Wereldspaardag Cross-country 31 OCTOBER „De Bergruiters" No. 43. Jaargang 3. ZATERDAG 27 OCTOBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.pkwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5Jf88 - 28Jf Het grote probleem, waarmede niet al leen de overheid, maar ook handel en industrie te kampen hebben, is de onvol doende mogelijkheid om kapitaal aan te trekken voor investeringen. De industria lisatie, de verbetering en vernieuwing van fabrieken en machines, de woning bouw en talloze andere objecten vragen enorme bedragen en deze kapitalen moe ten voor een belangrijk deel bijeenge bracht worden door de spaarzin van de bevolking. Sparen!!??? Geen begrip wellicht is in deze tijd zo omstreden als het sparen; geen begrip kan meer het voorwerp van misverstan den zijn. Kortom, noem het woord spa ren en men zet zijn stekels op. Het merkwaardige is echter, dat geen enkele samenleving, hetzij op vrij ruil verkeer gebaseerd, hetzij gesocialiseerd, het zonder sparen kan stellen en ook voor de kleinste cel van de samenleving, het gezin, is de noodzaak van sparen onontkoombaar. Men denke b.v. aan de woningbouw, die door een tekort aan gespaarde mid delen dreigt te stagneren, maar ook aan de kleding, de vernieuwing van huisraad, de brandstoffen, die de overgrote meer derheid der gezinnen onmogelijk uit het lopende inkomen van een week of een maand kan betalen. Hoe dan wel? Ziet U een andere weg dan sparen Ook bij de volkscredietbank en het afbetalingsmagazijn ontkomt men niet aan sparen. Dan wordt het sparen achteraf. Als noodoplossing kan dit on der bepaalde omstandigheden aanneme lijk zijn. Maar men bedenke goed, dat sparen achteraf een heel dure weg is, waaraan bovendien nog grote gevaren verbonden zijnHet overschrijden van de draagkracht bij de zo gemakkelijk schij nende aankoop; het verlies van de goe deren bij betalingsmoeilijkhedenloon beslag en de daaraan door sommige werkgevers verbonden consequenties. „Beter aan de bakker, dan aan de dok ter", zegt een van die nuchtere volks uitdrukkingen. Even goed kan men zeg gen: Beter aan de spaarbank dan aan de voorschotbank. Aan de noodzaak tot sparen ontkomt men niet, doet men het niet vóóraf, dan moet men het wel ach teraf doen. Maar hoeveel beter is men af door eerst te sparen en dan te kopen. Gaat U maar na: Bij sparen achteraf moet men een hoge rente en diverse extra-kosten betalen en bovendien nog een ernstig risico op de koop toe nemen. Bij sparen vooraf krijgt men van de spaarbank rente. Het spaarbankwezen, op sociale leest geschoeid, in 1810 in Schotland ontstaan, heeft zich van daaruit verbreid over de hele wereld. Nederland telde zijn eerste spaarbanken reeds in 1817. Het is een wereldbeweging, samenwerkend in het Internationaal Instituut voor het Spaar wezen, dat sinds de laatste wereldoorlog zijn zetel in Nederland heeft. De Wereldspaardag in sommige lan den en ook hier in sommige plaatsen reeds uitgegroeid tot een Wereldspaar- week werd reeds in 1924 ingesteld, om de aandacht op de grote betekenis van het sparen voor enkeling en samen leving te vestigen. Sinds de oorlog in Korea is er in alle landen meer spaargeld opgevraagd dan ingelegd. Dit had een gemakkelijk aan wijsbare oorzaak van wereldomvattende kracht. Het merkwaardige is, dat er ook gelijktijdig een omkeer kwam, hoewel hiervoor niet zulk een uitgesproken in ternationale oorzaak is aan te wijzen. In de meeste West-Europese landen ver toonde n.l. in de maand Augustus van dit jaar de inleg een belangrijk overschot boven de opvragingen. Sindsdien bleven de spaarsaldi dooreengenomen min of meer in evenwicht, een ontwikkeling, die voor het herfstseizoen als normaal kan worden beschouwd, gezien de voor de wintervoorzieningen benodigde bedragen. Men hoort nogal eens bezorgde gelui den over de geringe neiging tot spaar zaamheid bij de rijpere jeugd, die toch naar verhouding zoveel meer verdient dan vroeger. De woningnood en de daar uit voortvloeiende inwoning kan oorzaak zijn, dat men de noodzaak van sparen voor een volledig meubilair en dito uitzet niet meer zo sterk voelt. Voor zover dit zo is, is het een sociaal belang van de eerste orde, dat hiervoor met klem ge waarschuwd wordt. Anders komen de jonge gezinnen bij het verkrijgen van een eigen woning voor moeilijkheden te staan, die vele jaren lang een zware domper op de gezinswelvaart zetten. Een ander verschijnsel, dat het spa ren althans het deponeren van ge spaarde gelden op een spaarbank in de weg staat, is voor een bepaalde cate gorie der bevolking de angst voor de fiscus, die zijn begerige handen uitstrekt naar het inkomen der spaarders. Het is natuurlijk dwaasheid te menen, dat de fiscus eerder en in meerdere mate de handen zal uitstrekken naar het bezit op de spaarbank dan naar het geld, dat niet of op andere wijze is belegd. De fiscus vraagt, wat de directe be lastingen betreft, naar het inkomen van zijn slachtoffer en wanneer men een be langrijk bezit heeft naar het vermogen. Slechts de gekweekte rente en niet het spaargeld zelf heeft zijn belangstelling. Het is daarom te betreuren, dat er mensen zijn, die hun gespaarde gelden niet meer naar een spaarbank brengen. Het is schade voor henzelf en voor de gemeenschap. Hopelijk kan de herinnering aan de Wereldspaardag hen er toe brengen van deze onjuiste handeling af te zien. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 17—23 Oct. 1951. Gevonden: snoer imitatie parelen, ge breide handschoen, herenrijwiel, pr. lederen dameshandschoenen, armband imitatie parelen, pr. lederen heren handschoenen, lederen portemonnaie, zakmes. Verloren: zwart lederen herenporte- monnaie, reservewiel 900 x 20, hond. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, tel. 352. DROPPING C.J.M.V. „DE GELIMA'S". Uit het feit dat er Zaterdagavond een dropping door de nieuwe C.J.M.V.- club werd gehouden, blijkt wel dat ze zeer actief is. Met een twintigtal jon gens, in een geblindeerde, niet al te grote auto, ging het richting Okken- broek. Nadat er eerst links en rechts door ons dorp gekruist was, hadden vele jongens geen flauw idee meer waar ze naar toe gingen. In de streek tussen Okkenbroek en Lettele, 12 a 13 kilo meter van Holten, werden ze gedropt. Het was toen ongeveer 8.45 uur en één van hen, n.l. Henk Soer, heeft kans ge zien om ongeveer 9.45 uur in de Prot. Kleuterschool terug te zijn. Prima! De laatste ploeg kwam pas om 11.45 uur aan. Zij hadden Holten in de verkeer de richting gezocht en zodoende Raalte en Nieuw-Heeten aangedaan. Al met al was het een zeer geslaagde dropping. Binnen afzienbare tijd komt er weer een. DRONKEN ACHTER HET STUUR? Donderdagavond reed bij De Wind, tegenover het erve „Forten" een per sonenauto in de sloot. De bestuurder is door de Rijksverkeerspolitie uit Alme lo aangehouden en tijdelijk in bewa ring gesteld op vermoeden van dron kenschap. De auto, een Peugot, werd slechts licht beschadigd. VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. Van de zijde van het Propaganda- en Documentatie-bureau van de V.V.D. in Overijssel is men bezig te trachten de alhier bestaande contactorganen van deze partij uit te breiden tot een meer levens vatbare afdeling. Naar wij vernemen is een aantal personen bereid tot een op te richten afdeling toe te treden. De pro paganda wordt gevoerd door de heer W. J. Leijds, directeur van opgemeld bureau te Deventer. GROTE OPKOMST VOOR HET BEVOLKINGSONDERZOEK. Toen Donderdagmorgen te omstreeks 11 uur de deuren van het vergaderlo kaal der Geref. Kerk zich achter de laatste bezoeker sloten bleek, dat 3869 personen aan het bevolkingsonderzoek hadden deelgenomen. Dit is 93.56 pet. van het aantal ingezetenen, dat voor het onderzoek in aanmerking kwam. Een gunstig resultaat, dat zich wel mag laten zien. Van de 5303 inwoners werden 640 kinderen beneden de 6 jaar niet voor het onderzoek opgeroepen, terwijl 528 personen reeds waren doorgelicht of wegens ziekte verhinderd waren. Aan het onderzoek zouden dus hebben moe ten deelnemen 4135 personen, terwijl er 3869 verschenen, of 93.56 pet. 276 personen hebben geweigerd deel te nemen, terwijl er 86 wel betaalden maar niet opkwamen. De ontvangen gelden bedroegen f 3984,07 of gemiddeld f 1,03 per per soon. Van gemeentewege moet f 1.05 per persoon worden betaald, welk be drag ook door de deelnemers verschul digd was. Voor de gezinnen, welke dit bedrag niet of niet geheel konden op brengen hebben dus de beter gesitueer den meebetaald. Een mooi staaltje van gemeenschapszin. Dank zij de spontane medewerking van tal van dames en heren van ver schillende verenigingen en particulieren is het gehele onderzoek zeer vlot ver lopen en werd dit gunstige opkomst resultaat geboekt. Ook het onderzoek- lokaal voldeed aan de verwachtingen en was voor dit werk zeer geschikt. De heer Hoefhamer is met zijn me dewerksters en de apparatuur naar Ommen vertrokken waar in de komen de weken het onderzoek zal plaats vinden. Zij kregen hier gemiddeld 600 personen per dag en op Dinsdag 800 personen te verwerken. In het onderzoeklokaal zijn nog en kele voorwerpen achter gebleven. Deze zijn op de gemeente-secretarie terug te bekomen. Het betreft: een broche (gou den mandje met 2 Meizoentjes), dun zilveren kettinkje, blauw wollen hals doek en enkele zakdoek^. Adv.-prijs1—15 m.m. a contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 Plaatsgenoten waren favoriet. Eerste prijs en wisselbeker voor M. Bolink met „Lida". V.V.M.-beker voor „De Berg- ruiters". De Landelijke Rijvereniging „De Berg- ruiters" organiseerde Zaterdagmiddag op een fraai parcours in de Look en op de Winkelberg haar jaarlijkse cross-coun try, die medé dank zij het fraaie herfst weer uitnemend is geslaagd. De jury bestond uit mej. H. E. J. M. ten Bos te Almelo en de heer H. Rottink te Welsum. Namens de Kon. Federatie van Landelijke Rij verenigingen werd de cross bijgewoond door de Hoofdinspec teur de heer Jansen van Galen te Ede. Het parcours had een lengte van 2000 meter en de z.g.n. „zware klasse" had niet minder dan 9 hindernissen te ne men. De „nieuwelingen" reden hetzelfde parcours, doch het aantal te nemen hin dernissen was teruggebracht tot twee. De door de Verenigde Veluwse Melk- bedrijven (V.V.M.) te Nunspeet beschik baar gestelde zilveren wisselbeker, die driemaal achteréén moest worden gewon nen of vijf keer in totaal, werd dit jaar voor de derde achtereenvolgende maal door een groep van drie Holtense ruiters gewonnen en deze fraaie beker is thans definitief in 't bezit van „De Bergruiters" gekomen. De wisselbeker (2 x achteen of 3 x in totaal tc winnen)beschikbaar gesteld door burgemeester Mr W. H. Enklaar, werd evenals het vorige jaar gewonnen door de heer M. Bolink met „Lida" en deze beker werd dus ook definitief bezit. De individuele uitslagen in de zware klasse waren als volgt: 1 plus zilveren beker M. Bolink met „Lida", 3 min. 35.8 sec.; 2. H. Beldman met „Woltwater", 3 min. 44.6 sec.3. T. Ruiterkamp, Gors- sel, met „Black", 3 min. 49 sec.; 4. T. Beldman met. „Stella", 3 min. 52.8 sec.; 5. J. W. Hulsman met „Willy", 4 min. 6.8 sec.; 6. B. Harmsen, Gorssel, met „Boy", 4 min. 11.6 sec.; 7. G. Hulsman met „Albert", 4 min. 11.8 sec.; 8. F. Harmsen, Gorssel, met „Lupus", 4 min. 12 sec.; 9, G, Bolink mét „Harry", 4 min. 13.6 sec.10. B. Lamers, Eibergen, met „Kitty", 4 min. 16.8 sec.; 11. J. Struik met „Henny", 4 min. 18.4 sec.; 12. A. Bronsvoort met „Alex", 4 min. 23 sec.; 13. H. J. Meijer, Markelo, met „Diana", 5 min. 2.1 sec.; 14. W. Baluts met „Ji- masca", 5 min. 6.2 sec. Uitslagen lichte klasse: 1. G. J. Gro- ters, Eibergen, met „Jerry", 4 min. 8 sec.2. G. J. Groot Obbink, Eibergen, met „Kruimeltje", 4 min. 12.8 sec.; 3. H. J. Meijer, Markelo, met „Cora", 4 min. 23.7 sec.; 4. J. Harmsen, Gorssel, met „Lies", 4 min. 29.4 sec.; 5. J. Wolbrink, Markelo, met „Maurits", 4 min, ,30.6 sec.; 6. H. J. Hargeerds, Markelo, met „Tillo", 4 min. 48.8 sec.; 7. P. Harting met „Heimud", 4 min. 52.2 sec.8. H. J. Bosschers met „Wilco", 4 min. 65.2 sec. 9. A. Meutstege, Eibergen, met „Humph rey", 4 min. 58.8 sec.; 10. F. Veltkamp met „Petertje", 5 min. 8 sec.; 11. H. W. Sligman, Markelo, met „Robby", 5 min. 9.4 sec.; 12. H. Groot Obbink, Eibergen, met „Corry", 5 min. 16 sec.13. E. Aal- tink met „Perkaps", 5 min. 24 sec. Na afloop van de cross verzamelden de deelnemers zich aan een koffiemaaltijd in hotel Vosman, waar de prijzen met een gepast woord werden uitgereikt door de voorzitter van „De Bergruiters", de heer H. Beldman, die tevens een woord van dank sprak tot de jury, de contro leurs, grondeigenaren, politie, hen die prijzen beschikbaar stelden, deelnemers en verder tot allen, die aan het welsla gen van de cross 1951 hebben medege werkt. De. heer Den Besten, directeur der V.V.M. te Nunspeet, reikte de fraaie wis selbeker aan de voorzitter van „De Berg ruiters" uit en stelde voor het volgend jaar weer een wisselbeker beschikbaar. De heer Jansen van Galen, hoofdin specteur Kon. Ned. Fed., reikte de wis selbeker van burgemeester Mr W. H. Enklaar uit aan de heer M. Bolink, die evenals het vorig jaar met „Lida" de eerste plaats wist te bezetten. De heer Jansen van Galen roemde het prachtige parcours en had alle lof voor de wijze, waarop deze cross werd ver reden. Vermelden we nog, dat de cross onder leiding stond van de heer Flutsch, in structeur van „De Bergruiters". Zaterdag 27 October zullen 10 a 12 le den van „De Bergruiters" deelnemen aan de cross country van de Landelijke Rijvereniging te Avereest. Aan deze cross nemen de beste rij- verenigingen uit Salland en Zuid-West Drente deel, zodat de concurrentie zeer zwaar zal worden. Good luck, Bergruiters! HET MAKEN DER FIETSPADEN. Door de Directie van de Rijkswater staat in Overijssel is aan onze plaatsge noten, de Fa. J. Krekel en Zn., onder hands opgedragen het maken van de rij wielpaden langs de rijksweg van Holten naar Dijkerhock aan de achterzijde van de bomen, zodat hier een begin gemaakt zal worden met de reeds lang geprojec teerde verkeersverbetcring. ARBEIDERSAVONDSCHOOL. De arbeidersavondschool is Vrijdag j.l. begonnen onder leiding van de heer A. P. de Jonge met 16 leerlingen. Waar meerderen nog kunnen profiteren van deze gemakkelijke en niet kostbare ge legenheid om hun op school vergaarde kennis te vernieuwen en aan te vullen, is de gelegenheid tot aanmelding nog gedu rende de komende week opengesteld. Ned. taal, rekenen en sociale kennis worden onderwezen om het lezen van de krant of een mooi boek, het schrijven van een brief of sollicitatie enz. enz. gemakkelij ker te maken. De lessen worden elke Donderdagavond gegeven in een der lokalen van de O.L. Dorpsschool. Men kan zich daar ook aan melden. GEHUURDE FIETSEN EN BROMFIETSEN VERKOCHT. Op verzoek van de Rijkspolitie alhier is door de politie in Almelo gearresteerd een zekere H. J. B., afkomstig uit Raalte, die zich de laatste tijd heeft schuldig ge maakt aan het verkopen of het tegen geld in onderpand geven van gehuurde rijwielen en een tweetal bromfietsen. In onze plaats heeft hij een fiets, welke hij in Arnhem gehuurd had, omge ruild met een andere fiets en daarbij geld toegekregen. Hij is met deze transactie tegen de lamp gelopen en bij het verhoor is gebleken, dat hij soortgelijke praktij ken had uitgehaald met een' viertal rij wielen en twee bromfietsen, welke laa't- sten natuurlijk aanmerkelijk meer ople verden. MOND- EN KLAUWZEER. Sedert de aangifte van het geval van mond- en klauwzeer, dat zich aan het einde der vorige week in Dijkerhoe,k voordeed, zijn reeds weer 30 nieuwe ge vallen aangemeld. De ziektegevallen rij zen als paddestoelen uit de grond. De ziekte draagt over het algemeen geen kwaadaardig karakter, hetgeen waarschijnlijk moet worden toegeschre ven aan de immunisatie, welke plaats vindt door de geregelde inenting der die ren. Niettemin veroorzaakt zij aan de veehouders veel last en schade, zodat ook thans het parool blijft om zo snel mogelijk te doen spuiten. TARZAN EN DE LUIPAARDKONINGIN. De bioscooponderneming Jac. Miedema Deventer opent Zaterdagavond a.s. het filmseizoen in Amicitia met de bekende Tarzaniilm: „Tarzan en de luipaardko ningin". De film handelt over de geheimzinnige en wrede luipaardorganisatie, die ook nu nog niet geheel is uitgeroeid in Afrika. De Tarzanfiguur, vertolkt door de be kende athleet en zwemkampioen Johnny Weismuller, speelt er een zeer belang rijke rol in. Terwijl Tarzan, Jane en Boy de jungle - stad Zambesi bezoeken, arriveert ook een zwaar gewond man, die verklaart, dat hij de enige overlevende is van een han delskaravaan, die door luipaarden werd overvallen. Tarzan, die de gewoonten van de lui paarden goed kent, gelooft het niet, doch de districtscommissaris en de halfbloed Dr. Lazar bespotten Tarzan en zenden een aantal mannen uit om de wilde die ren te doden. Inderdaad doden zij een vrij groot aantal luipaarden en de dis trictscommissaris is er nu van overtuigd, dat hetgevaar geweken is en een nieuwe karavaan, met enige schoolmeisjes als passagiers, vertrekt. Tarzan is nog steeds niet overtuigd en keert terug naar zijn jungle-home met zijn familie. Hij weet echter niet, dat Lazar een sinistere geheime organisatie onder de inboorlingen opnieuw in het le ven heeft geroepen, n.l. de luipaard cul tus. Luipaardmannen met ijzcrén klau wen pijnigen hun slachtoffers dood in de bergen. Een jonge inboorling, Kiraba genaamd, komt bij Tarzan's huis en vraagt als be diende bij hem te mogen blijven. In werkelijkheid is hij een spion van de lui paardmannen. Op'zekere dag speelt Boy in de jungle en is getuige van een aanval van de vermomde fanatiekelingen op een karavaan en de ontvoering van de school meisjes. Zo hard hij kan rent en vliegt hij terug naar huis om het nieuws te vertellen. Tarzan vertrekt op het oorlogspad, redt de meisjes, maar wordt zelf gevangen genomen door de luipaardmannen en naar hun hol in de bergen gebracht. Daar ontmoet hij tot zijn grote verbazing La zar en de hogepriesteres Lea en ver neemt, dat hij geofferd zal worden. Op aandringen van Kimba gaat nu een groep luipaardmannen naar het huis van Tar zan om Jane en Boy ook gevangen te nemen. Doch de toegewijde Gheta weet Tar zan te bevrijden. Tarzan helpt nu Jane en Bov te ontsnappen en door een land verschuiving te veroorzaken begraaft hij alle luipaardmannen in het hol, behalve Lazar en Kimba. Tarzan weet door een list te verkrijgen, dat Kimba en Lazar met elkander slaags raken. Lazar wordt gedood en ook Kimba sterft enige tijd later aan zijn verwondingen. Er is weer vrede in de jungle en Tar zan keert met Jane en Boy terug naar huis. AGENDA Vrijdag 26 Oct.: Algemene ledenverga dering Holtense Handelsvereniging, hotel Vosman, 8 uur precies. Vrijdag 26 Oct.: Vergadering Platte landsvrouwen, 7.30 uur, hotel Holter- man. Vrijdag 26 Oct.: Vergadering N.V.V. Bestuurdersbond (bestuursleden alle vakorganisaties) 7.30 uur in café Kalfsterman. Zaterdag 27 Oct.: Boekenverkoop Volksonderwijs, 34 uur achter de Dorpsschool. Zaterdag 27 Oct.: Bestellen gezaagd brandhout bij G. Brands, zie annonce. Zaterdag 27 Oct.: Filmvoorstelling in Amicitia, 8 uur. (Zie annonce.) Dinsdag 6 Nov.: Propaganda-vergade- ring C.M.V. Woensdag 7 Nov. (Dankdag): Uitvoe ring H.G.K. in Amicitia. (Zie annonce.) PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 9 uur (Voorb. H. Av.) en 10.30 uur (Voorb. H. Av. en Bed. H. Doop) Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Gendringen. Dijkerhoek: 10 uur (Voorb. H. Av.) Ds de Vries. Collecte voor Gendrin gen. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra-collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap en de Bijbel Kiosk Vereniging. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marinus Gerrit, zv. G. A. de Groote èn A. A. A. Koldeweij. Ondertrouwd: J. W. Nijenhuis, 24 j. en B. Kappert, 21 j. Getrouwd: G. H. Vlogtman, 25 j. en A. Aanstoot, 25 j. A. J. Podt, 29 j. en C. van Vlaanderen, 20 jaar. G. Spakman, 28 j. en J. G. Wolters, 25 j. Overleden: H. J. Keuterman, 65 jaar, ongehuwd. D. Nijland, 14 jaar, dv. B. J. Nijland en M. Harmelink (overl. te Deventer). Ingekomen personen: W. C. B. Kleijn van Amsterdam naar Oranjestraat 38. H. J. Hiddink van Laren (Gld.) naar Espelo 1. E. E. Hiddink, geb. Has- sink van Neede naar Espelo 1. F. C. Willekes van Delft naar Kerkstraat 22. H. Ruzette en gezin van Djatinegara naar Holterberg 26. J. M. Zonneheld van Hengelo (O.) naar Borkeld 26. Vertrokken: Joh. Kruimelaar van Look 91 naar Rijssen. VERGADERING C.J.B.T.O. In een der lokalen bij de Geref. Kerk alhier vergaderden Zaterdagavond j.l. de leden van de afdeling Holten der Chr. Jonge Boeren- en Tuindersorganisatie; (CJBTO). De voorzitter der afdeling, de heer W. Aanstoot, opende deze vergadering met gebed, waarna een kort welkomstwoord werd gesproken. Nu de drukste werk zaamheden weer achter de rug zijn is er weer meer tijd om geregeld te vergaderen en het ligt dan ook in de bedoeling om eens per maand bijeen te komen als leden van de CJBTO, teneinde de ver schillende problemen en vraagstukken op landbouw-economisch gebied te bespre ken, terwijl ook regelmatig inleidingen zullen worden gehouden. Na lezing der notulen werd door de heer J. Keuterman een inleiding gehou den over „Maisteelt". Nu importeren van dit product op vele moeilijkheden stuit, neemt de teelt van mais steeds meer toe, temeer daar de oogstresultaten over het algemeen zeer bevredigend genoemd mo gen worden. Naar aanleiding van het onderwerp werden verschillende vragen gesteld. Wegens drukke werkzaamheden ziet de heer Keuterman zich genoodzaakt om als secretaris te bedanken. De voorzitter dankt de heer Keuterman hartelijk voor het vele werk, dat hij deed in het belang van de afdeling, In een volgende vergadering zal een nieuwe functionaris worden gekozen. Na afhandeling van enige zaken van meer ondergeschikt belang, werd de ver gadering door de heer G. Stam met dankgebed gesloten. VERBETERING DER BIBLIOTHEEK. De bibliotheek van Volksonderwijs alhier, waarvan in elk winterseizoen tal van plaatsgenoten profiteren door haar grote schat van boeken, ondergaat telkens aanvullingen, wanneer de beperkte mid delen der bibliotheekcommissie zulks toe laten. Hierdoor moeten pl.m. 200 oudere boeken worden opgeruimd. ^Deze boeken worden Zaterdagmiddag 27 October a.s., tussen 3 en 4 uur achter de school tegen een geringe prijs ver kocht. Wanneer kooplustigen voor deze oudere, maar nog niet verouderde lec tuur een klein steentje bijdragen, kunnen daarvoor weer nieuwe en actuele boeken worden aangeschaft en-kan ieder in dit seizoen weer eens een nieuw en mooi boek lezen. De uitgifte der boeken zal elke Donderdag plaats vinden van 3.30 4 uur en van 19.30—20.30 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1