men tegemoet aan de behoefte voor de pluimveestapel, maar ook de aardappelprijs is niet mis. Volgens spr.'s mening, welke gefun deerd is op talrijke proefnemingen met diverse bedrijven, moet op een bedrijf van 10 H.A. niet meer dan 6 H.A. gras land zijn met 8 stuks groot vee, waar onder 6 melkkoeien en 2 vaarzen en een paar pinkjes of 1 vaars en wat kalveren. Maar niet teveel jongvee. Als er geen melklijsten achter zitten, dan moet het opstappen. Het bedrijf moet veel critischer be keken worden, en men moet goede pro ducten niet in onvolwaardige dieren stoppen. Het bouwland. Spr. gaat dan nog uitvoerig in op het rouleren van het bouwland en de nieu we humustheorie. Men kan nog enorm veel meer verbouwen wanneer systema tisch gewerkt wordt en tot 4-300 kg. zet meelwaarde komen. Met kunstweiden zelfs tot 6500 kg. Dit is prachtig, maar eenzijdig. Er kunnen zich dan tekorten voordoen in het dierlijk lichaam en men moet buitengewoon voorzichtig zijn uit biologische overwegingen. Spr. eindigt zijn met grote aandacht gevolgd betoog met op te merken, dat het scheuren van weiland noodzakelijk is. Willen we scheuren, dan betekent dit ons behoud, doen we het niet, dan gaan we onder. Nadat nog verschillende vragen dooi de heer Sprokkereef beantwoord zijn, o.a. over het nadeel van graszaaien met dekvrucht, het zwart maken van de lage weide met de schijvenegge en het doen van Jozo-zout in de gestoomde aard appelen, dankt de voorzitter de spreker voor zijn mooie en duidelijke inleiding. door de heer Piet Bos, vermoedelijk op 28 November. Voorts deelt de voorzitter mede, dat voor de jaarlijkse St. Nicolaasuitvoering in studie is genomen een typisch boeren- stuk: „Enigst kind". Hiervoor hebben o.a. de dames Joh. OolbekkinkKevelam en Joh. Brons voort zich weer beschik baar gesteld. De leden worden aangespoord om re clame te maken voor dit mooie stuk, dat twee dagen zal worden opgevoerd. De toegangsprijs wordt bepaald op f 1.voor leden en f 1.plus belasting voor niet-leden. Voorts brengt de voorzitter de vraag aan de orde of er belangstelling is voor cursussen in het kadêr van het winter- program. Dit blijkt o.a. het geval te zijn ten aanzien van een cursus in veeverlos- kunde. Men is het er echter over eens, dat 't moeilijk zal zijn om dokter Vegter hier voor te krijgen, aangezien deze zeer bezet is. Het bestuur zal echter inlich tingen vragen. Ideaal zou het zijn, wanneer de leden zelf een inleiding hielden, maar hiervoor was deze avond niemand te vinden. Ten slotte werd nog de idee geopperd om in samenwerking met de afd. der O.L.M. en Partij van de Arbeid zon der dat hiermede politieke doeleinden zouden worden nagestreefd Minister Mansholt te verzoeken een lezing te ko men houden. Het bestuur wilde dit in overweging nemen. Na een korte rondvraag sloot de voor zitter deze uitstekende vergadering. Met ingang van een nog nader te be palen datum wordt door ons gevraagd een bezorger voor het oostelijk deel van het dorp. Aanmelding en nadere inlichtingen bij de administrateur, de heer H. Belt man, Dorpsstraat 22. LEZING VAN MEJ. A. GUNTHER IN DIJKERHOEK. Op Donderdag 15 November zal voor de afdeling Dij kei-hoek van de Bond v. Plattelandsvrouwen als spreekster op treden mej. A. Gunther uit Bathmen, die een causerie zal houden over: „Om gang met anderen". Voor deze avond, weike gehouden zal worden in „Het Bonte Paard", en om 7.30 uur aanvangt, zijn ook uitgenodigd de leden van de Boerendochtersvereniging. PERSIL DEMONSTRATIE. Amicitia heeft nog nooit zoveel dames binnen haar muren geherbergd, ais de vorige week Vrijdag, toen de Persil Maatschappij in deze zaai een tweetal demonstraties organiseerde. De middagbijeenkomst was niet zo druk bezocht, maar 's avonds waren er meer dan tweehonderd vijftig dames, die enthousiast waren over deze aardige de monstratie. De hoofdvertegenwoordiger, de heer Van 't Spijker uit Almelo, sprak een wel komstwoord en gaf een uiteenzetting van de gebruiksmogelijkheden van de produc ten Persil, Henco, Ata, Imi en Sii, waar bij de humor met ontbrak. Hij wist de gezellige, sfeer zo op te voeren, dat de dames door het zingen van de persil- liedjes spontaan de goede kwaliteit be zongen van de wasmiddelen, weike op 't keurig verzorgde toneel waren tentoon- Andere vergaderpimten. Na een korte pauze wordt de vergade ring voortgezet met de mededeling, dat de leden uitgenodigd worden door de worden, dat in ons land 200.000 H.A. bijenvereniging voor een lezing, te geven In de pauze werd voor allen een heer lijke kop koffie geserveerd met een grote spntskoek, terwijl aan ieder een enquéte- kaart werd uitgereikt, waarop de dames straks hun bevindingen kunnen vermel den met de kans op een aardig geschenk. Na de pauze waren het de komieken van het witte doek Stan Laurel en Oli vier Hardy, die met hun zotte piano expeditie voor grote vrolijkheid in de zaal zorgden. Des middags werd de kronings film vertoond. GROTE CROSS COUNTRY DE WIJK. Vier Bergruiters bij de vijf eersten. De leden van de Bergruiters, die op Woensdag (Dankdag) deelnamen aan de grote cross country, die georganiseerd werd door de L.ït.V. te De Wijk, heb ben' zich danig geweerd en bij de vijf snelsten waren niet minder dan vier Holtenaren. Proficiat, heren. M. Bolink moest met Lida de eerste plaats laten aan G. Lommers uit De Wijk met Puck, doch de kampioen van Nederland was maar 0.8 seconde snel ler dan onze plaatsgenoot. Lommers liet 4 min. 30 sec. voor zich afdrukken en Bolink 4 min. 30.8 sec. 3. H. Beltman met Figurant 4 min 31 sec.; 4. T. Beltman met Stella 4 min. 31.8 sec.; G. Hulsman met Albert 4 min. 32.8 sec.; 10. J. W. Hulsman met Willy; 12. G. Bolink met Harry. Aan de zware cross namen niet min der dan 53 ruiters deel. In de lichte cross, waaraan 32 ruiters deelnamen, plaatsten zich: 7. H. J. Bosschers met Wilco; 10. E. Aaltink met Perhaps (aan gezien de heer Aaltink pas voor de 2e keer „crosste", valt zijn prestatie zeer te roemen); 12. J. Bolink met Resoluut. Zowel aan de zware als aan de lichte cross kwamen ruiters uit De Wijk, Zuid- wolde, Blankenham, Avereest, Ommen, Zwolle, Kampen en Meppel. BERGRUITERS NAAR EIBERGEN. Zaterdag 17 Nov. gaan de Bergruiters naar Eibergen om deel te nemen aan de cross country van de Berkelruiters te Eibergen. We zijn benieuwd of onze plaatselijke favorieten weer tot de best geplaatsten zullen behoren. KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING TEGEN POKKEN. Op Zaterdag 10 Nov. zal in een van de lokalen van de Dorpsschool van 11-12 uur en des middags precies 3 uur in de O.L. school te Dijkerhoek gelegenheid gegeven worden tot kosteloze inenting en herinenting tegen pokken, uitsluitend voor kinderen beneden de leeftijd van 2 jaar. Huwelijksboekje moet worden meegebracht. CONTACT-ORGAAN ZIEKENFONDSWEZEN. Door de samenwerkende ziekenfond sen in het rayon Deventer is een con tact-orgaan in het leven geroepen, dat de moeilijkheden en belangen der fond sen in dit gebied zal onderzoeken en bespreken. Als vertegenwoordigers van 't plaat selijk ziekenfonds zijn door het bestuur aangewezen de heren H. Soer en W. Beijers. CULTUREEL PROGRAMMA VAN DE N.V.V. BESTUURDERSBOND. De N.V.V. Bestuurdcrsbond heeft voor het culturele werk onder haar leden ge durende het thans ingetreden winter seizoen een aardig programma kunnen samenstellen, waarvan gedeeltelijk ook niet-leden zullen kunnen profiteren. Op Zaterdag 22 December zal de be kende volksschrijver Willem van Iepen- daal een voordracht houden over „Taal, volkstaal en volkshumor". Deze avond is alleen toegankelijk voor de leden en hun gezinnen en wordt gehouden in het café van de heer K. ter Horst. Zij is bedoeld als het jaarlijks gezellig samen zijn, dat al enkele jaren is gehouden. Van Iependaal yerstaat de kunst zijn ge hoor te boeien en te doen genieten van zijn humoristische kijk op het lëven. Op Zaterdag 12 Januari komt in Ami citia het Ned. Volkstoneel met het be kende toneelstuk „De wereld heeft geen wachtkamer", geschreven door Maurits Dekker. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden. De kaartverkoop zal tij dig worden aangekondigd. Ten slotte zal nog getracht worden 'n cursus-avond te organiseren over de toekomstige ouderdomsvoorziening, zo mogelijk in samenwerking met de plaat selijke afdeling van de Bond v. Staats- pensionering. GEJODEERD ZOUT IN HET BROOD. In de Staatscourant van 1 November j.l. komt een beschikking voor van de Minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid, waarbij krachtens artikel 8bis van het Broodbesluit is bepaald, dat in de gemeente Holten alleen met gejo- deerd zout bereid brood voorhanden mag zijn. PSEUDO-VOGELPEST. Op het bedrijf van de heer J. Paal man, Beuseberg 82, is pseudo-vogelpest geconstateerd. De burgemeester heeft voor de om liggende bedrijven een gebod tot het op- hokken of het in een ren vasthouden van het pluimvee afgekondigd. De pluimveestapel op het besmette bedrijf behoeft niet te worden afge maakt, aangezien volledig herstel niet is uitgesloten. Het vervoer van pluimvee van en naar het bedrijf, alsmede het vervoer van mest en alle andere pluimveepro ducten van en naar genoemd bedrijf is verboden. KOOK- EN BAKDEMONSTRATIE IN DE BEUSEBERG. De bewoners van de buurtschap Beu seberg zien met verlangen het moment tegemoet, dat zij zullen zijn aangesloten aan het electrisch net onzer gemeente en de petroleumlamp naar de zolder zal kunnen verhuizen. Meer nog verlangen zij om van de krachtstroom gebruik te kunnen maken voor hun bedrijf. Dit voor hen belangrijke moment kan nu niet ver meer af zijn, want de N.V. IJsselcentrale heeft de toekomstige ge bruikers van stroom uitgenodigd voor een kook- en bakdemonstratie op a.s. Woensdag 14 November, nam. 1.30 uur, ten huize van de heer B. W. Stevens te Beuseberg 118. om hen zodoende vast vertrouwd te maken met de mogelijk heden van de toepassing der electrici- teit. Er zullen ook andere electrische toestellen te bezichtigen zijn om de mensen op de hoogte te stellen, welke de juiste apparaten zijn, die men kan aanschaffen. De kookdemonstratie zal verzorgd wor den door mej. W. M. G. Oude Wolbers, terwijl ook de heer H. J. Westerik, de leider van ons bedrijf, aanwezig zal zijn om de nodige inlichtingen te geven. Het bedrijf hoopt, dat alle mannen en vrouwen van deze gelegenheid gebruik zullen maken om een kijkje te nemen. AGENDA Zaterdag 10 Nov.: Filmvoorstelling in Amicitia om 8 uur. „Bambi". (Zie de annonce.) Dinsdag 13 Nov.: Vergadering van de Chr. Jonge Boeren Organisatie, 7.30 uur. Woensdag 14 Nov.: Kook- en bakdemon stratie vanwege het G.E.B. bij B. W. Stevens, Beuseberg 118, aanvang 1.30 uur nam. (Zie het bericht.) Woensdag 14 Nov.: Vergadering Chr. Boerinnenbond in de Chr. school om 7.30 uur. Lezing van de heer v. d. Berg, bloemist te Rijssen over het on derwerp: „Verzorging van heesters en planten". Donderdag 15 Nov.: Ledenvergadering afd. Dijkerhoek Bond van Plattelands vrouwen om 7.30 uur in café „Het Bonte Paard". Spreekster mej. A. Gunther, over: „Omgang met ande ren". Uitgenodigd is de Boerendoch tersvereniging. Vrijdag 16 Nov.: Ledenvergadering IJs club „De Noordpool" in hotel Vosman om 8 uur. (Zie annonce.) Zaterdag 17 Nov.: L.R.V. „De Bergrui ters" naar cross country te Eibergen. Maandag 26 Nov.: Gebouw Rehoboth, Propaganda-avond P.I.T. Pro Rege, te 7.30 uur. Film over de reis van Prins Bernhard n. de West en Z. Amerika. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 u. Ds Knip- scheer. Dijkerhoek. 10 uur Ds de Vries. Geref. Kerk. 10 uur Ds Hoogkamp en 3 uur Ds Bouwman van Nijverdal. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor het evangelisatiewerk in de classis Deventer en de geeste lijke verzorging zeevarenden (koop vaardij). BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: J. W. Nijenhuis, 24 jr. en B. Kappert, 21 jr. Ingekomen personen: G. H. Boesveld van Herwen en Aerdt naar Neerdorp 31. H. G. Schreurs van Markelo naar -Espelo 61. Z. Blij enb erg en gezin van Hilversum naar Hoiterberg 26. A. W. Donhuyzen-Simpen en dochter van Wa- geningen naar Look 19. Vertrokken personen: G. H. ten Tije en gezin van Look 65 naar Markelo. L. G. Jutting van Hoiterberg 26 naar Deventer. C. J. Rambonnet, geb. de Kievit en gezin van Look 19 naar Bei- len. P. Nicoiaas, geb. Gerrits van Hoi terberg 26 naar Deventer. J. W. Lub- bersen van Neerdorp 93 naar Wierden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: kinderfiets; herenrijwiel; Engelse sleutel; herenhoed; baddoek en baipuntpen. Verloren: dameshandschoen (glacé); kinderwant; damesportemónnaie; bruin lederen portemonnaie; bruin gebreide handschoen; bruin gebr. kinderwant. inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten. MEN ZIJ GEWAARSCHUWD. Diverse verenigingen maken in de avonduren gebruik van lokaliteiten der O.L. Dorpsschool alhier. Toen het hoofd der school deze week op een avond on geveer een kwartier nadat nevengebrui kers het gebouw hadden verlaten, de school betrad, hing er een brandlucht. Een bijna gevulde papierbak stond te roken naast een kast en onder 't bord. Asbakjes met tabaksresten waren ge ledigd in de papierbak. Een zeer gevaar lijk experiment overigens. Temeer, om dat enige jaren geleden door eenzelfde voorval een muur al eens geblakerd is. Men zij gewaarschuwd! PROPAGANDA-AVOND C.N.V. In de feestzaal van hotel Vosman had de Chr. Besturenbond Dinsdagavond j.l. een propaganda-avond belegd, waarin het grootste deel der leden van de bij haar aangesloten vakverbondafdelingen aanwe zig was. Nadat de voorzitter, de heer J. Belt man, had laten zingen Ps. 68 11 en was voorgegaan in gebed, heette hij in het bijzonder welkom de beide vakbondbé- stuurders, de heren v. d. Schelde en Visser en Ds. Hoogkamp, welke met de overige plaatselijke predikanten was uit genodigd om deze avond bij te wonen. Ds. de Vries kwam later op de avond. De heer H. Koopman vertoonde als in leiding een serie lantaarnplaatjes over de stad New York. De eerste spreker van deze avond, de heer v. d. Schelde, schetste de nood, waarin de wereld verkeert. Als een schip in nood verkeert, of een gezin, wanneer een volk in nood verkeert zijn er altijd nog mogelijkheden tot redding. Als de wereld in nood verkeert is er geen plekje waar de nood niet is doorgedrongen. In de paleizen der rijken, in het gezin, waar moeder de vrouw de eindjes niet meer aan elkaar weet te knopen, bij de jon gens en meisjes, die om de woningnood niet trouwen kunnen, overal is nood. Er is echter voor deze wereld in nood redding. De Chr. vakbeweging zegt het. Het woord van God. Evenals Maarten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1