11 Zestig jaar QX*M* No. 42. Jaargang 3. ZATERDAG 20 OCTOBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5483 - 234 DE AFDELING DER O.L.M. HER DACHT BELANGRIJKE MIJLPAAL. 60 jaar behartiging der boerenbelangen. Op de historische plek, waar voor 60 jaar de belangrijke beslissing viel tot oprichting van een landbouwvereniging de zaal van het toenmalige café Kalf- sterman nu hotel Holterman heeft de huidige afdeling een-terugblik gewor pen op de weg, welke werd afgelegd en zich rekenschap gegeven van het wijs en kloek beleid harer voormannen om tot deze, voor die tijd toch gedurfde stap over te gaan. Receptie met veel bloemen, cadeaux en gelukwensen. In de met talrijke bloemstukken ge vulde achterzaal recipieerde het bestuur van de jubilerende vereniging en zag men achter de bestuurstafel de heren J. H. Sprokkereef, voorzitter, T. Note- boom, 2e secretaris, B. Voordes, pen ningmeester, M. Boode, J. W. Boode, H. Kers, D. Veneklaas en A. J. Pekkeriet. De secretaris, de heer Vosman, was we gens het overlijden van zijn vader niet aanwezig. Op deze receptie waren o.m, aanwezig het dagelijks bestuur onzer gemeente met aan het hoofd de burgemeester Mr W. H, Enklaar, Mr G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer, afgevaardigden van de C.B.T.B., de vereniging „Jong Holten", afd. van de B.O.O., van de afd. Holten en Dijkerhoek van de Bond van Platte landsvrouwen, van de coöperatieve land bouworganisaties in onze gemeente, van de zusterafdeling Markelo en Bathmen der O.L.M. en tal van anderen. Later voegden zich hierbij Ir Y. v. d. Wal, secretaris van de O.L.M., Ir Baas, direc teur van de Landbouwwintersehool te Hengelo en inspecteur van het Lager landbouwonderwijs, Ir Veltman, de land- bouwconsulent in Overijssel. De voorzitter, de heer J. H. Sprok kereef, heette de aanwezigen welkom en wees er op, hoe op deze plaats op initia tief van de toenmalige gemeenteraad en burgemeester D. Vincent de grondslag werd gelegd voor de vereniging van thans. Nu zijn wij dankbaar gestemd, dat vooruitstrevenede boeren toen reeds het inzicht hadden, het lot in eigen handen te nemen. De viering van dit jubileum is dan ook niet bedoeld om het tegen woordige bestuur op de voorgrond te plaatsen, maar hulde te brengen aan onze oprichters. In de tweede plaats is zij bedoeld, dank te brengen aan allen, die de vereniging in de loop der jaren hebben gesteund. Ten slotte is zij be doeld om de organisatie te zetten in het middelpunt der belangstelling, opdat de niet georganiséerden daarvan kennis i kunnen nemen. f Spr. wilde de leden opwekken alle boe- ren in een standorganisatie te brengen om door een bundeling van krachten een rechtmatig deel te krijgen van het volks inkomen. De heer T. Noteboom las daarna en kele fragmenten voor uit het historisch overzicht, dat de heer Vosman had sa mengesteld, waarvan wij reeds iets plaat sten en waaraan wij nog gaarne toevoe gen, dat de heer J. A. Wansink tal van jaren voorzitter is geweest van de af deling. De burgemeester spreekt. De burgemeester, Mr W. H. Enklaar, deed in zijn felicitatierede uitkomen, dat men in de negentiger jaren reeds 'be greep, dat men de boontjes niet alleen kon doppen. De afdeling heeft baanbre kend werk verricht door landbouwcur- sussen, voorlichting, oprichting jonge renorganisaties enz. Wij staan aan de vooravond van de opening van de Lagere Landbouwschool, welke aan de O.L.M.-afdeling is toege wezen, maar uit de houding van de voorzitter heeft hij bemerkt, dat deze school moet worden gezien als een ge schenk voor de gehele gemeente. Zij moet dienstig worden voor alle boeren, van welke overtuiging of levensopvat ting zij ook zijn. Spreker hoopte, dat het tegenwoordig bestuur de vereniging verder mag leiden tot welstand van de boerenstand. Nadat de burgemeester gesproken had, bracht de heer G. J. Stevens namens de Coöp. Boerenleenbank de gelukwensen over van de bank en bood daarbij een presentje aan in de vorm van een enve loppe met inhoud. Mr Vixseboxse dankte voor de harte lijke verwelkoming en wees op de belang rijke plaats, welke de boerenstand in neemt in het economisch bestel van ons land. Door de arbeid voor de boer heeft de vereniging ook bijgedragen aan de welvaart van het overige deel der bevol king. De heer J. Wegstapel maakte zich de tolk van de Coöp. Landbouwvereniging en van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" en wees op de belangrijke stoot, die de pioniers aan de ontwikkeling van de landbouw hebben gegeven. De felici taties zijner vereniging gaan gepaard met de dank aan hen, die de moed heb ben gehad dit alles tot stand te brengen. Hij bood een voorzittershamer aan. De heer Wiersma complimenteerde met enige welgekozen woorden en zeide, dat zijn vereniging zich met het doel dat de O.L.M. nastreefd van harte kan vereni gen, al zijn er principiële verschillen. De heer J. H. Veneklaas Slots sprak namens „Jong Holten", afdeling van de B.O.O., en bracht de O.L.M. waaruit zijn vereniging is voortgekomen middels de landbouwcursussen dank voor het geen zij gedaan heeft voor de landbouw. De heer H. J. A. Koldeweij vertolkte de gevoelens van de landbouwonderwij- zers en herinnerde aan de ontwaking der afdeling na de bevrijding en aan de grote vooruitgang in economisch opzicht voor de boer. Van de levenssfeer is helaas wel iets verloren gegaan. Namens de zusterafdelingen te Bath men en Markelo feliciteerde de heer Odink het bestuur. Het heeft in Holten wel eens moeilijk gelegen, maar spreker hoopte, dat alle boeren het belang van de organisatie zouden inzien. Hij bood een prachtige bloemenmand aan. Ds Jac. de Vries complimenteerde ten slotte de afdeling namens de Herv. Kerk. De resultaten van haar werk, aldus Ds de Vries, zien wij geregeld. Mogen zij ook in geestelijk opzicht tot verheffing leiden. Bij de beantwoording van de sprekers bracht de voorzitter nog in het bijzonder hulde aan de heer Stevens, die veel voor de afdeling gedaan heeft. Ook da fa. Wansink, die in de persoon van de heer H. J. Wansink, vertegenwoordigd was, bracht hij dank voor de in de loop der jaren ondervonden steun. H.M.V. bracht hierop een serenade, waarbij de heer A. Westerik de geluk wensen aanbood. De heer Sprokkereef zeide, zeer getroffen te zijn door deze muzikale hulde. Opvoering revue voor de leden. Voor de leden en genodigden werd het een feestelijke bijeenkomst door de op voering van de revue in Amicitia, dat tot de laatste plaats bezet was. In dit spel herleefden de tijden van weleer, toen over de oprichting van een landbouwvereniging gesproken werd. Een aardig tafreel vormde de blik in café Kreykes na afloop van de botermarkt in Deventer, en de brulftenögcrs,- die bij kans te diep in het glaasje gekeken had den. Na de pauze volgde nog de nieuw jaarsvisite omstreeks 1920 en een kijkje op onze plaats vanuit een luchtballon in het voorjaar van 1951. Aardige tafreel- tjes, die de boerensfeer uit die tijd zo aardig benaderden. Goed gespeeld door de geroutineerde krachten van O.C.H. en de minder geroutineerde jongelui, die aan het stuk hun medewerking verleen den. En met een aardige muzikale om lijsting van de Tegehaja's in boerencos- tuum. Gedragen werd het stuk door Jan Oosterkamp met z'n conference en ver tolking van de diverse rollen, welke hij vervulde. Hartelijk gelachen werd er in al die bedrijven. Er waren enkele aardige vondsten, die het geheel aantrekkelijk maakten. Het was een aardige avond, met refreintjes, die allen meezongen. Aan het begin daarvan sprak de voor zitter, de heer Sprokkereef, een wel komstwoord en kwam de secretaris van de O.L.M., de heer v. d. Wal, even op de planken om de gemiste woorden voor de receptie aan de gehele zaal te vertellen. Hij was optimistisch gestemd over de kansen voor de baconexport en de melk prijs, en dat was voldoende aanleiding om maar geen lange speech te gaan hou den, maar het doek zoveel eerder te doen opgaan. Ook het hoofdbestuur verheug de zich van harte over het jubileum van zijn pupil van 60 jaar. In de pauze volgde een verloting voor de bestrijding der kosten en aan het slot kwam de auteur van de revue voor het voetlicht. De heer Sprokkereef huldigde de spe lers en speelsters en verklapte toen, dat Mans Krikkink de auteur van het stuk was. Hij moest op het toneel komen en met enkele hartelijke woorden bood de 'voorzitter hem een vulpen aan. Met het Wilhelmus werd deze geslaag de avond besloten. Ook Donderdagavond werd de revue onder flinke belangstelling opgevoerd. LÏJSTCOLLECTE NATIONALE RECLASSERING. De barometer van Holtens barmhar tigheid voor het weggedrevene klom deze week op tot f 194,87Prachtig! SAMENWERKING OP V.V.V.-GEBIED. De V.V.V. „Holtens Belang" heeft zich aangesloten bij de vijfhoek Goor- Mar kelo-Diepenheim-Rij ssen-Holten. Het doel van deze combinatie van verenigingen voor vreemdelingenver keer is om een meer geleide en doel treffende reclame te maken voor het vreemd elin genb ezoek Als vertegenwoordiger van de Hol- tense V.V.V. is in het bestuur aange wezen de heer J. M. Metzger. Indien de financiën het toelaten hoopt de plaatselijke V.V.V. te komen tot de uitgave van de oorspronkelijke wandel- kaart, samengesteld door dè heer A. J. Goldstein. Ook staat de uitgave van een nieuwe folder op het programma. De hoop is daarbij gevestigd op een rui mere subsidie uit de gemeentebegroting van 1952. Adv.-prijs1 15 m.m. d contant1.00. Iedere m.m. meer 0.06 PROGRAMMA HERVORMD KERKKOOR. Het Ned. Herv. Kerkkoor zal tijdens de Zondagavonddienst, waarin Ds Jac. de Vries het Woord zal bedienen, de volgende nummers zingen: Gods eer in de natuur, L. van Beethoven; Gezang 22, Ch. L. Blommaert (Solozang mej. Ada Koopman); Herders Zondagslied, C. Kreutzer; Morgenlied, V. Gerards; In 't woud, N. J. Haser. De dienst vangt aan om 7 uur. CROSS COUNTRY VAN DE BERGRUITffiElS. „De Bergruiters" houden hun jaar lijkse cross op Zaterdag 21 Oct. a.s. over een afstand van 2 km over de Look en Winkelberg. Meer dan veertig deel nemers hebben ingeschreven van de zusterverenigingen uit Markelo, Eiber gen en Gorssel, terwijl natuurlijk ook de plaatselijke ruiters aan de start zul len verschijnen. In het enigszins geacci denteerde terrein zijn veel natuurlijke hindernissen, die de wedstrijd aantrek kelijker maken. Zelfs de secretaris-inspecteur van de Kon. Federatie, de heer P. A. Voorsluys, komt een kijkje nemen. Als juryleden treden op mej. H. E. J. M. ten Bos en de heer H. Rottink van Welsum. ZEER GESLAAGDE VéGé BONTE AVOND. Gezelschap „Familie Kok" bracht de revue „Poppenkast". De klanten (3 grote O.A.D.-bussen vol) van onze plaatselijke VéGé-krui- denier M. Bolink zullen er zeer zeker geen spijt van hebben dat ze Woens dagavond naar Markelo gingen ter bij woning van de Bonte avond die de VéGé-kruideniers te Holten en Marke lo hun cliëntèle aanboden. De revue, die het gezelschap „Familie Kok" uit Assen bracht, sprankelde van A tot Z van humor van de beste soort en de conferencier Jean Kok deed de zaal telkens weer bulderen van het lachen. Nick Koenders als xylofonist; Ram bling Bill, de zingende cowboy; Joop Kok, accordeon-fenomeen en Hammond orgel; Rolf Balten, pianist en het Ha waiian-ensemble (2 dames en 4 heren) zorgden voor een „Bonte Avond" waar op de talrijke aanwezigen (zaal Smit was tjokvol) met onverdeeld genoegen zullen terug zien. Vermelden we nog dat de aanwezigen werden getracteerd op koffie met spe culaas, snoep en een glaasje wijn. KAAS VAN KWALITEIT. Op de onlangs gehouden centrale kaas keuring ter gelegenheid van de algemene vergadering van de Kon. Ned. Zuivel- bond te Den Haag behaalde de Coöp. fabriek van melkproducten „De Vrij heid" met een volvette Goudakaas 87 punten. Door een administratief misver stand geschiedde dit buiten mededinging en ontving zij derhalve niet de daarop gestelde bronzen medaille, maar de kaas was er even prima om. PARTIJ VAN DE ARBEID BIJEEN. De afdeling van de Partij van de Ar beid hield Maandagavond een zeer ge animeerde vergadering in het café van de heer K. ter Horst, waarin de heer J. B. Vlam, burgemeester van Goor, de actie van de partij nader toelichtte in verband met de komende verkiezingen.. De vergadering stond onder leiding van de heer Soer, die in het bijzonder de vertegenwoordiger van het gewest Overijssel, de heer Vlam, welkom heette. Na vanaf de jongste kabinetscrisis 'n overzicht te hebben gegeven van de lijnen waarlangs de P.v.d.A. zich wil bewegen, kwam men tot de benoeming van de heer H. Ph. Gazan als leider der fakkeldragersactie. Voor deze actie gaven zich ook andere leden op, terwijl anderen hun woning beschikbaar stel den voor huiskamerbijeenkomsten. De afdeling besloot voorts de vrouwen tot grotere politieke activiteit te bewegen. De vergadering besloot als candidaat voor de in 1952 te houden Tweede Ka merverkiezing op te geven aan het ge west de afdelingssecretaris, de heer W. Beijers. Uitvoerig werd gesproken over een afvaardiging naar de partijraadsverga dering in Amsterdam, waarin het clas- sificatievraagstuk aan de orde zal ko men en prof. Kruyt het rapport van de commissie, welke zijn naam draagt, na der zal toelichten. Ook het middenstandsvraagstuk kwam aan de orde. Naar het midden standscongres op 29 Oct. a.s. werden afgevaardigd de heren H. Ph. Gazan, G. A. Mulder en A. Jansen. De gewestelijke vergadering op 10 Nov. a.s. zal bezocht worden door de heren Soer en Beijers. Bij de rondvraag kwamen nog ver schillende vragen aan de orde o.a. over de verhoogde electriciteitstarieven, de grondwetsherziening enz. Op enkele uitzonderingen na is de contributie-inning thans geheel gere geld, doordat zij thans wekelijks wordt verricht. BEVOLKINGSONDERZOEK OP TUBERCULOSE. De Burgemeester vau Holten brengt ter algemene kennis, dat hij besloten heeft alle ingezetenen boven de 6 jaar op te roepen voor het onderzoek op tuberculose, ongeacht of zij zich al of niet hiervoor hebben aangemeld. Hij rekent er n.l. op, dat ook zij, die zich nog niet opgaven, tenslotte toch niet bij de overgrote meerderheid van de bevolking willen achterblijven en alsnog aan het onderzoek zullen deel nemen. De oproeping geschiedt voor een van de laatste dagen van het onderzoek. De kosten van deelname zullen in het onderzoeklokaal worden geïnd. Zij, die niet op het voor hen aange geven uur konden verschijnen kunnen alsnog vóór Donderdag 25 Oct. a.s. ko men. De Burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. BEVOLKINGSONDERZOEK GAAT VAN EEN LEIEN DAKJE. Het bevolkingsonderzoek op tubercu lose is Woensdagmorgen gestart in het vergaderlokaal van de Geref. Kerk. Meer dan 600 schoolkinderen en en kele volwassenen werden op de gevoe lige plaat vastgelegd, zodat het eindcij fers op die dag 619 bedroeg. Ook Don derdag bedroeg het aantal opgekomen personen plm. 600. Dit zal zo doorgaan tot Donderdag a.s., op welke dag de mensen, welke zich nog niet opgaven, gelegenheid wordt geboden alsnog aan het onderzoek deel te nemen. Hun aan tal is reeds beduidend kleiner gewor den. Woensdag in de morgenzitting nam het dagelijks bestuur onzer gemeente aan het onderzoek deel en verschenen de burgemeester, Mr Enklaar, en de wethouders, de heren B. J. Veneklaas Slots en M. Teeselink, alsmede de ge meentesecretaris, de heer Sikkes, voor de gevoelige plaat. De gang van zaken is zeer eenvoudig. Men komt het vergaderlokaal binnen van de zijde der Stationsstraat. Door de achterste deur in de gang komt men in de kamer waar de administratie wordt verricht. Van de bovenkleding kan men zich ontdoen in de aangrenzende con sistoriekamer. Er zijn steeds enkele da mes aanwezig, welke voor de ontvangst zorgen. Vrijwilligsters zorgen voor de invulling der kaarten. Het is voor het onderzoek van de foto's van bijzonder veel belang, dat men diep ademhaalt en gedurende eni ge ogenblikken, dat een lampje brandt de adem inhoudt. Het kan geen kwaad deze ademhalingstechniek even enkele keren voor zich zelf te beoefenen. Een regeling voor het ophalen van de ouden van dagen is nog niet bekend. Deze zal echter bij de toezending van de oproep medegedeeld worden. ARMPJE GEBROKEN. De 5-jarige Hannie Beldman uit de H. J. Wansinkstraat kwam bij het spe len zo ongelukkig te vallen, dat ze haar linker beneden-armpje brak. In het ziekenhuis te Deventer werd het gebroken lichaamsdeel „gezet" waarna het meisje weer mee naar huis mocht. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 39 October 1951. Gevonden: zilveren vulpotlood, vul pen, portemonnaie met inh., grijs wol len kinderceirituur. Verloren: bouvier, portemonnaie met inh., portemonnaie met inh. Week van 1016 October 1951. Gevonden: lederen vest, ceintuur, portemonnaie met inh., gouden of dou blé broche met steen, doos mosterd, houtsnijmes, portemonnaie met inh., broche. Verloren: portemonnaie met inh., gouden broche, dekzeil, zilveren broche. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks politie, Oranjestraat 55, Holten, tele foon 352. OPRICHTING HERV. VROUWEN VERENIGING. Vrijdagavond, 12 Oct., heeft de op richtingsvergadering plaats gehad van een Herv. Vrouwenvereniging. De pas torie Oranjestraat was overvol met da mes, die zich als lid opgaven. Een voor lopig bestuur werd gekozen; mevr. de Vries treedt op als presidente, 41 dames traden reeds als lid toe. Het is de be doeling dat men éénmaal in de twee we ken samenkomt om een geestelijk onder werp te bespreken en om daarna op ge zellige wijze te handwerken. De resul taten van deze ijver hoopt men dan op een bazar te verkopen. De opbrengst zal aan een kerkelijk doel ten goede komen. Er zal een ziekenkasje worden ge vormd, waaruit van tijd tot tijd de zie ken een versnapering of bloemetje zul len ontvangen. De eerstvolgende verga dering zal volgende week Donderdag avond in de pastorie Oranjestraat plaats vinden om 8 uur. Gezien het eerste en thousiasme heeft men goede moed voor de toekomst van deze baby onder de verenigingen. AGENDA Vrijdag 19 Oct.: Herv. Mannenvereni- ging begint haar werk in de consis toriekamer. Dinsdagavond 23 Oct.: 8 uur Oprich tingsvergadering Biljartclub in O.A. D.-restauratie. Donderdag 25 Oct.: Filmavond Holba- theo, voor leden en huisgenoten in café „Het Bonte Paard". Spr. de heer Nijhof, film v. d. heer Donker. Donderdag 25 Oct.: Opvoering toneel spel „Potas en Perlemoer", in het Parkgebouw te Rijssen. aanvang 8 u. Woensdagavond 7 Nov.: (Dankdag) Uit voering H.G.K. in „Amicitia". BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: H. C. van Leeuwen, 67 j. en G. Bosman, 54 j. H. J. Keuterman, 39 j. en G. Dijksma, 31 j. Overleden: H. Vosman, 64 j., echtg. van J. Pasop. Ingekomen personen: E. van de Vij ver van Zürich (Zwitserland) naar Hol- terberg 42. Vertrokken personen: J. Teeselink van Rijssenseweg 10 naar Vriezenveen. J. Pot en echtg. van Kerkplein 4 naar Emmeloord (N.O.P.). A. A. Chr. Rui ter, geb. v. d. Graaf, van Dorpsstraat 51 naar Dordrecht. A. Leeftink van Beuseberg 25 naar Markelo. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 9, 10.30 en 7 uur Ds de Vries. In alle diensten collecte voor de Zondagsschool. Dijkerhoek: 10 uur de heer Lubbers. Collecte voor de Zondagsschool. Geref. Kerk: 10 uur (Bevestiging ambts dragers) en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Generale Evangelisatiekas. GOUDEN ECHTPAAR. Het echtpaar H. J. StokkersWan sink in de Binnenstraat, herdenkt Dins dag a.s. zijn 50-jarig huwelijksfeest. Stoks Hendrik Jan en Hanna mogen zich beiden nog in een goede gezondheid ver heugen, al beginnen de jaren natuurlijk wel te tellen. Het gouden paar zal het zeker niet aan belangstelling ontbreken op deze voor hen en hun kinderen ge wichtige dag. Wij plaatsen hierboven een plaatje van de beide echtgenoten en bieden hen al bij voorbaat onze hartelijke geluk wensen aan. ORATORIUM „CHRISTUS' GEBOORTE" OP ZATERDAGAVOND 22 DECEMBER. Solist Kees Deenik, bariton. De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erke- lens te Enschede) hoopt op Zaterdag 22 December een uitvoering te geven van het prachtige kerstoratorium „Christus' Geboorte" van de bekende Friese com ponist R. Beintema. Het vorig jaar werd ditzelfde orato rium ook door „Soli" gebracht aan de vooravond van Kerstfeest en men had thans aanvankelijk het plan om een an der groot werk in studie te nemen, doch op veler verzoek werd besloten om nogmaals „Christus' Geboorte" uit te voeren. Als solist zal deze keer medewerken de bekende bariton Kees Deenik. DE WONINGEN AAN DE KOLWEG GAAN DOOR. De bouw van het tweede complex van 8 woningen aan de Kolweg kan thans definitief worden opgedragen aan de Gebr. ten Hove te Enter, die ook het eerste achttal bouwen. Er is enig misverstand geweest om trent de onderhandse gunning, doch dat is thans opgelost, zodat wel spoedig met de bouw zal worden begonnen. OPTREDEN TWENTS PHILHARMONISCH ORKEST. Enkele vooraanstaande Rijssenaren hebben zich verzekerd van het optre den van het Twents Philharmonisch Orkest op Maandag 29 October a.s. in de grote zaal van het Parkgebouw te Rijssen. Het concert zal te ruim 10 uur be ëindigd zijn, zodat de bezoekers nog naar alle richtingen met de bus of trein hun woonplaats kunnen bereiken. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in voorverkoop bij het bureau van de V.V. V., Enterstraat 10 te Rijssen (telef. K 5480-303). Het programma bestaat uit: 1. Eg- mont-ouverture^ Beethoven; 2. Concert voor viool en orkest in e mol, opus 64, Mendelssohn en 3. 4e symphonie in e moll, opus 98, Brahms.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1