Cultureel Programma gedurende het vreemdelingenseizoen. Autotocht ouden van dagen. No. 28. Jaargang 3. ZATERDAG 14 JULI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal j te HoUenm Teief. K 5Jf83 - 234 De V.V.V. heeft met het merendeel der plaatselijke verenigingen een af spraak gemaakt, dat zij gedurende het vreemdelingen-seizoen, op een avond iets ten beste zullen geven op het ge bied van muziek, zang, toneel, sport enz., teneinde de zomergasten, welke naar wij hopen weer in groten getale in ons midden zullen verkeren, iets te laten zien of horen van hun kunnen en daarmede niet alleen de vreemdelingen maar ook de ingezetenen enige verpo zing te verschaffen gedurende de zo mermaanden. Het programma zou reeds begonnen zijn op 19 Juni j.l. met een concert van de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", maar deze datum is voor het beoogde doel wat te vroeg en daar om zal het nu als volgt geopend wor den: Zaterdag 14 Juli a.s. des avonds 8 u. concert van de Holtense Muziekvereni ging „H.M.V." in de muziektent achter het Gemeentehuis, onder leiding van de heer J. F. Heleenders. PROGRAMMA: 1. Engelandvaarders, mars, W. Schild. 2. Die schone Galathé, ouverture, Fr. von Suppé. 3. Garmen Sylva, wals, Invanovici. 4. Partita Piccola, Gerh. Boedijn. 5. Abendgesang, E. Ruh. 6. Cortège Heroique, Alfred Mahy. 7. Finale. De nummers 2 en 6 waren de laatste concoursnummers. Het ligt in ons voornemen van de verenigingen, welke in dit programma optreden, voor hun optreden enkele bij zonderheden te vermelden. De muziekvereniging „H.M.V." werd opgericht 10 Aug. 1922 en in 1945 sa mengesmolten met de Chr. Muziekver eniging „Excelsior", waardoor een flink en prima samenwerkend- - corps-tot- stand kwam. Zij telt 37 werkende le den. Repetitieavond: Woensdagsavonds Gymnastieklokaal O.L. Dorpsschool. Dirigent is de heer J. F. Heleenders .te Enschede, die op 15 Juni 1945 aan het corps verbonden werd. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn de heren A. Westerik, G. Brands en B. Maats. Zij is een voortzetting van vroeger bestaande verenigingen. Het corps komt uit in de afd. Fanfare en heeft daarin onder leiding van de heer Heleenders snel promotie ge maakt. Ten tijde van diens optreden kwam het uit in de Eerste afdeling. In i948 werd op het concours te Joure een eer ste prijs behaald met 116 punten en promoveerde het corps naar de afd. Uitmuntendheid. Door het behalen van een eerste prijs met 115 punten op het concours te Wolvega, ging het naar de ere-afdeling en in 1950 werden door een eerste prijs met 100 punten op het concours te Eist de deuren geopend voor de vaandelafdeling, waarin het door een le prijs met 107 punten te Hengelo (Gld.), behaald op 30 Juni j.l., binnentrad. Wij hopen, dat bij het concert van hedenavond velen zullen komen luiste ren, dat er geen storende kinderen en andere elementen aanwezig zijn en dat er voor de oudere mensen stoelen zijn, die niet door jongeren bezet worden. De zomergasten zouden wij excuus willen vragen voor de omgeving. Door de verbouwingen zijn materialen opge slagen geweest en doet de plaats van de muziektent wat verwaarloosd aan. Het cultureel programma vermeld verder nog het optreden van de volgen de verenigingen in de voor hun naam vermelde week. De leidinggevende hand van een or ganisator ontbreekt naar het ons voor komt nog. maar wij hopen, dat allen de handen ineen zullen slaan om iets goeds tot stand te brengen. Onzerzijds willen wij alles doen om het geheel ter kennis van het publiek te brengen. 15-21 Juli: onbezet, doordat H.M.V. een week eerder concerteert. 2228 Juli: Zang van H.G.K. Voetbal van H.V.C. 23 Juli4 Aug.: Volksfeest? 2 Aug.? 511 Aug.: Zang Herv. Kerkkoor. C.J. M.V. oriëntatietocht. Kermis 9 Aug. 1218 Aug.: Zang „Soli Deo Gloria". Lampionoptocht H.M.V. 1926 Aug.: Zang, muziek „Tegeha- ja's" (Band). 28 Aug.1 Sept.: Openluchtspel O.C.H. 31 Aug. 28 Sept.: Marsconcert H.M.V. 6 Sept.? Gaarne worden we op de hoogte ge houden van de definitieve vaststelling van het programma voor iedere week. Er zijn nog verschillende verenigingen, die door wijziging van de aanvangsda tum niet in het programma voorkomen, o.a. de Motorclub „De Holterberg", de Voetbalvereniging O.Z.O.D., „De Berg- ruiters", enz. Willen zij de hoofden eens bij elkaar steken en binnen het bovenstaande tijdschema iets organise ren? Berichten gaarne aan onze redac tie, A 9a, alhier. VEILING OP HUIZE „DE BERG". Voor de op Woensdag en Donderda.g j.l. ten overstaan van notaris H. W. Tee- selink gehouden veiling op de huize „De Berg" van meubilair, fraaie schilderijen, tapijten enz. bestond veel belangstelling. Bij de bezichtiging waren er b.v. op Zon dag meer dan 1000 kijkers. Op genoem de dagen ging het merendeel der dui zend inzendingen voor goede prijzen van de hand. „DE TOREN" OP STAP. De buurtvereniging „De Toren" maak te Donderdag 12 Juli met bussen van de O.A.D. een uitstapje naar de Loosdrecht- se plassen. Onderweg werd na de start om 7 uur via Arnhem gereden en een bezoek gebracht aan de Posbank met z'n prachtige vergezichten en de Bedrie gertjes en werd ook de Aerborne-ceme- tery bezocht in Oosterbeek. Over Rheden en Amerongen kwam men in Doorn, waar in het kasteel van de ex-keizer wel iets bijzonders te zien was, maar waar men wegens gebrek aan tijd geen kijkje meer kon nemen. Na de warme maaltijd in de Bilt toog men naar de Loosdrechtse plassen, waar een prachtige boottocht werd gemaakt op de plassen van ongeveer anderhalf uur. Op de terugreis werden de studio's in Hilversum en het prachtige stadhuis nog bekeken en werd nog een bezoek gebracht aan Amersfoort. Om elf uur arriveerden de torenaars zeer voldaan in hun woning rond de toren. BLIKSEM VERNIELT RADIO TOESTEL. Woensdagmorgen werd ons dorp plot seling opgeschrikt door een harde don derslag, die onverwacht uit een naderend onweer klonk. Bij deze ontlading is de bliksem geslagen op de woning van de heer R. Petter, groepscommandant van de Rijkspolitie aan de Larenseweg, en werd diens radiotoestel gedeeltelijk ver nield. Er deden zich vuurverschijnselen voor en een sterke brandlucht. Gelukkig werd niemand getroffen. Ook in de buurt waren enkele stoppen gesprongen. AANGIFTE DOOPBEDIENING. Ds de Vries verzoekt ons mede te de len, dat de aangifte voor de doopbedie- ning op Zondag 29 Juli a.s. in de Ned. Herv. Kerk, moet geschieden op Vrijdag, 20 Juli a.s., vanaf 7.30 uur in de Pastorie aan de Oranjestraat. WEER IN FUNCTIE. De heer A. P. de Jonge, onderwijzer aan de O.L. Dorpsschool, heeft zijn functie weer hervat. GERIDDERD. Bij K.B. van 5 Juli j.l. is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau de heer G. Grondsma te Leeuwarden, eigenaar van hotel Hoog Holten. BERGRUITERS BOEKTEN SUCCESSEN IN OMMEN. Aan het grote concours hippique, dat bij gelegenheid van de jaarlijkse Ommer- bissing werd gehouden, werd ook deel genomen door de Landelijke Rij vereni ging „De Bergruiters". De Holtenaren wisten de volgende prijzen te behalen: Ind. dressuurproef B 2e prijs H. Belt man met „Woelwater" 132% pt.4e pr. Hm. Beltman met „Figurant" 130% pt. Ind. dressuurproef Groep II 3e prijs M. Bolink met „Lida" 125% pt. Bij het springconcours wist de heer Bolink met „Lida" beslag te 'leggen op de 3e prijs. Hij reed het parcours in 47 sec. en maakte 4 fouten. Gezien het feit, dat de beste rijvereni- gingen uit het Noorden van het land in Ommen uitkwamen, zijn de resultaten van onze ruiters zeer goed te noemen. MARTHA EN JONG LEVEN GINGEN EEN DAG UIT. Woensdag 4 Juli trokken de meisjes verenigingen Martha en Jong Leven er per bus een dag op uit. 's Morgens om 6 uur startte de O.A.D.-bus vanaf de nieuwe garage met 50 meisjes, onder leiding van Mevr. Kuijff en Mevr. Knip- scheer. De stemming was er dadelijk in en na een smakelijk kopje koffie in „Het Kalfje" bij Utrecht werd al gauw het eerste doel bereikt, n.l. het vogelpark „Avifauna" te Alphen a. d. Rijn. De zeld zaam mooi gekleurde vogels en de rijk verzorgde bloemen- en plantentooi wek- fen veel bewondering. Hierna werd de bus weer opgezocht en ging het over Leiden naar Scheveningen. In Leiden werd nog getracht Ds en Mevr. Achter berg een groet te brengen, maar jammer genoeg waren zij juist met vacantie. On danks wind en een bewolkte lucht waag den enkele meisjes.zich op het Scheve- ningse strand aan het pootje baden en veel plezier werd beleefd in het motor bootje, dat vervaarlijk deinde op de woe lige branding. Nat en verwaaid, maar voldaan bracht de bus de meisjes via een Schevenings haringtentje in stro mende regen naar Den Haag, waar het Panorama Mesdag werd bezocht. Deze wonderlijk mooie schilderkunst maakte veel indruk. Ondertussen werd het bui ten droog en men besloot de bus in het centrum van de stad te parkeren en wat te gaan winkelen. Tenslotte werd de Rid derzaal bezichtigd, waar een gids aller lei bezienswaardigheden wees en op een onderhoudende wijze enkele bijzonder heden vertelde. Na al dit moois genoten te hebben, werd de terugreis aanvaard, waarbij even Utrecht en de Julianatoren werden aangedaan. Luid zingend trokken de meisjes om half 11 het oude ver trouwde Holten weer binnen. Het was een dag geweest, waarop met voldoening kan worden teruggezien. „SOLI" DONDERDAG NAAR HOOG-SOEREN. De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erke- lens te Enschede) neemt Donderdag a.s. deel aan een groot tweedaags Nationaal Zangconcours, uitgeschreven door de Chr. Gem. Zangvereniging „Zingt den Heer" te Hoog-Soeren. „Soli" komt uit in de afd. Uitmuntend heid" en zingt als verplicht werk „Herfst" van Leo Smeets, terwijl als vrij werk wordt uitgevoerd „Morgenhymne" van R. Beintema. Met „Soli" komen Donderdag in deze afdeling nog uit: „Advendo" uit Meer kerk; „Kunst voor het Volk" uit Naald wijk; „Jubilate Deo" uit. Alphen a. d. Rijn en „Soli Deo Gloria" uit Werkendam. „Soli", van harte succes gewenst, UITSTAPJE PERSONEEL FIRMA GEBR. SCHUPPERT. De fa. Gebr. Schuppert maakte Maan dag j.l. met het personeel het jaarlijkse uitstapje. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het Nat. Park „De Hoge Veluwe", waar het St. Hubertusslot, de vele schil derijenzalen, de prachtige visvijver en het park, dat zo jijk is aan natuurschoon, werden bezichtigd. Van hier ging de reis naar Doorn, waar een kijkje werd genomen in het pa leis van ex-keizer Wilhelm. De vele kunstschatten, hier tentoonge steld, zijn een lust voor het oog en om alles rustig te kunnen bekijken, zou mén hier wel een hele dag moeten vertoeven. Van Doorn reed het gezelschap naar de Loosdrechtse plassen, waar natuurlijk een flinke boottocht werd gemaakt. Het laatste bezoek gold de prachtige N.C.R.V.-studio te Hilversum, waar het gezelschap onder deskundige leiding de verschillende fraaie gebouwen van buiten en van binnen mocht bezichtigen. Hoogst voldaan en dankbaar gestemd jegens de firmanten arriveerde men om pl.m. 11 uur weer in Holten. Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 GESLAAGDEN. Mej. A. Westerik Hd.; J. A. Verveda; G. Aanstoot Hzn. en W. Runneboom, al len leerlingen van de Chr. Muloschool te Rijssen, slaagden Woensdag te Almelo voör het diploma Mulo B. De heer H. H. Fransen, leerling aan de Olievakschool van de B.P.M. te Schoonebeek, slaagde voor de vakken: boortechniek, productietechniek,' geologie en Engels. W. Dikkers Ezn., leerling van de O.L. Dorpschool, slaagde voor het toelatings examen voor de H.B.S.-A te Deventer. Voor al deze jongelui onze hartelijke gelukwensen. MOEILIJKHEDEN MET DE HUURPRIJS. In deze tijd van woonruimtegebrek en huurprijsmoeilijkheden is het wel eens prettig om een advies in te winnen. Op uitnodiging van de plaatselijke prijzen- commissie, welke reeds diverse malen met huurprijsgeschillen in aanraking is geweest, zal de heer Fijn van Draat, van het Ministerie van Economische Zaken en belast met het toezicht op de prijzen- commissies, zitting houden in café Kalf- sterman, op Donderdag 19 Juli a.s. om inlichtingen te geven. Verwezen wordt naar de annonce in dit nummer. Tot één van de jaarlijkse hoogtijda gen in het leven van de Holtense ouden van dagen behoort ongetwijfeld die dag waarop zij het jaarlijkse uitstapje ma ken en het aantal oudjes dat gebruik maakt van de door de Holtense Han delsvereniging en de autobezitters ge boden gelegenheid, wordt elk jaar gro ter. Maandag j.l. verzamelden zich plm. 150 ouden van dagen in de Stations straat van waaruit gestart werd voor een rijtoer met. als einddoel Harder wijk. Even voor half twee zette de kara vaan, die bestond uit ruim 30 luxe wa gens en een O.A.D.-bus, zich in bewe ging en werd via Deventer en Terwcfl- de naar het prachtige Veluwse dorp Epe gereden waar in het hotel „Het Hof van Gelre" thee werd gedronken. Van hier ging de tocht door de prach tige bossen van Soeren en Nunspeet naar Harderwijk, waar de boten reeds gereed lagen voor het maken van een tochtje over het IJselmeer. Tijdens dit boottochtje, dat ruim een uur duurde, kreeg men gelegenheid om de Zuiderzeewerken te bezichtigen. Ve len van de oudjes hadden nog nooit ge varen, doch allen waren buitengewoon enthousiast over dit tochtje over het IJselmeer, dat steeds kleiner wordt en dat nu weer een geduchte veer moet laten door de inpoldering van de Zuid oost-Polder (plm. 100.000 ha). Nadat in hotel „Herder" de inwen dige mens was versterkt, ging men via Milligen naar de iqooie uitspanning „De Julianatoren" bij Apeldoorn, waar een uurtje werd gepauseerd. Dit was de laatste pleisterplaats en via de oude koekstad reed men naar Holten, waar men om plm. 9.30 (een half uur over tijd) bij het grote viaduct werd begroet door „H.M.V.", in uni form, en zeer vele dorpsgenoten. In optocht ging het daarna naar Ami- citia. waar men onder het genot van een kopje koffie nog even gezellig bij een bleef De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging. de heer H. J. Wansink, voerde hier als eerste spreker het woord en bracht dank aan allen die aan het welslagen van deze tocht hun me dewerking hadden verleend. Een bijzonder woord van dank mag hierbij wel worden gebracht aan de autobezitters, want zonder hun mede werking zou dit jaarlijks uitstapje tot de onmogelijkheden behoren. Spreker dankte verder de heren Dolman en Müller, die als ordonnans vele goede diensten bewezen, de politie, „H.M.V." en de fam. PIolterman voor het beschik baar stellen van „Amicitia". De heer J. H. Bolink vertolkte na mens de oudjes in een korte toespraak de oprechte dank van dezen. Spr. be treurde het dat enkele oudjes thuisble ven, omdat de kosten, die een derge lijke middag toch altijd nog meebrengt, voor hen te bezwaarlijk zijn. De voorzitter van de H.M.V., de heer Wansink, deelde hierop mede dat nie mand zich om financiële redenen dit uitstapje moet laten ontgaan. Er zal in voorkomende gevallen zeker een oplos sing worden gevonden. Burgemeester Mr W. H. Enklaar, die wegens omstandigheden, zeer tot zijn spijt, dit jaar de oudjes niet kon verge zellen, sprak een kort slotwoord en prees de burgerzin die in deze gemeen te telkens weer openbaar wordt en waarvan ook deze tocht een uitvloeisel is. Met een pittige mars van H.M.V. werd dit samenzijn besloten en gingen de oudjes huistoe, vol aangename her inneringen aan hun Uitstapje in 1951. De collecte die ten bate van H.M.V. onder de oudjes werd gehouden, bracht f 66,15 op. AGENDA Zaterdag 14 Juli: v.m. 11 uur Aanbe steding transformatorhuisjes en ver bouwing brandweergarage. 915 Juli: vacantie H. Tuller, Deven- terweg. Maandag 16 Juli: Opruiming bij H. Roelofs en Gebr. Schuppert. Zie annonce. Maandag 16 en Dinsdag 17 Juli: Oprui ming Fa. E. Wonnink (zie annonce). Woensdag 18 Juli: Opruiming Joh. Hu- zen (zie annonce). Donderdag 19 Juli: lezing door de heer Fijn van Draat, contact ambtenaar Prijzencommissie Enschede, om 7.30 uur in Café Kalfsterman. Zie annonce. Donderdag 19 Juli: 1921 uur H engel - wedstrijd aan de Wippert. Donderdag 19 Juli: Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" naar het concours te Hoog-Soeren. Donderdag 19 Juli: Uitstapje buurtver eniging „Trekvogels" Larenseweg, naar Den Haag, Scheveningen en omstreken. 23—28 Juli: vacantie Coöp. Handelsver. Holten. Zie annonce. Donderdag 26 Juli: Uitstapje buurtver eniging „De Stationsstraat" naar Groningen en Paterswolde. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds de Vries (Voorb. H. Av.). Collecte voor Instituut Kerk en Wereld. Dijkerhoek: 10 uur Ds Knipscheer. (Voorb. H. Av.) Collecte voor Insti tuut Kerk en Wereld. Geref. Kerk: 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 3 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoog kamp. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik Lambertus Johan Albert, zoon van H. W. Klein Ovink en Z. Bekkernens, N. nr. 39. Ondertrouwd: B. Manenschijn, 41 jr. en A. J. Douma, 26 jr. Getrouwd: G. J. Schutte, 28 jr., Hel- lendoorn en G. Achterkamp, 22 jr.; H. W. Koopman, 25 jr. en G. Boode, 23 jr. Overleden: H. Rietman, 68 jr., echt genoot van F. Aanstoot. Ingekomen personen: E. van Eg- mond, echtgenote van H. Pot, van Den Haag naar A 256; J. J. Wilbers, echt genote van G. H. Aytink, van Wierden naar L nr. 88; H. J. van Eibergen van Utrecht naar A nr. 131. Vertrokken personen: A. Gerritse van L 68a naar Diepenveen; E. J. Brand van N 55a, naar Deventer; H. Paalman van A 118a naar Deventer. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: wollen heren-slipover, wollen jongens-slipover, motorbril. Verloren: herdershond, zwart dek, reu, ijzeren doosje met' inh., zijden shawl, gouden armband met sluiting, motorhandschoen (links). Inlichtingen: Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, telef. 352. „H.M.V." BRACHT NOTARIS TEESSELINK SERENADE. Aan Notaris Teesselink te Markeio, die Dinsdag j.l. zijn 82e verjaardag vierde werd 's avonds door „H.M.V." een serenade gebracht. Met een O A.D.- bus ging het corps naar Markeio, waar uitgestapt werd bij de Larenseweg van waar naar het huis van Notaris Tees selink werd gemarcheerd. De H.M.V.-ers troken op deze korte mars veel belangstelling en ook bij de woning van de jarige was veel belang stelling. Nadat de serenade was ge bracht aan notaris Teessélink en zijn naaste familie, feliciteerde de voorzit ter der supportersvereniging „H.M.V.", de heer J. Wiggers, notaris Teesselink met zijn 82e verjaardag mede namens de supportersvereniging „H.M.V." Het heeft bij verschillende ingezetenen van Markeio misschien enige verwondering gewekt dat „H.M.V." notaris Teesselink een serenade kwam brengen, doch dit vindt zijn reden in het feit dat de nota ris financiële steun heeft verleend bij het aanschaffen van de uniformen voor „H.M.V.". Het plan rees direct om de notaris t.z.t. de uniformen te tonen en men vond diens verjaardag op Dinsdag j.l. een zeer geschikte gelegenheid. Daarbij komt nog dat men een sere nade brengt aan de persoon die bijna 47 jaar ook notaris van Holten is, en die, al is hij geen ingezetene, toch mee leeft met Holten en zijn bevolking. De heer Wiggers dankte tenslotte notaris Teesselink voor zijn steun en sprak de hoop uit dat de jaren, die de notaris nog geschonken zullen worden, voor hem goede jaren mogen zijn. Namens „H.M.V." sprak de voorzit ter, de heer A. Westerik. Hij vertolkte ook de grote dank van het corps en feliciteerde notaris Teesselink met zijn verjaardag. Notaris Teesselink dankte tenslotte met enkele woorden en zeide o.m, deze serenade op hoge prijs te hebben ge steld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1