H*M*V* in uniform De ♦♦feesttrein" rolt binnen. Rode Kruis-week 60 jaar Landbouworganisatie* JNfo. 21. Jaargang 3. ZATERDAG 26 MEI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD t, 77777 j< Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. s -■ - r -- t nr\ r 7 n nr- De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal te Holten Telef k 5488-234 Adv-'PnJs 115 m.m. (a contant) 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 De eerste electrische trein rolt op 18 Mei 1951 het station in Holten binnen. Het is de z.g. „feesttrein" met de directie der N.S. en talrijke genodigden, welke door de burgerij met muziek verwelkomd wordt. Het treinverkeer. Door de electrificatie is een intensief treinverkeer tussen Oost en West tot stand gekomen. Tal van snel- en expres- treinen passeren met grote snelheid onze plaats en daartussen door rijdt het ge stroomlijnde electrische treinstel om, het buurtverkeer te onderhouden. De animo voor de trein is bevredigend. Het blijkt, dat de directe verbinding met de grote steden 'wel op prijs wordt gesteld. De peneldienst brengt de reizigers met grote snelheid en op comfortabele wijze naar de plaats van bestemming of voor het overstappen in een sneltrein, naar Deventer. De treinen volgen elkaar snel op. De verbinding met het Oosten is nog niet zo gunsti, maar hierin zal in de toe komst zeker nog verandering te brengen zijn. Het vervoer van de mensen, die in Twente arbeiden geschiedt nog door mid del van stoomtreinen, overigens hebben Op 14 Oct. a.s. zal het 60 jaar geleden zijn, dat de afdeling van de Overijsselse Landbouw Maatschappij alhier werd op gericht. Dit heugelijk feit werd Dinsdag avond besproken in de ledenvergadering, welke onder voorzitterschap van de heer J. H. Sprokkereef in het Stationskoffie huis van de heer Kalfsterman gehouden werd. Dank voor landbouwschool. In zijn openingswoord zeide de voor zitter,- dat er na de vergadering van 7 Fehr. een belangrijk bericht is binnenge komen n.l. de toewijzing van een lagere landbouwschool aan de afdeling. Spr. schetste het grote nut van deze school on bracht dank aan allen die aan haar toewijzing hebben medegewerkt inzon derheid aan de burgemeester en het dage lijks bestuur der gemeente. Spr. geeft een overzicht van de huidige toestand van de landbouw, welke niet al tijd rooskleurig is en wijst op de grote noodzaak van organisatie. Inning contributie en bedankjes. De voorzitter deelt mede, dat het in het voornemen van het bestuur ligt om de contributie twee maal per jaar per post te innen. Het doet hem vreemd aan dat er enkele bedankjes zijn binnengekomen van voortuitstrevende boeren; dat doet niet erg prettig aan. Hij wijst er voorts op, dat omtrent de steun aan de kleine boeren er op aange drongen is deze steun ook te verlenen aan hen met een groter bedrijf. Dit punt is door het hoofdbestuur iets gewijzigd. Naar aanleiding van de bedankjes vraagt de heer F. Bekkernens of deze mensen ook zijn teleurgesteld over de activiteit van de afdeling en of zijook een meer tactischer optreden voorstaan. Afvaardiging zomervergadering. De voorzitter brengt aan de orde de afvaardiging naar de zomervergadering, die door een bestuurslid en een van de leden bezocht zal worden. Over de aan wijzing van het lid wordt gestemd. Be noemd wordt de heer G. J. Rietberg, Welke bedankt, waarna de heer E. Jan sen wordt aangewezen. Voor het bestuur zal de heer M. Boode gaan. 60-jarig bestaan. In espreking komt nu het jubileum op 14 Oct. a.s. Het bestuur heeft reeds een plan, zo deelt de voorzitter mede en heeft geprobeerd met een van de leden een revue samen te stellen. Hij vraagt of men deze dag ook feestelijk wil herdenken. Verschillende leden voelen hier veel voor en vragen of de datum 14 Oct. wel ge schikt is om iets op te voeren. .De voorzitter wijst er op dat de spelers zich dan vroeger moeten prepareren dan gewoonlijk, maar de vergadering is liet unaniem eens, dat behoudens enkele da gen verschil, omdat 14 Oct. een Zondag is, de herdenking omstreeks die tijd moet plaats vinden. Algemeen wordt gevoeld voor twee vrijkaartjes en een receptie. Besloten wordt, dat het bestuur een en ander zal regelen en goed onder ogen zien. de meeste doorgaande treinen electrische locomotieven. De olietreinen uit Schpone- beek kan men ook dagelijks hier zien passeren. Storing. De trein van 731 uur naar Deventer veroorzaakte Vrijdagmorgen een belang rijke verstoring van de treinenloop. Het treinstel kwam hier gewoon binnen maar kon niet meer op eigen kracht vertrek ken, zodat er een stoomlocomotief uit Deventer moest komen om het treintje op te halen. Intussen stond de expres hier te wachten en moesten de reizigers overstappen in de D-trein, die over ver keerd spoor naar Deventer reed. Hier door was ook de treinenloop van die kant verstoord, zodat de oude spoorbus er nog weer aan te pas moest komen om de klanten voor Holten, Rijssen en Wierden op de plaats v.an bestemming te bezorgen. Ook bij de Spoorwegen moet men de kinderziekten bij veranderingen op de baanvakken nog te boven komen. Excursie. Aan de orde komt nu het maken van een excursie. Het Bestuur heeft een tweetal plannen. 1. een bezoek aan een volkomen ge mechaniseerd bedrijf en een ontginnings- bedrijf te Eist en Oosterbeek met beziens waardigheden te Arnhem,. Kosten: plm. f 5,per persoon. 2. bezichtiging Muiderslot, per boot naar Marken en Volendam, bezoek aan een landbouwbedrijf in de Haarlemmer meerpolder en Schiphol. Kosten: plm. f 7.50 per persoon. Beide voorstellen worden uitvoerig onder de loupe genomen. Het plan Am sterdam heeft de meeste voorstandei's, zodat hiertoe wordt besloten. De datum Wordt bepaald op Vrijdag 14 Juli a.s. Practische vragen. Nadat de voorzitter er op heeft gewe zen, dat het in verband met de verhoging van de meelprijzen de varkensprijzen omhoog zullen moeten, hetgeen ook voor de naleving van het baconcontract met Engeland een gebiedende eis zal zijn, komt de rondvraag aan de orde. Er worden vragen gesteld omtrent de beperking van het credietwezen, waarbij de voorzitter er op wijst, dat onjuiste investeringen moeten worden tegenge gaan en dat het verlenen van al te ruime middelen aan hen die 'zaken drijven tot vermeerdering van de consumptie leidt. Hierin moet juist versoberd worden, zo dat via de bank en een rem wordt aange legd. Door de heer Koldeweij wordt er nog op gewezen, dat het jammer is, dat er in onze gemeente mensen zijn die voor hun organisatie bedanken, want zal er kracht uitgaan van de landbouworganisaties, dan moet er contributie binnenkomen. Velen getroosten zich grote offers en het is niet juist, dat anderen daarop parasiteren. Tenslotte wordt nog gevraagd hoe de Hardeland-inkuilmethode bevallen is. Het antwoord is nog al uiteenlopend. Bij sommigen ging het bijzonder best, bij anderen minder goed of slecht. Dit is met het gewone kuilen ook wel eens het geval. Nadat de voorzitter de leden nog eens op het hart gedrukt heeft zelf zoveel mogelijk krachtvoer te verbouwen sluit hij de vergadering. WAT HEEFT DE AMERIKAANSE LANDBOUW ONS TE ZEGGEN? Op Maandag 28 Mei a.s. zal de heer Ir J. M. A. Penders, Rijkslandbouwcon- sulent voor Utrecht, in het radio-land- bouwkwartier van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning zijn tweede lezing (de eerste werd uitgezonden op 23 April j.l.) houden over de Amerikaanse landbouw, zoals hij die tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten heeft leren kennen. De uitzending heeft plaats van 19.45 20.00 uur over de zender Hilversum II. RODE KRUIS-AFDELING OPGERICHT. In de op "Woensdagavond in hotel Hol- terman gehouden vergadering van een groot aantal ingezetenen, die belangstel len in het werk van het Rode Kruis, heeft de heer W. Beijers, die de vergade ring leidde, nog eens een kort overzicht gegeven van de voorgeschiedenis van dit initiatief. Het is ontstaan door eep ver zoek van de afdeling Rijssen om donors voor de bloedplasma-actie te werven. Bij de terugkeer uit Rijssen is toen gespro ken over de oprichting van een afdeling. Daarvoor werd op Dinsdag 15 Mei j.l. een vergadering belegd, waarvoor een oproep werd geplaatst in dit blad en nie mand was uitgenodigd. Slechts de donors ontvingen een herinnering. Toen is reeds in principe besloten een afdeling te stich ten, nadat Dr Bense een uitvoerige in leiding had gehouden. De voorlopige con tact-commissie heeft daarna deze verga dering belegd om de plannen vaste vorm te geven en een voorlopig bestuur te kiezen. Alle aanwezigen waren het met deze plannen eens, zodat na een korte gedach- tenwisseling overgegaan werd tot het kie zen van een voorlopig bestuur van 7 per sonen. Na de stemming bleek, dat de vol gende personen waren gekozen, die de functies na afloop der vergadering ver deelden. Het bestuur werd derhalve als volgt samengesteld: H. J. A. Koldeweij, voorzitter, H. Tuller, 2e voorzitter, mevr. E. Bron, secretaresse, G. Weijl, 2e secre taris, W. ten Berge, penningmeester, mej. R. Schlamilch, 2e penningmeesteresse en mej. D. Nijkamp, lid. De heer Beijers, die ook gekozen was, meende wegens zijn vele werkzaamheden te mogen bedanken, nu een bestuur gekozen is van mensen, die over veel tijd beschikken om het werk van het Rode Kruis krachtig aan- te pakken. Op verzoek van de vergadering zal hij nog enige tijd als adviserend lid blijven optreden. Vervolgens werden kwitantieboekjes uitgereikt om leden te winnen. Hiervoor werd het dorp in een aantal wijken ver deeld. Aangezien de minimum contribu tie f 1,bedraagt zal de bijdrage van hen, die minder kunnen geven, als een losse bijdrage worden beschouwd, terwijl men anders als lid zal worden genoteerd. Deze werving zal in de komende week geschieden, aangezien de week van 28 Mei2 Juni de grote landelijke actie week is van het Rode Kruis. Omtrent het E.H.B.O.-werk, dat voor het optreden van het Rode Kruis Korps noodzakelijk is, zullen nog nadere mede delingen worden gedaan. Het is de be doeling in het komende najaar een cur sus te houden in E.II.B.O. Notaris van der Borgh dankte aan het slot van de vergadering de initiatief nemers voor hun arbeid en sprak de hoop uit dat het werk vruchtdagend zal zijn. TENTOONSTELLING VAN PRACHTIGE SOUVENIRS. Het is de moeite waard om een kijkje te nemen op de tentoonstelling van sou venirs, welke de plaatselijke oud-Indone- sië-strijders in samenwerking met de Band Ned.-Indië in Amicitia organiseren. Behalve een schat van herinneringen hebben onze jongens die over zee werden gezonden, om in het schone Insulinde de orde en rust te herstellen, ook tal van prachtige voorwerpen van inheemse ori gine en kunstnijverheid meegebracht. Een groot deel hiervan is dit weekend uitgestald in Amicitia. Van het onaanzienlijke rijstmesje, de anih-anih, waarmede de rijsthalmen wor den gesneden tot prachtige tafeltjes van Balinees houtsnijwerk zijn er te bewon deren. Djocja koperwerk ligt er naast fijn uitgesneden houten dozen en presenteer blaadjes. Een geprepareerde Liguaan een soort krokodil van zeer kleine afmeting, vindt U er bij de Parang, het heilige wa pen van Borneo, dat uitsluitend gedragen wordt door de Loera, het dorpshoofd of de" Tarik, zijn assistent. Van Bandoeng afkomstige sierlijke klompjes en prachtig snijwerk van Tjepara op Midden-Java, liggen op dezelfde tafel als een aantal sierlijk bewerkte krissen, dikwijls heilige krissen, zoals de heer L. Rambonnet van de K.N.I.L. ons vertelde, die namen heb ben, welke de bezitters nooit noemen en waarvan 'n magische kracht zou uitgaan. Naast de vitrine met prachtig gedre ven Djocja-zilver in de vorm van doosjes, kettinkjes, vorkjes en schepjes, waartus sen nog een prachtige armband van Chi nees goud, vindt U achteloos in de hoek het primitieve wapen van de Papoea's van Nieuw-Guinea, de pijl en boog. Pij len, welke dikwijls vergiftigd zijn als de strijdbijl is opgegraven of als er olifan ten mee geveld moeten worden. De pa- poea's zijn zeer bedreven met dit wapen. Op het toneel vindt men prachtige stukken echte, gebaktikde Kaïns, de doek waarmede de Javaanse vrouw zich kleedt, die uit twee verschillende helften bestaat en haar in staat stelt 's morgens en 's avonds anders gekleed te gaan. Deze doeken zijn duur, want het is hand werk. Zij kostten voor de oorlog reeds f 150,en thans wel f 400,a f 500, De Sarong, die door de mannen gedragen wordt evenals de hoofddoek, hangt er bij de slendang, waarin de vrouwen hun baby met zich dragen. Ook van de dikwijls kostbare omslag doeken, bestemd voor zeer bijzondere festiviteiten, zijn er enkele, met goud draad doorweven, aanwezig. Maar ook de imitaties dezer stukken zijn aanwezig. Naast het schieten en erwten-raden is er een verloting, waarmede men prach tige zilveren en andere voorwerpen kan winnen. De opbrengst van dit alles komt ten goede aan de zieke, gewonde en invalide militairen en oud-militairen. Ieder kan door een bezoek een steentje bijdragen. Onze burgemeester had de officiële opening zullen verrichten, maar kon tot z'n spijt door onvoorziene omstandighe den niet tijdig meer aanwezig zijn. CONCERT VAN DE BOERENKAPEL IN HET VERSCHIET? Er is reeds een balletje over opge gooid om voor in de maand Augustus ter ondersteuning van het uniformfonds van H.M.V. de bekende Boerenkapel uit 01- denzaal b.v. een concert te doen geven in het Sportdal. De kosten van zo'n avond zijn echter nog al aan de hoge kant. Met een omlijsting van brandende lampions, welke op de achtergrond van het Sport dal een aardig effect teweeg brengen, zou dit een rnooie avond kunnen worden. Ook H.M.V. zou desnoods zo iets kun nen geven in het kader van de ontspan- nings-avonden, welke onder auspiciën van de V.V.V. door de plaatselijke cul turele verenigingen ten behoeve van de toeristen en de ingezetenen georgani seerd zullen worden. Aangezien hieraan, voor vele verenigingen een lange tijd van voorbereiding verbonden is, hopen wij, dat hieraan tijdig de nodige aandacht ge schonken zal worden, opdat deze avon den ook ten volle kunnen slagen. PRIJZEN VOOR „BATO". De gymnastiekvereniging „Bato" be haalde op 2e Pinksterdag op de Gewes telijke Bondsdag van het K.N.G.V. te Rijssen 3 tweede prijzen in de Heren afdeling, Afd. Dames en meisjes en met de keuze-oefening van de leider. Een aardig succes als men bedenkt, dat grote stedelijke verenigingen haar mededing sters waren. Als het doek in Amici tia terzijde wijkt en de mars „Hoort de muzikan ten" de vele belangstel lenden tegen klinkt, dan zit op het toneel het her nieuwde H.M.V., keurig in uniform gestoken, en is de enigszins geheimzin nige waas doorbroken, waarmede dit prachtig cadeau van de burgerij voor haar muziekcorps, was omhuld. De nu nog slechts sym bolische aanbieding van de uniformen wordt ver richt door de voorzitter der supportersvereniging, de heer J. Wiggers. Deze heet de burge meester en de wethouders welkom alsmede afge vaardigden van de mu ziekverenigingen te Rijs sen en Markelo. Spr. noemt het een historische dag nu 's, morgens de eerste electrische trein werd binnengehaald en deze avond aan ons zeer gewaardeerd muziekcorps deze prachtige uniformen worden aangeboden. Hij heet ook de directeur, de heer Heleenders, welkom, aan wie nog een uniform zal worden aangeboden. Spr. schetst de beteke nis van H.M.V. voor ons dorp en spoort allen aan loten te kopen, welker opbrengst nodig is om het nog ontbrekende bedrag van de kosten der unifor men te dekken. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, wendt zich vervolgens met een woord van gelukwens tot de muzikanten en feliciteert hen met de prachtige unifor men. Ge zijt doorzetters, aldus de burge meester, want klein begonnen zijt ge een goed corps geworden. Na de pauken wor den U nu deze uniformen aangeboden. Daar spreekt moed uit van de zijde dei- gevers en spr. vertrouwt, dat ook het ont brekende bedrag er spoedig zal komen. Spreker wenst de heer Wiggers en de zijnen veel succes met deze actie. Nadat de heer Wiggers nog heeft mee gedeeld, dat het cadeau tot stand kwam mede dank zij de medewerking van de gezamenlijke kleermakers, spreekt de heer Pauwe. van de muziekvereniging „Wilhelmina" woorden van gelukwens. De uniform legt verplichtingen op, aldus spr. maar hij is overtuigd, dat men deze wel zal weten na te komen. Onder een hartelijk applaus deelt hij mede, dat Wil helmina in de herfst een concert zal ge ven in Rijssen, waarvan de opbrengst zal zijn voor het uniform-fonds. De voorzitter van de V.V.V., de heer A. J. Goldstein, spreekt naast zijn felici taties de hoop uit, dat de samenwerking nog versterkt zal worden nu men ook uniform gekleed is. De heer P. Dijkstra biedt namens de IJsclub „De Noordpool" een enveloppe met inhoud aan, terwijl de heer H. J. Wansink namens de Holtense Handels vereniging de wens uitspreekt, dat de uniformen lang gebruikt mogen worden in het belang van het corps en van onze plaats. Er zal dikwijls nog beroep op jullie worden gedaan, evenals hedenmor gen, toen alleen in Holten muziek bij de electrische trein gemaakt werd. Dankwoord namens H.M.V. De voorzitter van H.M.V., de heer A. Westerik, dankt tenslotte voor de aan bieding der uniformen. Het is voor mij een grote eer, aldus spr., om deze prach tige uniformen uit handen van de voor zitter der supportersvereniging te mogen accepteren. Na een vijfjarige voorbeel dige samenwerking aanvaarden wij dit De komende week staat in het teken van het Rode Kruis. Ook in onze plaats zullen leden van de afdeling, welke dezer dar gen werd opgericht, U bezoeken en U verzoeken lid te worden. Het werk van barmhartigheid en naastenliefde vraagt Uw steun. Wijst hen niet af en wordt lid van het Rode Kruis. Minimum contri butie 1,per jaar. AGENDA. Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Mei: Tentoon stelling in Amicitia van Ind. souvenirs verzameld door de oud-strijders. Maandag 28 Mei: Bijeenkomst van de Jonge Kerk, in Irene, aanvang half acht. Ds Knipscheer spreekt, verder voordrachten. Maandag 28 Mei: Oefening brandweer Dorp, 8 uur. Dinsdag 29 Mei: Tocht plattelandsvrou wen naar Den Bosch. Vertrek v.m. 7 uur van de Smidsbeld. Dinsdag 29 Mei: Bestuursvergadering „Neptunus". Donderdag 31 Mei: Schoolreisje o.l: Dorpsschool naar Rotterdam. 11 t.m. 16 Juni: Vacantie Gebr. Wan sink. prachtige cadeau met diepe dankbaarheid en grote vreugde. Spr. noemt in het bij zonder de naam van de heer B. Nekkers, die zich veel moeite getroost heeft om dit voor elkaar te krijgen. Onze muziek zal een sieraad zijn en wij danken daar voor allen die ons deze uniformen pre senteerden. Onder leiding van Henny Fransen bracht het corps nog enige muzieknum mers ten gehore. Na een dankwoord aan de familie Hol- terman voor het afstaan van de zaal, maakte H.M.V. dezelfde avond een rond gang, welke 's Maandags gevolgd werd door een rondgang in het westelijk deel van het dorp. Door vele helpers en help sters werden loten verkocht. De uitslag der verloting laten wij hieronder volgen. De uniformen maken een keurige in druk. Ze zijn van donkerblauwe stof met goudgebiesde uitmonstering en distinc tieven. Op de revers de kleuren van het gemeente-wapen met harp. Daarbij be hoort een platte pet, eveneens met ver gulde harp. De tamboers hebben op de schouder nog een apart gouden uitmonstering. Prijzen verloting. Rose loten: 101 doos bonbons, 102 kruidkoek, 156 drinkbeker, 200 asbak, 203 asbak, 228 portemonnaie, 268 fles wijn, 340 rollade, 438 leverpastei, 801 armband. Gele loten: 44 fles wijn, 185 fles wijn, 143 doos sigaren, 206 fles wijn, 228 doos sigaren, 241 fruitmand, 309 stamper, 420 rollade, 468 leverpastei, 613 koffiezeven, 741 deken, 732 leverpastei, 767 fles wijn, 862 rollade, 864 portefeuille, 874 5 choco- ijs, 897 rollade, 833 fles wijn, 901 arm band, 956 wasblik. Blauwe loten: 22 leverpastei, 68 fles ranja, 865 choco-ijs, 87 gong, 90 sier- klompje, 161 taart, 250 doos sigaren, 329 fles wijn, 386 doos sigaren, 433 porte monnaie, 428 door sigaren, 603 armband, 631 bloempot, 668 tasje, 730 asbak, 903 fles wijn. De prijzen moeten vóór 1 Juni a.s. wor den afgehaald bij de heer A. Nekkers (A.T.O.). Afdeling OX.M. gaat feest vieren. De officiële aanbieding*

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1