Cultureel Programma gedurende het vreemdelingenseizoen. Welkom, vreemdeling! Excursie O.L.M. No. 30. Jaargang 3. ZATERDAG 28 JULI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD 3 - r h 7 i -j Uitgave van de Stichting „Eoltens Nieuwsblad" i.o. c nn T j t De abonnementsprijs van dit Wad bedraagt f 1.— p. kwartaal te Holten. Telëf. KSi,8S-m Adv.-prtjs: 1—15 m.m.(acontant)f 1.00.Iedere r Het tussen de V.V.V. en de plaatselijke verenigingen overeengekomen program- ma beperkte zich de afgelopen week tot een overigens zeer aantrekkelijke s ruitersportdemonstratie van de Lande lijke Rijvereniging „De Bergruiters". i Voor deze gelegenheid hadden de rui- 1 ters hun operatieterrein naar het Dorp verlegd en in de weide van het Stations koffiehuis hun attributen opgesteld. Zij i waren met hun prachtig paardenmateri- aal voltallig aanwezig en de instructeur de heer H. H. Flutsch gaf door de mi crofoon een toelichting op het gebodene. t Hij wees er daarbij op hoe men een s paard met rustig en geduldig overleg e alles kan leren. De dieren, welke het pu- i bliek getoond werden, hadden hun zware i. dagtaak op de boerderij achter de rug, maar maakten nog een volkomen frisse indruk. Na de voorstelling van de ruiters volg de het carrousselrijden en een spring- demonstratie. Bij dit nummer bleven de dieren ver beneden hun kunnen, want door de gladheid van het terrein we gens de veelvuldig gevallen regen en harde ondergrond kwam men zelfs niet tot de normale prestaties. Dit was ook het geval bij de dressuurproef van het achttal, waarmede men binnenkort op de F.F.-tentoonstelling te Enschedé een greep naar het kampioenschap van Overijssel hoopt te doen. Bijzonder geslaagd was de vrijheids dressuur, waarbij Struik, Bosschers en Keizer lieten zien, welke aardige staal tjes van dressuur men met een paard kan bereiken, wanneer dit maar rustig, en zonder dwang of ruwheid geschiedt. Zij verwierven met dit nummer wel een extra hartelijk applaus van de talrijke toeschouwers, waaronder wij zeer veel zomergasten opmerkten. De voorzitter van de V.V.V., de heer A. J. Goldstein, dankte aan het slot de instructeur en de ruiters voor het ge boden e en de toeschouwers voor hun opkomst en wenste de vreemdelingen nog vele genoegelijke dagen met veel zonne schijn toe. Het programma voor de komende week vermeldt helaas maar één avond, n.l. op Zondagavond a.s. een bijzonder interessante voetbalwedstrijd. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Zondag 29 Juli a.s. des avonds 7 uur in het Sportdal: voetbalwedstrijd tussen Go Ahead- en Heracles-veteranen. milium Oude rivalen op sportgebied zullen elkaar Zondagavond in het Sportdal ont moeten. De veteranen uit de glorietijd van Go Ahead en Heracles, verschillen de malen kampioen van Nederland, heb ben zich op verzoek van de Volksfeest commissie, in samenwerking met de Ds Jac. de Vries schreef in het Juni- nummer van Hervormd Holten, dat het helemaal niet dwaas zou zijn, als er een spandoelf met het hierboven afgedrukte opschrift zou gehangen worden aan de twee - voornaamste ingangen van on3 dorp. Hij verbond daaraan een geestelijk woord, waarin wij hem hier niet zullen volgen. Maar wij willen wel de taak van die spandoeken overnemen en door mid del van onze krant de honderden vreem delingen, die thans en hopelijk in nog meerdere mate, straks, onze gemeente bevolken, 'n hartelijk welkom toeroepen. Holten bezit al meer dan 35 jaar een Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, die het als haar eerste taak beschouwd heeft, om in samenwerking met het ge meentebestuur, de prachtige natuurmo numenten te ontsluiten, die zich onder de naam van Holterberg en Zuurberg in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Hol ten bevinden. Daarna hebben zij zich toegelegd op de taak om de stedelingen en zij, die in hun omgeving minder met de rijkdom der na tuur bedeeld waren, naar Holten te trek ken en hen te doen genieten van een heer lijke vacantie in deze prachtige omgeving. En toch staat onze plaats nog slechts j aan het begin van haar loopbaan als toe ristisch centrum. Aan natuurschoon heeft het de vreem deling veel te bieden, doch er ontbreken j nog een ruime badinrichting en enkele vormen van vermaak, die voornamelijk de jongelui, welke hier komen, geboden kunnen worden. Zeker, 't bad „Neptunus" in de Schip beek is een stuk natuur. Zeker, er wor den schuchtere pogingen gedaan om door het optreden der plaatselijke muziek-, zang- en sportverenigingen de zomergas ten iets te bieden. Doch dat alles ver keert nog in een beginstadium. Niettemin, de vreemdeling, die van rust en natuur houdt, en wie doet dat eigenlijk niet, kan hier veel vinden, dat het hart bekoort. Prachtige wandelingen door dikwijls nog ongerepte natuurgebie den, indrukwekkende vergezichten aan voetbalvereniging H.V.C. „Holten", be reid verklaard een wedstrijd te komen spelen. Men kan Zondagavond getuige zijn van een ontmoeting van de oude groot heden op voetbalgebied waaronder verschillende internationals welke een meer of minder aantal jaren geleden de toon aangaven in het Oosten, en die het voetballen nog lang niet verleerd zijn. Namen als Leo Halle, de Kreek, de Vries, Bets Freeze, Entjes, Schippers en Dekkers klinken de voetballiefhebbers nog als muziek in de oren. De voormalige landskampioenen zul len de bezoekers Zondagavond zeker nog in vervoering brengen door subliem sa menspel en individuele voetbalstaaltjes. De wedstrijd wordt geleid door de be kende K.N.V.B.-scheidsrechter en oud plaatsgenoot, de heer Piet van Rooijen. De opstelling van de elftallen is als volgt: Go Ahead. Leo Halle Udink Brilleman H. Roelofs Wagenvoorde J. Koopman Jop. de Kreek Th. de Kreek R. de Vries J. de Kreek W. Noppert O Joop Schipper G. Letteboer F. Schippers J. Getkate J. Strabbing G. Evers Jan Dekkers G. Entjes Bets Freese F. Hondebrink Frits Dekkers Heracles. Omtrent de verdere stand van het pro gramma kan nu reeds gezegd worden, dat de toneelclub „O.C.H." op Zaterdag avond 11 Aug. a.s. een openluchtspel zal opvoeren onder de z.g. Feestbomen en dat er op Donderdag 9 Augustus kermis is. Eventueel in te lassen programma's zullen door de V.V.V. per circulaire en aanplakbiljetten worden bekend ge maakt, wanneer zij niet meer door mid del van ons blad gepubliceerd kunnen worden. De volksfeesteommïssie, dié boven staande ontmoeting heeft voorbereid, werd opgericht in het jaar 1925. Zij orga niseerde volksfeesten met zeef mooie en uitgebreide optochten en volksspelen, die vooral in de eerste jaren een attraé- tie vormden waaraan veel jongelui deel namen. Later en vooral na de bevrijding is de belangstelling voor deze feesten af genomen en was de deelname aan de optocht soms onvoldoende. Vandaar ook dat zij deze keer niet haar jaarlijks feest organiseert. Voorzitter is de heer G. Wissink, se cretaris de heer H. J. Bouwhuis en pen ningmeester de heer D. J. Wansink H.Jzn. Mogelijk zal hij nog eens de bakens verzetten en op andere wijze tot de cul turele verheffing der feestviering bijdra gen. de randen van de Holterberg en de Zuur berg. Een klein ravijn „Het Niemendal" en het veel groter ravijn „De Diepe Hel" aan de grens van Holten en Hellendoorn. Een interessant natuur-historisch muse um, nabij hotel ,,'t Lösse Hoes". Uitge strekte buurtschappen voor mooie fiets tochten en tenslotte een koel terrasje en een koud glaasje bier. Dat alles ligt bin nen het bereik van de gasten, die hier in hotels, pensions, kampeerhuisjes en kam peerboerderijen verblijven of op de aar dige kampeerterreinen hun tenten hebben opgeslagen. De kunstschilder Herman Berends zal U gaarne z'n atelier en woning „De Witte Hof" laten zien, die in de zomer vacantie- verblijf is voor kinderen, wier ouders verre reizen maken en de pottenbakster Mevr. Ans de Mikde Boer, momenteel nog klein behuisd, zal gaarne belangstel lende gasten inlichten over haar kunst. Holten is stopplaats der electrische treinen. De Overijsselse Autobusdiensten, O.A.D., die hier een groot autobusstation hebben, bedienen een uitgestrekt ver- keersnet door de provincie en organise ren touringcartochten in binnen- en bui tenland. Holten bezit een Hervormde en een Ge reformeerde Kerk, voor wier diensten wij onze gasten gaarne verwijzen naar de predikbeurten, elders in dit blad. Er is over Holten nog wel veel meer te schrijven, maar wij volstaan deze keer, onder verwijzing naar het Cultureel Pro gramma, met een „HARTELIJK WELKOM, VREEMDELING!" TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN Wij verwijzen gaarne naar een affiche in de waranda van hotoel Holterman, welke een aankondiging inhoudt van de schilderijententoonstelling te Lochem in het kader van de schildersuitwisseling NederlandFrankrijk, waarvan de pro motor is onze plaatsgenoot Dr J. P. Na gelhout in samenwerking met de N.R.V. en het Departement van Onderwijs. EERST VIS, TOEN FRUIT. Grappen die te ver gaan. Voor pl.m. 14 dagen stond aan een boom in de Oranjesrtaat een briefje aangeplakt met de mededeling, dat men voor een guldentje twee pond verse paling kon halen bij een der ingezete nen. Niet duur. 't Gevolg was, dat ver schillende liefhebbers van vis zich naar het opgegeven adres spoedden, terwijl anderen naar de telefoon grepen om 'n paar pondjes te bestellen. Het bleek echter al ras, dat men bij de neus was genomen door een onbekende grappen- maker, die de „visserman" een kooltje wilde stoven en die daartoe dit mid del té baat had genomen. Zaterdag 14 Juli kwam als reactie op de visaanbieding de aanbieding van kersen bij een andere ingezetene. Vijf pond voor een gulden. Zeker niet onge schikt. Het gevolg was dan ook, dat verschillende mensen (ook van buiteh het dorp) naar het in de advertentie genoemde adres gingen om de prachr tige (voor de weck zeer geschikte) ker sen te halen. Maar evenals bij de „visboer" kwam men ook bij de „fruithandelaar" bedro gen uit. Nu lijken bovenstaande twee geval len op het eerste gezicht erg aardig en onschuldig en toch zijn ze dat niet ge heel. Er worden mensen het slachtoffer van, die met deze fopperijen niets heb ben uit te staan. Wanneer men er ple zier in heeft om elkaar eens een poets te bakken, moet men zich beperken tot eigen vriendenkring. Er zit aan dergelijke dingen nog een gevaarlijke kant, doordat men wan trouwen wekt bij de mensen ten aan zien van de serieuze aanbiedingen, die via onze krant; aanplakbord of briefje aan de boom worden gedaan. Afdeling Holten* EEN TOCHT DOOR HET WER KENDE LAND, OM NOOIT TE VERGETEN. De O.L.M. afd. Holten maakte onder ideale weersomstandigheden met enige comfortabele bussen "van de O.A.D., ge reden door bekwame chauffeurs, haar jaarlijkse excursie. Reeds vroeg in de morgen, toen velen nog toefden in 't land der dromen, werd gestart en ging de reis via Amers foort naar Hilversum. Hier werd 'n wijle vertoefd in hotel „De Karseboom", waar koffie werd gedronken. Vervolgens werd langs de verschillende studio's, alsmede langs het stadhuis gereden, welke alle een imponerende indruk maakten. Men reed door naar Aalsmeer, 't bloe- mencentrum van Nederland, waar aller eerst onder deskundige leiding de veiling werd bezocht. Het geheel bood een beto verende aanblik door al die duizenden bloemen in haar prachtige kleuren, die daar geveild werden. Het veilinggebouw beslaat een oppervlakte van 60.000 m2. Er heeft een jaarlijkse omzet plaats van 18 tot 20 millioen gulden. Geëxporteerd wordt naar Engeland, Amerika, Egypte en andere landen. Duitsland, de beste af nemer, heeft de import momenteel stop gezet, waardoor, en door het seizoen verschijnsel, de prijzen tot 't minimum zijn gedaald, hetgeen tot gevolg heeft, dat er ook wel partijen bloemen doorge draaid werden, wat wij van ue vorige dag ook hebben gezien, en waarvoor de bloe mist maar een heel kleine vergoeding ontvangt. Van hieruit werd gereden naar Am sterdam voor een bezoek aan Schiphol. Hier zag men de vliegtuigen van dichtbij. Het was echter jammer, dat er „zo wei nig activiteit in de lucht was". Vervolgens reden we door het prach tige polderlandschap, waar de diverse gewassen, goed verzorgd, er zeer goed voorstonden, om onze tocht voort te zet ten naar Beverwijk, waar in hotel Van de Burg de inwendige mens werd ver sterkt. Weer op verhaal gekomen, reden we naar de Stikstofbindingsbedrijven van de Maatschappij tot Exploitatie van Kooks Oven-Gassen (MEKOG), waar men na mens de directie door een excursieleider van harte werd verwelkomd en thee en een rokertje werden aangeboden. Onder het genot daarvan werden diverse bijzon derheden over dit bedrijf verteld, o.a. dat hier kalkammon-salpeter, zwavelzure ammoniak en kalksalpeter worden ge produceerd, en wel per jaar resp. 111 duizend, 60 duizend en 185 duizend ton. Hoewel de totale oppervlakte van het ge hele bedrijf met opslagplaatsen 300 ha. beslaat, waar in totaal 8000 personen emplooi vinden, beslaat alleen de ME KOG een terreinoppervlakte van 20 ha, waar 950 personen hun brood vinden. Van hier werd doorgereden naar de beroemde sluizen van IJmuiden, welke werden bezichtigd, waarna de reis werd voortgezet naar het strand in IJmuiden, waar een wandeling op de 1500 meter lange pier werd gemaakt. Het was voor allen een machtig gezicht om de zee te aanschouwen; iets om niet licht te ver geten. In Amsterdam werd met een boot van Rederij De Kooy een boottocht gemaakt door de grachten, waarbij tal van bij zonderheden werden verteld over diverse oude gebouwen, waar men langs voer, om dan over het IJ te varen, waar we kennis maakten met tal van grote zee schepen van binnen- en buitenlandse maatschappijen, welke een sterk impone rende indruk maakten. Onder de oceaan stomers bevond zich ook de „Johan van Oldenbarneveld". Verder zagen we dok ken en kranen. Het gezelschap heeft een genoegelijke en geslaagde excursie gemaakt. Het mid dernachtelijk uur had reeds geslagen, toen men vermoeid, maar uiterst vol daan, weer in Holten arriveerde. EINDVERSLAG BAND NED. INDONESIË. De Band Ned. Indonesië heeft dezer dagen haar eindverslag gepubliceerd. Gedurende haar bestaan van 15 Dec. 1949 tot 1 Juli 1951 heeft het bestuur 9 maal een financieel overzicht gegeven. De landelijke Band is in liquidatie ge gaan per 15 Mei j.l. Het bandwerk wordt thans voortgezet in het belang van de Nederlandse militairen, welke thans nog overzee vertoeven en in het belang van de militairen, die ziek, gewond of inva lide in het vaderland terugkeerden, on der de naam van Fomiba. Het bestuur zal daaraan plaatselijk blijven voort- werken. Zij zegt in haar begeleidend woord, dat de bevolking van Holten haar bestuur in de gelegenheid heeft gesteld dit mooie werk te doen, dat mede mogelijk werd gemaakt door de steun van de burge meester, Mr W. H. Enklaar. Zij brengt allen hiervoor dank. Dat de lectuurverzending maar f 1098,40 kostte was te danken aan de directie van Holtens Nieuwsblad, die gratis elke week de benodigde kranten afstond, aldus de Band. Bij de liquidatie van de Band stond de kas er zeer zwak voor, maar dank zij de teruggekeerde militairen, die wens ten, dat het werk voor de zieke en ge wonde militairen voortgezet zou worden en daarvoor een tentoonstelling organi seerden, heeft zij Fomiba kunnen openen met een voordelig saldo. Aan het lan delijk comité werd f 155,afgedragen, terwijl het Militaire Hospitaal in Amers foort voorzien werd van enige abonne menten op de „Denksport" en „Week in beeld". Voorlopig zal, aldus besluit het begeleidend woord, „geen beroep worden gedaan op de beurs van de Holtense in gezetenen". De inkomsten van de Band bedroegen in totaal f 7.956,06, waarvan f 334,50 werd bijeengebracht als contributie van leden en dónateurs, f 5.020,05 door col lectes huis aan huis en op bruiloften, f 2.065,59 door filmavonden, optochten, verlotingen, tentoonstellingen enz. Voor onkost-tabakaccijns werd terug ontvan gen f 224,14. De uitgaven waren zeer gevarieerd. De lectuurverzending kostte f 1098,40, Kerst- en verjaardagpakketten f 940,50, porti f 965,32, prijsvragen f 842,81, lam pencentrale in Indonesië f 738,66, con tactavonden f 468,20, drukwerk enz. f 402,96, afdracht hoofdbestuur f 386,49, albums en lijsten oorkonden f 376,45, gramofoonplaten f 237,10 en voorts wat kleine posten. Het batig saldo bedroeg f 473,03. Hiervan ging f 400,naar Fomiba en de rest naar het fonds Am bonezen. Een keurig verslag waarvoor wij de heer en mevr. Bal dankbaar moeten zijn. EEN MOOI VERSLAG OVER H.M.V. Verschenen is het critisch verslag van het optreden van de muziekvereniging „H.M.V." op het Nat. Federatief Muziek concours te Hengelo (G.) op 30 Juni j.l., onder leiding van de heer J. F. Heleen- ders te Enschede, waarbij ons muziek corps een le prijs behaalde en promo veerde naar de vaandelafdeling. Wij laten hieronder het verslag in extenso volgen. Ere-afdeling Fanfare: Verplicht num mer: „Cortège Heroique" van A. Mahy. Het begin is kernachtig. Er zit „schwung" in. De stemming is niet on gerept. Vooral blijkt dit in het scherp koper. Het tempo is uitstekend. Het technische kunnen van deze muziekver eniging staat op een hoog peil. De warm- muzikale uitbeelding pleit voor de be gaafde dirigent.'Nu en dan genieten wij van de mooie cantica. Deze uitvoering mag er zijn, pleit voor dirigent en leden. 55 punten. Keuze nummer: Die Scliöne Galathai, Fr. v. Suppé, arr. Molenaar. Het tempo is uitstekend. Dit vlotte tempo past juist in de stijl van deze vlotte en zwierige operette. De klank kan wat krachtiger zijn. Het samenspel is niet altijd even gaaf. In het Andante is de hoorn niet zeker, maakt een weife lende indruk. Het Andante wordt overi gens muzikaal voorgedragen. In het Al legretto Animoto komen de opmaten er niet altijd zeker uit. Het tempo is weer raak getroffen. Stemming en samenspel zijn niet de sterkste kanten van dit corps. Jammer ook, dat de klank van de Sopraan-Saxophoon niet fraaier is. Tech nisch hebben de leden het werk zo goed als geheel onder de knie. In (7) valt ons de goede frasering op. In totaal kan van een goed verzorgde en muzikaal verant woorde uitvoering worden gesproken. Dit nummer behaalde 52 punten. Voor beide nummers met 107 punten een le prijs. AGENDA Zaterdag 21 Juli t.m. Zaterdag 28 Juli: huis aan huis- en straatcollecte ten bate van het C.N.V. Tuberculose-be- strijdingsfonds „Draagt Elkanders Lasten". 2128 Juli: vacantie smeden G. van den Bos, G. H. Broekhuis en H. Haan. 2328 Juli: vacantie Coöp. Handels ver. Holten. 2328 Juli: vacantie van de gezamen lijke bouwvakpatroons en A. Fransen. Zaterdagavond 28 Juli: concert door H.M.V. in het Volkspark te Rijssen. 28 Juli t.m. 4 Aug.: vacantie W. Maats en Zn., Dorpsstraat. Maandag 30 Juli: Raadsvergadering te 7.30 uur. Zie agenda. 30 Juli t.m. 4 Aug.: vacantie W. Beid- man, Markeloseweg. Woensdag 1 Aug.: Vergadering O.L. school Espelo te 8 uur, over uitstapje voor jongelui. 6 t.m. 11 Aug.: vacantie W. Geltink, Dijkerhoek (zie annonce). Donderdag 9 Aug.: Kermismarkt. Vrijdag 17 Aug.: Uitstapje schoolkring Espelo, naar Nijmegen e.o. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur (Bed. H. Doop) Ds de Vries. Dijkerhoek. Bethanië: 10 uur Ds van Herwaarden van Hellendoorn (Bed. H. Avondmaal). In alle diensten col lecte voor Gendringen. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Leene van Deventer. SCHOOLSPORTDAG IN SPORTDAL. Op verzoek van de Consulent der Lich. Opvoeding, de heer E. J. van Konings veld te Deventer, werd op Dinsdag 17 Juli een school-sportdag gehouden te Holten. De leiding berustte bij de heer J. Kroon, 't oudste schoolhoofd in jaren die voor een vlot verloop van de oefenin gen heeft zorg gedragen. Maandagmiddag waren de banen uit gezet en de benodigde materialen aan gevoerd. Daar er nog meer medewerkers nodig waren dan de leerkrachten van de 4 scholen, hadden verschillende jongelui nog een verzoek om medewerking ont vangen, waaraan ze gaarne gehoor had den gegeven. In totaal waren er dan ook pl.m. 30 mensen in actie om voor het vlotte verloop te zorgen. De leerlingen van de middel- en hoog ste klassen moesten prestaties laten zien in vier takken van sport, t.w. hardlopen (60 m.), balverwerpen, verspringen en hinderniswedloop. De uitslagen waren spoedig na de wedstrijden berekend en bekend gemaakt. Een zeer goede pres tatie voor enig onderdeel werd een D- prestatie genoemd. Daarop volgden C, B, A of nihil. Diploma's zullen worden uit gereikt en de laagst geleverde prestatie voor een der onderdelen bepaalt de let ter van het diploma. Toonde iemand zich zeer flink in drie onderdelen, maar in 't vierde slecht, dan ontving hij geen enkel diploma. De normen voor jongens en meisjes waren verschillend. Hier volgen de uitslagen. Plaatsgebrek verhindert het opnemen van de A-, B- en C-prestaties. O.L. Dorpsschool. Uitgereikt werden 36 A-, 60 B- en 41 C-diploma's Een D- diploma werd behaald door A. Brinkman, G. Stokkers, C. Bos, H. J. Jansen, G. J. Wansink, G. A. Ottevanger, J. Arfman, V. Kramp, J. Meerman, M. W. van der Pluijm, Joha. Wansink, H. Kappert, W. Oplaat, H. J. ten Velde, W. Aaftink, J. A. Aanstoot, J. Meerman, H. J. Aaftink en H. J. Oolbekkink. Geen diploma 7 meisjes en 2 jongens. Snelste lopers: W. Aaftink, Henk Kappert en Jan Meerman, 9.1 sec.Mien- tje Kalfsterman 9 sec. Verspringen: Henkie Oolbekkink, 4.5 m.Bertha Brinkman, 3.60 m. Balwerpen: Henk Oolbekkink, 52.5 m.; Virie Kramp, 34.10 m. HindernisbaanHenk Vincent, 22 sec.; Marie v. d. Pluijm, 24 sec. School met de Bijbel. Uitgereikt wer den 16 A-, 34 B- en 48 C-diploma's. Een D-diploma behaalden de meisjes F. Riet man, J. Lubbersen, D. Westerik en Joke Aanstoot en de jongens J. Veldhuis, J. Hoevink, H. Bekkernens, W. Hulsman, W. Nijland, A. Elbersen, G. Tuitert en J. Ulfman. Geen diploma 7 meisjes en 2 jongens. Snelste lopers: J. Ulfman, 9.2 sec.; Bertha Kevelam en Elly Nijssen, 9.8 sec. Verspringen: J. Ulfman, 3.95 m.D. Westerik, 3.76 m. Balwerpen: G. Tui tert, 50 m.; J. Aanstoot, 32 m. Hin dernisbaan: J. Hoevink, 23 sec.; Bertha Hakkert, 22 sec. School Dijkerhoek. Uitgereikt werden 15 C-diploma's. Een D-diploma behaal den de meisjes H. Wegstapel, M. Biele man, M. Denneboom, J. Brinkman, M. Rensen. Jongens geen. Geen diploma 1 meisje. Snelste lopers: J. Sluiter, 9.4 sec.; B. Nekkers, 9.7 sec. Verspringen: A. Nekkers, 3.90 m.; Janna Brinkman, 3.35 m. Balwerpen: H. Rensen, 50 m.; H. Wegstapel, 29 m. Hindernisbaan: A. Nekkers, 22.5 sec; B. Nekkers, 29 sec. School Espelo. Uitgereikt werden 6 A-, 12 B- en 11 C-diploma's. Een D-diploma behaalden de meisjes D. Lubbersen, W. Slijkhuis, M. Nijland, J. Stegink, J. Vrug- gink, Joh. Boode, D. Klein Plorstman en de jongens A. Ulfman, G. Blankena, Alb. Paalman en H. Stegink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1