Cultureel Programma Oogsttijd. Militaire oefeningen. gedurende het vreemdelingenseizoen. „STEFAN BORKOS" No. 31, Jaargang 3. ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD 7., 7 4. t -1 7 j. 7 I Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. ie s - j j. v c />n t i ntspnjs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal te Holten Teief K5Ji8S-23Jl Adv.-prijs: 115 m.m.(acontant1.00.Iedere DRONKEMANS MANIEREN. Zondagavond heeft een zekere P. H. J. W. uit Gorssel in hotel Muller aan de Deventerweg een ruit ingeslagen en la ter een jongeman in Dijkerhoek een por- temonnaie afgenomen. W. had met een vriend zitten drinken en wilde nog meer hebben, wat hem door de heer Muller werd geweigerd. Ver stoord over deze weigering heeft hij toen veel kabaal gemaakt en een ruit inge slagen. Onderweg heeft hij de stunt met de portemonnaie uitgehaald door de jongen met een grote mond te overdonderen. Er zat slechts een gering bedrag aan geld in. De druktemaker bevindt zich thans in handen der rijkspolitie, die de zaak onderzoekt. Sikkels klinken, Sikkels blinken. Ruisend valt het graan. Zie de bindsters garen, Zie in lange scharen Gaf bij garven staan. Al is de sikkel (sigt) in vele gevallen vervangen door één of andere machine, toch is en blijft dit oogstlied van Sta ring omtrent deze tijd actueel. Het is weer de tijd van de graanoogst. De landbouwers zijn weer druk bezig op de akkers. Het zaad, dat met zorg en arbeid aan de aarde was toever trouwd, is opgewassen en uitgerijpt, en thans draagt het weer de volle vrucht, tot 60-, 80- en 100-voudige vrucht. Oogsttijd betekent voor de landbou wer de vrucht van zijn arbeid. Hij heeft gedaan wat mogelijk was, hij heeft zijn land geploegd, bemest, gezaaid en de strijd aangebonden tegen het altijd weer terugkerende onkruid. Oogsttijd betekent ook voor de land bouwers zware arbeid. In korte tijd moet het graan gemaaid en van het land af zijn, want het volgende gewas (meestal stoppelknollen) moet weer op tijd gezaaid worden. De graanoogst valt in de tijd als vele stedelingen hun vacantie genieten. Het verschil in 't leven lijkt dan wel erg groot te zijn. Ieder weet dat dit maar schijn is, want na hoogstens enige weken van rust, heeft ook de pensiongast en de kampeerder weer z'n dagtaak. De vreemdelingen die het oogstwerk van nabij kunnen gadeslaan, waar deren deze noeste arbeid, sommigen helpen zelfs een handje mee. Bij al deze arbeid vanaf zaaien tot oogsten is het weer één der belangrijk ste factoren voor een goede oogst. De weersgesteldheid was in het voorjaar niet gunstig. Door de abnormale regen val waren vele percelen te nat, waar door vaak niet op tijd geploegd kon worden wat tot gevolg had, dat de voor jaarsgewassen vrij laat zijn gezaaid. Daarna is het weer gemiddeld zeer gun stig geweest, zoals ook de gewassen wel laten zien. De stand van alle bouw landgewassen is gemiddeld goed, zowel van de granen als van de hakvruchten. De mais, waarmee velen een groter of kleiner perceel hebben gepoot, geeft een goede indruk. Enkele percelen zijn bij de opkomst min of meer beschadigd door vogels of ritnaalden. De hooioogst, die al enige tijd achter de rug is, gaf een goede opbrengst. Het merendeel is mooi gewonnen, doch met de laat gemaaide percelen kwam men aan het „sukkelen" door de regen. De grasgroei was ononderbroken goed, zodat het vee steeds voldoende had. Ziekten of gebreken, die erg opval= lend waren, en waar 't volgend jaar re kening mee gehouden kan worden zijn de volgende: In de haver kwam veel magnesium gebrek voor (geel worden). Ook in de aardappelen is dit gebrek al veel te zien. Het is daarom gewenst dat tege lijk met het zaaien of poten magnesium wordt toegevoegd in de vorm van kie- seriet, magnesiumsulfaat of, indien ge kalkt moet worden, een Mg-houdende kalkmeststof. In de bieten kwam vrij veel luis voor die nu voor 't merendeel is verdwe nen. Dit te voorkomen is niet mogelijk, wel zijn er goede bestrijdingsmiddelen, die bij erge aantasting kunnen gebruikt worden. Het ras Bintje bij aardappelen is, evenais het vorig jaar erg aangetast door de aardappelziekte Phytoftora en al bijna geheel afgestorven. Het optreden van Phytoftora wordt sterk door het weer beïnvloed. Het ene jaar is deze ziekte dus erger dan het andere jaar. Omdat Bintje echter zeer vatbaar is. is 't gewenst hiervan niet te veel uit te poten. Bij de hooioogst is weer de belang rijkheid gebleken van 't gebruik van ruiters, vooral in het laatste gedeelte van de oogst. De dakruiters zijn het meest aan te bevelen. Wie hout heeft kan ze zelf maken. Dit is wat voor de winter. Als we nu alles samenvatten, is de conclusie, dat de oogst, voor zover deze achter de rug is, goed was en de overige gewassen op 't veld een goede opbrengst beloven. GRONDONDERZOEK. Evenals vorige jaren zal weer een regionaal grondonderzoek gehouden worden in de gemeente Holten (dit geldt ook voor Dijkerhoek). Voor bedrijven beneden 10 ha. cul tuurgrond is weer een korting op de onkosten van 40 °/o. Wie één of meer percelen wil laten onderzoeken kan zich vóór 20 Augus tus bij één der volgende adressen op geven H. J. Nijland, D 17, Holten; Filialen Coöp. Landb. Handelver. en Gebr. Dik kers, te Dijkerhoek; W. Rietberg, Oran jestraat 227, Holten. De Assistent R.L.V.D. AANMELDING VAN KAMPEERDERS In ons vorig nummer schreven we, dat het hebben van een kampeervergun- ning niet vereist is, wanneer men kam peert op een terrein of verblijft in een boerderij, waarvoor vergunning is afge geven door het gemeentebestuur en mits men in het bezit is van een kampkaart of kampeerpaspoort, maar dat het zeer wenselijk is om zich ten gemeentehuize te laten registreren met het oog op even tuele navraag van de zijde van verwan ten in geval van ziekte, ongeval of an derszins. In de loop van de week bleek de wen selijkheid hiervan nog eens weer duide lijk, toen er bij de politie een bericht kwam voor Thoma Buyn uit Rotterdam. Thoma Buyn stond echter niet inge schreven op het gemeentehuis, zodat het bericht niet aan haar kon worden door gegeven. Het is momenteel het zoeken van een speld in een hooiberg, wanneer men het kampeeradres van iemand niet weet, zodat registratie ten gemeentehuize voornamelijk in het belang van de be trokkene zelf zeer aan te bevelen is. Enkele familieleden konden daarente gen op weg geholpen worden, omdat een bepaalde groep wel stond ingeschreven. „H.M.V." CONCERTEERDE IN ALMEN'S SANATORIUMTUIN. Zelden zullen de muzikanten van H. M.V. met meer genoegen en voldoening gemuciseerd hebben dan Dinsdagavond, toen het korps naar het sanatorium te Almen ging voor het geven van een gra tis concert voor de patiënten in dit sa natorium. De plaats waar het concert werd ge geven was prachtig gelegen bij de kleine vijver in de tuin van de inrichting en toen na de pauze de verlichting brand de was het een sprookje gelijk. De patiënten (plm. 150), het verple gend personeel en verschillende andere belangstellenden hebben zeer genoten van de muziek, wat bleek uit de stilte tijdens het spelen van de diverse nrs. Het programma bestond uit 7 num mers, doch door het daverende aanhou dende applaus dwongen de patiënten 'n tweetal marsen als toegift af. De directrice dankte namens de pa- tienten met enige woorden. De stilte tij dens het spelen en het spontane applaus na elk nummer waren er het bewijs van dat het gebodene door allen op hoge prijs werd gesteld. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 2531 Juli 1951. Gevonden: bruine herentrui, zilveren schakelarmband, handtas met inn., zil veren armbandje, wieldop merk Ford. Verloren: stalen duimstok, jongens jasje, kinderportemonnaie, br. lederen damestas met inh., br. lederen dames- portemonnaie met inh., zilveren pols kettinkje, br. lederen meisjesportemon- naie met inh., capuchon van beige ga bardinejas. TEGEN AUTO GEBOTST. De heer H. J. Loots is Zondagmiddag, toen hij weer kwam van 't vissen, waai'- schijnlijk door onvoldoende op te letten, op zijn fiets met een auto in aanraking gekomen. Hij werd over de motorkap geslingerd en had een bloedende hoofd wonde. Hij kon echter op eigen kracht zijn woning opzoeken. De Burgemeester der gemeente Hol ten brengt ter algemene kennis, dat in de tweede helft van de maand Augus tus 1951 een meerdaagse oefening in groter verband zal worden gehouden onder leiding van de Generaal-Majoor A. T. C. Opsomer, Commandant Strijd krachten te velde. Deze oefening, waarbij de deelnemen de troepen zoveel mogelijk onder oor logsomstandigheden zullen verkeren, be staat grotendeels uit verplaatsingen, zo wel te voet als op motorvoertuigen, deels uit gevechtsacties. Uit de aard der zaak zal een groot deel van de oefening zich derhalve afspelen op of nabij de wegen; op verschillende plaatsen zal echter ook in het terrein worden geoefend. De bevolking wordt verzocht het ver loop van de oefening zo weinig mogelijk te storen. Van hun kant zullen de oefe nende troepen ook de bevolking zo wei nig mogelijk overlast bezorgen. Er wor den geen troepen ingekwartierd. Het is niet uitgesloten, dat door het optreden van de troepen plaatselijk enige schade zal ontstaan. Deze schade moet door de eigenaars, pachters of beheerders ONMIDDELLIJK (nog dezelfde dag) worden aangegeven op de gemeentesecretarie of bij de po litie. Een militaire schadecommissie zal deze meldingen de volgende dag onder zoeken en de toegekende schadebedragen terstond uitbetalen. Schademel dingen, welke te laat wor den ingediend, kunnen als regel niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is derhalve in ieders persoonlijk belang onmiddellijk na het voorbijtrek ken van de troepen aangifte te doen van eventuele beschadigingen. De troepen zullen deze gemeente bin nentrekken op 20 Augustus 1951 en haar weder verlaten op 21 Augustus 1951. AGENDA 28 Juli t.m. 4 Aug.: vacantie W. Maats en Zn., Dorpsstraat. 30 Juli t.m. 4 Aug.: vacantie W. Beid- man, Markeloseweg. 6 t.m. 11 Aug.: vacantie W. Geltink, Dijkerhoek. Maandag, Dinsdag en Woensdag a.s. grote opruiming bij manufacturier A. Mulder. Donderdag 9 Aug.: Kermismarkt (zie annoce). 4 t.m. 11 Aug.: vacantie B. Jansen, A. Kolkman, E. J. Westerik, 6 t.m. 11 Aug.: vacantie H. Smit. 6 t.m. 8 en 13 t.m. 15 Aug.: gesloten, vacantie Gebr. Veldhuis (zie an nonce). 12 Aug.: Laatste dag aanmelding voor tocht van jongelui uit Espelo. Maandag 20 Aug.: Autobustocht jonge lui van Espelo (zie annonce). Donderdag 9 Aug.: Bal in Amicitia (zie annonce). Dinsdag 14 Augustus: Uitstapje klanten en personeel fa. C. A. Müller naar Den Haag, Scheveningen en Rotterdam. Vrijdag 17 Aug.: Uitstapje schoolkring Espelo, naar Nijmegen e.o. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds Knipscheer. In beide diensten collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek, Bethanië: 10 uur Ds Cal- lenbach van Oegstgeest. Collecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Pilon van Hilversum. In beide diensten extra collecte voor het evangelisatiewerk in België en het IJselmeergebied. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrit Jan, zoon van H. J. Rensen en H. J. Vruggink, E nr. 57b. Ondertrouwd: J. H. Roelvink, 19 j., Markelo en J. H. Bussink, 18 j. Gehuwd: H. Vukkink, 21 j. en Joh. J. Pasop, 18 j. ALS DE WIJN IS Steekpartij aan de Larenseweg. Afgewezen minnaar wilde wraak nemen. Zaterdagavond omstreeks 7 uur werd aan de Larenseweg de vredige zomer- avondrust plotseling wreed verstoord door de 22-jarige koopman A. J. E. uit Deventer, die tot voor kort liefdesbe trekking onderhield met de 16-jarige Mej. J. N., met wie hij pl.m. 6 maanden verkering had. Mej. N. had voor pl.m. 14 dagen haar „galant" laten weten, dat ze op zijn per soon niet meer gesteld was en dit viel bij de Deventernaar blijkbaar niet in goede aarde, want hij had tegen enkele ingeze tenen, zo vertelde ons de fam. N., ver klaard, dat hij met zijn ex-meisje nog wel eens zou afrekenen. Woensdagavond van de vorige week kwam E. ten huize van de fam. N. en toen ontstond ook reeds een woordenwis seling tussen vrouw N. en E. Zaterdagavond kwam het heerschap, nadat hij zich bedronken had, weer bij de fam. N. Op zijn geschreeuw: waar is Hanna, vluchtte de moeder met haar dochter de achterdeur uit en bleef de heer N. alleen met de onverlaat in de achterkeuken achter. Voordat de heer N. eigenlijk wist wat er ging gebeuren, had E. hem een flinke klap tegen de slaap gegeven, waardoor hij op de vloer stortte. De woesteling greep toen ccn schaar, die op het aanrecht lag, en stak N. hier mee op verschillende plaatsen in het ge zicht, waardoor hij bloedend verwond raakte. Omwonenden, die getuige waren van het gebeurde, waarschuwden telefonisch de Rijkspolitie, en wachtmeester Eshuis, die spoedig ter plaatse was, wist wel raad met de onverlaat. N. moest zich onder behandeling stel len van Dr Gerritsma, die de vleeswon den heeft gehecht. Het gebeurde ver wekte in de buurt grote consternatie. Na het voorlopig onderzoek door de plaatselijke politie werd E. Donderdag naar Almelo overgebracht. EERSTE PRIJS IN PUZZLERIT. De heer Dick Müller wist te Vriezen- veen beslag te leggen op de eerste prijs in de avond-puzzlerit georganiseerd door de motorclub aldaar. Het parcours dat buitengewoon moeilijk was, had een afstand van 60 km. Deze rit telt mee voor het kampioen schap K.N.M.V. voor Overijssel en de competitie der Twentse Federatie. De heer Henk Stokkers maakte deze rit mee als duo-passagier. REISJE VANUIT ESPELO. In de dezer dagen gehouden bijeen komst in de school te Espelo is besloten dat de jongelui aldaar op Maandag 20 Augustus een reisje zullen maken. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar een advertentie in dit nummer. EEN FLINKE TIPPELAAR. Onze plaatsgenoot, .de heer Joh. Lub- bersen, N 80, heeft in militair verband deelgenomen aan de Vierdaagse te Nij megen en deze zware afstandsmars ge heel uitgelopen. Hij vond het een hele prestatie voor vrijwel ongetrainden om aan dit wandel-evenement deel te nemen. In het kader van het V.V.V.-vacantie- ontspanningsprogramma had Zondag een ontmoeting plaats in het Sportdal tussen de Go Ahead- en Heracles-vete- ranen. Er was veel belangstelling voor deze ontmoeting. Zij boette echter aan aan trekkelijkheid in, doordat de K.N.V.B. roet in het eten gooide, door de deel nemende verenigingen telegrafisch te herinneren aan de amateursbepalingen. Verschillende oud-voetballers zijn trai ner en zouden uit dien hoofde niet mee mogen spelen op straffe van intrekking hunner licentie. Van Heracles moest daardoor één spe ler en van Go Ahead niet minder dan 7 spelers aan de lijn blijven staan, waaron der Leo Halle, Jan de Kreek en andere bekende namen uit - wat een der Go Ahead-besturders noemde Drees-elf- tallen. Voetbal. De ontmoeting liet zien, dat men bij enige training het voetballen niet gemak kelijk verleert. Heracles was het meest productief en wist voor en na de rust eenmaal te doelpunten. Go Ahead kwam later telkens goed opzetten, maar had geen geluk met de schoten, welke op het doel van Frits Dekkers werden afge schoten. De Almeloërs wonnen met 2-0. Een gelijk spel had de krachtsverhou ding beter weergegeven. Na afloop van de wedstrijd verenigden de spelers, hun echtgenoten en de leden van de Volksfeestcommissie, welke de ontmoeting organiseerde, zich aan een diner in Amicitia, waaraan ook het be stuur van H.V.C. aanzat, dat haar ter rein beschikbaar stelde. Het was een ge zellige maaltijd, waarover de bezoekers zich zeer waarderend uitlieten. Muziek. De muziekvereniging „H.M.V." was zo vriendelijk de Woensdagavond voor haar rekening te nemen, door onder leiding van haar dirigent, de heer J. F. Heleen- ders uit Enschedé, een concert te geven achter het gemeentehuis. Het werd een zeer goede uitvoering, welke echter door het dreigende onweer vroegtijdig moest worden afgebroken. Niettemin heeft het talrijke publiek, waaronder zeer veel va- cantiegangers, met zeer veel genoegen en met grote aandacht geluisterd naar de geboden nummers. Uitgevoerd werden „Engelandvaarders", een mars van W. Schild, het laatste concoursnummer „Die Schone Galathee", de ouvertufè van Frans von Suppé, welke zeer goed ver tolkt werd, „Carmen Syylva", een wals van Invanovici, terwijl besloten werd met een van de aardige marsen, welke H.M.V. momenteel op haar programma heeft. De heer W. Beijers dankte namens de V.V.V. de muzikanten, de heer Heleen- ders en de aanwezigen en wenste de va- cantiegangers nog genoegelijke dagen toe in de hoop, dat zij de naam van Holten als vacantie-oord in ons land zullen uit dragen. De heer Havenaar, leider van een reis groep van de Ned. Reisvereniging, wel ke in hotel Holterman logeerde, dankte de muziekvereniging en de V.V.V. voor het gebodene en hoopte, dat dit tot nieu we contacten mocht leiden. Deze avond kwam plotseling op en werd door middel van circulaires aan de hotels, pensions, kampeerboerderijen enz. bekend gemaakt. Openluchtspel. Het nieuwe programma vermeldt voor de komende week: ZATERDAG 11 AUGUSTUS, 's avonds half achtt Opvoering van het Openluchtspel onder de z.g. Feestbomen aan de voet van de Holterberg* door de Toneelclub wO*C+H+"* Het terrein van de Feestbomen leent zich uitstekend voor een openluchtspel. Onder de zware oude eiken kan het zeer zeker goed tot z'n recht komen. De ach tergrond wordt gevormd door een spar renbos met enig loofhout. Het terrein er omheen is amphitheatersgewijze inge richt, waarop meer dan 1000 zitplaatsen aan banken en stoelen beschikbaar zijn. Het stuk, dat gegeven wordt, is een zigeunerhistorie in 3 bedrijven van Hon gaarse origine. In Twente is het reeds verschillende malen opgevoerd. O.C.H. zal voor hen, wie het lopen van de afstand naar de Feestbomen moeilijk valt, tegen een kleine vergoeding enkele bussen laten lopen vanuit het centrum van het Dorp, de z.g. Smidsbelt, t.w. om 7 uur, 7.15 uur en 7.30 uur. Deze laat ste heeft aansluiting op de dienstbus van Almelo en Hengelo. Ieder kan hier ge bruik van maken. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij nog gaarne naar de raambiljetten en de annonce in dit nummer. Wie is O.C.H. De traditie volgend vermelden wij hier onder enkele bijzonderheden over de uit voerende vereniging. De „Ontspannigs Club Holten" (O.C. H.) werd opgericht in September 1945. Aanvankelijk lag het in de bedoeling naast toneel ook zang en muziek te be oefenen. Dit laatste is echter achterwege gebleven, want O.C.H, speelde met een zodanig toenemend succes de door haar ingestudeerde toneelstukken, dat men aan zang en muziek niet toe kwam, om het publiek tevreden te kunnen stellen. Er gaat geen seizoen voorbij zonder dat de spelers en speelsters diverse malen op de planken komen en met veel flair het ingestudeerde weten uit te beelden. Hetgeen men thans gaat uitvoeren is echter een experiment, waarvan de lei der van het gezelschap, de heer J. Oos terkamp, al vele malen gedroomd heeft, n.l. de opvoering van een openluchtspel. Men is daarbij wel zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij hopen, dat deze het jonge initiatief in de hand zul len werken. Het spel zijn we niet bang voor. Vermelden we nog, dat voorzitter is de heer J. Oosterkamp, secretaris de heer E. Koopman Azn., penningmeesteresse Mej. Joh. Janssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1