HMN» naar Vaandelafdeling Veilig Verkeer: No. 27. Jaargang 3. ZATERDAG 7 JULI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5Jt8S - 2SJf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere rn.m. meer 0.06 Hengelo (G.) bracht de victorie. H.M.V. heeft Zaterdag, onder leiding van haar bekwame directeur, de heer J. F. Heleenders, op het Nat. Federatief Mu ziekconcours, ter gelegenheid van het 90- jarig bestaan van de muziekvereniging „Concordia" te Hengelo (G.), een fraai succes geboekt door een le prijs te win nen met 107 punten. Deze uitslag heeft haar op de hoogste sport van de muzikale ladder gebracht, n.l. in de Vaandelafde ling. De vele moeiten en opofferingen, die dirigent en korps zich de laatste jaren met intense studie hebben getroost, vin den in dit resultaat een waardige bekro ning. Vier jaar achtereen hebben zij op merkelijke prestaties geleverd en kunnen zij er nu op bogen, dat H.M.V. het enige fanfarekorps in Twente is, dat deze afde ling heeft bereikt. Begrijpelijker wijze heerste er Zater dagmorgen onder de muzikanten, na de talrijke repetities van de laatste weken een grote spanning over hun debuut op het concours. Minder dan 100 punten zou het resultaat van het vorige jaar in Eist weer ongedaan maken. Deze spanning was ook voelbaar onder de talrijke supporters, die zich, na een korte reis per autobussen van de O.A.D., rondom de muziektent hadden geschaard, waarop hun favorieten als het tweede korps van deze dag, te omstreeks half drie plaats namen. Het verplichte nummer, de Cortège Heroique van A. Mahys, klonk onberis pelijk over het eilandje, dat als concours terrein was ingericht en gaf de Holtena ren moed om ook de uitvoering van het tweede keuze-nummer met vertrouwen tegemoet te zien. Ook deze ouverture „Die Schone Galaté" van Fr. von Suppé, klonk, zoals zovelen haar de laatste we ken reeds gehoord hadden en men was derhalve niet pessimistisch gestemd. Met intense aandacht werd ook geluis terd naar de uitvoering van beide num mers, toen zij even later door „Juliana" uit Brummen vertolkt werden. Een an dere opvatting van de Cortège gaf aan haar uitvoering ook een ander aspect, zodat men een ogenblik in spanning ver keerde of de opvatting en het tempo van de heer Heleenders de juiste zouden zijn. H.M.V. kwam met 107 en Juliana met 109 punten uit de bus en het gejuich was de eerste ogenblikken niet van de lucht, toen de secretaris van de jury deze uitslag bekend maakte. De vaandelafde ling was bereikt en daarmede de moeite van de laatste maanden beloond. Het verschil in punten zou veroorzaakt zijn door verschil in zuiverheid. Wij heb ben dit niet kunnen controleren. Wel is ons de beoordeling van de jury bekend, wier cijfers wij hierbij afdrukken: le nummer 2e nummer Zuiverheid 8 8 8 8 8 8 Klankgehalte 9 9 9 9 9 9 Dynamiek 9 9 9 9 9 9 Techniek 10 9 10 9 10 9 Samenspel 9 8 9 8 9 8 Opvatting en tempo 10 9 10 9 10 9 Totaal 162 3 54 159 3 53 Door de secretaris van de jury werd bekend gemaakt, dat met het le nummer 55 en met het keuze-nummer 52 punten behaald waren. Hier was dus een kleine vergissing in het spel. De juiste stand van zaken zal uit het binnenkort te verwach ten technisch verslag wel blijken. Binnen enkele minuten was het geen geheim meer wie een eerste prijs ver worven had, want in een ogenblik had iedere muzikant en supporter zich ge tooid met een grote kaart „le prijs ere- afd. fanfare". Er werden allerwege han den gedrukt om het behaalde succes te bezegelen. Nadat men nog een tweetal deelne mende korpsen had beluisterd waaronder „Soli Deo Gloria" uit Enschede, dat met 112 punten van de tent kwam, toog men met een pittige mars van het concours terrein naar het café, waar de Holtenaren waren ondergebracht. Na een kort verblijf in Hengelo werd de terugtocht aanvaard waarbij de sym pathieke gedachte werd geopperd om de verpleegden in het P. W. Janssen-zieken- huis te Almen, in welk sanatorium onze plaatsgenoten Mej. A. v. d. Meulen en de heer Kromdijk worden verpleegd, een aubade te brengen. Dat was voor de ver pleegden en de zusters wel een bijzonder treffend moment, zodat velen uit bed kwamen en H.M.V. voor deze geste met een spontaan applaus beloonden. En toen naar huis, want ieder was be nieuwd hoe de ontvangst zou zijn. Op de Larenseweg bij Baltus was de weg ver sperd want daar stonden behalve vele nieuwsgierigen „Wilhelmina" uit Rijssen en de Markelose Fanfare opgesteld om het gepromoveerde korps een hartelijke ontvangst te bereiden. Ook een deputatie uit Wierden was hier aanwezig. Er volgde een muzikale rondgang die door vele honderden werd gadegeslagen, terwijl de jeugd zich bij de optocht aan sloot. „Hulde" prijkte in verlichte letters in de nok van de muziektent, die door de mannen van het G.E.B. van een feestver lichting was voorzien. Hier was allereerst het woord aan de heer J. Wiggers, de voorzitter van de supportersvereniging, die zich steeds sterk beijvert voor het wel en wee van ons korps. Na de marsparade heette de heer Wig gers het gemeentebestuur welkom, de zusterverenigingen, de heer en mevr. He leenders en allen, die zich voor de mu ziektent hadden opgesteld. Spr. herinnerde aan de successen van de afgelopen jaren, die de grondslag hebben gevormd voor deze promotie en bracht dank aan de heer Heleenders, die hierin wel een zeer belangrijk aandeel heeft gehad. Zijn doel is geweest niet te rusten voordat H.M.V. in de vaandelaf deling was opgenomen. Dit doel is thans bereikt, maar men zal nu zeker niet op z'n lauweren gaan rusten. Er is nog een hoger doel te bereiken, n.l. het federatie vaandel, doch daarvoor is studie nodig. Spr. hoopte dat Gods zegen moge rusten op het werk van de vereniging. De loco-burgemeester, wethouder B. J. Veneklaas Slots, was de eerste in een rij van sprekers, die H.M.V. en haar dirigent hulde brachten voor de geleverde presta tie. Het is een onvergetelijk moment, aldus de heer Veneklaas Slots, waar we allen trots op moeten zijn. H.M.V. ver tegenwoordigt de gehele gemeente en haar onderlinge samenwerking moet een voorbeeld zijn voor allen in de gemeente. Spr. bood onder het uitspreken van de beste wensen een enyeloppe met inhoud aan. De heer Wiggers vertelde hierna van de aubade te Almen en. stelde voor om deze zomer een concert te geven voor de patiënten van dit sanatorium, mits de 0.A.D. de bussen beschikbaar zou stellen. Hij had goede hoop, dat hieraan uitvoe ring zal kunnen worden gegeven. Verder spraken nog de heer J. Aitink, oud H.M.V.-er, namens de Wierdense Harmonie, de heer A. J. Goldstein na mens de V;V.V., vertegenwoordigers van de vereniging „Wilhelmina" te Rijssen, de heer H. J. Bouwhuis namens de Holtense winkeliersvereniging, de heer J. Kroon namens de Chr. Oranjevereniging, de heer M. Bouwhuis namens de Holtense Oranjevereniging, de heer Joh. van Geenhuizen namens H.G.K., de heer W. Tulier namens de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" eii allen lie ten hun gelukwensen vergezeld gaan van bloemen of een enveloppe met inhoud. Hartelijke bijval oogstten de dames Westerik en Brands toen zij namens de werkende leden een sprei aanboden voor de volgende verloting. Hierna bood de heer Beijers namens onze krant een kleine bijdrage aan en bracht de heer P. v. d. Meulen dank voor het sympathieke gebaar om de patiënten van Almen een aubade te brengen. De heer Heleenders kwam ten slotte nog even voor de microfoon om te zeg gen, dat de volbrachte taak niet zo een voudig was en er op te wijzen, dat de heren J. Verveda en H. H. J. Stokkers het stuk gedragen hadden door hun su blieme spel. Nadat de heer Wiggers woorden van dank gebracht had namens de supporters sloot de voorzitter van H.M.V. de heer A. Westerik de lange rij door te getuigen dat dankbaarheid en vreugde op dit mo ment om de voorrang strijden. Spr. be dankte voor de cadeaux en woorden van sympathie die aan het adres van H.M.V. geuit zijn en bracht deze dank over op de heer Heleenders, die hij een enveloppe met inhoud aanbood in de hoop, dat hij en zijn echtgenote, die ook telkens in de huldiging betrokken werd, hiervoor een cadeau zouden willen kopen. De bijeenkomst werd met muziek be sloten en daarna verenigden directeur en leden zich nog in het café van de heer Kalfsterman om onder een borreltje of andere verversing nog even na te pra ten over deze succesvolle dag. CONCERT „H.M.V.". Holtens Muziek Vereniging „H.M.V." hoopt op Zaterdagavond 14 Juli een con cert te geven in de muziektent achter het gemeentehuis. Het programma, dat zal worden uit gevoerd, bevat de volgende nummers: 1. Engelandvaarders, mars W. Schild 2. Die Schone Galathea, ouverture Fr. v. Schuppé 3. Carmen Sylva, wals Ivanovici 4. Partita Piccola Gerhard Boedijn 5. Abendgesang E. Ruh 6. Cortège Heroique Alfred Mahy 7. Finale. De nummers 2 en 6 waren resp. het vrije en verplichte nummer op het mu ziekconcours te Hengelo (G.). DE BOSBESSEN ZIJN RIJP. De bosbessen zijn rijp en de pluk is begonnen. In de Diepe Hel en de Schou- wenburgse bossen waar uitgestrekte ter reinen met de struiken van de bosbes be groeid zijn, was vooral de jeugd de laat ste dagen druk in de weer. Voor zover we konden constateren dragen de strui ken dit jaar niet overvloedig en is geen rijke oogst* te verwachten. Niettemin is het de moeite wel waard er wat te pluk ken, omdat ze tot jam of stroop of op andere wijze verwerkt, medicinale waar de hebben. VERGADERING BUURTVERENIGING In 't café Vruggink vergaderden Dins dagavond de leden van de buurtvereni ging „De Stationsstraat" onder voorzit terschap van de heer P. G. Dijkstra. Na een kórt woord van welkom door de voorzitter kwam als enigste punt der agenda in behandeling het maken van het jaarlijks uitstapje. Nadat verschillende mogelijkheden on der ogen waren gezien besloot men ten slotte om dit jaar eens naar het Noor den van het land te gaan en een bezoek te brengen aan de stad Groningen en Paterswolde met het prachtige meer. Op de heen- of terugreis zou men nog een bezoek kunnen brengen aan het fraaie Noorder Dieren- en Wildpark te Emmen. Als datum van het uitstapje werd ge kozen Donderdag 26 Juli. SCHOOLREISJE CHR. SCHOOL. De klassen 4, 5, 6, 7 en 8 van de Chr. school maakten Donderdag in een twee tal comfortabele autobussen van de O.A.D. hun jaarlijkse schoolreisje. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het openluchtmuseum te Arnhem en de Visvijvers in het fraaie park Sons- beek. Daarna reed men per bus naar de Wes- terbouwing, waar een prachtige boot ge reed lag om het gezelschap over de Rijn terug te brengen naar Arnhem. Van deze boottocht over de Rijn werd zeer genoten en het was jammer, dat het tochtje niet een uur langer duurde, maar dat ging nu eenmaal niet, want de ker sen wachten in een rijke bongerd in de onmiddellijke omgeving van Eist, het plaatsje in de Betuwe, dat in de jongste wereldoorlog voor een zeer groot deel werd verwoest en waar de sporen van de oorlog nog op vele plaatsen zijn te zien. Voor een zeer schappelijk prijsje kre gen de jongelui hier een grote zak met heerlijke kersen en het was compleet feest, toen men van de eigenaar per missie kreeg om de kersen, die onder de bomen lagen, op te zoeken. Doch ook aan deze vreugde kwam een einde, want er stond nog een bezoek aan Elten op het programma. In deze voor pl.m. een jaar geleden „geannexeerde" plaats genoot men van het prachtige uit zicht op de Rijn en de Duitse stad Em merich. Vanuit Elten werd de thuisreis aan vaard via de aan natuurschoon zo rijke Gelderse Achterhoek. Wel vermoeid doch hoogst voldaan kwamen de jongelui om pl.m. half tien weer in de Stationsstraat aan. GROTE ANIMO VOOR DE TOCHT DER OUDEN VAN DAGEN. Ruim 150 ouden van dagen zullen Maandagmiddag deelnemen aan de jaar lijkse tocht, die uitgebreid wordt met een boottocht vanuit Harderwijk. Het organiserend comité verzoekt zo wel de ouden van dagen als de autobe zitters om precies om kwart over één in de Stationsstraat aanwezig te zijn. Bij de terugkeer des avonds om plm. 9 uur zal- de stoet opgewacht worden door het ge-uniformeerde H.M.V., dat speciaal voor dit doel de pakjes zal aantrekken en de karavaan met muziek naar Amici- tia zal begeleiden. Hopen we nu maar dat de weersomstandigheden gunstig zul len zijn. SCHOOL EN VOLKSFEEST DIJKERHOEK. De jaarlijkse feesten te Dijkerhoek zijn bepaald op 13 en 14 September a.s. De indeling is als voorgaande jaren. Op 11 Juli a.s. maken de leden van de Schoolkring Dijkerhoek een uitstapje, zo als onlangs reeds is aangekondigd. HENGELWEDSTRIJDEN OM WISSELBEKER. De Holtense Hengelaars gaan op 8 en 9 Juli met elkaar een strijd op de dobber aan om de wisselbeker, welke de H.H.V. „De Rietvoorn" het vorige jaar heeft uit geloofd voor de hengelaar, die de meeste vis weet te verschalken. Tot nu toe is er in de Schipbeek wei nig gevangen, maar de kansen kunnen soms plotseling keren. De eerste wedstrijd in het Twente-Rijnkanaal moest onlangs worden geannuleerd, omdat er maar drie deelnemers waren. Het bestuur, dat in een advertentie de leden oproept, ver wacht bij de Wippert meer animo. Er zijn ook geldprijzen uitgeloofd. TELEGRAM AAN DR DREES. Het afdelingsbestuur van de Partij van de Arbeid zond Donderdag een telegra fische gelukwens aan zijn grote partij genoot Dr W. Drees, de Ministerpresi dent, in verband met diens 65ste ver jaardag. BADMEESTER MET VACANTIE. De heer H. Tulier, die als badmeester optreedt van de Bad- en Zwemvereni ging „Neptunus" heeft van 9 t.m. 16 Juli a.s. in zijn zaak vacantie. Hij zal dan ook niet aanwezig zijn aan de Schipbeek. Aangezien het bestuur van „Neptunus" nog geen tijdelijke plaatsvervanger heeft, waarschuwe men de kinderen en niet= zwemmers, dat zij niet zonder toezicht mogen baden. HENGST INGESCHREVEN. In het stamboek van de Stamboekver eniging „Het Nederlandse Trekpaard" is ingeschreven de hengst „Carlo van de Willemshoeve" van de heer G. Haarman, E 34, alhier. De Raad herdenkt het 100-jarig bestaan van de Gemeentewet* Met een bloemetje op tafel heeft de gemeenteraad Donderdagavond in een buitengewone zitting, waarin alleen de heer Jansen afwezig was, geluisterd naar de radiotoespraken van de Minister van Binnenlandse Zaken, Z.Exc. Mr J. H.. van Maarseveen en de voorzitter der Ver. van Ned. Gemeenten, Mr P. J. Oud, Burgemeester van Rotterdam, ter her denking van het 100-jarig bestaan van de Gemeentewet. De heren, die anders hun woordje wel weten te doen, zaten nu in stille aan dacht achter de groene tafel te luiste ren naar de inhoudsvolle toespraken van beide genoemde magistraten, die via het radiotoestel van de fa H. J. Bouw huis door de aether tot hen kwamen. Enkele minuten voor half acht opende de loco-burgemeester, wethouder B. J. Veneklaas Slots, wegens het verblijf bui tenslands van de burgemeester Mr W. H. Enklaar, deze buitengewone zitting. De loco-burgemeester zeide in zijn ope ningswoord o.a.: „Het is vandaag voor het gemeentelijk leven een belangrijke dag, nu wij tezamen en tegelijk met alle Nederlandse gemeenteraden het 100-jarig bestaan der gemeentewet mogen herden ken. Het is goed, dat wij hedenavond bijeen zijn in het huis der gemeente, waar de polsslag klopt van het gemeentelijk le ven, om stil te staan bij hetgeen de ge meentewet in de 100 jaren van haar be staan voor de Nederlandse gemeente heeft betekend. In der jaren loop is veel in die ge meentewet gewijzigd, veel is er aan toe gevoegd, doch het karakter en 't hoofd beginsel, waardoor die wet wordt gedra gen, is onaangetast gebleven, omdat zij al die 100 jaren door is gebleken juist te zijn. De geniale schepper van die Gemeente wet heeft in 1851 reeds klaar en helder gezien welke de positie van de gemeente v/as en blijven moest in ons staatsbestel. Dat wij thans na 100 jaren bij deze, wat zijn wezenskenmerken betreft, onge wijzigde gemeentewet met dankbaarheid en erkentelijkheid jegens haar gever mo gen stilstaan, is een stil getuigenis van de grootheid en staatsmanswijsheid van Johan Rudolf Thorbecke. Dat deze 100-jarige gemeentewet ook op het gebied van politie en financiën weder volkomen tot haar recht moge komen, is een wens, die wij haar zeker op deze dag van harte mogen mede geven, omdat hierdoor de gemeentelijke zelfstandigheid, ten behoeve waarvan de gemeentewet mede is gegeven, belangrijk zou worden gediend." Spr. nodigde de raad uit om hierna te luisteren naar de Minister van Bin nenlandse Zaken. Mr van Maarseveen noemde deze her denking een gedenkwaardig ogenblik. De leden van de gemeenteraden, veel meer dan 10.000 in getal, waren nu om de groene tafel verenigd. Er was geen mo gelijkheid tot debat, maar Mr Oud zou, als voorzitter van de vereniging van alle gemeenten, antwoorden. Uitvoerig ging de Minister de beteke nis na van de gemeentewet, die in 1851 de gemeenteraden voor alle gemeenten instelde. Veel is er in de loop der jaren aan bevoegdheid verplaaatst naar het centraal gezag. De financiële zelfstan digheid heeft zich ten ongunste van de gemeente ontwikkeld. De noodwet ge- meente-financiën, in 1948 ingevoerd, heeft daarin nog geen oplossing ge bracht. Bezuiniging op de investeringen der gemeente zijn noodzakelijk. Dit is niet altijd naar het genoegen der ge meentebesturen, maar de gemeenten zien de zaken dikwijls te eenzijdig, terwijl het centraal gezag de situatie in z'n geheel beter kan overzien. Spr. bracht hulde aan de schepper der gemeentewet en sprak de hoop uit, dat de gemeentewet nog lang zal bijdragen tot de bloei en activiteit van het gemeentelijk leven. Mr P. J. Oud beantwoordde uit de raadszaal te Rotterdam de rede van de Minister en wees er op, dat wel niemand in 1851 gedacht zal hebben, dat alle ra den nog eens tegelijkertijd door de Mi nister van Binnenlandse Zaken zouden worden toegesproken en dat er een Ver eniging van Ned. Gemeenten zou zijn, wier voorzitter deze toespraak zou be antwoorden. Spr. wees op het saamho righeidsgevoel, dat nu bijna alle raden der gemeenten in ons land aan de radio samenbrengt. Tot de centrale overheid is het altijd geen botertje tot de boom. De realiteit toont ons, dat de moeilijke financiële omstandigheden de gemeen telijke zelfstandigheid heeft begrensd. Voor 1851 waren de bestuurders gebon den aan de overheid die hen benoemde, dat is in 1851 geëindigd, maar de gebon denheid van de gemeenten is groter ge worden door de inperking hunner be voegdheid. Spr. dankte de minister voor zijn bereidheid de gemeenteraden toe te spreken. AGENDA 27 Juli: Vacantie J. G. P. Müller's Le- vensmiddelenbedrijf. Zaterdag 7 Juli: Inlevering vacantiebon- nen bouwbedrijf, van 1617.30 uur bij T. Koopman, A 145. Zondag 8 Juli: 68 uur v.m. Hengelwed- strijd aan de Wippert (zie annonce). Maandag 9 Juli: Auto- en boottocht ouden van dagen. Aanwezig 12.45 uur n.m. aan de Stationsstraat. Maandag 9 Juli: van 26 uur Grote Ver koping van een prachtige partij Ame rikaanse kleding bij manufacturenhan- del Ab Mulder. Zie annonce. Maandag 9 Juli: Uitstapje personeel Fa. Gebr. Schuppert. 915 Juli: vacantie H. Tuller, Deventer- weg. Dinsdag 10 Juli: Schoolfeest Chr. school in de weide van de heer M. Teeselink. Aanvang 2 uur. Volksspelen 3.30 uur. Zie annonce. Woensdag 11 Juli: Reisje van de school kring Dijkerhoek. Donderdag 12 Juli: 9.30 uur t.o.v. Notaris Teesselink meubilairveiling op de bui tenplaats „De Berg", Holten. Donderdag 12 Juli: Uitstapje buurtver eniging „De Kerkstraat" naar Hilver sum, Loosdrechtse plassen. Vrijdag 13 Juli: Excursie O.L.M. Vertrek 6 uur v.m. Donderdag 19 Juli: 1921 uur Hengel- wedstrijd aan de Wippert. Donderdag 19 Juli: Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" naar 't con cours te Hoog-Soeren. Donderdag 26 Juli: Uitstapje buurtver eniging „De Stationsstraat" naar Gro ningen en Paterswolde. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds Knipscheer. Dijkerhoek: 10 uur Ds de Vries. Geref. Kerk: 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra-collecten voor de hulpbehoeven de kerken in de classis. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Mannus, zoon van J. Aaf- tink en G. Nijkamp, A. nr. 171a. Ondertrouwd: G. J. Loman, 28 jaar en R. Kromdijk, 27 jaar. Getrouwd: H. J. Reterink, 31 jaar ert M. Kölling, 27 jaar. Overleden: Egbert Bannink, 36 jaar, D nr. 36, ongehuwd. Ingekomen personen: II. Rozendom en echtgenote van Rijssen naar A nr. 81. Vertrokken personen: A. J. Paalman, van A nr. 320j naar Deventer; J. Eshuis en gezin van A nr. 8j naar Almelo; W. A. P. F. L. Maagdenberg en gezin van N nr. 53a naar 's-Gravenhage; E. C. Bois- sevain van D nr. 50 naar Amsterdam. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 27 Juni—3 Juli 1951. Gevonden: bankbiljet, kindermutsje (gebreid). Verloren: huissleutel, lederen porte- monnaie (met inh.), vulpen met gouden pen, gouden halskettinkje met hangertje. Inlichtingen Groepsbureau der Rijks politie te Holten, Oranjestraat A 217, telefoon 352. GESLAAGD. Tot onze spijt is in ons vorige nummer het bericht weggevallen, dat onze plaats genoot G. J. Wissink Gzn. in Deventer is geslaagd voor het einddiploma B 5-jarige H.B.S. HOTEL „RIJSSERBERG" ONDER OUDE LEIDING. Men verzoekt ons opname van het vol gende: Met ingang van i Juli j.l. heeft in de leiding van hotel „Rijsserberg" te Rijssen een verandering plaats gehad. De heer W. de Wit, die enige jaren als exploitant fungeerde, ging met ingang van die datum over naar hotel „De Gou den Leeuw" te Almelo. Van de eigenaar, de heer J. J. Hofstee, van het alom bekende hotel-restaurant te Nijverdal, die zijn Overijsselse periode met veel succes op de „Rijsserberg" start te, is bekend dat zowel Rijssen als het schoon gelegen „Rijsserberg" hem steeds- na aan het hart hebben gelegen. Dit mag dan ook wel als reden worden gezien, dat hij zich thans meer dan voor heen het geval kon zijn, met „Rijsser berg" heeft ingelaten. Als gérant van de „Rijsserberg" treedt met ingang van 1 Juli j.l. op de heer E. L. Hoogendijk, die zijn sporen in het vak heeft verdiend en in eerste klas zaken heeft gewerkt. De ontwikkeling van het vreemdelin genverkeer te Rijssen en omstreken en de wijze waarop „Rijsserberg" in den lande bekendheid verwierf, hebben ge lijke tred gehouden. Het zal van weerszijden zonder enige twijfel worden geapprecieerd dat oude banden thans weer nauwer aangehaald worden. VEILIG RIJDEN, VEILIG LOPEN? UW OGEN EN UW OREN OPEN I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1