m Oe Trooster. De herdenking op de Canadese begraafplaats -Tk'T' Jong Holten vergaderde* - HhHHI Herdenking Bevrijding De Nationale Feestdag fo. 19. Jaargang 3. ZATERDAG 12 MEI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 51(83 - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijndie zal van mij Joh. 15 26. De Heilige Geest, die op Pinkste- en neerdaalt, wordt door Jezus de tooster genoemd. Eigenlijk betekent het Griekse roord: iemand die voor een ander n het krijt treedt. Een trooster hebben we nodig in mart; zoals een kind huilend naar aoeder snelt om troostende woorden, o ook hadden de discipelen, na he- aelvaart alleen achtergebleven, roost nodig. Maar ze ontvangen neer: niet maar troostende woorden, naar de Trooster. Nn denken we bij en trooster aan 'n stille kracht, een 'elgemeend woord, een begrijpende anddruk. Maar deze Trooster is de nmetelijke kracht Gods, God zelf Met Pinksteren wordt ons ge- aagd uit welke geest wij leven. iVij weten dat niet de materie, dat vat voor ogen is, ons lot en leven lepaalt., maar dat we leven, werken m lijden door een geest, die achter Ie dingen drijft en dringt. Wij allen vorden geleid door een bepaalde [eest. Zo spreken we van de geest tijds. We spreken van een be- iaalde geestesgesteldheid, vanwaar lit we de dingen, die zich aan ons 'oordoen, in ons persoonlijk leven en n de maatschappij, beoordelen. Zo kun je ook zeggen: er heerst lier een Christelijke geest. Maar dit alles behoeft in genen Iele iets te maken te hebben met de leest Gods. Het kan heel gemakke- ijk, dat die z.g.n. Christelijke geest ets is, dat wij zelf opbrengen, dat inze Christelijke levensbeschouwing >en bepaalde kijk op het leven en op le politiek en op de kerk is, die uit mszelf voortkomt, uit onze gewoon- e en opvoeding en omgeving en dat ;t zuiver menselijk is. Nu geloof ik, dat dc -Heilige Geest wm iltijd anders is dan onze geest, zoals Jod anders is dan de mens. Beproeft de geesten of ze uit God lijn, zegt de apostel. Hoe moet ik dit beproeven en wel- at'e maatstaf moet ik hanteren? Deze: de Heilige Geest getuigt al- ijd en alleen van Christus, is de god- lelijke Gids naar het Kruis. Wat is er veel beweging en geest, 'ranijig van Christus afleidt, rïkn Met. dezelfde schepen, waarmee men vroeger zendelingen naar Afrika Qfl iracht, nam men negerslaven, op een ipoïiioop gedreven, mee terug. Dat kon i miitoen, dat was de Christelijke tijd- -n lijeest dier dagen: de nazaten van e w[!ham moesten ons dienen, en als ze h^niet willen, dan de zweep er over! Maar het heeft het werk der zen delingen onder de negers geweldig afbreuk gedaan. Het leidde niet naar 'Jhristus heen, het was niet uit de rleiiige Geest. In Voor-Indië zei men tegen de zen- 5 Geselingen: „jullie zeggen Christus en bedoelen katoen", idacl Onze Christelijke geest is vaak de sw§;eest der gezapigheid, de geest van v!Üet bekende en onder ons zijn, de pgjj.geest van de Christelijke mens. yejjt Maar Gods Geest is de Geweldige, leriidie ingrijpt en aangrijpt, die een zon- geaiaarshart omzet tot God en laaiend vlamt door mensenlevens. Gods geest drijft ons uit onze be kende en mooi aangelegde parkeer plaatsen, als Gods Geest ons leidt is iedere dag onbekend land, dat we be treden aan 's Vaders hand. Misschien aktf weten we dan lang niet zo goed hoe slot het precies moet en zijn we geen eigenwijze mensjes, die voorgeven alle dingen door Gods oog te zien. Maar als de Geest ons leidt komen we altijd bij Jezus uit, waar we alles vinden wat nodig is. En diezelfde Geest drijft ook onze geest tot getui gen. Op alle terrein van het leven. Getuigen van Christus, van Zijn lief de, Zijn gerechtigheid, Zijn kracht en toekomst. Ik meen, dat de uitzichtloze we reld van vandaag niet de Christelij ke geest nodig heeft, want ook die is zwaar gedevalueerd'. Maar wèl mensen, geleid door de Trooster, in liefde dienende en in hun leven en wijze van zijn getuigen van Christus. Daartoe roept het feest van Pink steren ons op, om blijde getuigen te zijnr want wij zijn niet alleen, maar Gods Geest blijft ons leiden naar Christus toe! JAC. DE VRIES. le d selij De plechtige herdenking op de Cana dese Begraafplaats op de Holterberg heeft Zaterdag 5 Mei j.l., onze Nationale Feest dag, op allen, die haar bijwoonden een diepe indruk gemaakt. Op de begraaf plaats waren vele genodigden aanwezig. Buiten de begraafplaats was de belang stelling niet zo groot als drie jaar geleden, hetgeen echter voor een belang rijk deel moet worden toegeschreven aan het vroege uur waarop de plechtigheid plaats vond. Er werd in de voormiddag overal gewerkt. De zon goot haar stralen over de do denakker, die een bijzonder verzorgde indruk maakte en zij toverde over het landschap, door het jonge groen op de achtergrond van het donkere loofhout, het nieuwe leven van de lente. Het prach tig panorama over geheel Twenteland, was grootser en wijdser dan ooit. In deze milde stemming waren velen opgekomen om de gesneuvelden te her denken, welke op deze dodenakker rus ten. Ruim 1400 kinderen waren er met hun geleiders om bloemen te leggen op hun graven. De vlaggen der verbonden naties wapperden op de achtergrond. Toen om precies half twaalf de verte genwoordiger van H.M. de Koningin, vice-admiraal N. A. Rost van Tonningen, arriveerde en met de ambassadeur van Canada, Mr. Dupuy, de ere-wacht van het Garde Regiment Jagers inspecteerde, waren namens de regering tegenwoordig de Minister van Oorlog en Marine Ir C. Staf, de Minister van Financiën, Prof. Mr P. Lieftink, de Minister van Justitie, Mr N. Mulderije en de secretarissen-gene raal van Oorlog en Buitenlandse Zaken Schout bij nacht H. C. W. Moorman en Mr N. S. Blom,, alsmede de voorzitters der le en-2e Kamer der Staten-Generaal,.. Prof. Mr R. Kranenburg en Dr L. G. Kor- tenhorst. Vele leden van het Corps Diplo matique, waaronder de gezanten van In dia en Pakistan in hun nationale kledij, warén met hun dames naar Holten geko men, alsmede hoge militairen, t.w. Gene raal Kruis, Generaal Mr W. J. van Dijk, Chef van het Kabinet van de Minister van Oorlog, de bevelhebber in het 2e Mil. Gewest, Gen. Majoor Toet, Kolonel Griethuizen, de commandant van het Garde .Regiment Jagers en nog tal van anderen. - Onder de burgerlijke autoriteiten wa ren o.m. aanwezig de Commissaris der Koningin in de provincie üverijsel Ir J. B. M. ridder de van der Schueren, vele burgemeesters, burgemeester Mr W, H. Enklaar met de voltallige gemeenteraad van Holten met hun dames en nog vele anderen. Onder de tonen van de Kon. Militaire Kapel, welke onder leiding van haar di rigent kapt. Rokus van Yperen, het Ca nadese volkslied speelde, betraden de ho ge gasten met hun adjudanten onder doodse stilte het kerkhof. Militaire com mando's hadden hun aankomst reeds aan gekondigd. Er volgde een religieus ceremonieel door de Rev. A. B. Austen, Brit. Embassy Chaplan te 's-Gravenhage en aalmoeze nier Maj. G. Brugman van de Nat. Reser ve, die in hun korte toespraken herinner den aan de strijd die de gevallenen voor het behoud van de vrijheid en de mense lijkheid in deze wereld gestreden hebben en gebeden uitspraken voor hun ziele- rust. Onder de tonen van koraalmuziek wer den de vlaggen gestreken en weer in top gebracht en werden de prachtige kransen gelegd rond het monument namens H.M. de Koningin, de Canadese Ambassade, de Raad van Ministers en vele anderen, die door padvinders werden aangedragen. Be halve door de vertegenwoordigers van vele landen werden nog kransen gelegd door de Ver. Ned.-Canada, het Ned. Oor logsgraven Comité, de Commissaris der Koningin, het Gemeentebestuur van Hol ten, de Ned. Oorlogsgravenstichting, de Ver. van ex-politieke gevangenen, de Overijsselse burgemeesters, het Deventer Landbouwcorps, het Alg. Ziekenfonds, O.C.H., de V.V.V., de Plaatselijke ver- zets- en oud-strijdersverenigingen enz. Een hoornblazer blies de „Last Post" en een reveille en toen kwam het indruk wekkend moment, dat 1400 kinderen voorover nijgden en hun tuiltje narcis sen op de graven legden. Tevoren klonk het salvo van het vuurpeloton, dat achter het gedenkteken stond opgesteld. De ambassadeur, Mr Dupuy, richtte zich vervolgens met een korte toespraak tot de vertegenwoordiger van Hare Ma jesteit en de genodigden en herinnerde aan de 6e herdenking, die in ons land plaats vond, op een Canadese Militaire begraafplaats, waarvan,, twee keer in Hol ten, om te getuigen van de herinnering en dankbaarheid, niet alleen aan de Ca nadezen, welke in de Ned. bodem rusten, maar aan al hun kameraden in alle legers die vielen voor dezelfde zaak. Mr Dupuy dacht daarbij aan de gevoe lens van de betrekkingen van hen, die een dierbare verloren hebben en op dit moment voor de radio hoorden, dat hun gevallen held niet is vergeten en dat wat hen inspireerde onder ons nog leeft. Spr. gaf uitdrukking aan de diepe erkentelijk heid van de regering en het volk van Canada, voor H.M. de Koningin en de Ned. Regering, dat zij vertegenwoordigers zonden naar deze plechtigheid alsmede voor de aanwezigheid van zijn hoogge achte collega's ambassadeurs en gezan ten. Hij dankte voor de mooie bloemen die hier werden neergelegd. Al is hun hoop op vrede en rechtvaar digheid niet in vervulling gegaan, wij zullen, aldus Mr Dupuy, blijven werken en hopen voor een rechtvaardige en blij vende vrede. Met Gods hulp zullen wij leven naar hun ideaal. De Minister van Oorlog en Marine Ir C. Staf, sprak hierna woorden van herinne ring en zeide, dat het moeilijk was uit drukking te geven aan de emotie bij deze herdenking op de Nationale Feestdag. Wij zijn hier samen gekomen om hen te her denken, die hun leven gaven voor het herstel van onze vrijheid. Wij zijn ver vuld van grote dankbaarheid voor de zo nen van het vriendelijke volk van Cana da, die het uiterste gaven voor ons. Mens voor mens, volk voor volk en re gering voor regering realiseren wij ons de noodzakelijkheid, de handen ineen te slaan, om wantrouwen en haat uit onze harten te bannen en tezamen voorwaarts te schrijden naar een betere wereld. Wij buigen onze hoofden, aldus de minister, in diepe eerbied voor de moed tentoonge spreid door deze en alle geallieerde sol daten. Zij vochten v^or de verdediging van de hoogste waarden van de mens heid. Zij streden op leven en dood en overwonnen de tyrannie en agressie. Wij zijn evenzeer diep erkentelijk voor de bevrijding en het herstel van onze onaf- hankelijkheid en voor de vasthoudend heid waarmede het volk van Canada en de andere geallieerden zonder aarzeling alles gedaan hebben om Nederland te be vrijden. In eerbkd en dankbaarheid bid den wij to.t de Almachtige God, dat deze opofferingen niet tevergeefs geweest zul len zijn. God gaf ons onze vrijheid terug en wij roepen Zijn hulp en leiding in om ze te handhaven. Vrij met de vrije vol keren van de wereld zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het volk van Canada was met ons in de strijd, het is met ons in de samenwerking van de vrije naties en het zal met ons zijn in de toe komst bij de worsteling voor recht en vrijheid, zo besloot de minister. De plechtigheid was hiermede ten ein de. Na eerst de graven bezocht te hebben of nog een ogenblik vertoefd te hebben bij het monument, aan welks voet de vele kransen lagen, verliet .men' onder de tonen van de gewijde muziek van de Kon. Militaire Kapel de begraafplaats. In hotel 't Lösse Hoes recipieerde het gemeentebestuur en hier ontvingen Mr Enklaar en zijn echtgenote de talrijke gasten, welke aan de uitnodiging voor deze receptie gehoor gaven. Ook de meeste diplomaten en hoge regeringsper sonen vertoefden hier een ogenblik. De schoolkinderen uit onze gemeente en de 1000 kinderen uit Almelo, werden na afloop van de plechtigheid getrac- teerd op krentenbollen en chocolade. De laatsten waren 's morgens per extra-trein gearriveerd en vertrokken om 2 uur weer naar huis. De organisatie der plechtigheid, waarin de secretaris van de afdeling Holten van het Ned. Oorlogsgravencomité, de heer J. Kroon, een belangrijk aandeel had, was prachtig verlopen. De Canadese am bassadeur sprak daarover zijn erkente lijkheid uit tegenover de bui'gemeester. Overzichtsfoto van dc plechtigheid op de Canadese begraafplaats. Aan de vooravond van de Nationale Feestdag kwamen de oud-strijders, de oud-illegalen en de oud-Indonesië-strij- ders bijeen ter herdenking van hun ge vallen kameraden. Bij de optocht, welke zich bij de Ned. Herv. Kerk opstelde, sloot zich het dagelijks bestuur der ge meente aan. Bij het monument aan de Molenbelter- weg sprak de burgemeester enkele ver zen uit van het gedicht van Jan Campert „Vergeet hen niet". H.M.V. speelde daar na „Blijf bij mij Heer". De heer G. van de Bos, die weer de leiding had over de oud-militairen, her dacht de gevallenen door hun namen één voor één op te noemen. Daarna werden kransen gelegd namens de oud-strijders en oud-illegalen, het ge meentebestuur en de afd. Holten van het Ned. Oorlogsgravencomité. De korte, maar ontroerende plechtig heid werd besloten met het Wilhelmus. Op de algemene begraafplaats werden door het Oorlogsgravencomité bloemen gelegd op de graven van de Engelse pi loten en de in de bezetting omgekomen plaatsgenoten. Behoudens de plechtigheid op de Cana dese begraafplaats is de herdenking van onze Nationale Feestdag op sobere wijze geschied. O.C.H. had in samenwerking met de Tegehaja's in Amicitia een toneel avond georganiseerd, die mede door een aantal genodigden, onder wie de burge meester en zijn echtgenote en de voorzit ter der Holtense Oranjevereniging, de heer H. J. A. Koldeweij, bezocht was. Aan het begin van de avond sprak de burgemeester een kort herdenkings woord, nadat de heer H. Koopman de aanwezigen had welkom geheten. Mr Enklaar schetste de betekenis van de Nationale Feestdag, welke elk jaar weer 'n historisch moment vormt in onze samenleving, hoewel wij plaatselijk meer ingesteld zijn op 8 April als bevrijdings dag. Wij moeten 5 Mei echter niet ver geten, aldus de burgemeester, omdat wij op die dag onze geestelijke vrijheid heb ben herkregen. Heteerste deel van de avond werd verzorgd door de Tegehaja's, die in boe- renkledij hun boertige liedjes zongen met begeleiding der mandolines en verder aardige kampliedjes ten gehore brachten. Het programma, waarmede zij op de Lage Vuursche veel succes hadden. Zij oogst ten een dankbaar applaus. De heer IT. Koopman declameerde op de hem eigen stijlvolle wijze het gedicht „De verliefde kikvors". Ook hij oogstte veel bijval. Na de pauze bracht O.C.H. het toneel spel in drie bedrijven „En de boer ploegt voort" voor het voetlicht. Het "s tuk werd goed vertolkt en oogstte na elk bedrijf een hartelijk applaus. Het liet de aan wezigen zien hoe de mens moet voort gaan met zijn werk, ook al is zijn leven vervuld van zorg en tegenslag. De heer Koldeweij herinnerde hier aan toen hij in zijn dankwoord aan allen die deze avond deden slagen, er op wees, dat de blijdschap van de bevrijding de laatste jaren wordt overstemd door de zorgen waarin ons volk zich bevindt. Ook wij zullen moeten doorwerken, wil len wij een toekomst met vrijheid en ge rechtigheid tegemoet gaan. In de ledenvergadering van „Jong Hol ten", welke Donderdagavond in het café van de heer M. Kalfsterman werd gehou den en goed bezocht was, werden weer tal van onderwerpen voor het komend seizoen besproken. De bijeenkomst werd wegens een lichte keelaandoening van de heer Veneklaas Slots, geleid door de 2e voorzitter, de heer F. W. W. H. Bekker- nens. Deze heette behalve de adviseurs, in het bijzonder welkom de nieuwe en adspirant-leden. Aan een verzoek van het Gemeente bestuur om het grondwerk te verrichten voor de lagere landbouwschool besloot de vergadering te voldoen. Men wordt t.z.t. voor dit werk opgeroepen. In beginsèl werd besloten in samen werking met de Fok- en Controlevereni ging en C.J.B.T.O. in September a.s. weer een jongveekeuring te houden. Hierna volgde een inleiding van de heer A. Reilink over „Landbouwcoöpe ratie". Na een historische inleiding te hebben gegeven behandelde de inleider de verschillende ondernemingsvormen, waarbij hij tenslotte als de juiste vorm van samenwerking voor de boer de coö peratie in het licht stelde. Een coöperatie bevordert de stoffelijke belangen harer leden. Zij is gebaseerd op de mens en niet op het kapitaal, zoals "b.v. bij een N.V. In een coöperatie staat het stoffelijk welzijn van de leden voorop. Het hoogste gezagsorgaan is dan ook de algemene ledenvergadering. Het bestuur is belast met de leiding, maar verantwoording schuldig aan de leden. Na nog een uit voerig overzicht te hebben gegeven van het doel der coöperatie en haar werkwij ze, wees spr. er op, dat de boeren met grote dankbaarheid terug moeten zien op het werk der stichters van de eerste coöperaties. Zij hadden risico's te dragen, terwijl het tegenwoordige geslacht in een AGENDA. Vrijdag 11 Mei: Vergadering Chr. Be- stuurdersbond, 8 uur in Irene. Zaterdag 12 Mei: om 2 uur opening van de zaak van de heer Joh. Aanstoot (zie annonce en bericht onder „Zaken- nieuws"). Zaterdag 12 Mei: Sluiting datum indie ning bezwaarschriften Waterschap ,',Salland". Dinsdag 15 Mei: Oprichting Rode Kruis en E.H.B.O.-afd. Hotel Holterman 8 u. 1518 Mei: Vacantie Kapper W. Drent (zie annonce). Vrijdag 18 Mei: 's avonds om 8 uur aan bieding uniformen aan „H.M.V." in „Amicitia". Optocht door het dorp. (Zie annonce.) Vrijdag 18 Mei: om half acht vergadering Chr. Boerinnen Bond in een der loka len van de Chr. School. Vrijdag 18 Mei: Officiële heropening Sta tion N.S. Speciale trein 10.33 uur. 1626 Mei: Etalagewedstrijd in verband met electrificatie Ned. Spoorwegen. Zaterdag 19 en Donderdag 24 Mei: Open lucht bioscoop der N.S. op het markt terrein. Vrijdag 25 Mei: laatste dag inlevering uitslag etalage-wedstrijd (zie annonce). 24, 25 en 26 Mei: Tentoonstelling souve nirs oud-Indonesië-strijders, Amicitia. opgemaakt bedje kan stappen en kan profiteren van het werk der voorgangers. Nadat de voorzitter de inleider dank had gebracht, werd het houden van een excursie besproken. Vermoedelijk zal deze begin Juni gehouden worden naar een fokveebedrijf in De Wijk, de N.A.M. te Schoonebeek, V.A.M. te Bijster, de D.O.M.O. te Beilen en verder voor ont spanning naar Groningen en Patei'swolde. Bij het punt stalvoedercontröle werd een schrijven behandeld van de Rijks- landbouwconsulent, die aandringt op het opmaken van een voederbalans vóór het opstallen van het vee. Hiermede bereikt men, dat het beschikbare ruwvoeder zo goed mogelijk wordt verdeeld over de gehele stalperiode, 't beschikbare kracht voer kan worden gegeven aan die die ren, die het voor de productie het meest nodig hebben en het juiste soort kracht voer wordt gegeven. Door wijziging te brengen in het bouwplan kan nog een zeer gunstige invloed worden uitgeoefend op de wintervoerpositie van het volgend jaar. Ondanks het krachtig aandrijigen van de voorzitter gaven zich slechts enkele leden op voor deelname aan deze stal- voedercontróle, hoewel dit voor de be drijven van zeer groot belang is. De ge legenheid voor deelname, die zonder kos ten en veel werk is, wordt alsnog een ogenblik opengesteld. Nadat nog besloten was tussen het hooien en de rogge-oogst een excursie naar de proef boerderij van de O.L.M. te Heino te maken, waarover de leden nog nader bericht ontvangen en enkele vra gen uit de praktijk waren behandeld, sloot de voorzitter de vergadering met dank voor de opkomst. EIND UITSLAG VAN DE BAZAR. Zoals men in de dankbetuiging in dit blad lezen kan heeft de bazar van de Prot. Kleuterschool plm. f 1900 netto op gebracht. Dit is een mooi resultaat, waar mede het kleuterschool-bestuur van harte blij zal zijn. Er zijn nog enkele voorwerpen van de verloting beschikbaar, om welke reden hier de uitslagen der trekkingen worden bekend gemaakt. Gele loten: 164 een boek, 369 schemer lamp, 546 motoraccu, 674 zandloper, 741 vulpotlood en 794 autoped. Rode loten: 17 bank, 260 autorit. Blauwe loten: 451 kindertafeltje en stoeltjes, 770 schilderij, 816 asbak en 877 schilderij. HOOFD LANDBOUWSCHOOL. Voor de betrekking van Hoofd der bin nenkort te openen lagere landbouwschool hebben zich 34 sollicitanten aangemeld. De benoeming is binnenkort te verwach ten. HEKA-WANDELTOCHT. De Wandelsportvereniging „Heka" te Rijssen hield Zaterdagmiddag 5 Mei haar vierde traditionele herdenkingstocht naai de Canadese Begraafplaats. 21 verenigin gen en 71 individuele wandelaars namen aan de tocht deel. Tijdens de grote rust, welke gehouden werd in Amicitia en ho tel Holterman, reikte onze burgemeester aan de hoofdorganisator van deze tocht, namens de Canadese Ambassadeur, Mr Dupuy, een gouden medsillè uit als waar dering voor de jaarlijkse herdenking zij ner gevallen landgenoten. Deze medaille werd als extra prijs beschikbaar gesteld. Het waren keurige groepen, die met een stijlvolle en soepele pas door onze plaats marcheerden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1