vreemdelingenbezoek Klaproosdag Plaatselijk Nieuws Hoe was hef aan Overijssel ia 1950? 11 November Holtense Handelsvereniging. No. 44. Jaargang 3. ZATERDAG 3 NOVEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. E 5J+8S - 23J, Een uitgesproken neiging tot te ruglopen valt niet te onderkennen. Hei vreemdelingenverkeer dient te worden bevorderd door particulier en overheid. De lieer J. A. Veldman, directeur van de Provinciale VVV, heeft een overzicht samengesteld over het toeristenbezoek aan Overijssel in 1951. Hieraan ontlenen avc het volgende: Wat is nu, Avat de algemene indruk be treft, het resultaat A'an het seizoen in Overijssel? Een vraag die moeilijk te bc- antAVoorden is, omdat de drie delen van onze provincie hierin niet gelijk denken en zelfs plaatselijk de verschillen vrij groot zijn. Maar als geheel zijn Ave niet bezijden de Avaarheid als we liet seizoen karakteriseren ais niet, onbevredigend, of schoon een uitgesproken neiging tot te ruglopen niet te ontkennen valt en zich op enige plaatsen reeds heeft ingezet. Dit laatste vooral in het Oosten van de provincie, dus in TAvente. 34 plaatsen hebben ons bij deze in drukken geholpen en het niet onbevre digd zijn Avordt beAvezen, doordat 25 zei den tevreden te zijn, 3 redelijk tevreden, 4_ ontevreden, terwijl 2 plaatsen zich hierover niet uitspraken. Nu is „tevreden zijn" altijd een zeer betrekkelijk begrip, hetgeen al direct in het oog springt, als men Aveet, dat 14 plaatsen van een beter seizoen dan in 1950 spraken, '10 van een minder en 10 van een gelijk seizoen, het geen, Avat dit laatste cijfer aangaat, vrij- avcI altijd betekent, dat dit gelijk eerder op de rand van minder dan aaii de kant A'an beter slaat. Zo beschouAvd is dus in de meeste plaatsen enige achteruitgang te bespeuren. En dan nog zovele (25) te vredenen? Och, men vergete niet, dat de tijdsomstandigheden het binnenlandse toe risme niet stimuleren (oorzaken: trek naar het buitenland en ingrijpende bezui nigingen in het gezin, de een gaat der halve buitenslands, de ander gaat niet meer uit) en daarmede Avaren veler ver- Avachtingen al niet hoog gespannen. Daar bij komt, dat het verminderen van het Scandinavische toerisme met name TAven- te heeft getroffen. We zeiden zoeven, dat de drie delen van Overijssel een onderling verschillend beeld geven. Het beAvijs ligt in de vol gende cijfers opgesloten. Van de 7 op gaven uit N.W.-Overijssel Avas er slechts 1 minder dan 1950, 3 gelijk en 3 beter. Voor Salland lag dit aldus: van 11 op gaven 2 minder, 3 gelijk en 6 beter en voor TAvente: 16 opgaven: 7 minder, 4 gelijk en 5 beter, TVente staat dus in derdaad achteraan, hetgeen ook klopt met de ervaringen, dat op verschillende plaatsen in Oost-Twcnte de hotels ook in het hoofdseizoen niet volledig Avaren be zet. Laten avc echter thans geheel Overijssel per seizoen nagaan en dan zien avc: Hoofdseizoen (Juli en Augustus): in 12 plaatsen de hotels vol-* in 2 voor 90 pet., in 12 voor 75 pet, in 4 voor 50 pet. en in 1 voor 25 pet. (3 plaatsen zonder op gave). Over dezelfde periode Avas de pension bezetting: 11 plaatsen vol, 1 voor 90 pet., 6 voor 75 pet, 4 voor 50 pet, 3 voor 25 pet. en 9 plaatsen geen opgave. Wat jeugdherbergen aangaat Avaren er in liet hoofdseizoen 2 vol en 3 voor 75 pet Van de (grotere) kampeercentra meldden zich 1 vol, 8 voor 75 pet, 1 voor 50 pet. en 1 voor 25 pet. Het voorseizoen (April, Mei, Juni) gaf het volgende beeld: Hotels: 2 plaatsen vol, 7 voor 75 pet, 9 voor 50 pet, 11 voor 25 pet (6 zon der opgave). Pensions: 2 vol, 2 voor 75 pet., 6 voor 50 pet, 7 voor 25 pet, 4 voor 40 pet. (13 zonder opgave). En.het naseizoen (September): Hotels: 2 plaatsen vol, 8 voor 75 pet, 6 voor 50 pet., 7 voor 25 pet, 2 voor 35 pet, 1 voor 15 pet. (8 zonder op gave). Pensions: 1 vol, 7 voor 75 pet., '1 voor 65 pet, 6 voor 50 pet., 8 voor 25 pet., 1 voor 15 pet (10 zonder opgave). Men ziet hieruit, dat Overijssel maar op Aveinig plaatsen en dan nog slechts ge durende zeer korte tijd geheel vol is ge weest. ZoAvel het Groepsbezoek (bussen met gezelschappen e.d.) als het dagbezoek liep, vergeleken bij 1950, op verscheidene plaatsen ietAvat terug. We geven de on derstaande cijfers met tussen haakjes de cijfers van verleden jaar. Het groepsbezoek bleek bij 3 (3) plaat sen zeer druk, bij 12 (16)'druk, bij 12 (5) middelmatig en bij 3 (2) slecht. Het dagbezoek bij 3 (6) plaatsen zeer druk, bij 16 (14) druk, bij 12 (8) mid delmatig en bij '1 (1) slecht. Uitgesproken minder optimistisch Ava ren de plaatsen voor de naaste toekomst. Immers Avaren in 1950 21 plaatsen van mening, dat het bezoek gestimuleerd zou kurtnen Avorden, thans bleken slechts '12 deze mening toegedaan. Adv.-prijs1—15 m.m. d contant) f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 Nu hechten Avij aan dit pessimisme niet ai te grote Avaarde. Indien een VVV de zaken goed aanpakt en haar plaats op Averkelijk doeltreffende Avijze Aveet te propageren, dan geloven Ave vast in re sultaten, deze mogen vroeg of laat ko men. Ja, met ons Averk is het nu eenmaal zo, dat resultaten vaak vrij lang op zich laten avachten. Een voorbeeld is de pro paganda, die de Provinciale VVV in 1949 in het Noorden van ons land heeft ge voerd en Avaarvan kennelijk in 1951 eerst de gunstige gevolgen tot diverse toeris tencentra doordrongen in de vorm van een groter bezoek uit die oorden. Maar Avat voor ons Avel als een teken aan de Avand staat is, dat ook deze zeer globale indrukken over het seizoen 1951 in Overijssel bevestigen, dat in onze pro vincie, zoAvel plaatselijk als provinciaal, op toeristisch gebied nog een zeer groot terrein braak ligt. Zowel Avat de propa ganda betreft, dus het uitdragen van onze provincie naar buiten, als Avat de service, derhalve het prettig ontvangen van de toeristen en hun met alles zoveel moge lijk van dienst zijn, aangaat, vraagt Over ijssel nog zeer intensieve arbeid van de genen, die zich op het terrein van het vreemdelingenverkeer beAvegen. En ons geAvest heeft het recht dit van ons allen te vragen, omdat het zovele schatten aan natuur- en stedenschoon bezit, die, al reeds sociaal bekeken, talloze vacantie- gangers gelukkig kunnen maken. De daartegenover Avel eens gehoorde beAvering, dat Overijssel al te veel door toeristen zou Avorden bezocht en daar door toeristisch verindus trialiseerd zou Avorden, moeten Ave op grond van onze eigen rijke ervaring (behalve misschien enkele uitzonderingen en dan nog op be paalde plaatsen en op bepaalde dagen) naar het land der fabelen verAvijzen. Deze mening is positief onjuist en Avij durven zelfs te voorspellen, dat over enige tien tallen jaren dit evenmin het geval zal zijn. Daarom diene het vreemdelingenver keer zoAvel door de particulieren als dooi de overheid in ons gewest bij voortduring en in nog belangrijk grotere mate te Avorden bevorderd. Bovenstaande cijfers zijn daarvan een nieuAV bewijs.' hun bezoek aan het graf van hun ge liefde. Dit Averk kan slechts voortgang hebben bij de gratie Gods en bij de geldeljijke bijdragen van ons gehele volk. In onze gemeente wordt deze jaar lijkse inzameling op Woensdag 7 November a.s. (Dankdag) gehou dendeze keer door de leden der plaatselijke jongelingsverenigingen. Haar bij U aan te bevelen achten Avij niet nodig: Avij zijn telken jare immers zelf getuige geAveest van de ontroerende resultaten, Avelke deze gelden veroorzaken bij de bezoeken aan de Canadese begraaf plaats, maar Avij durven wel een beroep te doen op Uav mildheid, als men Woens dag aan Uav beurs en aan Uav hart klopt. Het dorpsbeeld en daarmede ook ons hart, zal in de komende Aveek in het teken moeten staan van het aanplakbiljet van het Ned. Oorlogsgravencomitéhet Avitte kruis en daaromheen gegroepeerd de rode klaprozen, als het symbool van de graven der in de tivee Avereldoorlogen gesneuvelde soldaten. Klaproosdag, 11 November, zal voor liet Nederlandse volk telken jare Aveer de dag zijn, Avaarop het zich herinnert het offer, dat door millioenen jonge en levenslustige mannen en vrouAven ge bracht is voor het behoud van zijn vrij heid in de strijd tegen tyrannie en sla vernij. Het is de dag, Avaarop de collectanten van het Ncd. Oorlogsgravencbmité aan ons hart en aan onze beurs zullen ldop- pen met de vraag, naar zijn vermogen een bijdrage te geven voor het schone en ontroerende Averk, dat dit comité ver richt in het belang van de nabestaanden der gesneuvelden, die het hoogste offer gaven, dat een mens geven kan: het leven. Geen offer, doch slechts een bijdrage Avordt gevraagd, al mag deze bijdrage Avel de vorm van een offer aannemen, omdat al die soldaten zoveel meer gaven dan een stoffelijke bijdrage voor het behoud van ons volksbestaan. Het Ned. Oorlogsgravencomité ziet zich in zijn Averk bijna geheel aangewezen op de bijdragen, Avelke op Klaproosdag Avor den ingezameld en daarmee verricht het een Avonderschoon Averk. Telken jare komen vaders en moeders en verdere nabestaanden der gevallenen naar de oorlogskerldioven in ons land om, misschien slechts eenmaal in hun leven, de rustplaats te zien van een dierbare gesneuvelde, Aviens beeltenis zij nu al Aveer vele jaren in hun hart meedragen, maar van Aviens laatste rustplaats zij zich nog nimmer een juiste voorstelling konden maken. liet ouderhart is niet eerder en kan niet eerder gerust zijn, voordat het de plek kent, Avaar het liefste, dat het be zat, ter ruste is gelegd. Kunt gij U het smartelijk verlangen van vele duizenden ouders voorstellen, die hun hoop gericht hebben op hun re gering en op de hulp van het Neder landse Oorlogsgravencomité, die hen een maal nog in staat zullen stellen deze pelgrimstocht te aanvaarden naar onze schone gewesten, Avelke eenmaal getuige Avaren van de moeilijke strijd, Avelke hun kind in ons land gestreden heeft. Talloze brieven met een aangrijpende inhoud komen telken jare binnen bij het Ned. Oorlogsgravencomité om dank te brengen voor de Avijze, Avaarop ons volk de graven der gesneuvelden onderhoudt van de vele nationaliteiten, Avelke in onze bodem begraven liggen en voor de morele en financiële steun, Avelke de briefschrijvers mochten ondervinden bij BURGERLIJKE STAND. Geboren: Berend Jan, zv. H. Vukkink en J. J. Pasop, Espelo 19. Ingekomen personen: G. van der Heide, van Centraal Bevolkingsregister naar Holterberg 39. H. Voorveld, van Hellendoorn, naar Holterberg 58. C. A. Honigh, van Hengelo (O.) naar Raal- terweg 32. Vertrokken personen: L. Stegeman, van Neerdorp 29 naar Bathmen. H. H. Fransen, van Dorpsstraat 64 naar 's-Gravenhage. HERV. VROUWENVERENIGING. Vanwege de grote toeloop is het niet langer mogelijk in de pastorie samen te komen. Volgende week Donderdag avond om acht uur hoopt men dan ook samen te komen in hotel Holterman. Daar men nu weer meer mensen kan bergen, worden allen die lid willen worden of eens een kijkje willen ne men, van harte uitgenodigd. PLATTELANDSVROUWEN LUISTERDEN NAAR HET VERSLAG VAN DE ENGELSE REIS. In hun op Vrijdag van de vorige week gehouden vergadering luisterden de leden van de afdeling Holten van de Plattelandsvrouwen naar de verslagen van de dames mej. Joh. Dikkers en mevr. Nagelhout van de reis welke zij maakten naar Engeland ter gelegenheid van het Festival of Brittain op uitnodi ging van de presidente van de Platte landsvrouwen in Colchester. Mej. Dikkers vertelde hoe zij bijzon der hartelijk ontvangen werden door de leden van hun Engelse zuster-afde- ling en zeer genoten hadden van alles wat hun werd getoond. Zij werden bij zonder onthaald, maar hadden het wel een ogenblik moeilijk gehad toen zij met hun beiden het Nederlandse volks lied zongen na afloop van een of ande re maaltijd. Mevr. Nagelhout hield na de pauze een lezing over de geschiedenis van Engeland en vertelde aan de hand van lantaarnplaatjes, welke door de heer Koldeweij werden vertoond, iets van de over het algemeen sportieve bewoners van dit grote eiland en van hun ge schiedenis. De vergadering was door de presi dente, mevr. Nagelhout, geopend, na dat allen het bondslied gezongen had den. Bij de ingekomen stukken werd een schrijven behandeld van de Volkshoge school Diependaal te Markelo, welke in de maand November bezocht zal wor den. Daar wordt gelegenheid gegeven de gebouwen te bezichtigen, deel te ne men aan de koffietafel en 's middags een lezing bij te wonen. Verder werd gesproken over de deel name aan de zesweekse cursussen voor jongens en meisjes aan- de Volkshoge school te Bakkeveen. Het bestuur heeft zich tot de Export slachterij t.e Wierden gewend voor een rondleiding en bezichtiging in het be drijf. Voorts werd gesproken over het hou den van een breicursus in samenwer king met naburige afdelingen te geven door Van Zijl's wolfabrieken te Leiden. De presidente bedankte vervolgens de dames welke hebben meegewerkt aan het bèvolkingsonderzoek op t.b.c. en deelde vervolgens mede, dat de vol gende maand door mevr. Van der Sta- pele een lezing zal worden gehouden over het onderwerp „Het schoonste van het leven". Tot afgevaardigde naar de op 7 Nov. te Utrecht te houden algemene najaars vergadering van de bond werd aange wezen mej. Joh. H. Wolters. Voor de Engelse taai-cursus, welke door mej. A. v. d. Brink gegeven zal worden, gaven zich 10 leden op. Zij zal bestaan uit 12 lessen. Hierna volgde het aardige verslag van mej. Dikkers, dat wij reeds hier boven vermeldden en de lezing van mevr. Nagelhout. Na een korte rondvraag sloot de pre sidente deze druk bezochte en geani meerde vergadering. PASTORIE AAN DE RAALTERWEG AANBESTEED. Zaterdagmiddag werd in de consis toriekamer der Ned. Herv. Kerk alhier door de architecten, de heer L. C. van de Bovenkamp en M. van Guilik, aan besteed het bouwen van een pastorie aan de Raalterweg voor rekening van de kerkvoogdij. De hoofdaannemers moesten lidmaat der Herv. Kerk zijn. Voor perceel I, het metsel- en tim merwerk enz. werd ingeschreven als volgt: Fa. D. J. Tiekink en Zn. f 44.798, J. W. Nijland f 44.690 Fa. G. J. Kromdijk en Zn. f 44.220, H. G. Jansen en H. Klein Velderman f 44.000, A. Vukkink en Zn. f 43.953, H. Koopman en Zn. f 43.525, Fa. Achterkamp en Dollekamp f 43.494, W. Meerman en Voordes f 42.167, De begroting was f 40.901, Perceel II, schilder- en behangwerk enz.: Gebr. Maats f 2853, G. J. Gervedink Nijhuis en Zn. f 2789, W. Koopman f 2120, Begroting f 2851, De gunning is in beraad gehouden. PET VERWISSELD. Bij het bevolkingsonderzoek is in de gang van het kerkgebouAv een pet ver- Avisseld. Hjj, die een verkeerde pet heeft meegenomen, Avordt verzocht deze te rui len met de heer G. TI. Mekenkamp Sr. in de Oranjestraat. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 24 tot en met 30 Oct. 1951. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55. Holten, te lefoon 352. Gevonden: vaarskalf, broche, duimstok. rijAvieltas. Verloren: broche. In de Vrijdag 26 October j.l. onder voorzitterschap van de heer H. J. Wan- sink in hotel Vosman gehouden leden vergadering van de Holtense Handels vereniging, Averd gesproken over de te nemen besluiten, Avanneer de niemve WinkelsluitingSAvet, welke binnenkort het Staatsblad zal bereiken, in Averking zal treden. Er moet dan opnieuAV een middag Avor den aangeAvezen, op Avelke de Avinkels in dé gemeente gesloten zullen zijn. Het avondsluitingsuur Avordt in de wet be paald op 6 uur. Na enige bespreking Averd besloten het gemeentebestuur te verzoeken de Dins dagmiddag voor de wekelijkse sluiting I aan te Avijzen. Voorts zal het gemeente bestuur verzocht Avorden met het oog op de overtreding van de Avinkelsluitingsver- ordening niet alleen de Avinkelier, maar ook de Mant strafbaar te doen stellen, aangezien op deze Avijze slechts een stipte naleving der verordening te verwachten xs. Doet men dit niet, dan Avorden de zakenmensen steeds in een moeilijk par ket geplaatst. Waar deze materie toch zal moeten Avorden herzien, achtte men het thans de geschikte tijd om deze ver andering aan te brengen. Zij is ook in andere gemeenten van toepassing. Langdurig Averd hierna gesproken over de electriciteitstarieven. Bij 'het onder houd, dat het bestuur mocht hebben met de gemeentelijke autoriteiten voor de aanvaarding A'an de nieuAve tarieven, nu omstreeks een half jaar geleden, Averd de verzekering gegeven, dat de verhoging, Avelke zou Avorden ondervonden, gemid deld omstreeks 25 procent zou bedragen. Uit de in de maand Augustus .ontvangen kwitanties is inmiddels gebleken, dat zij in vele gevallen aanmerkelijk hoger is en voor sommige zakenmensen zelfs 300 a 400 procent bedraagt. Het thans inge voerde vastrechttarief ontmoette dan ook ernstige bedenkingen bij de aamvezigen, zodat besloten Averd een onderhoud met de burgemeester aan te vragen en hem te verzoeken om een samenspreking met B. en W. en de Lichtcommissie, waarbij dan ook enkele oudere leden aamvezig zullen zijn. Men hoopt op deze Avijze spoedig een oplossing te krijgen. Over de in de SinterklaasAveek te hou den Avink el Aveek Averd nog geen beslissing genomen. Deze zal nog nader besproken worden. Bij de rondvraag kwam het adres ter sprake, dat de afdeling van de EHBO tot de gemeenteraad heeft gericht om haar een jaarlijkse subsidie te verlenen in de door haar te organiseren cursussen EH BO. Het bestuur Averd opgedragen hier aan adhaesie te betuigen, opdat van ge meentewege een bijdrage Avorde verleend en men niet altijd de zakenmensen be hoeft lastig te vallen. Voorts Averd ter sprake gebracht het groot verschil in de aanslagen, Avelke de zakenmensen Avorden opgelegd ingevolge de Warenwet. Bij zaken van dezelfde aard en grootte zijn er verschillen van omstreeks 20 gulden. Besloten Averd hier naar bij de gemeente Enschede te infor meren. De vergadering Averd hierna gesloten. AGENDA Vrijdag 2 Nov.: Ledenvergadering „Jong Holten" afd. B.O.O. in café Kalfsterman om 7.30 uur, o.m. inlei ding door de landbouwleraar de heer J. IT. A. G. Sprokkereef. Vrijdag 2 Nov.: Persil-demonstratie in Amicitia met film-voorstelling, 's middags 2.15 uur en 's avonds 7.45 uur (op uitnodiging huis aan huis). Vrijdagavond 2 Nov.: 8 uur Vergade ring A.R. Kiesvereniging „Neder land en Oranje" in de consistorie der Geref. Kerk. Zaterdag 3 Nov.: Dansen in café „De Wippert" nam. 7 uur (zie annonce). Dinsdag 6 Nov.: Propaganda-vergade- ring C.M.V. Dinsdag 6 Nov.: Wasdemonstratie met handwasapparaat in café „Het Bonte Paard" van de heer H. Kloosterboer, aanvang 2.30 uur. Woensdag 7 Nov. (Dankdag): Uitvoe ring H.G.K. in Amicitia. (Zie annonce.) Woensdag (Dankdag) 7 Nov.: Dansen in hotel Müller, aanv. 7 uur. Woensdag (Dankdag).7 Nov.: Grote ver koping Amerikaanse kleding bij Alb. Mulder, Oranjestraat, van 103 uur. (Zie annonce.) Woensdag 7 Nov.: L.R.V. „De Bergrui- ters" naar cross country te De Wijk (Drente). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 9 uur Ds de Vries (Bed. H. Av.), 10.30 uur Ds de Vries (Bed. H. Av.) en 7 uur Ds Knipscheer. In alle diensten collecte voor Inwen dige Zending. Dandag 10 uur Ds de Vries. Dijkerhoek: 10 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Av.). Collecte voor Inwen dige Zending. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor art. 13 K.O. Dankdag 10 uur Ds Hoogkamp. NED. HERV. GEMEENTE. Espelo (school): Dinsdagavond con tactavond voor lidmaten, half acht. Dijkerhoek (Bethanië): Donderdag avond contactavond voor lidmaten, acht uur. 50 JAAR GETROUWD. Naar Avij eerst thans vernemen her dacht het echtpaar G. Schöppers en H. M. SchöppersKuit in de Pastoriestraat op Donderdag 1 November j.l. het feit, dat zij voor 50 jaar in het huAvelijk tra den. Beide echtgenoten mogen zich nog in een vrij goede gezondheid verheugen, zodat zij deze dag in huiselijke kring feestelijk konden herdenken. De burgemeester, Mr. EnMaar, kwam het gouden paar nog even' namens het gemeentebestuur gelukAvensen. Ook Holtens NieuAvsblad voegt hier gaarne zijn gelukAvensen aan toe. EERSTE PLAATSEN VOOR BERGRUITERS. Henk Beldman met Woelwater en G. Hulsman met „Albert" le en 2e. De leden van „De Bergruiters", die Zaterdag j.l. deelnamen aan de cross country A'an de Landelijke Rij\"ereniging „Avereest en Omstreken" te' Balkbrug, hebben enige fraaie successen geboekt. In de zAvare cross Averd door de heer IE Beldman met „WoelAvater" de eerste prijs behaald (5 min. 23,8 sec.), terwijl de heer G. Hulsman met „Albert" in de tijd \7an 5 min. 44,4 sec. beslag Avist te leggen op de tAveede prijs. Bravo heren. M. Bolink bezette met „Lida" de 6e plaats, J. W. Hulsman met Willy" de 10e plaats en G. Bolink met „Plarry" de 20e plaats. Aan de ZAvare cross namen 37 ruiters deel uit Meppel, Avereest, De Wijk, Hardenberg, ZuidAvolde. Ommen en Holten. In de lichte cross plaatste Piet Har- ting met „Heimud" zich als 9e en de 15e plaats Avas voor de heer H. J. Bos- schers met „Wilco". BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. In de Dinsdagavond j.l. gehouden ver gadering van de afdeling Dijkerhoek A'an de Bond van PlattelandsA'rouAven, onder leiding van de presidente. Mevr. Wan ders, bracht Mevr. M. Reil'ink—Kers na mens MeA'r. J, StevensPeters verslag uit van de in ZAVolle gehouden geAveste- lijke vergadering, Avelke door laatstge noemde bezocht Averd. Besloten Averd op 19 of 20 December a.s. in het geboinv „Bethanië een kerst- Avijding te houden voor meer oudere mensen. Deze Avijding zal Avaarschijnlijk geleid Avorden door Ds Jebbink, welke reeds een voorlopige toezegging heeft gedaan. Verder Averden in deze vergadering een aantal meer huishoudelijke ondenverpen besproken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1