De Bouwkas der Noord-Nederlandse Gemeenten Vo. 26. Jaargang 3. ZATERDAG 30 JUNI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Teief. K 51,83 - 231, I Adv--P^ls1—15 m.m. contant) f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 ,Wie in het noorden van ons land rgens een eensgezinswoning ziet, welke lennelijk pas gereed is gekomen of ;aaraan nog wordt gebouwd, die staat ien tegen één voor een bouwkas-woning. let is dan de N.V. Bouwkas Noord- lederlandse Gemeenten, die één van aar spaarders in staat heeft gesteld ich een eigen woning, gebouwd naar igen keuze, aan te schaffenaldus ihreef vorig jaar het „Nieuwsblad van iet Noorden". Deze bouwkas der Noord-Ned. gemeen- en, die sinds de bevrijding van ons land ulke prachtige resultaten in de drie ioordelijke provincies te zien gaf, strekt inds kort haar werkzaamheden ook uit ot de provincies Overijssel en Gelder- jnd. Ook de Raad onzer gemeente be- loot enige maanden geleden toe te tre in. Daarmee is het sparen bij de bouwkas oor een eigen woning ook in deze ge- ïeente mogelijk geworden. De bouwkas der gemeenten onder- cheidt zich in verschillende opzichten an de bestaande particuliere bouwkas- en. B.v. wat betreft het bouwspaar- j'steem. De laatste tijd vielen door radio a pers herhaaldelijk stemmen te beluis- iren, die waarschuwden tegen het aan- aan van een contract met een z.g. rente- m bouwkas. Hoewel in navolging van het bui shand verschillende kassen in Ne erland omschakeling naar het rente- errekenende systeem overwegen, is er tot nu toe slechts één kas, die it systeem werkelijk hanteert: de N.V. louwkas Noord-Nederlandse gemeenten, wel van haar oprichting af. Dit renteverrekenende stelsel voor- omt dat de ene bouwspaarder voordeli er uit is dan de andere, het biedt bo- endien de mogelijkheid de wachttijd te jgelen door het aantrekken van gelden an fondsen, banken e.d. (Onder wacht- jjd wordt verstaan de tijd die de deel- emer bij een bouwkas moet zijn aange- loten voordat hij een uitkering kan ont- angen). De bouwkas der gemeenten heeft daar- lee willens en wetèns reclame- en pro- agandakosten laten schieten, maar ierdoor is aan de bouwkas een solide isis gegeven. Het laten varen van aan- ankelijke propaganda-voordelen wordt aardoor dubbel en dwars gecompen- ierd. Wij mogen hier nogmaals in het kort i werkwijze van de bouwkas uiteen- itten Na door de plaatselijke commissie ge- ihikt te zijn bevonden als bouwspaar- ar kan men een bouwkasovereenkomst angaan voor het bouwkapitaal, dat men zijner tijd denkt nodig te hebben voor betaling van de bouwkosten, de rondkosten en de bijkomende kosten an een woning, verminderd met het be- rag, dat men als premie uit 's rijks kas an verwachten. Gesteld nu, dat men een huis denkt te auwen, kostende 11.000.en dat de jkspremie 4000.bedraagt, dan moet ien bij de bouwkas gaan sparen voor it verschil, in dit geval dus ƒ7000. Hiervan moet tenminste worden ge- laard 1471.inbegrepen de onkos- m a 71.terwijl de bouwkas een ning verstrekt van 7000 1400 is 5600.—. Dit laatste is dus samen met het ge aarde geld en de rijkspremie toerei- Jnd voor de stichtingskosten van de oning. De lening van 5600.kan worden gelost in maximaal 30 jaar; de hypo- leek is van de kant van de bouwkas (opzegbaar en de rentevoet blijft ge vende de hele aflossingstijd gelijk. Hoe lur dus ook het geld op de geldmarkt ag worden, men loopt nooit het risico, it men nog eens meer rente zal moeten italen Ieder weet dat geldlenen tegenwoor- g moeilijk is en dat de rentevoet zich een stijgende lijn bevindt. De bouwkas :eft daar natuurlijk ook mee te maken, a rente van 4is op dit ogenblik isschien wel aan te houden. Bij aflos sing van het geleende in 30 jaar moet men dan voor kosten, rente en aflossing betalen per jaar pl.m. 355.of per week pl.m. 6.83. Men mag ook in zoveel korter tijd af lossen als men zelf wil. Maar lost men werkelijk in 30 jaar af, dan komt men op een wekelijkse uitgaaf, die in het alge meen niet zoveel hoger is dan de huur, die men als huurder van eenzelfde wo ning zou moeten betalen. Men betaalt dus ongeveer de huur en krijgt op deze manier binnen afzienbare tijd zijn bezit schuldvrij! Betaalt men in een huurwoning jaar in, jaar uit zijn huur, in de eigen wo ning betaalt men gedurende een afzien bare tijd regelmatig een bedrag voor schuldaflossing. De huurwoning blijft echter altijd huurwoning, men kan hem nooit zijn eigen noemen; de woning van de bouwkas is een eigen woning en men heeft die woning binnen afzienbare tijd geheel onbelast. Natuurlijk moet men er rekening mee houden, dat het woningbezit ook enige kosten meebrengt aan onderhoud, ver zekering en belasting. Dit hoeft echter maar een bescheiden bedrag te'zijn. Met het verstrekken van een hypothe caire lening acht de Bouwkas haar taak nog niet geëindigd. Zij ziet haar taak ruimer en is van mening dat het ver strekken van een lening alleen niet vol doende is om het gestelde doel, een eigen woning, zo spoedig, zo goed, enzo voordelig mogelijk, werkelijk te berei ken. De gemiddelde leek heeft van het bouwen van een woning en speciaal van de na-oorlogse moeilijkheden op dit ge bied geen begrip. Aan een som geld heb ben de deelnemers dan ook niet veel, een woning moeten ze hebben, een wo ning, die voldoet aan de eisen, die nu eenmaal gesteld moeten worden, maar daarbij een woning, die niet te duur voor hen is. Hiervoor is vaak veel passen en meten nodig. Dit gebeurt door een spe ciale technische dienst, die de Bouwkas daartoe in het leven geroepen heeft; de bouwkas beschouwt dit werk als min stens even belangrijk als het verstrek ken van de woning. Nu moeten de spaarders mensen zijn met een vaste wil om in de toekomst een eigen woning te verkrijgen. Natuurlijk vraagt dit van hen offers, zeker in de tegenwoordige tijdsomstandigheden. Vaak zal de spaarder op ander gebied moeten bezuinigen. Het is duidelijk, dat hen, als zij zich laten inschrijven, het huis niet op een presenteerblaadje wordt aan geboden. Maar zij worden voor het krij gen van een eigen huis door de bouw kas op allerlei wijze geholpen, en goed! Zo heeft, de bouwkas voor hen, die vrezen, dat de aflossing over 30 jaar voor hen op een zeker ogenblik eens te zwaar zou worden, de mogelijkheid ge boden onder zeer billijke condities een verzekering te sluiten, waardoor de re gelmatige betalingen veilig worden ge steld. Inwoners van Holten, hier liggen ook voor U de mogelijkheden, waar reeds zo velen in Friesland, Groningen en Drente van hebben geprofiteerd en die nu wo nen in hun eigen huis! Namens de voorlopige plaatselijke commissie, S. SIKKES, secretaris. (De cliché's, opgenomen bij dit artikel, werden ons welwillend afgestaan door de Bouwkas der Noord-Nederlandse Gemeenten). 60-JARIG BESTAAN O.L.M. In verband met het 60-jarig bestaan van de afd. zoekt het O.L.M.-bestuur spe lers en speelsters voor een revue. Aan melding voor 1 Juli bij het bestuur. GESLAAGD. Dezer dagen slaagde onze vroegere plaatsgenoot de heer A. Ulfrnan, thans werkzaam op de gemeente-secretarie te Gorssel, voor het examen Gemeente Ad ministratie I. Woning te Oldeberkoop. m Woning te Zweeloo. BOUWVAKPATROONS OP REIS. Onder voorzitterschap van de heer A. Rietman kwamen Dinsdagavond in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalf- sterman de leden van de Holtense Bouw vakpatroonsbond in vergadering bijeen. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter het sinds de vorige vergade ring overleden oudste lid van de afde ling, de heer Tiekink. Hierna kwam als het enige punt dei- agenda in bespreking het maken van het jaarlijks uitstapje. Besloten werd om op Maandag 23 Juli een reisje te maken naar Arnhem (Burgers Dierenpark, Openluchtmuseum, boottocht op de Rijn) en Nijmegen (Heilige Landstichting, Berg en Dal). GESLAAGD. Te Deventer slaagdon Woensdag voor het einddiploma H.B.S. A onze plaatsge noten E. Beumer en Jac. Kater. Onze ge lukwensen, jongelui. JAARVERGADERING „H.G.K.". De leden van „Holtens Gemengd Koor" (H.G.K.) kwamen Woensdagavond, on der voorzitterschap van de heer J. F. van Geenhuizen Jr., in jaarvergadering bij een in hotel Müller aan de Deventerweg. Na een kort openings- en welkomst woord van de voorzitter, bracht de secre taris, de heer M. Dollekamp, het jaar verslag uit, waaruit o.m. bleek dat het ledental op 1 Juni j.l. 50 bedroeg. In het jaarverslag werd verder gewag gemaakt van het 20-jarig bestaan van het koor in de afgelopen winter en een twee tal geslaagde uitvoeringen die werden ge geven. Door mevr. Otter-Paskamp werd het financieel verslag uitgebracht over het afgelopen boekjaar. De boeken konden worden afgesloten met een klein batig saldo. De commissie voor kascontrole, welke bestond uit de heren J. H. Littink en D. Bieleman, bracht een alleszins gunstig verslag uit, weshalve de penningmeeste- resse dank gebracht werd voor haar be heer. In plaats van de aftredende bestuurs leden, mevr. Meerman-Thalens en de heer M. Dollekamp (secretaris), werden gekozen mevr. Maats-Kevelam en de heer Joh. H. Littink. De voorzitter spreekt waarderende woorden tot de scheidende bestuursleden die hun beste krachten aan het koor heb ben gegeven en spreekt de wens uit dat met de nieuw gekozen leden op prettige en vruchtdragende wijze mag worden samengewerkt. Mocht het zaalconcours te Deventer in het a.s. najaar doorgang vinden, dan zal „H.G.K." hieraan deelnemen mits men met dezelfde nummers kan uitkomen als op het concours te Geldermalsen. - Na afhandeling van enige zaken van ondergeschikt belang volgt hierna slui ting der vergadering. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: gebreid kindervest, kinder- portemonnaie. Verloren: bagagetas met inhoud (grijs zeildoek), -zilveren halskettinkje. Inlichtingen: Groepsbureau der Rijks politie te Holten, Oranjestraat A 217, tel 352. HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE GEMEENTEWET. De Gemeenteraad komt op Donderdag 5 Juli 1951, des avonds 7.15 uur precies ten gemeentehuize bijeen ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Ge meentewet. Na een korte inleiding door de Voor zitter zal de Minister van Binnenlandse Zaken te precies 7.30 uur alle gemeente raden via de radio toespreken. De Voor zitter van de Vereniging van Nederland se gemeenten, Mr P. J. Oud, zal deze rede van uit de vergadering der gemeen te Rotterdam beantwoorden. Om 8 uur precies zal de plechtigheid geëindigd zijn. BEVESTIGING VAN DE OUDER LINGEN-KERKVOOGD IN DE HERVORMDE KERK. In de tweede morgendienst van Zon dag j.l., die werd geleid door de Wel eerwaarde Heer Ds Jac. de Vries, wer den de onlangs gekozen ouderlingen kerkvoogd, de heren H. Beltman, H. J. Bosschers, E. Dikkers, W. Landuwer en S. Sikkes bevestigd. Waar ingevolge de nieuwe Kerkorde de kerkvoogden in de Kerkeraad zijn op genomen als ouderling-kerkvoogd, ge schiedde deze bevestiging met het offi ciële formulier der Kerk. Na het jawoord van de nieuw-benoem- den op de door de Kerk gevraagde be lofte, sprak Ds de Vries hen in enkele woorden toe, hen wijzende op de grote verantwoordelijkheid bij dit ambt, tegen over de gemeente, maar bovenal voor de Heer der Kerk. Van de gemeente vroeg Ds de Vries de steun voor deze nieuwe ambtsdragers, door offervaardig heid en door het gebed. Bij deze gelegenheid werd tevens af scheid genomen van de drie broeders, die door hun leeftijd zich hadden moeten terugtrekken, de heren J. G. P. Müller, J. W. Rietberg en B. W. Stevens. Zij hebben veel critiek moeten verduren, maar zij verdienen de grote dank der ge meente voor het vele werk, dat zij hebben verricht, en dat vaak aan de openbaar heid onttrokken bleef. Hen werd een goede levensavond toegewenst. Een speciaal woord van dank bracht Ds de Vries aan de kerkvoogd H. J. Westerik, die door een bepaling uit de Kerkorde niet langer officiëel als zoda nig werkzaam mag blijven. Spreker uitte de hoop, dat broeder Westerik toch nog, zij het in andere vorm, zijn vele gaven in dienst der kerkvoogdij zou blijven stellen. In een Donderdagavond gehouden sa menkomst van de nieuwe ouderlingen kerkvoogd werd tot voorzitter gekozen de heer Sikkes, terwijl de heer Westerik het secretariaat blijft vervullen. Ingevolge kerkeraadsbesluit zal het college van ouderlingen-kerkvoogd uit zeven personen bestaan. Na de vervul ling van de twee bestaande vacatures in November a.s. stellen laatstgenoemde twee heren hun mandaat wederom ter beschikking. SCHOOLREISJE NAAR NUNSPEET. Maandag 24 Juni gingen 119 kinderen uit de klassen 1, 2 en 3 van de O.L. Dorpsschool met een tiental geleiders een uitstapje maken naar het Zuiderzee strand. Indertijd was dit reisje in ver band met de zeer zorgwekkende toestand van Henkie Schorfhaar voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit was mede mogelijk ge weest door de soepele houding van de O.A.D., die in 't algemeen natuurlijk moeilijk van vastgestelde data kan afwij ken. Om 8.30 uur stapten de kleintjes in en weldra genoten ze in de moöie bussen van de prachtige rit. Bij de Oude Pol te Nunspeet was werkelijk een mooie gele genheid om bijna een kilometer de voor malige Zuiderzee in te waden. Een harde, ongevaarlijke"'bodem. De meeste kinderen durfden er in. Velen zelfs in badpak. Het weer was prachtig. In de namiddag ging het langs Elspeet naar Apeldoorn. Bij de Zuurstokkenbosjes werd eerst nog ge stopt en tot hun verrassing vonden de leerlingen daar zo maar tientallen zuur stokken tussen de struiken. De buit werd eerlijk verdeeld en een kwartiertje later stapten de kinderen al weer uit bij het dierentuintje aan de Zwolseweg in Apel doorn. De speeltuin te Teuge vormde het laatste punt van het programma. Met volle teugen konden de jeugdige reizi gers zich daar enige tijd vermaken en de kersenboer verraste hen met de inmid dels in een boomgaard bestelde mandjes kersen. Om ongeveer zeven uur kwamen de kinderen zingend Holten binnen. Waren ze een paar weken geleden aan vankelijk, en zeer begrijpelijk, teleurge steld geweest doordat het reisje niet AGENDA 2330 Juni: Vacantie Hoeve-Prins. 2530 Juni: Vacantie Fa. Gebr. Dikkers, Holten en Dijkerhoek. Zaterdag 30 Juni: H.M.V.-muziekconcours te Hengelo. Vertrek 12.30 uur. 24 Juli: Vacantie Fa. H. W. ten Velde. 27 Juli: Vacantie J. G. P. Muller's Le vensmiddelen bedrijf. Donderdag 5 Juli: 7.30 uur n.m. inname vacantiebonnen voor Christelijk geor- ganiseerden en ongeorganiseerden bij de penningmeester P. T. v. Doorn, Oranjestraat 199. Zaterdag 7 Juli: Inlevering vacantiebon nen bouwbedrijf, van 1617.30 uur bij T. Koopman, A 145. Maandag 9 Juli: Auto- en boottocht ouden van dagen. Aanwezig 12.45 uur n.m. aan de Stationsstraat. Aangifte t.m. Zaterdag 30 Juni. Donderdag 12 Juli: Excursie O.L.M. doorging, nu Radden ze er, mede door het mooie weer en bevredigender om standigheden, een fijne dag voor terug gekregen. Namens de familie Schorfhaar zijn ze onderweg nog getracteerd. Ook Henkie werd niet vergeten. De post kon hem een hele stapel prentbriefkaarten brengen. CANDID AATSTELLING EERSTE KAMER. Onze plaatsgenoot, Mr G. Vixseboxse, is door de Chr. Historische Unie weder om candidaat gesteld voor lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Maria Hendrika, dochter van H. D. Stukker en M. J. Vukkink, A 189. Ondertrouwd: G. J. Schutte, 28 jaar, Hellendoorn en G. Achterkamp, 22 jaar; H. W. Koopman, 25 jaar en G. Boode, 23 jaar. Ingekomen personen: J. A. J. G. W. Delmaar en gezin van Rheden, naar A nr. 8j; A. E. D. Delmaar en gezin van Rheden naar A nr. 8j; D. Witteveen en gezin van Deventer naar A nr. 320f; J. A. Langkamp van Hoorn naar A nr. 29; G. H. Kers van Hellendoorn naar N nr. 18. Vertrokken personen: J. A. Slotman van A nr. 229 naar Vriezenveen; Soetari Radikum, weduwe van J. A. Lodewijk, en gezin van L nr. 62 naar Hilversum. E.H.B.O. DEFINITIEF OPGERICHT. In een ledenvergadering, welke Woens dagavond in hotel Holterman gehouden werd en goed bezocht was, heeft de af deling van de Vereniging E.H.B.O. haar definitieve vorm gekregen. De voorzitter van het voorlopig be stuur, dé heer W. ten Berge, deed in zijn openingswoord mededeling van het be sprokene in de jongste bestuursvergade ring en stelde voor de afdeling met in gang van 2 Juli a.s. op te richten en een definitief bestuur te kiezen van 7 per sonen. Hij vroeg machtiging om de no dige reglementen van het hoofdbestuur aan te vragen en deelde mede, dat Dokter Nagelhout zich bereid verklaard heeft als docent op te treden van de in de herfst te houden cursus voor eerste hulp. De verhouding E.H.B.O.Rode Kruis werd nader onder de ogen gezien, waar bij de vergadering er zich mee kon ver enigen, dat de opgeleide E.H.B.O.-ers zo mogelijk ook deel uit zullen maken van de plaatselijke transportcolonne van het Rode Kruis. Ook de financiële verhou ding zal nog in nader overleg geregeld worden. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Ten Berge definitief als voorzitter aan gewezen. Bij deze stemming werden als bestuursleden gekozen Mevr. Bron, Mevr. G. MullerLanting, Mevr. Sik kes en de heren H. van Zeben en G. J. Bouwhuis. Laatstgenoemden werden la ter als secretaris en penningmeester aangewezen. De heren H. Tuller en W. v. d. Meulen verkregen evenveel stem men. Aangezien de heer Tuller zich ten behoeve van laatstgenoemde terug trok, werd de heer W. v. d. Meulen het ze vende bestuurslid. De contributie werd vervolgens be paald op 10 ct. per week, waarvoor men het maandblad „De voorpost van de dok ter" ontvangt. Zij zal per kwartaal geïnd worden. De cursus voor eerste hulp bestaat uit twee delen. Een aanvangscursus van 18 lessen van twee uur en een diploma-cur sus van 8 lessen van twee uur. Zij zullen, zo mogelijk en in overleg met de docent aaneensluitend gegeven worden om zo spoedig mogelijk een gediplomeerde groep te krijgen. Voor de oprichters en zij, die zich als nog vóór de herfst opgeven is deze cur sus gratis. Later zal een cursusgeld van pl.m. 7.50 geheven worden. Nieuwe leden worden daarom gaarne zo spoedig mogelijk ingeschreven. Besloten werd zich met de bedrijven en scholen in verbinding te stellen, opdat een of meer leden van het personeel een cursus volgen. Aan het gemeentebestuur zal verzocht worden voor dit doel het gymnastiek lokaal te mogen gebruiken. Met een opwekking om trouw aan het E.H.B.O.-werk deel te nemen, sloot de voorzitter hierna de vergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1