Franse schilderkunst No. 22. Jaargang 3. ZATERDAG 2 JUNI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 2SJf V.- 5.5. ;'.1 L, Het plan tot uitwisseling van Neder landse en Franse kunstschilders, dat dok ter Nagelhout ontwierp en met mede werking van he,t Ministerie van Oonder- wijs, Kunsten en Wetenschappen door de Ned. Reisvereniging en de Touring Club de France tot uitvoering werd gebracht, heeft reeds belangrijke resultaten afge worpen. Tal van Nederlandse schilders hebben buitengewoon mooie en vrucht bare weken doorgebracht in Frankrijk, terwijl Franse kunstenaars naar ons land zijn gekomen om hun indrukken op het doek vast te leggen. Van de werken der Nederlandse schil ders gaat thans een reizende expositie door ons land, die reeds verschillende steden in onze omgeving heeft aange daan en overal veel belangstelling trekt. Wij prijzen ons gelukkig in dit num mer van een Franse schilder een doek bij dit artikel te kunnen afdrukken. Het is „de Molen in de Look", van de oost zijde gezien, in Franse stijl weergegeven door de Parijse peintre artiste Monsieur Jean Navarre, die met zijn echtgenote enkele weken in het hotel van de familie Muller aan de Deventerweg heeft ver toefd en hun, met nog een ander doek, dit fraaie schilderij schonk, voor het prettig verblijf, dat zij daar hebben ge had. De heer Navarre heeft in een open brief aan dokter Nagelhout de gevoelens van hem en zijn vrouw over dit verblijf in Holten weergegeven en wij drukken deze gaarne hieronder af om nog eens weer duidelijk te accentueren de cultu rele waarde, welke van deze uitwisse ling uitgaat. Hopelijk zullen nog vele kunstenaars van beide nationaliteiten van dit plan profiteren, want dan kun nen door de exposities daar ook vele anderen van meegenieten. Open brief aan dokter Nagelhout. Parijs, Mei 1951. Als ik morgen de dag opnieuw de kans kreeg in Holten te kunnen verblijven, zou ik met enthousiasme weer de trein nemen met mijn gehele schildersarsenaal. „Maar waarom?" vraagt U mij. Allereerst om opnieuw door U te wor den ontvangen met die vriendelijkheid en hartelijkheid, die ons, vanaf het mo ment, dat we te Deventer de trein ver lieten, vorige maand, zo hebben bekoord. Wij zouden weer genieten van de fijne attenties en de zorgen, die op zo over vloedige wijze door de heer en mevrouw Müller, van het Hotel Müller, aan ons werden besteed, en die om ons heen een sfeer van welwillende hartelijke sym pathie schiepen. Wij zouden weer tot hen zeggen (ons verontschuldigende dat wij het zo slecht uitspraken)„U verwent ons", voor al het tafelgenot en de vol doening in onze smulpartijen. Op straat in Holten of op de land paden zouden wij weer de groet en de woorden van welkom van Uw medebur gers, van wie wij zo graag het joviale karakter en de zo bijzonder hoffelijke manieren prijzen, te horen krijgen. Met al diegenen, die onze vrienden wa ren, zouden wij de vriendschapsbanden en onze gesprekken weer aanknopen. Holten zou ons een tweede keer wéér veroveren. Dan, in de stille rust van een plek waar ik bijzonder op gesteld ben, voor een groep boerderijen met bruine daken, langs de kant van de weg, een haag van groene bomen, die hun takken naar de hemel uitsteken, in de verte de kerk toren en de huizen aan de rand van het dorp, daar zou ik dan, alleen, beginnen te schilderen geen woorden zouden er meer zijn voor mij, om mij uit te druk ken, maar kleuren en een schilderij. Opnieuw breng ik hulde aan Uw „plan" met grote dankbaarheid en mijn warmste gevoelens van genegenheid. JEAN NAVARRE. LAATSTE CONTACT-AVOND VAN DE BAND NEDERLAND-INDONESIë. Op Vrijdag 15 Juni a.s. zal door de Band Nederland-Indonesië de laatste contact-avond worden gehouden in Ami- citia. Deze avond wordt de oud-militairen uit Indonesië aangeboden door O.C.H. en de Tegehaja's en zal uitsluitend toeganke lijk zijn voor genodigden, d.w.z. de oud militairen voornoemd, de vrouwen, ouders en verloofden dezer militairen en voor hen, die zich speciaal met dit werk hebben beziggehouden of op buitenge wone wijze hun medewerking hebben verleend aan het streven van de Band NederlandIndonesië. De zaalruimte laat niet toe nog meer dere mensen toe te laten. Deze bijeen komst zal de slotavond zijn van het Band-werk. Hierin zal o.m. een voorstel van het bestuur ter sprake komen om het finan cieel beroep, dat de jaren door op de be volking is gedaan, te beëindigen, omdat het uit de collectes op de bruiloften ge vormde fonds voldoende is om de lande lijke taak, het nawerk voor zieke en ge wonde militairen, te volbrengen. Het Bestuur meent dat onder de hui dige omstandigheden niet meer van de bevolking mag worden gevraagd dan strikt noodzakelijk is en is overtuigd, dat mocht later blijken, dat het te optimis tisch is geweest, de oproep, die zal wor den gedaan, alsnog resultaten zal af werpen, Samen met de ingezetenen is men dit werk begonnen, het hoopt ook gezamenlijk dit werk te voleindigen. OPLEIDING VOOR E.H.B.O. Op Donderdag 14 Juni a.s. zal in Ami- citia een lezing met lichtbeelden gehou den worden over de opleiding voor het werk van de E.H.B.O. in samenwerking met de afdeling van het Rode Kruis. SPORTDAG JACHTOPZIENERS. Op de terreinen van het genootschap „Het Overijssels Landschap" bij hotel „De Dieken" op de Holterberg werd Za terdag de jaarlijkse sportdag gehouden van de Overijsselse jachtopzieners, leden van de afd. Overijssel van de Ned. Ver eniging van jachtopzieners. 's Morgens werd, na de opening door de heer G. W. ter Horst te Rijssen, door 65 jachtopzieners de strijd aangebonden op het geweer en de buks. 's Middags waren de kleiduiven- en buksbanen ook opengesteld voor de niet- leden-nimrods. De heer Mr J. A. M. van Oorschot, burgemeester van Hardenberg, reikte na afloop wegens ontstentenis van de voor zitter, als bestuurslid de prijzen uit, waarbij hij o.a. opmerkte, dat door wed strijden op andere plaatsen, het bezoek in de middag niet zo groot was geweest als voorgaande jaren en dat het bestuur stappen zal ondernemen om te voorko men, dat zulks in de toekomst weer zal geschieden. Deze sportdag van de jacht opzieners had z.i. recht op de belang stelling van de jachtheren. De wisselbeker voor het gecomb. jachtschieten ging van de heer M. Nij- land te Zwolle over aan de heer H. Mol- link te Wierden. MELKERS GESLAAGD. Op de te Heeten gehouden melkers examens slaagden de volgende leerlin gen van de melkerscursus, georganiseerd door de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" alhier. Met het predicaat „uitmuntend": J. A. Jansen, Mej. M. A. de Baas, E. J. Keu terman, Mej. J. A. Meilink en Mej. J. Stevens. Met het predicaat „zeer goed": Mej. G. Kloosterboer, Mej. G. W. Bronsvoort, Mej. H. Bekkernens, H. M. Veneklaas, H. J. Abbink en G. H. Schooien. Met het predicaat „goed"E. Aaltink, Mej. M. A. Kloosterboer, Joh. Paalman en H. Bussink. PAARDEN IN HET STAMBOEK. De vorige week Vrijdag had bij hotel Holterman de keuring plaats voor op name in 't paardenstamboek van warm bloed fokmerries. Als keurmeesters fun geerden de heren H. Pool te Vroomshoop, J. H. Klein Wiecherink te Boekelo en G. H. R. Nieuhoff te Hardenberg. Van de volgende eigenaren werden merries in het stamboek opgenomen: H. Deten, Dijkerhoek; G. H. Krieger, Espelo; J. W. Reilink Mzn., Dijkerhoek; H. J. van Schooten-, Loo, Bathmen; H. Bannink, Dorp Bathmen, en J. Lensink, Lettele. De keurmeesters waren zeer voldaan over hulpboekmerrie van de heer Ban nink. GEVAARLIJK PLAVEISEL. De z.g. kinderhoofdjes horen in de be strating van de verkeersader door ons dorp, de Oranjestraat, niet meer thuis. Dat is de conclusie, die men moet trek ken, wanneer men de kleine verkeers ongevallen nader bekijkt, die hier telkens gebeuren. Zij vormen een primitief wegdek, dat vooral bij regenachtig weer en door z'n ronde ligging gevaar oplevert niet alleen voor de automobilisten en motorrijders, maar ook voor de andere weggebruikers, omdat er bij het minste ongeluk in deze straat van alles kan gebeuren. Vrijdag j.l. kwamen 's morgens twee mortorrijders door de gladheid van de weg te slippen en 's avonds reed een bijna gloednieuwe personenauto op een vrachtauto, waardoor de personenauto ernstig beschadigd werd en direct be langrijk aan waarde inboette. Er gebeur den gelukkig geen persoonlijke ongeluk ken, maar dat had ook anders kunnen zijn. Nu is het mogelijk, dat deze ongeval len niet uitsluitend aan het wegdek toe te schrijven waren, maar voor een be langrijk deel speelde de gladheid van dit plaveisel daarbij een rol. Het is daarom te hopen, dat de Rijkswaterstaat hierin spoedig verandering zal kunnen brengen door de „kinderhoofdjes" door ander ma teriaal te vervangen. VERGADERING A.R.-JONGEREN. Onder presidium van haar voorzitter, H. Beltman, vergaderde Vrijdagavond de Arjos. Na het zingen van Gez. 8:3, 4 en 6, werd de vergadering met gebed ge opend. De voorzitter las vervolgens Rom. 13 17 en sprak een kort openings woord. Al de aanwezigen werden hartelijk welkom geheten op de slotvergadering van dit seizoen. We mogen blij en dank baar zijn, aldus de voorzitter, dat de op richting van onze Arjos aanvankelijk een succes is geworden. Toch is er nog geen reden ons zelf op de borst te slaan, menende dat we het al heerlijk ver ge bracht hebben. De Arjos is een studieclub, en we moe ten op steeds hoger peil zien te komen wat bef reft onze vergaderingen. Dat vraagt, dat we allen persoonlijk actief zijn! aldus de voorzitter. Vervolgens leest de waarnemend secre taresse, mej. Gerrie Kolkman Jd., de no tulen. Door de voorzitter wordt dan gelezen art. 4 van het A.R. beginselprogram en art. 36 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Trui Aanstoot bracht toen haar inleiding ten gehore handelend over „Het ambt der Overheid", naar art. 4 van het beginsel program. Hierop volgde een zeer geani meerde bespreking die zich hoofdzakelijk concentreerde op de verhouding tussen Kerk en Overheid en de roeping en taak van een Christelijke Overheid in verband met de Zondagsheiliging. Daarna pauze! Er werd thee geschonken en een koekje gepresenteerd. De vergadering werd heropend met het zingen van „Mijn schild ende betrouwen". Dirk Stam Jzn., gaf nu een politiek maandoverzicht. Ook hierop volgde nog een korte be spreking die om des tijds wille afgebro ken moest worden. Het Perzische oliegeschil nam bij deze bespreking de grootste plaats in. Presen tielijst werd opgemaakt, waaruit bleek dat 42 leden aanwezig waren. Besloten werd om begin Juli nog een zomer- Arjos-vergadering te houden. De voorzitter wekte nog op om ook in de vacantiemaanden de politiek bij te houden en mee te leven, waarbij wel in de eerste plaats het dagblad „Trouw" onze gids moet zijn alsook „Ned. Gedachten". Na gehouden rondvraag wordt gezon gen Psalm 89 7 en gaat mej. Trui Aan stoot voor in dank aan God. Adv.-prijs115 m.m. d contant1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 ER IS GEEN ENKELE UITVLUCHT MOGELIJK. Als er een kind onder een auto is gekomen, leeft er in de omstanders maar één wens: „kon ik maar hel pen!" Doch hulp bieden kan alléén de deskundige, de dokter of iemand die een E.H.B.O.-diploma en erva ring bezit. In ieder mens bestaat die wil om te helpen; maar het heeft geen zin om verbandlessen te nemen wan neer het slachtoffer ligt te ver bloeden. Om dezelfde reden moet het Rode Kruis er voor zorgen, dat het nu paraat is, om straks de burgerbevol king te kunnen beschermen als dat onverhoopt nodig zou blijken. Tot die burgerbevolking behoort ook U, lezer! Het is ook voor U en de Uwen, dat het Rode Kruis pa raat moet zijn. En daarom heeft het Nederlandsche Roode Kruis ook Uw bijdrage nodig! PUZZLE-RIT MET PUZZLES. Donderdagavond organiseerde de Mo tor- en Automobielclub „De Holterberg" de eerste rit van de drie, die in dit sei zoen zullen worden gehouden en waar aan een clubkampioenschap is verbonden. Voor deze eerste rit startten bij Hotel Holterman 46 deelnemers, t.w. 33 mo torrijders en 13 automobilisten. De afstand bedroeg 58 km., te rijden met een gemiddelde van 36 km. per uur. Van de startplaats af liep het parcours naar Markelo, waar de driehoek Ge meentehuisZagerij SchorfhaarGoor- seweg tweemaal gereden moest worden, hetgeen bij velen grote verwarring sticht te. Vervolgens via GoorsewegStokkum door het Markelose broek, waar ook weer veel gepuzzeld moest worden. Via de Hoge brug naar LarenExelse tol Huize Ross, met als laatste een controle achter 't Burgemeestersmonument, wel ke ook nog al moeilijkheden opleverde, naar de finish. Nadat het bestuur de einduitslag aan de hand van de gegevens der controle posten had opgemaakt, werden door de voorzitter, de heer H. J. Bouwhuis, na eerst nog politie en controleurs voor hun medewerking te hebben bedankt, in Ho tel Holterman de prijzen, bestaande uit bekers en medailles uitgereikt. Automobilisten: 1. K. Brummer, Al melo, 14 p.; 2. Niers, Almelo, 14 p.; 3. Ter Waarbeek, Hengelo, 50 p. Motorrijders: 1. G. Eshuis, Almelo, 19 p.; 2. Roekevisch, Ruurlo, 41 p.; 3. A. BrürkeshofRuurlo, 45 p.4. Schorn, Almelo, 71 p.; 5. J. Wansink, Holten, 76 p.; 6. T. de Wit, Hengelvelde, 77.; 7. A. de Wit, Hengelvelde, 82 p. MOTORSUCCESSEN. Onze plaatsgenoten, de heren "Joh. Willems en Joh. Arfman, behaalden met de oriënteringsrit van de Motor club „Diepenveen" Zondag j.l. over een afstand van 75 K.M. in de omge ving gehouden, resp. een le en 2e prijs met 10 en 18 punten. De „motorberg- ruiters" boeken de laatste tijd opmer kelijke successen met de puzzle-ritten. VERGADERING CHR. BOERINNEN BOND. Onder presidium van mevr. Wegstapel- von Lindenberg kwamen de leden van de afd. Holten van de Chr. Boerinnen Plat telands Bond in vergadering bijeen. De presidente liet bij de aanvang zin gen Psalm 74 vers 4, ging daarna voor in gebed en las vervolgens Genesis 3. Na een kort woord van welkom door de presidente, hield mej. H. Stam Gd. een inleiding over het onderwerp: „Voor jaarsinspectie van huis en haard". Met onze moderne interieurs en nieuwe hulp middelen is de schoonmaak heel wat min der ingrijpend dan vroeger, maar toch is het goed om eens per jaar aandacht aan alle onderdelen te besteden en tijd te nemen om kleine reparaties uit te voe ren. Opdat het gezinsleven normaal door gang kan vinden, doet men er goed aan van te voren de gedachten te laten gaan wat men tijdens de schoonmaakperiode wil doen en hoe men zijn werk denkt in te delen. Het gebeurt nog maar al te vaak dat men zich bij de schoonmaak laat beïnvloeden door een buurvrouw of vriendin wat betreft het tijdstip van aanvang der schoonmaak. Dit is in veel gevallen volkomen onjuist. Men gaat be ginnen met de schonmaak op een tijd dat 't gezinsleven er de minste moeilijk heden van ondervindt. Op dit onderwerp, waarin inleidster nog tal van nuttige wenken gaf, volgde een zeer geanimeerde bespreking. Na de pauze, waarin een kopje thee werd geserveerd, werd een improvisatie wedstrijd gehouden. Verder werd nog ge sproken over de Bondsdag te Assen en de excursie door Drente op de tweede dag. Voor deze excursie gaven zich reeds 600 Bondsdagbezoekers op. Per touringcar zal oud en nieuw Drente worden door kruist en o.m. zal een bezoek worden ge bracht aan de oliewinningsgebieden der Ned. Aardolie Mij. (N.A.M.) te Schoone- beek. Na afhandeling van enige zaken van ondergeschikt belang werd deze vergade ring door mej. Stam met dank aan God gesloten. AGENDA. Maandag 4 Juni; Bestuursvergadering Groene Kruis, 8 uur, hotel Holterman. Zaterdag 9 Juni: Algemene Ledenver gadering buurtvereniging „De School- kring Dijkerhoek" in café Het Bonte Paard (H. Kloosterboer). 925 Juni: Tandarts C. van Harten af wezig. 1116 Juni: Vacantie Gebr. Wansink. Maandag 11 Juni: Aanbesteding verbouw Irene, om 7.30 uur (zie annonce). Dinsdag 12 Juni: Raadsvergadering. Donderdag 14 Juni: Lezing met lichtbeel den over E.H.B.O., 8 uur, in Amicitia. Vrijdag 15 Juni: Contact-avond Band Nederland-Indonesië, 7.30 uur in Ami citia. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.30 uur Ds ter Steege van Laren. In beide dien sten collecte voor Inwendige Zending. Dijkerhoek: 10 uur de heer J. Lubbers, van Lochem. Collecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. Tijdens beide diensten is de 3e collecte bestemd voor het Evangelisatiewerk in de classis Deventer. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik, zoon van H. Klein Teeselink en J. F. Vorkink, B. nr. 25. Ondertrouwd: H. Stegink, 20 jaar en E. W. Teeselink, 22 jaar. Getrouwd: A. ter Harmsel, 28 jaar, Rijssen en A. Aaftink, 25 jaar; H. J. Bal- tus, 24 jaar en J. E. Teeselink, 24 jaar; G. Meilink, 29 jaar en D. A. Klijn Velder- man, 26 jaar, Diepenveen; H. Tuitert, 27 jaar en J. Jansen, 27 jaar. Ingekomen personen: J. A. M. Brugge- man van Hellendoorn naar E. nr. 10; M. Brinkman van Raalte naar E. nr. 49; E. Kooiman van Loosdrecht naar B. nr. 55b. Vertrokken personen: D. F. Waldt en gezin van A. nr. 8j naar Amsterdam; J. G. Hegeman, echtgenote van J. G. Maris- sink, van E. nr. 9 naar Raalte; A. Aaftink, echtgenote van A. ter Harmsel, van A. nr. 193 naar Rijssen; J. Sluiter, echtgenote van G. J. Harbers, van D. nr. 7 naar Rijssen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: bruin lederen portemonnaie, zwart lederen kinderportemonnaie. Verloren: gouden herenhorloge met dito ketting, bruin lederen linker heren handschoen, bruin lederen herenporte- monnaie, inh. f 1,(ongeveer), broche (visvorm), beurs met knip, inh. plm. f 100,^-. MUZIEKTENT FUNGEERT ALS BERGPLAATS. Als straks, naar wij hopen, mooie zo merse dagen aanbreken, zullen er in de muziektent achter het gemeentehuis ze ker weer concerten gegeven worden. Mo menteel is noch de muziektent noch de entourage geschikt voor dit doel. De tent fungeert voor de opberging van oud ma teriaal, terwijl in verband met de ver bouw van het gemeentehuis het voor plein voor een deel bezet is met bouw materialen en'puin. PLAATSELIJKE VAKBOND BESTUURDERS VERGADERDEN. In café Maats werd Dinsdagavond een vergadering gehouden van de bestuur ders der vakbonds-afdelingen van het N.V.V. ter plaatse. In deze vergadering was ook aanwezig de ass. bestuurder, de heer J. Witteveen uit Apeldoorn. In zijn openingswoord herdacht de voor zitter, de heer Beijers, 't overlijden van het lid van de bouwvakarbeiders-afdeling de heer H. Lodeweges, die na een ern stige ziekte op betrekkelijk jeugdige leeftijd gestorven is, een vrouw met drie kinderen achterlatend. Aan de echtge note zal de deelneming van de bestuur- dersbond betuigd worden. De heer Witteveen sprak hierna over het houden van de kadervergaderingen in de komende winter en het houden van een arbeidersavondschool, die ook zo no dig met minder dan 20 leerlingen door kan gaan. Verder wees hij op het cultu rele werk van de vakorganisatie. Het N.V.V. laat krachtens zijn beginselpro gram de leden vrij in hun godsdienstige en culturele opvattingen, niettemin is het hem niet onverschillig of door de bonden iets gedaan wordt voor de verheffing van haar leden. Zo worden deze in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de mogelijkheid om het Ned. Volks toneel te doen optreden. Dit heeft o.a. „De Meid" van Herman Heijermans op het programma. Naast dit program zou men voor de leden Willem van Iependaal kunnen laten optreden, die een zeer ge zellige voordrachtavond arrangeert. Besloten werd als de financiën zulks toelaten in het komend seizoen deze pro gramma's te kiezen en ook de arbeiders avondschool te houden. Nadat de heer Witteveen nog verschil lende vragen had beantwoord, dankte de voorzitter hem voor zijn overkomst en werd overgegaan tot de bestuursverkie zing. De voorzitter en de penningmeester, de heer G. Scholten, alsmede de afge vaardigde van de A.N.B.-afdeling, de heer Kromdijk, werden met meerderheid van stemmen herkozen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1