Holtens jongmens op de wereldzeeën Prosit, Excellentie. HOLTEN Feest in Dijkerhoek. No. 36. Jaargang 3. ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28lf Herman Bronsvoort vertelt van zijn ervaringen op het s.s. „Utrecht". Onze redacteur de heer Jan Wiggers richtte tot Herman Bronsvoort, die als werktuigkundige aan boord van het s.s. „Utrecht" van de Kon. Rotterdamse Lloyd de wereldzeeën bevaart, het ver zoek om in Holtens Nieuwsblad eens iets te vertellen over zijn belevenissen. Herman heeft hieraan bereids voldaan en we zeggen hem hiervoor zeer harte lijk dank mede uit naam van onze lezers, die zijn relaas zeker weten te waarderen. Aan het verzoek van Herman, aan het einde van zijn brief, om de plaats genoten hartelijk te groeten, voldoen we gaarne. Herman, behouden vaart en goede wacht. Bombay, 9 Aug. 1951. Aan je verzoek, om in Holtens Nieuwsblad iets te vertellen, wil ik gaarne gevolg geven. Zo heel veel heb ik ^nog niet beleefd, maar er zijn wel licht nog wel enkele dingen te vertel len die men in Holland niet tegenkomt. De 29ste November 1950 vertrokken we met dertien man met de dagboot van Hoek van Holland naar Harwich, van waar we 's avonds nog doorreisden naar Londen, 's Nachts hebben we daar in een hotel geslapen en de volgende morgen ging het per trein weer verder naar Liverpool, waar we aan boord gingen van een Engels emigrantenschip dat ons naar Halifax bracht. Deze reis duurde een week en doordat we deze reis als passagiers meemaakten genoten we volop. Bij deze emigranten waren ook vele Nederlanders, die hun geluk in Canada gingen beproeven. Tijdens de •reis over de Noord-Atlantische Oceaan waren de meeste passagiers zeeziek en lagen vaak de gehele dag in gemakke lijke stoelen op het dek. Ik voelde me ook niet 100 procent maar tegen de an deren van ons ploeg je moest ik me wel een beetje groot houden want de mees- ten waren bevaren zeelieden. Toen we in Canada van boord gingen stapten we in de trein en deze reis duurde vier dagen en vier nachten. (Een reis per trein van Groningen naar Maastricht duurt momenteel ruim 5x/2 uur en dit bedenkend krijgt men enigszins een in druk van de enorme grootte van Ame rika. J. W.) Van Halifax ging het via Montreal naar New York. In Montreal namen we nog afscheid van enkele Nederlanders, ,die we tijdens de reis hadden leren kennen. Deze emigranten gingen allen een andere richting uit dan wij, meest naar de provincie Ontario, waar, zoals bekend, zich reeds vele Hollanders en Holtenaren hebben gevestigd. Als men zo door dat land reist is het een prach tig gezicht om al die grote bossen te zien, afgewisseld met talloze meren. Onze trein reed dan ook vaak uren en uren lang door streken waar we geen levend wezen te zien kregen. In New York zijn we nog een nachtje overgebleven en brachten we o.a. een bezoek aan de „Empire State Building", de grootste wolkenkrabber, ter wereld. Dit enorme gebouw, dat men moet ge zien hebben alvorens te geloven dat het zo groot is, telt 202 verdiepingen en is 350 meter hoog (12 Holtertorens op elkaar). Vanaf het gebouw kan men practisch de gehele millioenenstad overzien, 's Avonds baadt de stad in een zee van licht en de duizenden enorme lichtreclames zorgen voor een fantastische aanblik. Nadat we de volgende dag uit New York vertrokken reisden we naar de Golf van Mexico, waar in Houston (in staat Texas) het s.s. „Utrecht" van dé Koninklijke Rotterdamse Lloyd voor anker lag-..- Toen begon dus eigenlijk Blij n zeemansleven. Het schip werd vol geladen en nadat we nog enkele andere lavens hadden aangëdaan, ging de gro- •tp reis begipnen naar Zuid-Afrika, een afstand van 5000 zeemijl, d.i. 9000 kilo- iheter. Om nog even terug te grijpen, we beren ook nog op de Missisippi en laar lagen in enkele meren ontzettend {eel grote zeeschepen die in de oorlog Waren gebouwd. Op één plek heb ik er jheer dan 300 bij elkaar zien liggen, wat een machtig gezicht was. Een dag of negen na ons vertrek uit Amerika passeerden we de evenaar. De •traditie wil dat dan een ieder die voor de eerste maal de evenaar passeert, ge doopt wordt, want dan. komt Neptunus le god van de zee) aan boord. Ik was ook de sigaar met nog acht anderen. Cr \vorden dan enkele dingen voorge lezen uit* een héél dik 'boek en men ivordt daarna van onder tot boven met .Verf besmeerd en met'een grote kwast ngezeept waarpa men met een groot louten mes yrórdt- „geschoren". Op elk ichip doet men dit weer anders. Wij Bioesten nog een "soort spinazie eten Waar van alles inzat (behalve spinazie) en een borrel drinken van zeewater met azijn. Proost. Nadat we dit alles hadden gehad werden we in een grote bak met water gegooid en konden we ons van alle viezigheid ontdoen. Na dit bad moesten we ons presente ren bij Neptunus die ons een soort di ploma uitreikte. Na een voorspoedige reis van 14 da gen kwam de Zuid Afrikaanse kust met de Tafelberg in zicht. Aan de voet van deze berg ligt de prachtige stad Kaap stad. In Zuid Afrika spreekt men veel de Zuid Afrikaanse taal doch er wordt overwegend Engels gesproken. Het Afrikaans is voor ons als Hollanders zeer goed te volgen, want het lijkt heel veel op ons Nederlands. De zwarte be volking (negers en Zoeloe's) worden er erg onder de duim gehouden en er zijn dan ook bioscopen, treinen, bussen etc. waar geen neger wordt toegelaten. In Kaapstad heb ik nog het standbeeld ge zien van Jan van Riebeek, de stichter van Zuid Afrika. De omgang met ne gers is in Zuid Afrika bij de wet ver boden. Langs de kust werken honder den zwarte dwangarbeiders die met hun rode shirts erg opvielen. Ze wer den bewaakt door negers die als wapen een speer dragen, waarmee ze heel handig kunnen omgaan. Ik zal verder alle havens, die we aan deden maar niet opnoemen, want dan wordt het vervelend. In Calcutta was het zeer warm. De meeste mensen zijn in India erg arm en hebben vaak alleen maar een lap om hun middel, wat dan hun enige kle ding is. De tegenstellingen in deze stad zijn zeer groot. Een betrekkelijk klein aan tal mensen woont in paleizen en baadt zich in weelde, doch het overgrote deel verkeert in de bitterste armoede en velen sterven op straat van de honger. De eerste indrukken die men van een stad als bijv. Bombay krijgt zijn over weldigend. Grote minaretten en palei zen steken overal bovenuit, maar als men in de stad komt valt het erg tegen. Talloze bedelaars lopen er rond en z.g. gidsen lopen achter je aan, ja het is zelfs zo sterk dat, toen-we in Calcutta met een taxi van de haven naar de stad reden, in de stad aangekomen er een gids bij het portier stond om ons uit te laten stappen. Men kan zich dan beter helemaal niet met die mensen bemoeien, maar on danks dat lopen ze toch nog uren ach ter je aan. Geeft men ze geen geld dan zetten ze ook nog een grote mond op. Het zeemansleven is wel wat verbe terd sinds vroeger. Voor de verzorging en het eten wordt veel gedaan, maar toch hebben de meesten aan de wal een verkeerde indruk van het leven aan boord. Velen denken bijv. dat, wanneer een schip een haven binnenkomt en vast ligt, men direct de wal op gaat. Het tegendeel is juist, want in de machine kamer is nog werk genoeg en ook de stuurlui en matrozen hebben werk in overvloed, want meestal begint men direct met laden of lossen. Trouwens de vijfde machinisten (waaronder ik) moeten in de havens wacht blijven lopen, net als op zee. We zitten op het ogenblik in de natte moesson en het regent heel vaak. Eigen aardig is het dat de bevolking hier met regenachtig weer een paraplui draagt, zowel vrouwen als mannen. Dit is een typisch gezicht, want zoals ik al schreef draagt men hier zo goed als geen kle ren. Deze brief schrijf ik in gedeelten en op het ogenblik (12 Aug.) zijn we al weer uit Bombay en liggen in de haven van het stadje Cochin, op ongeveer 1100 km afstand van Bombay. Hier is de bevolking wel wat beter gekleed en het is hier zo te zien wel iets welvarender. Straks komen we weer in Singapore, 'n grote stad waar overwegend Chinezen wonen. En dan gaat de „Utrecht" via de Philippijnen naar de westkust van Amerika (Los Angeles, San Francisco, Portland, Van couver, enz.). Amerika is voor ons erg duur, want voor een dollar moet men nog f 3,80 neertellen en met een dollar doe je daar niets meer dan in Holland met een gulden. Tenslotte nog iets over onze boot. De „Utrecht" is een stoomschip van 12.300 ton en werd na de bevrijding in Ame rika gebouwd. De snelheid bij vol ver mogen bedraagt per uur plm. 30 km, wat natuurlijk afhankelijk is van de lading, stromingen, wind enz. De af stand ManillaLos Angeles hebben we een maand of vijf geleden afgelegd in 18 dagen (6500 mijl) bij redelijk weer. Bij het tewater laten van dit schip in 1946 was de vrouw van admiraal Ni- mitz (in de jongste wereldoorlog opper bevelhebber der Amerikaanse zeestrijd krachten in het- Verre Oosten) tegen woordig. Toen we de laatste keer in San Fran cisco waren werden de officieren van dit schip uitgenodigd op een cocktaill- partij bij de admiraal thuis. Ik ben ook mee geweest en bewaar aan dit bezoek de aangenaamste herinneringen. Admi raal Nimitz toonde zich een zeer gezel lige gastheer en mevrouw Nimitz toon de veel belangstelling voor Holland. Als ik eens heel eerlijk moet zijn, moet ik je vertellen dat ik me als een voudige Hol ter jongen wel een klein beetje heb gevoéld toen ik een borreltje mocht drinken in zulk hoog gezelschap. Ik had nog iets willen schrijven over de prachtige stad San Francisco met zijn Golden Gate B.-ddge, maar de sire ne gaat voor vertrek naar de volgende haven. De brief kan ik juist aan een postbeambte meegeven en over plm. 1 week zal ze dan wel in Holten zijn. HERMAN BRONSVOORT. 5e werktuigkundige a.b. s.s. „Utrecht". UITVOERING H.G.K. Holtens Gemengd Koor zal op Dank dag onder leiding van haar nieuwe di rigent een zanguitvoering geven met na afloop bal. Het programma van deze avond zal uitsluitend uit zang bestaan. HENGELWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD. De oudere hengelaars kweken liefde voor de hengelsport bij de jeugd. De Holtense Hengelaarsvereniging „De Rietvoorn" hield de vorige Zaterdag middag een hengelwedstrijd voor de leerlingen van de vier lagere scholen in onze gemeente. Aan de Schipbeekoevers aan de Wip- pert was een groot aantal jeugdige hen gelaars samengestroomd om hun geluk te beproeven. Het zat hen echter niet mee, want de vis wilde niet bijten, zodat alleen Jopie van Geenhuizen het geluk mocht smaken om drie voorns op te halen. De eer van „De Rietvoorn" was hiermede in elk geval gered en de wedstrijdlei ding besloot de negen overige prijzen onder de deelnemers te verloten, zodat niet allen een vergeefse tocht gemaakt hadden. Zij werder? door de heer H. Klein Velderman, Dorpsstraat alhier, uitgereikt. MARSCONCERT. H.M.V..gaf Maandag j.l. een mars concert onder leiding van H. Fransen, dat zich in een flinke belangstelling mocht verheugen. De heer Wanders bedankte namens de aanwezigen en bood verversingen aan. De andere buurtschappen zullen met het oog op het vergevorderd seizoen, moeten wach ten tot volgend voorjaar. PRIJZEN BEHAALD. Bij de Dinsdagavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de V.V.V. te Rijssen door de R.M.C. „Rijssen" ge houden oriënteringsrit behaalden de volgende leden van de Holtense Motor club een prijs t.w.: 2e prijs de heer D. J. Müller, beker, 4e pr. de heer Joh. Arfman, lauwertak en 7e prijs de heer Joh. Willëms, een medaille. EERSTE FOKDAG WARMBLOED PAARDENFOKKERIJ. De jonge warmbloed paardenfokver- eniging „Holbatheo" zal op Vrijdag 14 Sept. a.s. op het terrein van de heer Kloosterboer, bij café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek, haar eerste fok- dag organiseren. Een show van warm- bloedpaarden van het Groningse en Gelderse type uit Holten, Bathmen en omstreken, die de edelste dieren aan de lijn zal brengen. Meer dan 70 in schrijvingen zijn reeds ingekomen, zo dat de bezoekers geen vergeefse reis naar Dijkerhoek zullen maken om een collectie prachtige dieren te zien. De tentoonstelling zal des morgens 9 uur aanvangen. Door de V.L.N. zijn keurmeesters toegezegd. Verenigingen en particulieren in Hol ten en Bathmen en omgeving hebben reeds vele medailles toegezegd, zodat waarschijnlijk aan alle inzenders een medaille beschikbaar kan worden ge steld. De heer Kloosterboer heeft voor deze show zijn terrein gratis ter beschikking van de vereniging gesteld. E.H.B.O. IN DE BEDRIJVEN. De afdeling van de Ned. Vereniging „E.H.B.O." heeft zich met een schrijven tot de grotere bedrijven gewend, waar in zij wijst op de wenselijkheid, dat in ieder bedrijf, waarin enig personeel werkzaam is, één of meer personen ge vonden worden, die bij het zich voor doen van ongevallen, eerste hulp kun nen verlenen. Zij wijst er in dit verband op, dat de afdeling Holten voornemens is dit jaar cursussen te geven, welke in October a.s. zullen beginnen. De aanmelding moet geschieden vóór 15 Sept. a.s. bij één der bestuursleden. De aanvangsda tum zal in overleg met de cursisten worden vastgesteld. Adv.-prijs1—15 m.m.(d contant)f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 Telkenjare wanneer de dringendste werkzaamheden achter de rug zijn, komt men in de buurtschap Dijkerhoek als één grote familie samen om het school- en volksfeest te vieren. Spontaan werkt de hele bevolking mee aan dit feest en mede door deze eendracht slaagt het-Dijkerhoekse feest steeds uitzonderlijk goed. Evenals andere jaren worden de feestelijkheden reeds de avond tevoren ingezet met een gezellige feestavond in de grote tent bij het café „Het Bonte Paard" van de heer Kloosterboer. De Ontspanningsclub Holten (O.C.H.) brengt deze avond voor het voetlicht het prachtige toneelspel „Zonsopgang" terwijl de Krontjongband „Tegahaja's" de muzikale omlijsting van het pro gramma zal verzorgen. Vrijdagmorgen zal het feest zijn voor de schooljeugd. Nadat bij de school de keuring van wagentjes, bogen, fietsen, mandjes etc. heeft plaats gevonden, gaat men onder de vrolijke tonen van „H.M.V." naar de feestweide bij café Kloosterboer, waar de verschillende spelletjes worden gehouden. Vrijdag 14 September worden ook de traditionele volksspelen gehouden, waarvoor, evenals andere jaren, na tuurlijk weer zeer veel belangstelling bestaat. Naast geldpi-ijzen worden ook enige fraaie wisselbekers beschikbaar gesteld. Voor nadere bijzonderheden verwij zen we naar de advertentie in dit num- HOLTENS SCHOONHEID IN DE SPOORWEGCOUPÉS. Het Gemeentebestuur heeft door de fotograaf Löhnberg enige foto's laten maken van het prachtige uitzicht van de Holterberg op ons dorp, ten tijde dat de schoven op het land staan. De negatieven dezer foto's zijn aan geboden aan de Nederlandsche Spoor wegen opdat deze daarvan afdrukken maken in de spoorwegcompartementen. De Ned. Spoorwegen hebben thans bericht, dat zij gaarne van deze nega tieven voor dat doel gebruik zullen maken. Binnenkort zullen dus in onze spoor- wegcoupé's deze foto's van Holten te zien zijn. Zodoende wordt een prachtige recla me voor onze gemeente als vreemde lingenoord gemaakt. AFSCHEID MEESTER MENSONIDES. In verband met zijn vertrek naar Voorburg, nam de heer H. F. Mensoni- des de vorige week afscheid van de school te Dijkerhóek. Hij is daarbij toegesproken door het hoofd der school, de heer G. H. Wan ders, die hem dank bracht voor de prettige verstandhouding met de kin deren en de collega's en hem namens hemzelf en Mej. Muys van de Moer een boekwerk aanbood. De heer G. J. Rietberg bracht de heer Mensonides, als voorzitter van de ou dercommissie, dank voor het gegeven onderwijs, namens de ouders. Ook deze prees de prettige verstandhouding, welke steeds heeft geheerst. Hij bood hem een electrische pendule aan. Aan het begin van de morgen waren de kinderen getracteerd. Zij zongen de scheidende onderwijzer een speciaal daarvoor gecomponeerd afscheidslied toe. De heer Mensonides. dankte voor de vriendelijke woorden en de cadeaux en zeide "zeer getroffen te zijn door dit af scheid. Hij had in Dijkerhoek altijd graag gewerkt en roemde ook de sa menwerking met de ouders. De aanwezigen werden daarna ge tracteerd op koffie met koek, waarna de kinderen ten slotte zongen „lang zal hij leven". VERGADERING A.R.-JONGEREN. In de consistorie der Geref. Kerk werd Donderdagavond een goed be zochte vergadering gehouden van de afd. Holten A.R.-Jongeren Studieclubs (A.R.J.O.S.). De voorzitter, de heer H. Beltman, opende deze bijeenkomst met gebed na het zingen van Psalm 100 1 en 2. Na het lezen van Psalm 100 sprak de voor zitter een kort openingswoord, waarbij de wens werd uitgesproken dat alle leden in het komende seizoen gebruik zullen maken van de kansen die de A.R.J.O.S. als studievereniging biedt. Door mej. Jo Landeweerd werd hier na een inleiding gehouden over Art. 6 van het Program van Beginselen „Mo narchie of Republiek?" Naar aanleiding van het onderwerp volgde een geani meerde bespreking. Na de pauze hield de heer B. Belt man het gebruikelijke „Politieke Over zicht" waarin hij de voornaamste ge beurtenissen van de laatste maand de revue liet passeren. Tal van vragen werden naar aanlei ding van dit overzicht gesteld. Ds R. A. Hoogkamp sloot deze ge slaagde vergadering met dankgebed na het zingen van Gez. 28 1. AGENDA 3 t.m. 8 Sept.: Vacantie H. Hartsuiker en Wed. B. J. van Zon. 10 t.m. 15 Sept.: Vacantie Fa. H. Stok kers (zie annonce). 10 t.m. 15 Sept.: Vacantie B. J. Slot man (zie annonce). Woensdag 12 Sept.: Vergadering Afd. Bond Plattelandsvrouwen, 8 uur in het Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman. Woensdag 12 September: 's middags 4.30 uur Publieke Veiling door Deur waarder A. Looijen in Amicitia. Donderdag 13 en Vrijdag 14 September: School- en Volksfeest te Dijkerhoek. Donderdag 13 Sept.: 's avonds half acht gezellige feestavond in 't café Kloos terboer te Dijkerhoek. Vrijdag 14 Sept.: Fokdag warmbloed- paarden Fokvereniging „Holbatheo" te Dijkerhoek, terrein „Bonte Paard", aanvang 9 uur. 15 t.m. 19 Sept.: Vacantie Drogisterij Van Leeuwen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds de Vries. Dijkerhoek: 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de Rudolphstichting. BURGERLIJKE STAND. Gehuwd: J. Rensen, 27 j. en J. W. Stevens, 27 j.; G. J. Aaftink, 28 j. en M. W. Rietman, 27 j. Vertrokken personen: H. F. Mensoni des van D 74 naar Voorburg; A. Haze- meijer van N 52a naar Arnhem; C. E. Nicolaas van A 8j naar Arnhem; H. J. Hoevink en echtgenote van C 20 naar Rijssen. COLLECTE. Van 1023 Sept.- a.s. zal er in de ge meente gecollecteerd worden voor de sanatoria Zonnegloren en Sonnevanck. We bevelen deze collecte hartelijk aan. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 29 Aug. tot 4 Sept. 1951. Gevonden: zilveren ring, pet. Verloren: leesbril in etui, rubber steunzool, paar glacé handschoenen, zwembroek en handdoek, steunzool, dasspeld, uitlaatpijp, das, portemonnaie met inhoud. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks politie te Holten, Oranjestraat 55, telef. 352. CLASSICALE JEUGD-DAG NED. HERV. KERK. Zondag 23 Sept. zal onder de Feest- bomen een classicale Jeugd-dag worden gehouden, waar spel en zang de hoofd schotel vormen, terwijl om 7 uur des avonds een Jeugd-dienst zal worden gehouden in de kerk als slot. NAAI- EN HANDWERKSCHOOL. Belanghebbenden worden attent ge maakt op een advertentie in dit blad betreffende nieuwe cursussen in knip pen en naaien, welke met ingang van 1 Oct. a.s. op initiatief van het Bestuur van de Holtense Naai- en Handwerk- school zullen worden geopend. Uit het steeds stijgend aantal leerlingen, dat de cursussen van gemelde Naai- en Handwerkschool bezoekt, blijkt over duidelijk, dat de gelegenheid om goed onderwijs in lingerie- en costuumnaaien te ontvangen, door vele ouders van op groeiende meisjes wordt gewaardeerd. Reeds gedurende 27 jaren wordt dit onderwijs gegeven en bestuur en lera ressen hebben steeds getracht de lessen zo vruchtdragend mogelijk te doen zijn. Altijd kon hierbij gerekend worden op de medewerking van het Gemeentebe stuur. Nu door toeneming van het aan tal leerlingen van de openbare school het gymnastieklokaal, waarin de lessen gegeven worden, in gebruik wordt ge nomen voor het zevende en achtste leerjaar, vreesde het bestuur met de naailessen te moeten ophouden of al thans hetaantal lessen te moeten ver minderen. Gelukkig echter is er nog een oplos sing gevonden, zodat het onderwijs, dat van zo buitengewoon grote betekenis is voor de toekomstige huisvrouw, vol ledige voortgang kan vinden. Wel kost het steeds meer moeite om met de gelden, die het bestuur ter be schikking heeft, rond te komen. Nood- zakelijke veihoging van salarissen, ver hoogde sociale lasten, hogere bedragen voor het aankopen en het onderhouden van naaimachines, te betalen huur voor het gebruik van een lokaal, enz. doen de uitgaven steeds stijgen. Noodgedwongen heeft het bestuur daarom moeten besluiten de lesgelden aan te passen aan de gewijzigde om standigheden en dus enigszins te ver hogen. Hierdoor zal het mogelijk zijn het ondei-wijs op peil te houden, zodat het, naar wij hopen, ook in het vervolg goede vruchten zal afwerpen en de re sultaten er van in vele gezinnen merk baar zullen zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1