Plaatselijk Nieuws Er wordt in Holten iets groots verricht Uit ons plaatselijk parlement. Fokdag van „Holbatheo". No. 38. Jaargang 3. ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. S NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5483 - 234 Adv.-prijs115 m.m. a contayitf 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 In vol vertrouwen en met goede ver wachtingen heb ik in het vorige nummer van dit blad aan U, ingezetenen van Holten, de financieringsmoeiiijkheden voor de bouw van woningwetwoningen, waarmede het gemeentebestuur thans worstelt, mogen voorleggen. Dat mijn oproep aan U zo'n warme weerklanK heeit gevonden in Uw aller hart, heeit mij wei zeer dankbaar ge stemd. ik heb mogen ervaren, dat, waimeer het gaat om inderdaad belang rij Ke din gen, de burgerij tot heipen bereid is, dat zij aan meue naar senouders wn zetten onder de taak, die der overheid is. Onder deze omstandigneden hier te mogen wensen is een voorrecnt, dat met hoog genoeg gewaardeerd kan worden. Van net eerste ogenblik van verschij nen van het vorige Holtens Nieuwsblad ai zijn de crediet-toezeggmgen van alle zijden spontaan binnengekomen. Het appél aan Uw burgerzin is verstaan door boeren, arbeiders, berg- en dorpsbewo-, ners. Wanneer het inderdaad zou mogen ge lukken de geldlening voltekend te krij gen, dan 'mag met recht worden getuigd, dat de te bouwen woningen tot stand zijn gekomen dank zij de medewerking van allen. Wij zullen dan niet meer spreken van woningwet-, maar van burgerzin woningen, omdat de spaarpenning van de kleine man evengoed als het geld van de beter gesitueerde dit alles heeft mo gelijk gemaakt. Wij zullen dan met recht tot elkaar kunnen zeggen: ziet hier onze woningen, wij hebben deze tezamen tot stand gebracht. Op het ogenblik, dat ik deze regels schrijf, is tot een bedrag van ruim f 60.U00.aan crediet aan de gemeente toegezegd. De thans nog resterende f 15.000.zullen er met Uw aller hulp, naar ik vertrouw, zeker komen. Gij, die in Uw hart bereid zijt ons te helpen met een crediet van f 1.000.of meer, zou ik met aandrang willen vra gen, ons spoedig Uw beslissing te willen mededelen. Willen we slagen, dan moe ten we snel zijn. Elke dag kan nieuwe verrassingen brengen, die vertragingen met zich mede kunnen brengen, die van onze te bou wen „kastelen" luchtkastelen zouden kunnen maken. Door snel handelen wordt het realiseren van 't gestelde doel het beste gediend. Het spreekt vanzelf, dat dè crediet- aanbiedingen aan ons als vertrouwelijk worden beschouwd. Ik hoop, dat ik de komende week de Raad in spoedeisende zitting bijeen kan roepen teneinde hem de noodzakelijke voorstellen tot geldlening en woningbouw ter bekrachtiging voor te leggen. Met Uw hulp zal het lukken! Er werd nog door enkelen gevraagd of de koers van het te zijner tijd terug te betalen geld ook afhankelijk is van de exploitatie der te bouwen woningen. Dit staat hier geheel los van. De koers van het te storten geld is 100 en men heeft de volledige zekerheid, dat men ook 100 terug ontvangt. Er wordt te Holten iets groots, iets belangrijks verricht; laten wij tezamen zorgen, dat wij dit grote werk ook tot een goed einde brengen. Het ligt in Uw macht, burgers van Holten W. H. ENKLAAR, Burgemeester. Zitting van Woensdag 12 Sept. Slot van het verslag. Voorstel tot wijziging van de gemeen schappelijk regeling met de ge meente Deventer inzake verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. Bij vroegere raadsbesluiten werd met de gemeente Deventer een overeenkomst aangegaan omtrent het gebruik van de barakken van de stichting „Het St. Geer truiden-gasthuis of ziekenhuis" voor ver pleging, afzondering of onderzoek van lijders aan besmettelijke ziekten uit de gemeente Holten. Voor het beschikbaar houden van die barakken wordt door de gemeente Hol ten jaarlijks een bijdrage betaald van 6 cent per inwoner. Voor de verpleging, afzondering of onderzoek van patiënten geldt dan een bijzonder tarief, in ge noemde overeenkomst vastgesteld op 6.per dag. Gezien de sterke stijging van kosten voor verpleging en behandeling ziet de gemeente Deventer zich genoodzaakt de bestaande regeling op te zeggen en doet thans het volgende voorstel De jaarlijkse bijdrage, berekend per inwoner, voor het beschikbaar houden der barakken blijft ongewijzigd, doch het tarief voor verpleging etc. zal ge bracht moeten worden op 6.50 per per soon per dag plus de bijkomende kosten. B. en W. zijn van oordeel, dat de om standigheden tot deze wijziging nopen en menen dat ook in de toekomst de verple ging e.d. moet blijven gebaseerd op een overeenkomst met de gemeente Deven ter. Opgemerkt wordt nog, dat krach tens de op 12 Juni vastgestelde veror dening de kosten geheel óf gedeeltelijk naar gelang van de financiële positie der betrokkenen, kunnen worden verhaald. Het voorstel van B. en W. wordt hier na z.h.st. aangenomen. Voorstel tot intrekking, resp. her nieuwde vaststelling van gemeen schappelijke regelingen inzake de toe lating van leerlingen op de o.l. scho len in deze gemeente. In de jaren 1922 en 1925 zijn resp. met de gemeenten Bathmen en Hellendoorn regelingen gesloten inzake de toelating van leerlingen op de openbare lagere scnolen m ae gemeente Holten. Het gemeentebestuur van Bathmen deelde mede, deze regeling geheel te wil len intrekken, waartoe bij b. en W. geen bezwaar bestaat. Het gemeentebestuur van Hellendoorn wenst de regeling te handhaven, doch geeft hierbij op formele gronden de voorkeur aan een geheel nieu we regeling. Besloten wordt de regeling met Bath men in te trekken en een nieuwe gemeen schappelijke regeling met de gemeente Hellendoorn aan te gaan. Begrotingswijzigingen. De Voorzitter deelt mede, dat de post „Noodzakelijke voorzieningen o.l. school te Espelo" belangrijk zal moeten worden verhoogd. Tot deze noodzakelijke voorzieningen behoorde o.a. het plaatsen van een wa terinstallatie ter vervanging van de pomp, die in gebruik is. Bij de kosten berekening werd er niet aan gedacht, dat er geen krachtstroom ter beschik king is voor deze waterinstallatie, zodat deze leiding moet worden aangelegd en de oorspronkelijk geraamde post moet worden verhoogd. De kosten van aanleg van deze kracht stroomleiding zullen plm. 800.be dragen. Verder deden zich tijdens de herstel werkzaamheden enkele „verrassingen" voor (o.a. was het dakbeschot op ver schillende plaatsen totaal versleten), zodat de totale kosten plm. 5000 hoger zullen worden. Nu het gymnastieklokaal tijdelijk zal worden gebruikt als leslokaal, zullen en kele voorzieningen moeten worden ge troffen. De kosten worden geschat op 1500. Vernieuwing der leermiddelen aan de Christelijke en o.l. Dorpsschool vraagt een bedrag van resp. 274.en 400. Z.h.st. besloot de raad in de begroting 1951 alsnog deze bedragen op te nemen. Nieuwe wegploeg. Volgens de Voorzitter wordt het tijd om de wegploeg te verkopen. De ploeg, die thans in gebruik is, is niet versle ten, maar moet van de hand gedaan worden voordat de waarde er uit is. De voorzitter van de wegencommissie, de heer Veneklaas Slots, is met de leden van deze commissie reeds op onderzoek uit geweest. B. en W. stellen voor om over te gaan tot aankoop van een zware ploeg. Kosten rond 1100. Nadat op een vraag van de heer Weg- stapel is geantwoord, dat de trekker de zwaardere ploeg wel kan trekken, werd tot aankoop besloten. Bij de rondvraag vestigde de heer Aaftink de aandacht op het struikgewas e.d., dat veelvuldig groeit op de bermen van de zandwegen, o.a. op de Dorperdijk, terwijl de heer Wegstapel attendeerde op de z.g.n. „knikgaten" in de klinkerwegen. Nadat de Voorzitter nog had medege deeld, dat in „Holtens Nieuwsblad" een beroep op de ingezetenen zal worden ge daan om de gemeente geld te lenen, ten einde nog acht huizen te kunnen bou wen, volgde sluiting der vergadering. TEN BATE VAN HET MONUMENT IN HET VOORMALIGE DUITSE CONCEN TRATIEKAMP TE AMERSFOORT. Op Maandag 24 September a.s. te 8 uur 's avonds draait in het Parkgebouw te Rijssen de grote film „De Schrik der Duitse Nazi-Bandieten" (Le bataillon du ciel). De algehele baten zijn voor het op te richten monument in het voormalige Duitse Concentratiekamp te Amersfoort, waar in de bezettingsjaren vele duizen den Nederlanders gemarteld, gefolterd en hun leven hebben geofferd voor dé vrijheid. Het Parkgebouw is gratis ter beschik king gesteld, terwijl de Directie en perso neel belangeloos hun medewerking ver lenen, opdat een zo groot mogelijk be drag kan worden afgedragen aan de propagahda-commissie van het op te richten monument. Er is slechts één voorstelling in Rijs sen. In elke plaats waar deze machtige en mooie film vertoond werd, waren de zalen totaal uitverkocht. Moge dit dan ook een aansporing zijn dat velen uit Plolten en omgeving deze film gaan zien en daardoor dit mooie doel steunen. De feest- en fokdag te Dijkerhoek wa ren de vorige week Vrijdag een prettig evenement in de sleur van alle dag. De paardenfokdag van „Holbatheo", was van meer dan plaatselijke betekenis, wijl er inzendingen waren uit de verre omtrek, die op hun beurt veel belangstelling trok ken van elders. In ons vorige nummer konden we reeds met een kort woord gewag maken van de opening van deze. dag, waarbij we ten onrecnte vermeldden, dat als keurmees ter 'optrad Dr Nieuwhoff. Deze ws ech ter verhinderd en voor hem trad op de de heer Z. Holtland van 's Heerenbroek. De opening werd verricht door de heer W. Starink, voorzitter der jonge vereni ging, die zich met zijn medebestuurders en met name met de secretaris, de heer J. Boode Mzn., wel zeer beijverd heeft om deze dag te doen slagen. Wij menen te mogen zeggen, dat zij eer van hun werk hebben gehad, al hadden zij zich de be langstelling nog wat groter voorgesteld. Ontegenzeggelijk is echter de belang stelling voor de paardenfokkerij zelf de laatste jaren sterk toegenomen en deze dag was er dan ook een afspiegeling van. Verheugend is, dat de regering deze be langstelling stimuleert en Dr Ir B. J. B; Groeneveid, voormalig landbouw-attaché in Overijssel, speciaal belast heeft met de zorg voor de Ned. paardenfokkerij. De machine wint veld, maar zij heeft het paard nog niet verdrongen van de boer derij en wij geloven, dat de boer er schik in krijgt iets edels op te bouwen. De jury was na afloop vol lof over het aangevoerde materiaal, dat haar ver wachtingen overtrof. Zij kende bekronin gen toe met de restrictie, dat hier naar plaatselijke maatstaven geoordeeld was en dat dit niet betekende dat de be kroonde dieren nu overal uitblinkers zouden zijn. Goede koplopers waren er ontegenzeggelijk aanwezig. Het kampioenspaard van deze dag werd de stermerrie „Korry" van de heer E. Aaltink uit het Broek. Zij was de beste le prijs winnares uit alle rubrieken. Bij het Gelderse type werd kampioen „Jesea" van de heer G. J. Ulfman te Dijkerhoek. Verheugende vooruitgang en belang stelling was het kenmerk van deze dag. Radio Bouwhuis zorgde ten slotte voor het bekend maken aer beoordelingen. Die uitslagen waren als volgt: Merrieveulens: la. Prinses Olga, eig. G. H. Stegeman, Dijkerhoek; lb. Polphine, eig. M. Boode Espelo; le. Priscilla, eig. H. Deten, Dijkerhoek; 2. Poleida, eig. J. H. Sprokkereef (Geld. type); 2a. Ponta, eig. G. Kloosterboer, Epse; 2b. Petronella, eig. A. Stegeman, Bathmen; 3a. N.N., eig. Joh. Arfman, Holten; 3b. Paltina, eig. Jhr. A. G. van Coeverden, Holten. Hengstveulens: la. N.N., eig. B. J. Markvoort, Dijkerhoek; lb. N.N., eig. J. van Santen, Nieuw-Heeten; 2a. N.N., eig. B. W. Stevens, Dijkerhoek; 2b. N.N., eig. M. Harmelink, Bathmen. Jarige .merries: la. Olgate, eig. B. J. Reilink, Schoolt; lb. Oliena, eig. W. Scholthof, Kr. van Dorth; 2a. Oderna, eig. G. A. Niemeijer, Lettele; 2b. Olma, eig. H. J. Buitenhuis, Colmschate; 3a. Ordina, eig. G. J. Rietberg, Dijkerhoek. Eervol vermeld: Ozina, van G. Brilman, Bath men en Olgate, van A. Hengeveld, Bath men. 2-jarige merries: la. Norma, eig. W. Scholthof, Kr. van Dorth; lb. Nemonica, eig. G. J. Flierman, Heeten; 2. Nalcaco, eig. F. J. Dekkers, Okkerrbroek; 3a. Zwart eig. B. J. Markvoort, Dijkerhoek; 3b. Na- roza, eig. T. Soeters, Bathmen; 3c. Nilphi, eig. M, Boode B.Jzn., Neerdorp, Heeten. 3-jarige merries, Gron. type: 1. Mera, eig. H. Deten, Dijkerhoek; 2a. Mies je, eig. J. W. Relink, Dijkerhoek; 2b. Marijke, eig. D. J. H. Schoneveld, Bathmen en eervol vermeld Manellie, eig. G. H. Krie- ger, Espelo, Holten. 3-jarige en oudere merries, Geld. type, zogende: 1. Lannie, eig. G. J. Nikkels, Dijkerhoek; 2. Loesje, eig. M. Boode, Es pelo; 3a. Doleida, eig. J. H. Sprokkereef, Holten; 3b. Helma, eig. B. W. Stevens, Dijkerhoek. 3-jarige en oudere merries, Geld. type, niet zogende: la. Jesea, eig. G. J. Ulf man, Dijkerhoek; lb. Kroonpinses, eig. B. W. Stevens, Dijkerhoek; 2a. Malfrieda, eig. J. W. Relink Mzn., Dijkerhoek; 3a. Lucie, eig. F. M. Klein Velderman, Ok- kenbroek; 3b. Nabina, eig. M. Bannink, Colmschate. 4 jaar en oudere merries, zonder veu len, Gron. type: 1. Locarda, eig. R. Ban nink, Bathmen; 2. Lilena, eig. J. W. Ste- gink, Lettele: 3. Jardina, eig. Hs. Beid- man, Holterbroek. 4 jaar en oudere zogende merries, Gron. type: la. Inerla, eig. J. v. Santen, Nieuw- Heeten; lb. N.N., eig. B. J. Markvoort, Dijkerhoek; 2. Jugenia, eig. M. Harme link, Bathmen; 3a. Karina, eig. A. Roeter- dink, Bathmen; 3b. Hillegonda, eig. J. W. Stegink, Lettele; 3c. Jecomonia, eig. G. Kloosterboer, Epse. Eervol vermeld Er- mina, eig. H. Huis in 't Veld, Lettele. Premiemerries van 4. jaar en ouder: la. Kelphine, eig. M. Boode, Espelo; lb. Han- nista, eig. A. Stegeman, Bathmen; 2. Jo- derna, eig. G. A. Niemeijer, Lettele; 3. Ladira, eig. H. Deten, Dijkerhoek. Eervol vermeld: Zwartbles, eig. Joh. Arfman, Holterbroek. Stermerries: la. Korry, eig. E. Aaltink, Dijkerhoek; lb. Halera, eig. G. H. Stege man, Dijkerhoek; 2a. Jozante, eig. A. Roe- terdink, Bathmen; 2b. Kolida, eig. J. W. Koldeweij, Schalkhaar. CORRESPONDENTIE. Het verslag van het School- en Volksfeest moest tot het volgend nummer blijven overstaan. LESSEN LAGERE LANDBOUW SCHOOL BEGONNEN. In afwachting van het gereed komen van het schoolgebouw zijn de lessen der lagere landbouwschool onder leiding van het hoofd, de heer A. J. Snijders, Maan dag begonnen in het vergaderlokaal van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid". De eerste en tweede klas tellen elk 8 leerlingen, doch dit aantal zal successievelijk toenemen naarmate de wintercursussen vervallen. IS MEN DE ƒ500.— OP HET SPOOR? Zoals reeds in ons vorig nummer werd vermeld, vermiste Mevr. J. H. W.P., die hier de vorige week met een reis gezelschap vertoefde, uit haar hand tasje een portefeuille met 500.en enkele foto's. Zij heeft een telephaat, de heer A. v. d. W. te Enschede, in de arm genomen om te trachten het vermiste weder in het bezit te krijgen. Dit is nog niet gelukt, maar er zijn aanwijzingen, in welke richting gezocht moet worden. De telephaat heeft verklaard, dat Mevr. W. in een tuin bij een theehuis dit is geweest te Zeddam, waar zij op de dag der vermissing vertoefd heeft wat nonchalant met haar tasje is rondgelo pen, waardoor de portefeuille er uit ge vallen is. Dit werd gezien door een 12-ja- rige jongen, die een jongen van 16 jaar waarschuwde, welke haar opraapte, het geld aan zijn ouders gaf en de porte- feuile met verdere inhoud weggooide. Van dit voorval was voor de tapkast getuige een man met een bruine broek en witte jas, aan wie wat zwaars werd overgereikt. In het café was nog een andere man aanwezig, die aan een- ta feltje zat. Bij onderzoek is nu gebleken, dat op de bewuste morgen een slager uit Zeddam, wiens moeder verjaarde, een fles citroen jenever heeft gehaald. Deze slager, uit Z. afkomstig, woonde echter te Pannerden, zodat men hem op die dag nog niet heeft kunnen bereiken om na te gaan of deze de vinder eventueel kent. De man aan de tafel was de chauffeur van de bus. De controleerbare gegevens kloppen. De politie te Zeddam stelt nu een verder onderzoek in, waarvan het resultaat nog niet bekend is. HUWELIJK VAN DE DAG. Donderdagmorgen werd hier het hu welijk voltrokken tussen Manda Stokkers en Gerrit Bussink,- beiden lid van de Hol- tense Motor- en Automobielclub „De Hol te rberg". De bruidegom werd 's morgens onder escorte van de leden der club uit Delden gehaald, die later voor het gemeente huis een ere-haag vormden toen bruid en bruidegom onder grote belangstelling daar arriveerden. Het burgerlijk huwelijk werd voltrok ken door burgemeester Mr W. H. Enklaar en het kerkelijk huwelijk door Ds Jac. de Vries. Er mankeerde nog aan, dat zij per motor in de huwelijksboot stapten. Moge deze een voorspoedige vaart tegemoet, gaan. AANBESTEDINGEN. Door de heer L. G. van de Boven- kamp, architect alhier, zijn de vorige week Vrijdag in hotel Vosman de vol gende aanbestedingen gehouden: a. het bouwen van een boerderij voor de Erven Manenschijn in de Beuseberg: Hoogste inschrijver: Gebr. Platvoet, En schede f23.800. Laagste Fa. II. Koop man en Zn. f19.143. Schilderwerk: Wol- ters, Rijssen f896. A. Schipper en Zn. f610. b. het bouwen van een woning voor dc heer F. M. Muller aan de Larenseweg. Hoogste: Fa. PI. Koopman en Zn. voor f16.180. Laagste: Gebr. Gerritsen, Nij- verdal voor f 11.997. Schilderwerk: G. J. Gervedink Nijhuis f'1287 en G. J. Kienhuis, Rijssen f 1102. c. Woning- en winkelpand voor de heer B. J. Slotman, Oranjestraat. Hoog ste: A. Mensink te Almelo f22.460. Laag ste: Mensink en dc Wilde, Nijverdal, Notter, f17.346. Schilderwerk: tï. PI. J. Stukker f1098 en PI. v. d. Berg, Markelo f 970. Gunning in beraad gehouden. CONTRIBUTIE GROENE KRUIS. De penningmeester van het Groene Kruis verzoekt ons mede te delen, dat de volgende week begonnen zal worden met de inning van de contributie. Inge volge het besluit van de laatste ledenver gadering is de contributie beneden de f 5.met f 1.verhoogd, in verband met de gestegen kosten der vereniging. ARBEIDERS AVONDSCHOOL. De N.V.V.-bestuurdersbond zal dit jaar een arbeidersavondschool houden. Ook als het aantal leerlingen de 20 niet geheel zal halen, zal de cursus toch doorgaan. De avondschool is toegankelijk voor ieder, die zijn op school geleerde kennis nog eens wil opfrissen of wat sociale kennis wil opdoen. De boeken, waarvan de kosten in liet lesgeld zijn begrepen, kunnen na afloop worden behouden. Zij duurt van October tot begin April. Wij zouden ieder, die alleen dc lagere school heeft bezocht, willen aansporen, er deze winter elke week een paar uur aan te wagen. Het verruimt de horizon van de geest. Voor nadere bijzonderheden wordt ver wezen naar een annonce in dit nummer. AGENDA Zaterdagavond 22 Sept.: 8 uur Uitvoe ring door de Mandolineclub „Nieuw Leven" uit Wierden in Amicitia. Zaterdag 22 Sept.: Officiële opening kruidenierswinkel wed. F. W. Ooster kamp (zie annonce). Maandagavond 24 Sept.: 8 uur Film voorstelling in het Parkgebouw te Rijssen ten bate van het op te richten monument in het voormalige Duitse concentratiekamp te Amersfoort (zie annonce). Donderdag 27 Sept.: Jongveekeuring terrein Stationskoffiehuis M. Kalf- sterman (zie annonce). Vrijdagavond 28 bept.: 8 uur Aanvang danscursus hotel Müller, Deventerw. Zaterdagavond 29 Sept.: 7.30 uur Bal in hotel Müller (zié annonce). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds de Vries. 's Avonds 7 uur classicale Jeugd dienst. Voorganger Dijkerhoek. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten extra collec te voor de kas Algemeen Chr. doel einden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: heren slipover, snoer parels. Verloren: bril in doos, heren porte- monnaie, alpino-muts, pak met textiel, damesportemonnaie, heren rijwiel. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, Tele foon 352. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Berendina en Jantine Willy, dochters van G. J. Klein Nagelvoort en J. G. Middelesch, B. nr. 40. Pieter Gornêjis, zoon van A. J. Withaar en L. Davenschot, A. nr. 260. Hendrik, zoon van H. J. Hartsuiker en W. M. Kolkman, A. nr. 180. Aaitje, dochter van G. J. Ekkeikamp en A. Beute, B. nr. 14. Hiitje, dochter van M. A. Geesing en H. Tiionhauser, L. nr. 8. Ondertrouwd: A. R. M. van Rooijen, 30 jaar, Ede en G. Veneklaas, 26 jaar. Gehuwd: G. J. Bussink, 28 jaar, Stad- Deiden en H. J. L. Stokkers, 23 jaar. Overleden: J. Stoevenbeit, 91 jaar, wed. van G. Marsman. Ingekomen personen: G. den Ileijer van Haanem naar C. nr. 3. H. W. Kuiper van Zeist naar A. nr. 80a. Vertrokken personen: H. E. van Kop penhagen en gezin van N. nr. 56g naar Rotterdam. M. L. C. Laterveer, geb. Gunther van N. nr. 56g naar Rotterdam. M. A. J. Reisinger van A. nr. 42 naar Utrecht. E. A. Kemper van E. nr. 8 naar Denekamp. H. J. L. Bussink, geb. Stokkers van A. nr. 181 naar Stad-Del- den. J. Mombarg, geb. Bekkernens van B. nr. 57 naar Markeio. JEUGDDAG HERV. JONGEREN. De classicale jeugdraad van Deventer roept alle Hervormde jongeren uit de classis op deel te nemen aan de jeugd- middag, welke 23 September a.s. alhier gehouden zal worden. De jongeren zullen zich tussen half drie en drie uur verzamelen bij de Her vormde kerk. Bij goed weer wandelen zij naar de Holterberg. Bij slecht weer zoeken zij hun toevlucht in „Amicitia". Er is samenzang en volksdansen, ter wijl een groep jongeren uit Olst en Welsum een spel zal opvoeren getiteld „Het Duivelsbruggetje". De middag zal besloten worden met een gezamenlijke broodmaaltijd. 's Avonds om 7 uur is er een classicale jeugddienst in de kerk, waar het Bath- mense kerkkoor zal zingen. Met deze jeugddienst wordt de dag beskoten. Van iedere deelnemer wordt een bijdrage van 25 ct. gevraagd. AFSCHEID MEJ. I. H. DE VRIES. Vrijdagmiddag van de vorige week heeft Mej. I. PI. de Vries, die hier enkele jaren werkzaam was als onder wijzeres aan de O.L. Dorpsschool, af scheid genomen in verband met haar vertrek: naar Deventer. Zij werd daarbij toegesproken door het hoofd der school, de heer B. H. Brou wer, die haar dank bracht voor haar ijver en samenwerking en een boek werk aanbood en door de voorzitter der oudercommissie, de heer H. Soer, die er op wees, dat de commissie weinig contact met haar had, maar dat dit als een goed teken moet worden gezien, daar er dan een goede verstandhouding heerst tussen de leerkracht en de ouders. Na een kort dankwoord van Mej. de Vries zongen de kinderen uit haar klas een afscheidslied en werden allen ge- tracteerd. KINDEREN SPEELDEN MET VUUR. Als kinderen met lucifers spelen heeft dit dikwijls fatale gevolgen. De vorige week Zaterdag is het nog meegevallen. Toen werd de Dijkerhoekse brandweer twee maal gealarmeerd voor stroberg- brandjes, welke door kinderen waren aangestoken en die geen ernstige gevol gen hadden. Een andere keer kan het wel eens niet zo gunstig aflopen. Geeft kinderen geen kans om met lucifers te spelen. Het kan U veel ellende besparen. O

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1