Cultureel Programma gedurende het vreemdelingenseizoen. Concert „Soli Deo Gloria" llit ons plaatselijk parlement* Vacantie Redactie. Brandmelding. Stefan Borkos. mi No. 32. Jaargang 3. ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HQLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. a contant1.00. Iedere m.m. meer 0.06 In het kader van het V.V.V. vacantie- programma zal Vrijdagavond 17 Aug. om 8 uur in de muziektent een concert gorden gegeven door de Chr. Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. |e heer W. van Erkelens te Enschede). Het programma bestaat uit de volgen- |e nummers: Bondslied Mr H. Graaf van Hogendorp Zangersmars A. Trube Herfst Leo Smeets (Verplicht werk concours 1951.) Morgenhymne R. Beintema (Vrij werk concours 1951.) Kortjakje L. J. Oskam Sneeuwklokjes H. W. de Wolf Jagerslust G. Nienhuis Boven de starren Fr. Abt Vaste rots van mijn behoud R. Beintema Het voorrecht des Christens Carl Breidenstein Verlangen naar de hemel H. G. Nagele Achter Hem aan H. W. de Wolf De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" werd opgericht in Januari '39 en als directeur werd toen benoemd de heer A. Plomp, hoofd der Chr. school te Laren (Gl.). Het ontbrak de jonge vereniging niet aan de nodige moed, want in de zomer van 1939 nam men reeds deel aan een zangconcours te Vorden, waar in de 4e afdeling een le én ereprijs werden behaald met 327 pt. Toen door de bezetter t.a.v. de cultu rele verenigingen maatregelen werden getroffen en aansluiting verplicht werd bij de z.g. Cultuurkamer, ging „Soli" op non-actief. Na de bevrijding werd al gauw weer met de wekelijkse repetities onder lei ding van de heer Plomp begonnen en in 1946 ging men weer naar het concours. Warnsveld bracht met 294 punten een flinke 2e prijs in de 2e afdeling. In Vaassen werd in 1948 een le prijs behaald in de 2e afdeling en in 1949 in Hattem een le prijs in de le afdeling. Aangezien in het voorjaar van 1950 in studie werd genomen het prachtige oratorium „Christus' geboorte" van R. Beintema, ging men dat jaar niet naar een concours. Het oratorium „Christus' geboorte" werd aan de vooravond van Kerstfeest 1950 in de Ned. Herv. Kerk uitgevoerd en hiervoor bestond toen 'n zeer grote belangstelling. Op de'jaarvergadering in Januari '51 besloot „Soli" om deze zomer weer naar het concours te gaan en er werd inge schreven voor het concours, georgani seerd door de Chr. Gem. Zangvereni ging „Looft den Heer" te Hoog Soeren. Dit concours bracht voor „Soli" een prachtige le prijs in de afd. Uitmun tendheid met 321 punten. Het koor pro moveerde door dit succes naar de Ere- afdeling en staat dus nu in het voorpor taal van de hoogste afdeling, n.l. de Su perieure. Onder de eminente leiding van de heer Van Erkelens is het de laatste jaren met „Soli" steeds excelsior gegaan en t.z,t. hoopt men ook de hoogste afde ling te bereiken. Het koor telt momenteel 44 leden, waarvan de tenorbezetting met 6 stem men de kleinste is. Enige goede tenoren zullen daarom ook met open armen ont vangen worden, terwijl ook sopranen, alten en bassen hartelijk welkom zijn bij „Soli". Dirigent van „Soli" is de heer W. van Erkelens uit Enschede, die in Septem ber 1948 aan het koor werd verbonden. Het bestuur bestaat uit de heren J. Wiggers, voorzitter; W. Aanstoot, secre taris; W. Tulier; mej. H. Landeweerd, penningmeesteresse en mej. A. Stam. (Slot) Voorstellen tot het stellen van garanties voor de uitbreiding van het waterleidingnet. Op verzoek van de belanghebbenden lieeft de N.V. Waterleiding Maatschap pij „Overijssel" een voorstel gedaan tot uitbreiding van het waterleidingnet tot percelen D 36, 37 en 38 van gebr. Bannink en Prins. De kosten van deze uitbreiding wor den geraamd op f 3300.tot welk be drag de gemeente de leninggarantie dient te verhogen, terwijl wegens jaar lijkse opbrengst een garantie moet wor den gesteld van 8 °/o van dit bedrag zijnde f 264,— per jaar. De belanghebbenden hebben zich ga rant gesteld voor het jaarlijks tekort van f 180.(resp. voor Prins en Ban nink f 115.— en f 65.—). Op hun vraag hoelang of deze garantie zal duren kan geen antwoord gegeven worden. Indien men in deze omgeving tot verdere uit breiding zou komen kan dit bedrag misschien verlaagd worden. Het voorstel tot uitbreiding wordt z,h.st. aanvaard. Voorstel tot vaststelling van een verordening' op de indeling en de huisnummering der ge meente. Tot nu toe waren de bepalingen om trent de indeling der gemeente in wij ken en de huisnummering opgenomen in de algemene politieverordening, doch B. en W. achten het juister voor deze aangelegenheid een afzonderlijke ver ordening in het leven te roepen. Volgens deze nieuwe verordening wordt de gemeente verdeeld iii het dorp Holten en in negen buurtschappen te weten: Beuseberg, Borkeld, Dijker- hoek, Espelo, Holterberg, Holterbroek, Look, Neerdorp en Lichtenberg. De begrenzing van het dorp is zoveel mogelijk aangepast aan de bestaande of te verwachten bebouwing volgens het thans geldende uitbreidingsplan. De eerstgenoemde 8 buurtschappen Werden reeds in de politieverordening genoemd, hoewel tót nu toe deze inde ling nog niet was doorgevoerd. Nieuw is de buurtschap Lichtenberg, liggende tussen de Plolterweg en de grens van de gemeente Rijssen, ten Noorden van de rijksweg Holten-Rijssen. Tot nu toe Was dit een onderdeel van Look, doch dit wordt minder juist geacht omdat dit deel der gemeente algemeen als Lich tenberg wordt aangeduid. De huisnummering in het dorp zal straatsgewijze plaats vinden en in de buurtschappen met doorlopende num mers. De afkortingen voor de verschillende buurtschappen zullen zijn: Beuseberg: B; Dijkerhoek: Dk; Espelo: E; Holter berg: Hb; Holterbroek: Hbk; Look: L; Lichtenberg: Lb; Neerdorp: N. Met de verschillende voorstellen in deze verordening gedaan kon de raad zich terstond verenigen. Voorstel tot het geven van straat namen in het dorp Holten. In het dorp waren tot nog toe enkele wegen die officieel geen naam hadden. Bij de straatsgewijze nummering is het uiteraard noodzakelijk dat iedere straat of weg officieel van een naam wordt voorzien. B. en W. hebben zich bij deze naamgeving laten leiden door de in de volksmond bekende namen, terwijl voor enkele in het dorp gelegen straten of wegen een nieuwe naam moest wor den bedacht: 1. het weggetje van A. Koopman tot Ds R. A. Hoogkamp. Op grond van een reeds vroeger opgemaakt plan wordt voorgesteld hieraan de naam te geven: Sparrenweg. 2. de straat vanaf het café Kalf ster man naar het industrieterrein. Aan de hand van oude wegenleggers is hier voor de naam gekozen: Kerkhofsweg. 3. de weg van hetzelfde café naar de Dorpsstraat bij de Fa. Wansink. B. en W. hebben zich hier aangepast aan de algemeen bekende haam: Zwarte- pad. De heer Derksen zou hiervoor liever een andere naam zien gekozen. In an dere gemeenten verandert men namen als Duistere Steeg, Zwartepad e.d. voor wat prettiger aandoende namen en hier gaat men nu deze naam officieel invoe ren. 4. het gedeelte weg vanaf de Dorps straat bij Schipper tot de oude alge mene begraafplaats. Waar dit vroeger de uitgang was van het Meermansvoet pad stellen B. en W. voor deze naam te wijzigen in: Meermansweg. 5. de straat vanaf het waaggebouw tot de oude algemene begraafplaats. Volgens oude wegenleggers liep hier vroeger in noordelijke richting tot voor bij de thans bestaande spoorweg de Zwiersbreeweg. B. en W. zijn van me ning dat aan deze weg deze naam kan worden gegeven. De heer Jansen kon zich met deze naam niet verenigen en ook verschil lende andere heren vonden deze naam nu niet bepaald een openbaring. Spoor straat vond men in dit geval juister en tot deze naam werd dan ook besloten. 6. tot nu toe loopt de Pastoriestraat vanaf de Larenseweg tot aan de Oran jestraat. Bij de zg. Bouwhuismolen maakt deze evenwel een scherpe bocht. Volgens het uitbreidingsplan zal in de naaste toekomst het gedeelte vanaf de Dorpsstraat worden doorgetrokken in zuidelijke richting. Het leek B. en W. daarom juister dit gedeelte een afzon derlijke naam te geven. Het voorstel van B. en W. om deze straat Rietmolen straat te noemen werd aangenomen. 7. de weg vanaf het einde der Oran jestraat langs de zg. Elta-woningen heeft volgens de wegenleggers als naam Aalpolsweg en B. en W. zouden deze naam willen aanhouden. De heer Soer zou de Sikkenstraat gaarne zien omgedoopt in Tuinstraat. Verschillende leden zijn het met de heer Soer eens en er wordt dan ook besloten tot de naam Tuinstraat. Rondvraag. Bij het punt rondvraag wordt door de heer Landeweerd gewezen op de ge vaarlijke kruising bij Gebr. Schuppert. Spr. zag onlangs dat een groep vreem delingen, onbewust van de grote geva ren die er dreigden, de weg overstak. De heer Derksen zou het woord „Stop" in witte stenen willen aanbren gen in de straat, doch dit is volgens de Voorzitter nog niet zo eenvoudig. Er zal binnenkort een groot stopbord worden aangebracht. Door de heer Jansen wordt gewezen op het gevaar van het rijwielpad dat bij de Herv. Pastorie plotseling van achter de bomen op de drukke ver keersweg uitloopt. Volgens de Voorzitter werd de situa tie ter plaatse reeds met Rijkswater staat opgenomen en hopelijk zal ook hier binnenkort een oplossing worden gevonden. Men heeft zich voorgesteld het rijwielpad door Ae laten lopen tot aan hotel Vosman. Op een vraag van de heer Soer deelt de Voorzitter mede dat Dr G. S. E. Veg- ter bereid is om grond van zijn tuin af te staan indien de verbreding van de Raalterweg aan de orde komt. De heer Aaftink zegt dat met weinig moeite de aardebaan van de toekomsti ge Industrieweg glad gemaakt kan wor den zo dat een verbinding tot stand komt met het slachthuis en het waag gebouw. Wethouder Veneklaas Slots zal aan deze zaak aandacht schenken. Volgens de heer Rietberg moet men per jaar aan het GT1B. zes gulden be talen voor stroomverbruik der schrik draadinstallaties. Zou het niet moge lijk zijn vraagt spr. dat het G.E.B. van tijd tot tijd deze installaties contro leerde. Controle door de mensen van het G.E.B. is volgens de Voorzitter niet mo gelijk, aangezien deze veel te druk zijn met de electrificatie van de Beuseberg. Wethouder Teeselink deelt nog mede dat bij het aanbrengen van de instal latie een verklaring moet worden af gegeven door een erkende installateur van welke verklaring een afschrift wordt gezonden aan de arbeidsin spectie. De heer Derksen zou graag zien dat de paardevijgen die Zaterdagsavonds door de melkrijderspaarden veelvuldig worden gedeponeerd in de Stations straat, door een gemeentearbeider wer den opgeruimd. Gezien de werktijden van de gemeentearbeiders kan aan het verzoek van de heer Derksen niet wor den voldaan. Tenslotte nam de raad nog in behan deling een schrijven van de heer H. J. Roessink over de verpachting van een ijscostandplaats in de nabijheid van het grote viaduct. Alle leden hadden voor de aanvang van de vergadering deze brief ontvan gen. Toen de heer Roessink indertijd in schreef op de standplaats had hij in de mening verkeerd dat in de nabijheid geen ander zou staan met ijsco doch later bleek dat ook de heer Löhr en de heer Tiekink ijsco verkochten. Bij de inschrijving heeft men volgens de heer Roessink ook niet over de mogelijkheid gesproken dat dit kon gebeuren. De heer Roessink verlangd tenslotte in zijn briefschrijven dat B. en W. (de politieverordening maakt dit volgens adressant mogelijk) het verkopen van ijsco op bedoelde standplaatsen ver bieden. Volgens de Voorzitter kan de heren Löhr en Tiekink geen verbod worden opgelegd aangezien beiden op eigen grond staan met hun ijscowagentje. De politieverordening kan in deze gevallen alleen worden toegepast indien de vei ligheid van het verkeer in gevaar komt. Bij het verpachten van de standplaats aan de heer Roessink is noch door B. en W. noch door pachter voorzien in deze concurrentie. De heren Jansen en Wegstapel had den liever gezien dat deze concurrentie- mogelijkheid met de heer Roessink was besproken. De Voorzitter deelt nog mede dat B. en W. de heer Roessink de pachtsom wel terug wilden geven doch deze wil de hier niets van weten. Formeel staan B. en W. volkomen in hun recht, aldus de Voorzitter. Met het voorstel, de pachtsom te res titueren kon de raad zich verenigen. Hierna sluiting der vergadering. Onze eind-redacteur, de heer W. Beijers, is van 11 tot en met 25 Aug. a.s. met vacantie afwezig. Zijn woning is dan bewoond door de fam. Lissenberg, uit Den Haag. Verzoeke hem geen berichten of ad vertenties voor onze krant te doen toe komen, maar deze te zenden aan de heer J. Wiggers, Kolweg, of H. Beltman, A 107. In verband met de afwezigheid van de Commandant van de Brandweer, tei. 234, gelieve men geen brandmelding te doen op dit nummer. Tijdens de kantoor uren moet dit geschieden aan de Ge meente-Secretarie, tel. 333; buiten de kantooruren aan de waarnemend com mandant, de heer T. Koopman, tel. 259, en de politie, tel. 352. De toneelclub „O.C.H." verzoekt ons opname van het volgende: Op Zaterdag 11 Aug., 's avonds half 8, zal in het kader van de V.V.V. Ontspan ningsavonden op het terrein de Feest- bomen een openluchtspel worden opge voerd, getiteld „Stefan Borkos". Dit is een romantisch spel, dat zich af speelt onder de Nomaden, die rond 1900 de uitgestrekte wouden en pusta's in Hongarije bevolkten. Fier en vrij leef den die zigeuners daar in de wouden, die hun nog overgebleven waren. Hun hoofdmamien waren prachtkerels, onge kroonde koningen, die regeerden en rechtspraak hielden, zoals hun hart hun dat ingaf. Zij leidden de troep volgens de ongeschreven wetten, die van ge slacht op geslacht werden gekend en geëerbiedigd. Doch de beschaving dringt ook door tot in de dichtste wouden van Hongarije. Welk een diepe tragiek dit meebrengt., leert ons het stuk Stefan Borkos. De ongekroonde Zigeunerkoning die als een machtig vorst en rechtvaar dig rechter regeert over z'n kleine stam. Doch dan komt een rijke houthande laar uit Budapest, die niet alleen zijn oog heeft laten vallen op de machtige bossen, doch ook op Stefans bruid, II- lonka Mikalles. Met al de hevigheid, 'n natuurmens eigen, verzet hij zich hier tegen. Fel vecht hij voor zijn rechten en die vart het kamp. Doch in het kamp komt onrust; verraad en ontrouw zijn binnengeslopen; het kamp komt in op stand tegen zijn rechtspraak. Katmka, de oude waarzegster, heeft dit alles al voorspeld en nog meer dan dit, dóch het zou te ver voeren, als we dit alles gin gen vertellen. Wij raden U aan, op 11 Augustus dit prachtstuk te gaan zien. Wegens de hoge kosten, die een dergelijke opvoering met zich meebrengt, zal er maar één opvoe ring gegeven worden. De weldadige rust, die er heerst on der de ruisende bomen, de romantische en feeërieke verlichting en de mooie costumes zullen nog lang bij U in herin nering blijven. De voorverkoop der kaarten heeft plaats bij de volgende adressen: Hotel Holterman (tel. 214), J. F. van Geenhui zen Jr. (tel. 264), en Jan Oosterkamp, Kerkstraat. Zitplaatsen, consumptie, rijwielbe waarplaats op het terrein aanwezig. Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Bussen vertrekken vanaf de Smids belt via O.A.D.-garage om 7 uur, 7.15 en 7.30 's avonds. Kosten 15 ct. per rit. Het publiek wordt vriendelijk ver zocht met het winkelen rekening te wil len houden met deze uitvoering, opdat ook de zakenmensen en hun personeel deze voorstelling kunnen bijwonen. AGENDA 4 t.m. 11 Aug.: vacantie B. Jansen, A. Kolkman, E. J. Westerik. 6 t.m. 11 Aug.: vacantie W. Geltink, Dijkerhoek. 6 t.m. 11 Aug.: vacantie H. Smit. Zaterdag 11 Aug.: Openluchtspel „Ste fan Borkos", terrein de Feestbomen. Aanvang half acht. 11 t.m. 18 Aug.: Vacantie H. KL Velder- man. 12 Aug.: Laatste dag aanmelding voor tocht van jongelui uit Espelo. 13 t.m. 15 Aug.: gesloten, vacantie Gebr. Veldhuis. Dinsdag 14 Augustus: De gehele dag ge sloten wegens uitstapje klanten en personeel Fa. C. A. Müller naar Den Haag, Scheveningen en Rotterdam. Woensdag 15 Aug.: 's avonds 7.30 uur ledenvergadering „Jong Holten" in café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek. Spreker de heer Faber, ass. „De Vrij heid" over het onderwerp „Melkwin- ning en melkbehandeling". Vrijdag 17 Aug.: Uitstapje schoolkring Espelo, naar Nijmegen e.o. Maandag 20 Aug.: Autobustocht jonge lui van Espelo. Dinsdag 21 Aug.: Prov. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen op F.F.-tentoon- stelling te Enschede. Opening ten toonstelling. 20 t.m. 25 Aug.: Vacantie horlogerie en radiohandel H. J. Bouwhuis. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds Jonker van Amsterdam. Bethanië: 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Pilon van Hilversum. In beide diensten extra- collecte voor de Geref. Kerken in In- dpnesië. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marinus, zoon van H. J. Baltus en F. J. Klein Teeselink, N nr. 92; Hendrik Gerrit, zoon van H. Bos man en J. W. Dubbink, A nr. 53a. Ingekomen: M. L. C. Gunther, wedu we van J. C. Laterveer, van Djatine gara (Meester-Cornelis) naar N nr. 56g;. H. E. van Koppenhagen en gezin, idem; J. G. M. Zonneveld van Arcen en Vel den naar C 1: A. Peeters van Djakarta (Batavia) naar L 62; J. E. G. Voll en gezin van Makassar naar N 53a; A. M. Tromop van Leiden naar A 13d; F. Roth van Soerabaja naar N 53a; S. Lammertink en gezin van Djakarta naar N 53a; F. C. Bertram en gezin van Bandoeng naar N 56g. Vertrokken: G. J. Stam van L nr. 47a naar Olst; E. van de Vijver van N 56g naar Zürich (Zwitserland). GEVONDEN ËN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: zwempak met handdoek, Schotse terrier, parapluie-etui. Verloren: heren regenjas, dames re genjas, heren regenjas. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks- poliie te Holten, Oranjesti'aat A 217, tel. 352. KASTELENRIT. Het Bestuur van de Motor- en Auto mobielclub „De Holterberg" houdt Zon dagmiddag zijn jaarlijkse kastelen-rit, welke is opengesteld voor bestuurders van motoren en auto's. Het parcours loopt geheel over harde wegen, door een der mooiste streken van ons land en voert de deelnemers langs prachtige eeuwenoude kastelen. Start om 13.30 uur bij hotel ,,'t Lösse Hoes" in de Holterberg. Gemiddelde snelheid 36 km/uur. Lengte van het parcours ongeveer 140 km. Halverwege het parcours is „ergens" een rustpauze van één uur. Inschrijfgeld f 1,25 voor motoren en f 1,50 voor auto's. Een prachtrit voor hen, die willen genieten van mooi natuurschoon. Sport vrienden, wij verwachten Uü Deze rit .geldt voor de competitie van de Federatie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1