Woningbouw in Holten Plaatselijk Nieuws gen\. Gingen we ons boekje te buiten? V.V.M. hield grote visite No. 37. Jaargang 3. ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5Jf88 - 23Jf Ondanks het feit, dat wij in Holten de koning te rijk kunnen zijn, omdat wij ;dit jaar ten minste nog een achttal woningen kunnen bouwen en daarmede een aantal woningzoekenden onder dak kunnen brengen, toch betekent dit niet meer dan een druppel op de bekende gloeiende plaat. Het gemeentebestuur streeft er daar om met alle kracht naar om dit aantal te bouwen woningen te vergroten. De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting nu wil gaarne zijn toestemming geven tot de bouw van meer woningen, als eerst maar de daar toe vereiste gelden op tafel liggen. Hier nu ligt des poedels kern, omdat die financiën op de kapitaalmarkt niet te bemachtigen zijn. Op alle mogelijke wijzen is getracht een geldgever te vinden, die door het beschikbaarstellen van f 75.000,a 4% 's jaars de gemeente in staat zou kun nen of willen stellen nog een achttal extra-woningen te bouwen. Wij hebben wel ons uiterste best ge daan, maar wij zijn helaas niet ge slaagd. En toch, wij moeten slagen, want de kans om huizen te bouwen is voor de gemeente Holten thans uiter mate gunstig. Ik kan wel zeggen, dat wij in de naaste toekomst niet meer zo'n kans zullen krijgen om onder deze gunstige voorwaarden onze huizenvoorraad uit te breiden. Wij zullen snel moeten zijn om deze schone kans niet te zien voorbij gaan, er hangen weer allerlei materiaalprijs verhogingen in de lucht. Onze kans hangt er voor het grijpen, als wij die 75000 guldens maar konden lenen. Begrijpt u, burgers van Holten, hoe het 't gemeentebestuur te moede is? Wij willen zo gaarne, wij zien dat het mogelijk is, als wij maar geld konden krijgen. Als het geld er niet was, zouden wij er vrede mede kunnen hebben en ons bij het onvermijdelijke neerleggen, wij zouden tevreden en dankbaar zijn, dat het ons tenslotte nog gelukt is om de bouw van 8 woningen te realiseren. Wij zijn echter niet tevreden, wij zijn wel dankbaar, maar niet voldaan, om- ■dat het mogelijk moet zijn nog die ont brekende 75000 gulden op tafel te krij- Wij hebben een beroep gedaan op banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen; zij hebben neen ge zegd. Wij kunnen het deze credietge- vers nauwelijks euvel -duiden, dat zij neen zeiden, zij hebben met Holten als zodanig maar bitter weinig te maken, maar gij burgers van Holten, gij zult toch niet neen zeggen, nu het gemeen tebestuur aan Uw deur komt kloppen met de vraag of gij de gemeente wel licht duizend gulden of meer wilt lenen tegen een rente van 4 Gij zult toch niet vragen: „Ben ik mijns broeders hoeder", omdat gij weet dat gij dit wel degelijk zijt. Ik heb reeds te vaak mogen ervaren, dat het de burger van Holten niet ont breekt aan burgerzin. Laten wij tezamen tonen, dat, als een ander ons niet helpen kan, wij ons zei ven kunnen helpen. Mijn concrete vraag, die gij in het bovenstaande al wel gelezen zult heb ben, komt hierop neer: „Wie is genegen aan de gemeente Holten ten behoeve van de woningbouw geld te lenen tegen een rente van 4 Wanneer het credietaanbod zou bin nenkomen in grote bedragen, zouden wij dit willen aanvaarden als een lening met een 30-jarige looptijd. Ieder jaar wordt dan 1ko gedeelte af gelost onder betaling van een rente van 4 °/o. Wordt het geld ons aangeboden in kleine bedragen, dan zouden wij daar van een obligatielening willen maken, met coupures van f 500,of meer, ren tende eveneens 4 Deze obligatiele ning zou dan tevens een looptijd hebben van 30 jaren. Het verschil is, dat dan elk jaar 1/3o deel van het aantal obligaties wordt uitgeloot. - Zij, die zouden willen medehelpen om deze laatste poging tot realisering van verdere woningbouw te doen sla gen, zou ik willen vragen: wendt U met Uw credietaanbod tot de gemeen te-secretaris of gemeente-ontvanger of schrijf een briefje. Het moet mogelijk zijn; laten wij al len onze schouders zetten onder de tot standkoming van deze 8 woningwetwo ningen. Holtenaren, laat Uw Holtense goede hart spreken, toont metterdaad dat wij in Holten door ware burgerzin iets tot stand kunen brengen. Ik heb eerst getracht elders te slagen; nu dit niet mogelijk is, zijt gij het laat ste bastion, waarop ik terug val. Toont gij, in het belang van onze Hol tense gemeenschap, in het belang ook van die velen onder onze medeburgers, die zo zielsgraag een huis ontvangen en dit ook zo bitter nodig hebben, dat gij deze nood verstaat en wilt lenigen. In vertrouwende afwachting, omdat het gaat om ons aller belang. W. H. ENKLAAR, Burgemeester. HET BEVOLKINGSONDERZOEK. De instructie-vergadering voor de huis bezoekers en -bezoeksters voor het a.s. bevolkingsonderzoek is bepaald op Vrij dag 21 September a.s., om 7.30 uur in Amicitia. Behalve door de leden der vrou wen- en meisjesverenigingen, die hun me dewerking reieds toezegden, zijn voor deze vergadering uitgenodigd de leden van de Werkcommissie, het onderwijzend perso neel, en een vertegenwoordiger van de N.S.V. te Assen. AANBESTEDING BURG. V. D. BORCHSTRAAT. Woensdagmorgen werd ten gemeente huize aanbesteed de vernieuwing van de bestrating van de Burgemeester van der Borchstraat. en het maken van trottoirs aan de westelijke zijde van deze straat. Hoogste inschrijver was de fa. J. W. Klein Horstman met 15.260,— en laag ste inschrijver de fa. J. Krekel en Zn. met de som van 14.894,Het werk is aan laatstgenoemden opgedragen. HUISNUMMERLIJSTEN GEREED. De huisnummerlijsten met de nieuwe nummering zijn thans gereed gekomen en kunnen vanaf Maandag tegen beta ling van f 2,50 per stuk worden afge haald. Zij zijn tweeledig en bevatten de nieuwe nummers met de oude adressen er achter en omgekeerd, de oude adres sen met de nieuwe nummering. Voor hen die veel convocaties of circulaires fverzenden zijn ze onmisbaar. TIJDELIJK ONDERWIJZER. Tot tijdelijk onderwijzer aan de o.l. Dorpsschool is benoemd de heer F. Men- sonides te Deventer in verband met het vertrek van Mej, de Vries. OFFICIëLE OPENING VAN HET NIEUWE BANKGEBOUW. De officiële opening van het nieuwe bankgebouw der Coöp. Boerenleenbank, dat thans gereed is gekomen, zal plaats vinden op Maandag 17 September a.s. De leden en verdere genodigden zijn ge- inviteerd om twee uur in café Maats. Wij verwijzen dienaangaande gaarne naar een advertentie in dit nummer. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: portemonnaie met inhoud, herenportemonnaie met inhoud, pet, kat. Verloren: blauw gevlamde vulpen houder met gouden pen, portefeuille inh. plm. f 500,persoonsbewijs en foto's. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks politie te Holten, Oranjestraat 55, Tele foon 352. NEGENDE LEERKRACHT. Door een extra grote - toevloed van leerlingen voor de nieuwe eerste klas, is het aantal leerlingen voor de O.L. Dorpsschool dusdanig gestegen, dat er met ingang van Maandag a.s. een 9de leerkracht, boventallig, is verbonden, waardoor twee leerkrachten ieder een eerste klas krijgen. UITVOERING MANDOLINECLUB. De Wierdense Mandolineclub „Nieuw Leven" (dirigent de heer R. Ilbrink te Rijssen) geeft Zaterdagavond 22 Sept. een uitvoering in „Amicitia". „Nieuw Leven" bestaat nog maar kort, doch heeft in de korte tijd van haar bestaan reeds naam gemaakt. De vereniging werkte onlangs te Nij- verdal mee aan een ontspanningsavond en oogstte bij die gelegenheid groot succes. Voor nadere bijzonderheden verwij zen we naar de advertentie in dit num mer. BELANGSTELLING VOOR V HOLTER M.U.L.O. Naar wij vernemen is er een flinke belangstelling voor het volgen van on derwijs aan de M.U.L.O.-school. Van de belangstelling van de zijde der ouders hangt ook alles af. De initia tiefnemers zijn geenszins van plan een kleine tweemansschool in het leven te roepen. Het moet een school worden met minstens 3 leerkrachten, doch nog liever 4. Na een periode van 4 jaar is dit laatste ideaal bereikt, als er ieder jaar circa 25 aangiften zijn. De enquête, door de commissie gehouden, betreft opnamen in 1952 en 1953. Belangheb-j benden kunnen het bekende aanmel-1 dingsstrookje nog inleveren bij de be-A trokken hoofden van scholen. Uit de woorden, welke de burge meester, Mr W. H. Enklaar, in de raads vergadering van Vrijdag 24 Augustus j.l., heeft gewijd aan ons artikel „Wo ningbouw in gevaar", „Boerenstand kan helpende hand bieden", in ons blad van 21 Juli j.l., zou men kunnen afleiden, dat Holtens Nieuwsblad daarmede ge heel buiten haar boekje is gegaan. Dat is e'chter geenszins het geval. Wij schreven in dit artikel, dat de gemeen ten slechts woningen kunnen bouwen, wanneer zij eerst het geld op tafel leg gen en dat hulp plaatselijk mogelijk zou zijn, wanneer onze boerenstand door middel van haar eigen credietin- stelling een bedrag zou willen fourne ren om de reeds eerder aanbestede 16 woningen te kunnen bouwen. Zij zou daarmede, zo schreven we, de gehele plaatselijke gemeenschap een grote dienst bewijzen. Dat was geen woord van critiek, noch bedilzucht, maar slechts een suggestie ter wille van hen, die in de grootste nood verkeren. Dat dit artikel belemmerend zou heb ben gewerkt en aan de goede zaak af breuk zou hebben gedaan, m.a.w. dat daardoor het beleid van gemeentebe stuur en boerenleenbank zou zijn door kruist kunnen wij moeilijk aannemen. Indien de onderhandelingen over een lening reeds gaande waren, dan hebben wij daaraan slechts impulsen toege voegd. Waren zij nog niet begonnen, dan kunnen wij het beleid in deze niet hebben doorkruist. Men had althans naar onze opvat ting Holtens Nieuwsblad moeilijk aansprakelijk kunnen stellen voor een eventuele mislukking van deze onder handelingen. Wij rekenen het tot de taak van de plaatselijke pers o.m. aandacht te schenken aan de sociale noden binnen onze plaatselijke gemeenschap. Wij overschatten daarbij de betekenis van onze krant niet, maar zouden beslist onder de maat blijven, wanneer we ons enkel zouden beperken tot het opnemen van wat plaatselijk- nieuws en andere zoetelijke berichtjes, welke "bij de re dactieleden binnenkomen. Met ons stukje over de woningnood hebben wij dat eerste gedaan. In dat opzicht treft Holtens Nieuwsblad geen enkele blaam. Wij gingen niet buiten ons boekje, maar we willen beide partijen, die in het geding waren onze bescheiden krachten aanbieden, opdat door hun sa menwerking in onze plaats nog veel goede dingen tot stand komen. De burgemeester doet reeds in dit nummer, onder de titel „Woningbouw in Holten", een dringend beroep op de meer bezittende burgerij om gelden be schikbaar te stellen voor de woning bouw door het nemén van obligaties in e'en geldlening van f 75.000, Wie de woningnood kent, waarin tal van gezinnen, ook in onze gemeente, verkeren en de zittingen zou kunnen meemaken van de woonruimtecommis sie waarin deze nood telkens weer tot uitdrukking wordt gebracht, zal wanneer hij daartoe financieel in staat is de gelden willen geven om huizen te bouwen. Laten wij in Gods naam elkander helpen om deze gesel van de huidige generatie uit te bannen en de gemeenschap in dit opzicht weer zo spoedig mogelijk gezond te maken. Prettige en royale gastvrouw. De V.V.M.-leveranciers uit Holten en omstreken hebben een dankbaar ge bruik gemaakt van de hun door de di rectie der Verenigde Veluwse Melkbe- drijven (V.V.M.) te Nunspeet geboden gelegenheid om een dag de gast te zijn van de V.V.M. Woensdag, Donderdag en Vrijdag van de vorige week stonden telkens resp. 2, 2 en 3 grote bussen van de O.A.D. om 8 uur 's morgens gereed om de leve ranciers met hun vrouwen naar Nun speet te brengen waar het grote bedrijf van de V.V.M. werd bezichtigd. Wanneer men bij de fabriek, die ge legen is aan de grole verkeersweg Zwolle-Amersfoort, aankomt krijgt men hiervan geen grote indruk, doch nog maar nauwelijks binnen de hekken gekomen zijnde ontdekt men ras dat men hier te doen heeft met niet alleen een groot bedrijf doch tevens een hy permodern zuivelbedrijf. De bezoekers werden in groepen van 20 gesplitst en rondgeleid door de heren bedrijfsleiders Den Besten, Docter, Fledderus, Melcherts, Reezigt en Witte- veen. Tijdens deze rondleiding die plm. 2 uur in beslag nam, kreeg men een dui delijk beeld van het bedrijf. Melkonder- zoek, sterilisatie, pasteurisatie, ijsco bereiding (de bezoekers lieten zich het ijsje goed smaken) het maken van con- Adv.-prijs1—15 m.m. d contant1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 densmelk en Guiqot Kindervoeding etc. Boter wordt in het bedrijf heel wei nig gemaakt en kaas helemaal niet. Het hoofdproduct is de condensmelk die geëxporteerd wordt naar Indonesië, Brits Indië, Nieuw Zeeland en andere landen. Per dag worden 40.000 blikjes a 400 gram condensmelk aangemaakt en tevens een grote hoeveelheid blikjes gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk. Na de oorlog werd begonnen met de bereiding van kindervoeding, een bui tengewoon smakelijk en voedzaam pro duct. Hier te lande bestaat voor deze kindervoeding ook veel belangstelling, doch helaas kan het thans nog niet op de markt worden gebracht, gezien de export-overeenkomsten met o.a. Frank rijk en België. Ook dit product wordt in blik verpakt. Om aan de grote vraag naar haar producten in blik te kunnen voldoen moet de V.V.M. steeds kunnen beschik ken over enorme hoeveelheden melk en zodoende heeft men dan ook op ver schillende plaatsen buiten Nunspeet z.g. ontvangstations gesticht (Holten, Nij- kerk, Beekbergen, Harderwijk). In 1950 werd aan het hoofdbedrijf te Nunspeet 36 millioen kg melk ontvangen en aan de verschillende stations in totaal 17 millioen kg, zodat over genoemd jaar niet minder dan 53 millioen kg melk werd verwerkt. De outillage is door het steeds maar stijgen van de omzet soms in het ge drang gekomen, doch momenteel is men met man en macht bezig om de achter stand in te lopen. Aan de bouw van een nieuwe ont- vanginrichting wordt thans hard ge werkt en in de naaste toekomst zullen verder nog verschillende verbouwingen en uitbreidingen plaats hebben, zodat men, volgens de heer Den Besten, over enige jaren het bedrijf niet terug zal kennen. Het hoofdbedrijf te Nunspeet ver schaft aan 200 personen werk doch in totaal heeft de V.V.M. ruim 300 men sen in dienst. Na deze leerzame rondleiding door de fabriek stapten de gasten weer in de bus en werd naar een der hotels gere den waar een diner werd aangeboden wat allen zich goed lieten smaken. In een korte toespraak wees de heer Fledderus op de goede samenwerking die er is tussen de leveranciers en de V.V.M., welke samenwerking beide ten goede komt. De V.V.M. is over haar leveranciers uit Holten en omgeving goed tevreden. De melk die in Holten ontvangen wordt voldoet aan de eisen die er aan gesteld moeten worden. Al leen van een product dat met zorg wordt gewonnen en behandeld kan men in de fabriek een product maken dat aan de hoogste eisen voldoet. Voor een dergelijk product ontvangt men in het buitenland de hoogste prijs en daardoor is de V.V.M. in staat om steeds een goede prijs voor de melk te betalen. Naast het bezoek aan de fabriek te Nunspeet. stond op het programma een bezoek aan Harderwijk. Tijdens een boottochtje, dat een uur duurde, had men gelegenheid om de gigantische in polderingswerkzaamheden van zeer nabij te bezichtigen. In de uitspanning „Prins Bernhard- dal" werd afscheid genomen van de bedrijfsleiders der V.V.M. en de heren A. Tuitert en H. W. van Schooten ver tolkten hier de grote dank van allen die in de gelegenheid waren geweest om een van deze drie dagen de gast te zijn van de V.V.M. PLUIMVEE-SELECTEUR. Onze plaatsgenoot, de heer H. Stoe- venbelt, werkzaam bij de Coöp. Land- bouwvereniging, alhier, slaagde te Amersfoort voor het diploma pluimvee selecteur, afgenomen vanwege de Rijks pluimvee-voorlichtingsdienst. GESLAAGD ALS VOORMELKER. Op het te Zwolle gehouden examen voor het diploma voormelker slaagde onze plaatsgenoot, de heer H. J. Smook, controleur der Ver. Veluwse Melkpro- ductenbedrijven, afd. Holten, met 182 punten. JONGVEEKEURING. De datum van de Jongveekeuring, wel ke wordt georganiseerd door de geza menlijke jongeren-landbouworganisaties, is een week verzet en zal worden gehou den op Donderdag 27 September a.s. op het marktterrein. PORTEFEUILLE MET ƒ500.— VERMIST. Door Mevr. J. H. W.P., die met een reisgezelschap in onze gemeente vertoeft, is bij de politie aangifte gedaan, dat zij een portefeuille vermist, inhoudende 500.en foto's van haar zoon, welke in een concentratiekamp in Duitsland is gestorven, en waaraan zij zeer gehecht is. Zij droeg de portefeuille steeds bij zich in een tasje. De politie heeft een uitgebreid onder zoek in gesteld, dat echter tot nu toe geen resultaat heeft opgeleverd. Het moet niet uitgesloten worden ge acht, dat de portefeuille is verloren, of ergens is blijven liggen, zonder dat de eigenaresse zich dat herinnert. AGENDA 10 t.m. 15 Sept.: Vacantie Fa. H. Stok kers. 10 t.m. 15 Sept.: Vacantie B. J. Slot man. 15 t.m. 19 Sept.: Vacantie Drogisterij Van Leeuwen. Maandag 17 Sept.: Officiële opening bankgebouw Boerenleenbank, 2 uur nam. in café Maats (zie annonce). Maandag t.m. Woensdag a.s.: Kosteloze inenting tegen diphtherie. Maandagnamiddag 17 Sept.: van 2 tot 6 uur Grote verkoping van Ameri kaanse werk-, regen- en winterkle- ding bij manufacturenhandel Alb. Mulder, Oranjestraat. (Zie annonce.) Vrijdag 21 Sept.: Instructievergadering bevolkingsonderzoek, 7.30 uur in Amicitia. Zaterdagavond 22 Sept.: 8 uur Uitvoe ring door de Mandolineclub „Nieuw Leven" uit Wierden in Amicitia. Zaterdag 22 Sept.: Officiële opening kruidenierswinkel wed. F. W. Ooster kamp (zie annonce). Donderdag 27 Sept.: Jongveekeuring terrein Stationskoffiehuis M. Kalf- sterman. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Kerk en school. Dijkerhoek. Bethanië: 10 uur Ds Schellenberg van Markelo. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de gezamenlijke Gerefor meerde jeugdbonden. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jantina Johanna, dochter van T. Pinkert en G. Blumink, D 102; Willem Bertus, zoon van B. Schutrups en H. van Rijssen, A no. 216. Ondertrouwd: G. H. Vlogtman, 25 j. en A. Aanstoot, 25 j.; J. W. Wegstapel, 24 j. en H. H. Slijkhuis, 24 j.; J. W. Veenstra, 25 j. en L. H. Wegstapel, 23 j.; H. A. Willems, 26 j. en E. J. Weg stapel, 22 j. Ingekomen personen: P. H. M. Rij nenberg en echtgenote van Makassar naar N 56g; H. A. Pessink, van Diepen veen naar D 74; G. J. Steunenberg van Utrecht naar A 259. Vertrokken personen: J. Stam van L 70 naar Rijssen; H. J. Stegeman van N 26 naar Hengelo O.). BIJZONDER GROTE RUPSEN. Door de heer H. Landeweerd, Look 96, zijn in het aardappelloof op zijn akker een paar bijzonder grote rupsen gevonden. Wetende, dat onze plaatselij ke preparateur, de heer Piet Bos, in deze dingen steeds bijzonder belang stelt, heeft hij deze aan hem' ter hand gesteld. Beide rupsen zijn ruim tien cm lang en zo dik als een mansvinger. De ene heeft de kleur van een slang (adder) de ander is groen-geel. Ze hebben een paar kaken waarmede ze flink weten te bij ten. Oudere mensen hebben verklaard nog nooit zulke grote rupsen te hebben gezien. Ze zullen vanaf Zondag te bezichti gen zijn in het museum van de heer Bos op de Holterberg. Men zie de an nonce in dit nummer. PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN. Onder leiding van haar presidente, Mevr. Nagelhout, vergaderde de afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen Woensdagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Nadat een aantal ingekomen stukken was behandeld werd beraadslaagd over de samenstelling van het winterprogram- ma der afdeling. Besloten werd weder een kerstfeestviering te houden, terwijl gesproken werd over lezingen en het houden van een Engelse les. Op verzoek van het bestuur, dat in principe reeds de medewerking toezegde, gaven ale aanwezige leden zich op voor deelname aan het bevolkingsonderzoek als huisbezoekster. Vrijdag a.s. zal de z.g. instructievergadering worden ge houden, waarop alle medewerksters aan wezig dienen te zijn. Door mevr. Dijkstra werd daarna ver slag uitgebracht van de in Utrecht ge houden bondsvergadering, waarvoor haar door de presidente dank werd gebracht. Naar aanleiding van een vraag van een der leden deelde de presidente mede, dat de naai- en kookcursussen van het Instituut voor Maatschappelijk Werk ten plattelande alle zijn stop gezet. Van de 32 leraressen zijn er om bezuinigingsrede nen reeds 25 ontslagen. Aangezien deze cursussen buitenge woon nuttig waren en bij de plattelands bevolking zeer in de smaak vielen, zodat zij een belangrijk rendement opleverden in 't belang van de huishoudingen, werd deze stopzetting door de aanwezige da mes zeer betreurd. Besloten werd aan het hoofdbestuur te verzoeken, zo mo gelijk pogingen te doen, dat deze cursus sen alsnog weder worden ingesteld. Ten slotte werd nog medegedeeld, dat Mevr. Nagelhout en Mej. Joh. Dikkers dezer dagen de gast zullen zijn van de Engelse Bond voor een bezoek aan het Festival of" Brittain, waarbij zij bij En gelse plattelandsvrouwen zullen logeren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1