Cultureel Programma gedurende liet vreemdelingenseizoen. Woningbouw in gevaar. No. 29. Jaargang 3. ZATERDAG 21 JULI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. ir sz. s-i iur„,7„ T-r 7* mi* Trr,o„ Adv.-pnjs115 m.m. a contant1.00Iedere te Holten. Telef. K 5k8S - 28k 1 J s j HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal De vorige week publiceerden we het voorlopig programma, dat de plaatse lijke. verenigingen hopen uit te voeren gedurende het vreemdelingenseizoen, overeenkomstig de afspraak met V.V.V. In het kader van dit programma gaf de Holtense Muziekvereniging H.M.V. een concert, dat door de weersomstan digheden niet in de muziektent, maar in Amicitia moest plaats vinden. Velen waaronder tal van zomer gasten hebben genoten van het goede muziekprogramma, dat H.M.V. onder leiding van de heer Heleenders ten ge hore bracht. In stille aandacht luisterde het publiek naar de ouvertures, walsen en marsen, die op keurige wijze werden uitgevoerd. Een hartelijk applaus beloonde de uit voerenden na ieder stuk en er moest 'n toegiftje komen om de aanwezigen vol komen tevreden te stellen. Met uitzondering van de regen, die in stromen neerviel, was deze avond een succes. Het verheugt ons, dat ingezetenen en zomergasten de komende week iets ge heel anders wordt aangeboden. Woensdag 25 Juli a.s., des avonds te 7.30 uur, zal n.I. de Landelijke Rijver- eniging „De Bergruiters" op 't markt terrein nabij het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman een demonstra tieve avond geven van landelijke ruiter sport. De toegang is vrij. Ieder wordt verwacht. Het programma geeft aan: 1. Carrouselrijden met 16 ruiters. 2. Vrijheidsdressuur. 3. Springdemonstraties. 4. Kampioensnummer. Dressuurproef der achttallen. EERSTE PRIJS ACHTTAL. In ons bericht in het nummer van Zaterdag 4 Juli j.l. vermeldden we de successen die de „Bergruiters" wisten te behalen op het concours hippique te Ommen. Dit bericht was niet volledig, doordat niet vermeld werd de eerste prijs die onze ruiters in de wacht sleepten bij het nummer dressuurproef voor achttallen. De landskampioenen, de leden van de L.R.V. „Gorssel", wer den hierbij op punten geslagen. Aan gezien dit een der zwaarste opgaven is bij de paardensport, mag dit succes niet onvermeld blijven. GEEN CONCERT DOOR H.G.K. In het „Cultureel Programma", dat wij in ons vorige nummer plaatsten, stond dat Holtens Gemengd Koor (H.G.K.) 'n concert zou geven in de week van 22 28 Juli. Men deelt ons thans van de zijde van het koor mede, dat dit concert geen doorgang kan vinden, aangezien in deze week ongeveer de helft van de koorleden met vacantie is. Men had ook van de V.V.V. nimmer bericht ontvangen, dat in deze week een concert gegeven moest worden, doch men las dit in „Holtens Nieuwsblad" van j.l. Zaterdag. (Wij stellen er prijs op, dat H.G.K. als nog in verbinding treedt met de V.V.V. Red.) GRASMACHINE AANGEREDEN. In het begin van de week werd ter hoogte van de Smidsbelt de grasmaai- machine, welke de heer H. W. ten Velde achter z'n carpion vervoerde, door een vrachtauto aangereden en vernield. Niet alle onderdelen der machine zijn meer voorradig, zodat de heer t. V. ernstig gedupeerd werd. De politie onderzoekt de schade en zal de automobilist wel vrien delijk verzoeken de schade te vergoeden, aangezien het ongeval aan zijn schuld te wijten was. GESLAAGDEN. Onze plaatsgenoten J. Schlamilch en Jan Bouwhuis H.Jzn. slaagden op de am bachtsschool te Almelo resp. voor ma chine-bankwerker en electricien. G. Wissink Ezn. slaagde te Den Haag voor coupeur (costuumnaaien). Voor smid-bankwerker slaagden te De venter H. Soer, K. Soer, W. Lammers, en G. J. Stevens (Okkenbroek), voor tim merman E. Jansen en H. Boode, als elec tricien J. Kolkman en als schilder J. Wis sink, Dijkerhoek. „DRAAGT ELKANDERS LASTEN" De tuberculose is nog steeds een zeer ernstige volksziekte. Wel is 't sterfe- cijfer weer tot dat van voor de oorlog gedaald, maar het aantal tuberculose patiënten is groter dan ooit. In 1950 werden totaal 2350 patiënten geholpen door D.E.L., het fonds van het Christe lijk Nationaal Vakverbond (C.N.V.). Met deze hulp was een bedrag gemoeid van niet minder dan 359.664.61. Het Fonds van het C.N.V. stelt zich ten doel: De leden van de bij haar aangesloten organisaties en de huisgenoten te hel pen, wanneer zij aan tuberculose lijden de zijn. Dezelfde mensen te helpen, indien zij noodzakelijk hulp behoeven tot herstel De leiding berust bij de instructeur, de heer H. H. Flutsch te Hengelo (O.). Hopelijk zal deze een toelichting geven voor de microfoon. Hier volgen enkele bijzonderheden over de uitvoerende vereniging. De L.R.V. „De Bergruiters" werd op gericht op 2 November 1933. Zij maakte in de eerste jaren een bloeiperiode mee, die door de bezetting gevolgd werd door een periode van geringe belangstelling en activiteit. De laatste jaren is 't leden tal flink toegenomen en ontplooien de landelijke ruiters een grote dadendrang, welke zich manifesteert in het behalen van tal van prijzen. Het bestuur bestaat uit: H. Beldman Tzn., voorzitter; mej. N. Vosman, secre- resse; en J. W. Hulsman, penningmees ter. Instructeur is de heer H. H. Flutsch voornoemd. De openlucht-manege is aan de Bor- keldsweg. Geoefend wordt op Zaterdag middag. Door hun flinke activiteit en 't steeds beter wordende paardenmateriaal ging de vereniging in 1948 uit de nieuwelin genklasse naar de handicap- of zware klasse. Zij behaalde drie le prijzen in de achttallen en sloeg Donderdag voor een week in Ommen de landskampioen „Gorssel" met ruim 1 punt. Op de F.F.- tentoonstelling te Enschede hoopt men met de dressuurproeof kampioen van Overijsel te worden. Als men de verrichtingen der paar den gadeslaat, bedenke men, dat deze dieren dagelijks op de boerderij het zware werk doen en desniettemin prach tige staaltjes van ruitersport vertonen. Wij hopen, dat velen een kijkje zul len komen nemen. van gezondheid in rust- of koloniehuis. De middelen hiertoe worden gevon den in een bedrag, dat elk lid in zijn contributie betaalt. Maar daar het to taal van deze bedragen absoluut onvol doende is om het werk ter bestrijding der tuberculose en ter bevordering van de volksgezondheid voort te zetten, moet het tekort uit andere middelen ge dekt worden. Daarom wordt een beroep gedaan op de ingezetenen om de huis aan huis- en straatcollecte, die van Zaterdag 21 Juli t.m. Zaterdag 28 Juli wordt gehou den, wel te willen gedenken. Wanneer ieder in deze week zijn steentje bij draagt, zal het eindbedrag zeker tot blijdschap stemmen. Uw hulp zal zeer worden gewaardeerd. JONGVEE-KEURING 2e HELFT VAN SEPTEMBER. Door het Bestuur van Jong Holten werd op Maandagavond een vergadering belegd, waar ook uitgenodigd waren het Bestuur der Jongeren Organisatie, C.B. T.B., het bestuur der Controle en afge vaardigden van de beide fokverenigin- gen. Het doel van deze vergadering was een bespreking te hebben over een even tueel te houden jongvee-keuring. Algemeen was men van oordeel, dat ondanks de moeilijkheden in verband met de T.B.C.-bestrijding, dit jaar de jongvee-keuring toch moet doorgaan. Deze werd voorlopig vastgesteld op 20 September a.s. Voorgesteld werd om dit jaar geen geldprijzen beschikbaar te stellen, doch in plaats daarvan gratis vervoer van het vee. Dan werd besloten om van de A- en B-bedrijven alle vee toe te laten, doch van de C-bedrijven alleen jongvee, dat bij het laatste onderzoek T.B.C.-vrij werd bevonden. De ougaven dienen voor 25 Juli binnen te zijn. Per circulaire zullen nadere mededelin gen gedaan worden. In verband met het feit, dat meer al gemeen gebruik gemaakt wordt van de K.I.-stieren, is het voor de veehouders van groot belang, dat een zo groot mo gelijk aantal stuks nakomelingen van deze stieren opgegeven wordt, opdat men een goed beeld kan krijgen, hoe of elke stier fokt. Dat dit van zeer groot belang is voor iedere fokker spreekt vanzelf. BOTSING MOSQUITO-CHEVROLET. Vrijdagmorgen kwam de landbouwer G. Sluiter op de hoek van de Larenseweg en de Dorpsstraat in botsing met een nieuwe. Chevrolet, welke hij voorrang had moeten geven. Het ongeval liep goed af. Alleen de Mosquito werd vrij ernstig beschadigd. De auto kreeg een deuk in het spatbord, welke de heer S. enige contanten zal kosten. Hieruit valt te le ren hoe goed het is om zich ook voor bromfietsen te verzekeren tegen wette lijke aansprakelijkheid. BENOEMD TE RIJSWIJK. De heer A. Baars, bedrijfsleider van de O.A.D., is met ingang van Maandag a.s. uit een groot aantal sollicitanten benoemd tot assistent van de technisch directeur der N.V. Adriaan Beers, Automobiel-import en Handelsonderne ming te Rijswijk. VAN DE REDACTIE. Onze redacteur, de heer J. Wiggers, zal van 23 tot en met 30 Juli met va cantie afwezig zijn. Men wordt vriende lijk verzocht gedurende die periode geen correspondentie betreffende de krant aan hem te richten of advertenties aan hem te doen toekomen. Men richte ze aan het adres: A 9a. Suggesties omtrent de winterdienst- regeling der spoorwegen worden gaarne per omgaande ingewacht. AAN ONZE ADVERTEERDERS. Wij zetten in de komende vacantie- weken meer dan 300 extra kranten uit om de honderden vreemdelingen, welke hier verblijven»met ons plaatselijk nieuws te bereiken. Daarbij komen na tuurlijk ook de advertenties onder hun aandacht. Dit is voor de zakenmensen een prach tige gelegenheid om de aandacht van de vreemdelingen op hun branche te ves tigen. Wij denken daarbij niet alleen aan souvenirs, sigaren en cigaretten, maar ook aan koek en banket en de meer da gelijkse levensbehoeften. Sluit een seizoen-eontraetje af voor Uw periodieke annonce, dat wij U voordelig aanbieden. DERDE ORIENTERINGSRIT. De Motor- en Automobielclub „De Holterber'g" houdt Woensdag a.s. haar derde oriënteringsrit van dit seizoen over 60 km. De start vindt om 7 urn 's avonds plaats bij café Vruggink. DE DUIVEN VLOGEN W7EER. De Postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam deel aan een tweetal wedvluchten. De eerste voor jonge dui ven vanaf Roozendaal op 14 Juli, af stand 158 km. Uur van lossing 12 uur bij N.W. wind. Aankomst eerste duif 2.45.10, laatste prijswinnende duif om 3.42.04. De uitslag was als volgt: 1. Jan Aaftink, 2.45.10; 2. Veldhuis, 2.58.15; 3. W. Aaftink Wzn., 3.01.24; 4. H. J. ten Velde, 3.09.10; 5. D. Muller, 3.13.05; 6 en 7. Veldhuis, 3.16.30 en 3.23.08; 8. J. van Geenhuizen, 3.24.24; 9. D. Muller, 3.27.09; 10. Jan Aaftink, 3.28.04; 11. Veldhuis, 3.30.39; 12 en 13. Jan Aaftink, 3.42.Ö4 en 3.42. 04. De tweede vlucht voor de beste vlie gers op 14 Juli ging vanaf Chateauroux (Frankrijk), afstand 689 km. Lossing om 6.30 uur met Z.W. wind. De uitslag was: 1. J. Haan, 5.23.19; 2 en 3. Joh. Veldhuis, 5.42.57 en 5.43.14; 4. Jan Haan, 5.54.45; 6. J. Schuppert, 6.28.42. CHR. GEMENGDE ZANGER. „SOLI DEO GLORIA" BEHAALT EERSTE PRIJS MET 321 PUNTEN. Hartelijke huldiging in de muziektent. Er zijn de laatste weken in onze plaats enkele opmerkelijke successen behaald op het gebied van muziek en zang. Zaterdag voor veertien dagen behaalde H.M.V. een eerste prijs en promoveerde naar de vaandelafdeling, Donderdag was het de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", welke met niet minder dan 321 punten een eerste prijs behaalde op het Natio naal Zangconcours van de Chr. Gem. Zangver. „Zingt den Heer" te Hoog Soe- ren, en daarmede promoveerde naar de ere-afdeling. Op een prachtig plekje in het buiten gewoon mooie kroondomein in Hoog Soe- ren werd dit concours gehouden. Het in spireerde tot de vertolking van het hoog ste kunnen. Het is niet moeilijk te raden welk een vreugde de mededeling veroor zaakte, dat „Soli" een eerste prijs had behaald met 321 punten. Nadat men zich wat vermaakt had in het Prins Bernharddal in Apeldoorn toog het koor met de O.A.D. bus huiswaarts, waar om ruim half negen H.M.V. in vol ornaat bij de viaduct stond te wachten om de zangers en zangeressen een harte lijke ontvangst te bereiden. Tal van sprekers. Natuurlijk hadden de muzikale klan ken in het avonduur tal van nieuwsgie rigen bijeengebracht, waarvan velen reeds op de hoogte waren van het mooie succes van „Soli". Na een muzikale rond gang verzamelde men zich in en om de muziektent en werden tal van hartelijke toespraken gehouden om „Soli" de wel verdiende hulde te brengen. De heer Wiersma noemde zich de tolk der aanwezigen, toen hij z'n grote vreug de er over uitsprak, dat de zangvereni ging in betrekkelijk korte tijd van de 2e afd. naar de ere-afdeling wist te promo veren. Hij noemde het behalen van 321 punten een geweldige prestatie, waarvoor hij in de eerste plaats woorden van lof richtte tot de directeur, deheer Erke- lens, maar ook tot de leden, die nu nog slechts de superieure afdeling voor zich hebben als hoogste sport der vocale lad der. Ds R. A. Hoogkamp feliciteerde na mens de Geref. Kerk. Spreker herinnerde aan het woord van Julius Caesar „Veni, vidi, vici" (Ik kwam, zag en overwon), dat op de successen van de laatste tijd toepasselijk is. Maar men vergete niet, dat de Heere het koor hierin gezegend heeft. Van Hem is de stem en de wils kracht om vol te houden. Het verheugt spr., dat „Soli" niet alleen jaagt naar prijzen, dat is de afgelopen herfst met het kerst-oratorium wel gebleken. Hoe wel men een zekere prikkel, die ligt in het behalen van prijzen, niet missen kan. Zegene de Heere Uw streven, opdat ge dragers zult zijn van de evangeliebood schap. Namens de kerk bood spr. een enveloppe met inhoud aan. De voorzitter van H.M.V., de heer A. Westerik bood met een bloemstuk de hartelijke gelukwensen van het muziek korps aan en wees er op, dat het met de successen zo'n beetje om en om gaat. H.M.V. verblijdt zich zeer in dit succes en hoopt, dat het moge zijn „Soli Deo Gloria". Er volgde een pittige mars, waarna de heren Joh. Littink en D. Aaftink de muziektent beklommen om namens Hol tens Gemengd Koor bij monde van eerst genoemde een bloemetje met de harte lijke gelukwensen aan te bieden. De voorzitter van „Soli Deo Gloria", de heer J. Wiggers, dankte de verschillende sprekers voor hun hartelijke woorden en stoffelijke blijken van belangstelling. Hij bracht in de eerste plaats dank aan de heer van Erkelens, die zich zeer veel moeite getroost heeft voor het behalen van dit succes en bood mevr. v. Erke lens bloemen aan, Spr. wees op de goede verstandhouding met H.M.V. en H.G.K. en dankte de kerkeraad en Ds Hoogkamp voor het gebruik van de consistoriekamer en de donateurs voor hun financiële en morele steun. De heer Gazan dankte hij nog voor de toegezonden bloemen. Hierna zong het koor de beide con coursnummers, het verplichte werk ^„Herfst" van Leo Smeets en „Morgen hymne" van R. Beintema, dat als keuze nummers werd gezongen. Onder grote stilte werden deze mooie zangnummers aangehoord. Gelukwens burgemeester. Na afloop trok men zich nog terug in het kerkgebouw, waar de burgemeester Mr Enklaar en zijn echtgenote, die een ogenblik verhinderd waren, „Soli" kwa men gelukwensen. De burgemeester ver heugde zich in dit succes en zeide o.m., dat door dit succes niet allen de naam van „Soli", maar ook van onze mooie ge meente weer op ieders lippen was. HOOFDAKTE BEHAALD. De heer H. F. Mensonides, onderwij zer te Dijkerhoek, slaagde te Den Haag voor de hoofdakte. PRIJZEN VOOR RES. RIJKSPOLITIE. Door de Groepscommandant, de heer R. Petter, werden Woensdagavond ten politieburele de prijzen uitgereikt van de schietoefeningen der Reserve Rijks politie, gehouden te Iijssen. le prijs Joh. van Geenhuizen; 2e pr. G. H. Mekenkamp; 3e pr. G. W. Wolters. BOERENSTAND KAN HELPENDE HAND BIEDEN. Het is voor niemand een geheim, dat de woningbouw in een impasse verkeert. In het voorjaar heeft de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Mr J. in 't Veld, een bouwstop afgekondigd omdat het gevaar dreigde, dat de bouw kosten te hoog zouden stijgen, doordat te veel huizen en fabrieken in aanbouw waren en daardoor een stijging van lo nen en materialen te duchten was en nu dit gevaar bezworen is, komt door merendeels internationale oorzaken de moeilijkheid om de hoek kijken, dat er geen geld meer is voor de z.g. woning- wetbouw door gemeenten en woning wetcorporaties. Reeds enkele jaren heeft de regering als voorwaarde voor woningwetbouw gesteld, dat de gemeenten zelf het geld op tafel leggen, terwijl het Rijk een bij drage verleent in de tekorten. Nu het kapitaal schaars geworden is, kunnen noch de gemeenen, noch het Rijk cre- diet op lange termijn aantrekken om de woningbouw te financieren. De particuliere bouw zal nog wel gaan omdat hiervoor wel kapitaal te vinden is, aldus heeft Minister in 't Veld de vorige week in Groningen gezegd, maar de woningwetbouw vormt de grootste moeilijkheid. Bij de geldschieters bestaat schijn baar een vrees, die een handelsverte genwoordiger dezer dagen gekscherend deed uitkomen in zijn volgend gezegde: „Als we 't faillissement van Nederland overleven, dan komen we over vijf jaar nog wel eens terug". Dat was heel aar dig gezegd, maar zo somber ziet het er heus nog niet uit. Er zou over deze din gen nog wel iets te zeggen zijn. Wij wil len dit niet doen, maar ons beperken tot de zaak, die de woningzoekenden in Holten beroert, de bouw van nieuwe woningen. In het voorjaar heeft het gemeente bestuur een project van 16 woningen aanbesteed voor een bedrag van om en nabij de 140.000. De kosten waren te hoog en een huur van 5.60 p. week voor de Minister niet acceptabel. Met de aanbestedingsprijs was het uiterste bereikt, wat met. overleg te bereiken viel. Daarna is de bouwstop gekomen en waren de plannen voorlopig van de baan. Maar dat kan niet zo blijven. Binnenkort wordt de bouwstop opgehe ven in enkele gevallen is zij al opge heven en dan vragen de woningzoe- AGENDA Zaterdag 21 Juli t.m. Zaterdag 28 Juli huis aan huis- en straatcollecte ten bate van het C.N.V. Tuberculose-be- strijdingsfonds „Draagt Elkanders Lasten". 2128 Juli: vacantie smeden G. van den Bos, G. H. Broekhuis en H. Haan. 2328 Juli: vacantie Coöp. Handelsver. Holten. Zie annonce. Donderdag 26 Juli: Uitstapje buurtver eniging „De Stationsstraat" naar Groningen en Paterswolde. 2328 Juli: vacantie van de gezamen lijke bouwvakpatroons en A. Fransen (zie annonce). Woensdag 25 Juli: demonstratie van de Bergruiters op het marktterrein, aan vang 7.30 uur. Woensdag 25 Juli: Oriënteringsrit A. en M.-club „De Holterberg", 7 uur bij G. Vruggink. Zaterdagavond 28 Juli: concert door H.M.V. in het Volkspark te Rijssen. PREDIKBEURTEN. Ned. Her-v. Kerk. 8.30 en 10.30 uur Ds Knipscheer. Viering H. Avondmaal. Bethanië. 10 uur de heer Lubbers van Lochem. Geref. Kerk. 10 uur Leesdienst en 3 uur Ds Hoogkamp. VIERING H. AVONDMAAL DIJKERHOEK. Ds de Vries verzoekt ons mede te delen, dat de viering van het H. Avond maal te Dijkerhoek niet Zondag a.s., maar op Zondag 29 Juli a.s. om 10 uur zal plaats vinden. kenden om nieuwe huizen en zij blij ven vragen. De gemeenten moeten zich wat de kapitaalsinvesteringen betreft beper kingen opleggen, daarvoor is zelfs een investeringscommissie benoemd. Met betrekking tot de woningbouw mogen zij zich voorshands naar onze mening niet beperken. De plannen moeten weer worden aangevat. De bouw van de 16 woningen moet zo spoedig mogelijk doorgang vinden. De Minister heeft in Groningen ook gezegd, dat de gemeenten niet meer met plannen behoeven te komen, wanneer zij niet tevens een financierinsplan met geld op lange termijn kunnen overleg gen. Hij heeft daarbij een beroep ge daan op de gemeentebesturen om aan vullende bronnen te zoeken. De 250 mil- lioen gulden, welke de verzekerings maatschappijen op tafel zullen leggen, zijn alleen reeds nodig om de kasgeld leningen, waarmede de bouwkosten van de laatste tijd zijn voldaan, in geldle ningen op lange termijn om te zetten. Hulp is plaatselijk mogelijk. Wij behoeven in onze plaats niet ver te zoeken om een bron te vinden, waar uit de bouw van de 32 woningen, welke de gemeente zijn toegewezen, kan wor den gefinancierd. Wanneer onze boerenstand en met name haar credietinstelling, de Coöp. Boerenleenbank, de gemeente zou wil len helpen, dan zou zij, door haar een crediet van maximaal 300.000 te ver strekken, er toe bijdragen, dat in Hol ten de grootste woningnood tot het ver leden behoort. Zij zou daarmede de ge hele plaatselijke gemeenschap een be langrijke dienst bewijzen. Wij beseffen natuurlijk heel goed, dat dit geen eenvoudige zaak is en dat de Centrale Bank zeer'zeker bezwaren zal maken. Het bezwaar van de rentevoet, het welk tot nu toe als een van de voor naamste heeft gegolden, is grotendeels weggenomen nu het mogelijk is geld op lange termijn tegen een rente van 4 te verstrekken. Er zou misschien een bepaling in het leningscontract kunnen worden opgenomen, dat een eventuele verhoging van de rentestandaard ook aan dit contract ten goede zou komen en men zou zelfs in bijzondere tijden moet men ook tot bijzondere maatrege len durven over te gaan de gelden in de vorm van een le en 2e hypotheek kunnen verstrekken. Zou daardoor het genoemde maximum niet kunnen wor den verstrekt, dan zou men kunnen trachten door middel van de uitgifte van obligaties ter plaatse het resterend bedrag te vinden. De gemeente is tot nu toe zeer geluk kig geweest in het vinden van de be nodigde credieten en heeft slechts een klein deel van haar schuld bij de boe renleenbank geplaatst. Met 'n verstrek king van genoemd kapitaal zal dus niet alles op één kaart komen te staan. Och, en zijn er wel eens gemeenten failliet gegaan? Is hiér werkelijk wel zo'n groot risico aanwezig om een even tuele aanvrage te moeten afwijzen? Hier moeten geen brieven geschreven worden, maar de hoofden bij elkaar ge stoken, in gemeenschappelijk overleg, ook met de centrale bank, opdat, als straks de bouwstop wordt opgeheven, de plannen desnoods nog meer ver eenvoudigd kunnen worden ingezon den. Het is een levensbelang voor vele jonge mensen. Zij moeten geholpen wor den. In hun naam doen wij een ernstig beroep op beide partijen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1