lit't plaatselijk parlement No. Jaargang 3. RDAG 5 MEI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" 1 te Holten. Telef. K 5Jf8S - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 Verzekering van de Wethouders. Onderwijzer Q.L. Dorpsschool benoemd. Geen wegsgewijze huisnummering in de buurtschappen. De Gemeenteraad vergaderde Vrijdag avond, onder voorzitterschap van de bur gemeester, Mr W. H. Enklaar. De heer Aaftink was afwezig. Bij de ingekomen stukken bleek, dat de wijziging van de verordening op de heffing van vergunnings- en verlofsrecht en van de vermakelijkheidsbelasting (vermindering hoogste tarieven) de ko ninklijke goedkeuring hebben verkregen. Ook de onteigening van gronden aan de H. J. Wansinkstraat is goedgekeurd. De raadsman Dr Hamming te Rijssen is bezig met een minnelijke schikking. Aan de heer I. Gaakeer werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend wegens benoeming als hoofd te Piershil, onder dankbetuiging voor de goede diensten aan het onderwijs bewezen. Veilig Verkeer. De consul van de Vereniging voor Vei lig Verkeer, de heer C. G. Bal, verzocht een crediet van f 145,voor het afnemen van de verkeers-examens. De Voorzitter lichtte deze aanvrage toe met de mededeling, dat B. en W. deze zaak voornamelijk zien als een particu lier initiatief. Een afdeling van Veilig Verkeer is er echter nog niet, zodat zij voorstellen de kosten deze keer voor re kening van de gemeente te nemen. Op de begroting 1951 is f 25,— uitgetrokken, maar dat is te weinig. Het betreft hier uitgaven voor een kleine verkeersver lichting, rugnummers en een kleine trac- tatie vöor de kinderen. De heer Landeweerd wilde gaarne we ten waar het initiatief van is uitgegaan. De inspecteur van het L.O. dringt er op aan, dat deze examens geregeld ge houden worden, aldus de Voorzitter, en in Den Haag dringt men er bij de heer Bal op aan. De heer Soer acht dit een verlengstuk van het onderwijs. Hij is bang, dat er particulier niet zoveel gebeuren zal. Er zijn al zo veel verenigingen die de aan dacht vragen. Principieel zou de Voorzitter dit met juist achten, particulieren kunnen dit wel aanpakken. Nadat de heer Wegstapel er nog op ge wezen heeft, dat de ouders dit onderwijs ook wel iets waard zal zijn, wordt beslo ten, het bedrag toe te staan met de res trictie, dat men er niet elk jaar op moet rekenen. O ngevallenverzekering wethouders De Voorzitter stelt voor een ongeval lenverzekering af te sluiten voor de wet houders. Aan hun ambt zijn risico's ver bonden (reizen per auto, enz.), die niet gedekt zijn. Het betreft een uitkering bij invaliditeit en bij overlijden. De kosten bedragen f 18,— en de verzekering wordt z.i. voordelig ondergebracht bij de Fa. Kegt Zn. te Amsterdam. De heer Soer vraagt of de plaatselijke assurantiebezorgers wel zijn ingescha keld. Hij is het met de voorzitter niet eens, dat deze verzekering een koopje is. Wat plaatselijk verzorgd kan worden moet men niet elders afsluiten. Het ont breken van een uitkering per dag acht spr. niet juist. Wethouder Veneklaas Slots merkt op, dat de wethouders gezegd hebben deze kwestie te laten rusten. De Voorzitter zegt toe deze zaak nog eens opnieuw te zullen bekijken en de plaatselijke verzekeringsmensen een kans te zullen geven. Benoeming onderwijzer. Aan de orde komt de benoeming van een onderwijzer aan de O.L. Dorpsschool in de plaats van de heer Gaakeer. De voordracht luit: 1 W. Haug te Castricum en 2. L. J. Pel te Baarn. Besloten zitting. Op voorstel van de Voorzitter worden de deuren gesloten en gaat de raad in geheime zitting. Evenals andere zittingen ook nu voor geruime tijd. We betreuren deze besloten zittingen. Het is nimmer de bedoeling geweest van de wetgever, dat van deze in de wet neer gelegde bevoegdheid op ruime schaal ge bruik zou worden gemaakt. Integendeel, indachtig aan de in het verleden in de vroedschappen geheerst hebbende mis standen, heeft hij waarborgen geschapen dat in tal van gevallen in een besloten zitting geen rechtsgeldige besluiten kun nen worden genomen. Wij herdenken dit jaar het honderd jarig bestaan van de Gemeentewet, de geniale schepping van de grote staatsman Thorbecke, die zij het op verschillende punten gewijzigd nog altijd de bfon vormt van ons gemeenterecht. Door de totstandkoming van de Grondwet van 1848, waarin Thorbecke een zeer voor naam aandeel had, en van de gemeente» wet en provinciale, welke door hem zijn ontworpen, zijn waarborgen geschapen voor het behoud en versteviging van ons democratisch staatsbestel. Een van de voornaamste waarborgen is de openbaar heid van de vergaderingen der wetge vende lichamen, waartoe ook de prov. staten en de gemeenteraad behoren. Door besloten vergaderingen worden gemakkelijk de beginselen van dit stelsel aangetast. Het wil ons trouwens voor komen, dat in de meeste gevallen behan deling in openbaarheid geen afbreuk aan de belangender gemeenten zou doen. Voor tere persoonlijke kwesties is heus wel een modus te vinden. Toen de vergadering weer openbaar werd, ging de raad tot stemming over en bleek, dat no. 1 twee en no. 2 acht stem men verworven had, zodat de heer Pel benoemd was. Na enkele minder belangrijke punten als de toekenning van een reisvergoeding' ingevolge art. 13 der L.O.-wet en wijzi ging der instructie van de doodgraver, werd besloten tot verhoging van de aan delen der Overijsselse Wateiieiding Mij. Het slachten. De verordening ingevolge de Hinder wet, die het gem. abattoir aanwijst als enige slachtplaats in de gemeente moet van vreemde smetten (vaststelling tij dens de bezetting) worden bevrijd. De heer Soer merkt op, dat het ver boden is een slachtplaats op te richten. Het slachthuis is al te klein, moeten ze dan in dit te kleine gebouw, als er slagers van elders zouden komen? vraagt de heer Soer. De Voorzitter zegt, dat de verordening dan gewijzigd zal worden, zodat zij niet aan de stichting van een particulier slachthuis in de weg behoeft te staan. De verordening wordt z.h.s. opnieuw vastgesteld. Onteigening. In verband met de goedkeuring van het onteigeningsbesluit van de gronden ten oosten van de H. J. Wansinkstraat, vragen B. en W. machtiging om te pro cederen, als de rechtskundige adviseur Dr Flamming niet door middel van een min nelijke schikking tot overeenstemming kan komen. De weg is, aldus antwoordt de Voorzit ter op een vraag van de heer Jansen, aanbesteed en gegund aan de Fa. Krekel. De zaak wordt z.h.s. goedgekeurd. Nieuwe huisnummering. B. en W. verzoeken machtiging de nieuwe huisnummering straat- en wegs gewijze te doen aanbrengen. Het gebeurt overal straatsgewijze, aldus de Voorzitter. De heer Soer is hier niet tegen voor het dorp, wel voor de buurtschappen. De wegen zijn te onbekend en met het adres- senschrijven is het veel te lastig. De heer Rietberg ziet er ook het voor deel niet van in, terwijl de heer Jansen er op wijst, dat men dan bij alle zaml- wegen straatnaamborden moet aanbren gen. Dit is kostbaar. Met 82 stemmen wordt het voorstel verworpen voor wat de buurtschappen betreft. Bij de rondvraag merkt de heer Soer op, dat er door de slechte toestand van de Burgemeester v. d. Borchstraat onge lukken dreigen te gebeuren. Het wacht op de goedkeuring van de begroting, zegt de Voorzitter. Hij wil des noods de ergste gaten laten herstellen. De heer Landuwer wijst op de verve- loosheid .van de woningen aan de Zand- voortskamp. De Voorzitter wijst op de mindere kwa liteit van het hout. Op verzoek van de heer Derksen zal de sloot aan de Larenseweg nog eens weer schoongemaakt worden. Het is nog lang geen water volgens de heer Derksen. Hierna sluiting. BE HEER ASSINK ONTVING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. Toen de heer J. H. Assink het vorige jaar 40 jaar bij de P.T.T. in dienst was, is dit voor hem en zijn familie heugelijke feit slechts in intieme kring herdacht. De heer Assink stond voor de zware gang naar het ziekenhuis en de vooruit zichten waren niet zo, dat men met uiter lijk vertoon het jubileum wilde herden ken. Het moet voor hem en zijn gezin echter Zaterdag j.l. wel een bijzonder grote voldoening zijn geweest, toen hij van zijn hoogste chef, de directeur-gene raal der P.T. het telegrafisch bericht ont ving, dat H.M. de Koningin hem begiftigd had met de ere-medaille in zilver, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau. Enige uren later reeds werd hem de Koninklijke onderscheiding door de In specteur der P.T.T. te Zwolle, de heer H. Hesseling, op de borst gespeld. Deze wees er in een korte toespraak op, dat het bij de P.T.T. tot de uitzonderingen behoort, dat men reeds op 57-jarige leef tijd wordt onderscheiden en daaruit valt, aldus de heer Hesseling, gemakkelijk af te leiden, dat de decorandus een uitste kende staat van dienst moet hebben en bij zijn superieuren goed staat aange schreven. Op de bovenstaande foto ziet men de heer Assink met zijn onderscheiding. Hij is door de operaties, welke hij onder ging, lichamelijk in gewicht afgenomen, maar Zaterdag door de decoratie plots weer in gewicht toegenomen. Reeds terstond Zaterdag kwamen de burgemeester en tal van bekenden hem met de onderscheiding gelukwensen. Ook de onze voegen wij daar gaarne aan toe. Moge hij haar nog tal van jaren met ere en in goede gezondheid dragen. AUBADE OP KONINGINNEDAG. Het is een goede gedachte geweest om op Koninginnedag onze burgemeester als hoogste vertegenwoordiger van de Kroon in de gemeente een aubade te brengen in verband met de verjaardag van H.M. de Koningin. Daarmede wordt een tra ditie hersteld, die vroeger in Augustus bestond ten tijde van de regering van Koningin Wilhelmina. Zij werd gebracht door de leerlingen van de beide dorpsscholen onder leiding van de heer J. Kroon en de kinderen zongen verschillende liederen uit Vale rius' Gedenkklanken en o.m. Hollands vlag, De blanke top der duinen, enz. De burgemeester, die vergezeld was van de gemeente-secretaris, de heer S. Sikkes, dankte de kinderen voor hun zanghulde en wees op de betekenis van het koninklijk huis voor ons volk en wijdde in het bijzonder woorden van grote erkentelijkheid aan onze Koningin. Vele volken zien naar ons op, dat wij een ko ningin bezitten, die de genegenheid van geheel ons volk bezit. DE DORPSSCHOOL NAAR DE GOCHELAAR. Na de aubade gingen de leerlingen van de o.l. Dorpsschool naar Amicitia, waar de Holtense Oranjevereniging hen een voorstelling van een goochelaar aanbood. De bekende illusionist Ad de Lunès gaf hier een aantal staaltjes van goochel kunst ten beste, waarvan de kinderen met verwondering hebben genoten. Zij werden getracteerd op chocolade enz., zodat de verjaardag van onze Lands vrouwe niet onopgemerkt aan hen voorbij ging. 40 JAAR IN BETREKKING. De heer H. Roelofs, die Dinsdag het feit herdacht, dat hij 40 jaar geleden in dienst van wijlen de heer J. G. P. Muller trad, is Zaterdag begiftigd met de ere medaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De: burgemeester heeft hem de onderscheiding Zaterdag in tegenwoordigheid van zijn familie en van zijn patroon en diens familie uitgereikt. Dinsdag was het een feestdag voor de heer Roelofs. 's Morgens werd hij in de zaak gehuldigd en werden hem door de heer Muller en namens het personeel door de heer Joh. Koopman cadeaux overhandigd. Tijdens de receptie in café Maats kwamen velen hem gelukwensen. Hij mocht veel bloemen en cadeaux in ontvangst nemen. Tijdens het feestelijk samenzijn met de buren kwam H.M.V. hem een sere nade brengen en kwamen de burgemees ter en zijn vrouw hem feliciteren. Het was voor Dieks en zijn vrouw en kind een onvergetelijke dag. DE PLECHTIGE HERDENKING OP DE HOLTERBERG. De plechtige herdenking op de Cana dese begraafplaats op de Holterberg vangt aan Zaterdagmorgen precies om 11.30 uur, bij aankomst van de Admiraal Rost van Tonningen, de vertegenwoor diger van H.M. de Koningin. Namens de Ned. Regering zullen aanwezig zijn de Minister van Oorlog Ir. C. Staf en Prof. Mr P. Lieftink, de Minister van Finan ciën. Het is niet uitgesloten, dat er meer dere ministers de plechtigheid zullen bij wonen. Door tal van plaatselijke corporaties en verenigingen worden na de officiële autoriteiten, kransen gelegd. De schoolkinderen, waarvan er 1000 per extra-trein uit Almelo komen, zullen getracteerd worden op chocolade en krentenbroodjes. Zij, die de plechtigheid willen bijwonen, zullen verstandig doen tijdig bij de be graafplaats aanwezig te zijn. ETALAGEWEDSTRIJD IN DE SPOORWEGWEEK. In de dezer dagen gehouden vergade ring van de Holtense Handelsvereniging in hotel Holterman, welke vergadering- stond onder leiding van de heer H. J. Wansink, hebben dé leden zich accoord verklaard met de organisatie van een etalage-wedstrijd in de spoorwegweek van 1626 Mei a.s. Een aantal winke liers gaf zich op de vergadering reeds op. 'Ten einde ongelijke kansen voor de deelnemers zoveel mogelijk te vermijden, werd besloten, dat slechts voor één raam geëtaleerd zal worden. De attributen hiervoor worden op aanvrage gratis door de N.S. beschikbaar gesteld, zoals in de desbetreffende circulaire aan de leden is ter kenis gebracht. Verzocht werd om zo spoedig mogelijk de aanmelding voor deelname in te sturen. Behalve de te benoemen jury mag ook het publiek zijn oordeel over de etalages uitspreken. Hiervoor wordt nog nader een formulier afgedrukt. In deze vergadering werd nog mede gedeeld, dat het contact inzake contante betaling in werking is getreden en wer den plannen geopperd voor het wederom organiseren van een autotocht voor ouden van dagen. Met de auto-bezitters zal hieromtrent contact opgenomen wor den. Als voorlopig reisdoel werd genoemd Emmen en de oliewinning bij Schoone- beek. Op de Nationale Feestdag zal namens de vereniging een krans op de Canadese begraafplaats worden gelegd. WANDELTOCHT HEKA. De Wandelvereniging ,,HEKA" te Rijs sen houdt Zaterdagmiddag haar tradi tionele wandeltocht langs de Canadese begraafplaats. In tegenstelling met eer der verspreide berichten zullen de deel nemers niet defileren voor de Canadese Ambassadeur Mr Dupuy. In hotel Hol terman zal halt gehouden worden voor de grote rust. INBRAAK OPGEHELDERD. Door de aanhouding van een zekere G., een vrijgezel, door de Rijkspolitie te Diepenveen is er opheldering gekomen inzake de inbraak onlangs gepleegd in hotel „De Dikke Steen". G., die in Deven ter is ingesloten, werd verdacht van tal van inbraken in de gemeenten Diepen veen en Bathmen. Hij hééft een volledige bekentenis afgelegd. EEN OUDERWETSE HEMELVAARTSDAG. Een enorm bezoek van dagjesmensen, zoals we dat de laatste jaren niet meer gewend waren, is Holten op Hemelvaarts dag deelachtig ge-,vorden. Het was een ware invasie van fietsers, die in lange files langs de wegen, door het dorp en- de Holterbeig in trokken. En daar tus sendoor een voortdurende stroom van- automobielen en motorrijwielen. De ste den in onze omgeving moeten zijn leeg gestroomd omdat de jongemensen een dag de natuur in trokken. Vanzelfsprekend is dit voor de zaken mensen, die er hun bedrijf van maken dorstige kelen te laven en hongerige magen te vullen, een prettige dag ge weest, want er was volop werk te doen. Het weinige bezienswaardige, dat Hol ten behalve de natuur bezit, o.a. het natuur-historisch museum van de heer P. Bos, deelde in deze drukte, evenals de Kroepenkamperkermis op het terrein van de heer Beumer. Ook de bazar van de Prot. Kleuterschool heeft er wel wat van mee gehad, al moest men het daar toch wel hoofdzakelijk van de ingezetenen hebben. Het was een drukke dag, die, voorzover wij konden nagaan, zonder ongelukken verlopen is. Ter voorkoming van bosbrand waren extra voorzorgs maatregelen genomen, door surveillance van speciale mensen. VERGADERING A.R. JONGEREN. Onder voorzitterschap van de heer J. Nijkamp werd de maandelijkse vergade ring gehouden van de afd. Holten A.R. J.O.S. (A.R. Jongeren Org.). De heer Nijkamp opende deze bijeen komst met gebed nadat gezongen was Psalm 99 1 en 8, waarna gelezen werd Psalm 33. Mej. Janny v. d. Meulen hield hierna een inleiding over art. 3 van het Begin sel Program „De ordinantiën Gods". Op dit onderwerp volgde een geanimeerde bespreking. Na de pauze, waarin thee werd ge schonken, werd de vergadering her opend met het zingen van het bekende lied „Nader mijn God, tot U", waarna de heer Hs. Landeweerd Hzn. het ge bruikelijke politieke overzicht hield. In leider liet de voornaamste gebeurtenis sen op politiek gebied de revue passe ren. Verschillende vragen werden naar aanleiding van dit overzicht nog gesteld. Ds Hoogkamp sloot deze door 43 le den bezochte vergadering met dankge bed. DE BAZAR VAN DE PROT. KLEUTERSCHOOL. Toen de laatste tonen van onze fan fare wegstierven, want H.M.V. had eerst een rondje gemaakt, nam de burgemees ter, Mr W. H. Enklaar, Woensdagavond in Amicitia het woord om de bazar van de Prot. Kleuterschool te openen. De zaal was toen keurig ingericht met allerlei stands en tentjes, welke, na moeizame arbeid en dank zij de offervaardigheid van de ingezetenen en zakenmensen van elders, met talloze artikelen waren ge vuld. De burgemeester herinnerde er aan hoe de mensen van deze kleuterschool elkaar gevonden hebben. Het gaat goed met deze school al zijn er nog wensen, maar spre ker hoopt, dat het nog eens zover mag komen, dat we hier één grote kleuter school hebben. Zij verlicht de taak voor de onderwij zers der lagere school, al zijn de menin gen hierover nog verdeeld en van de moeders, die een ogenblik van de zorgen der kleuters bevrijd' zijn. Voor de financiële moeilijkheden moet nog een oplossing worden gevonden. Maar waar de organisatoren de tegen stelling in geestelijk opzicht hebben we ten te overbruggen, zal dit met de finan ciën ook zeker het geval worden. Spr. bracht in het bijzonder Ds Knipscheer dank voor de taak, welke hij ten op zichte van deze geestelijke eenwording heeft volbracht. Nogmaals de hoop uitsprekend voor een bredere eenheid verklaarde hij de bazar voor geopend. Ds Knipscheer dankte, als voorzitter van het Kleuterschoolbestuur de burge meester voor de belangstelling, welke hij steeds voor dit onderwijs heeft betoond. Het feit dat deze bazar gehouden moet worden wijst op een noodlijdend bestaan, maar men is deze weg ingeslagen met de zekerheid dat geen vergeefs beroep op de ingezetenen van Holten zou worden ge daan. Een vaste jaarlijkse bijdrage is spr. hartewens. Reeds de eerste avond werd een druk bezoek gebracht aan de bazar en gingen b.v. in de manufacturenstalletjes de arti kelen grif weg. De commissieleden sloof den zich op allerlei wijze uit om het de biet zo groot mogelijk te maken. Zij zul len daarin zeker slagen. AGENDA. Vrijdag 4 Mei: Herdenking gevallenen 2e wereldoorlog 7.30 uur. Zaterdag 5 Mei: Plechtige herdenking op de Canadese begraafplaats, 11.30 uur. Zaterdag 5 Mei: Nat. feestdag. Toneelspel van O.C.H. 's avonds in Amicitia (zie annonce) Woensdag 9 Mei: 26 uur Grote verko ping bij Ab Mulder Am. kleding (zie annonce). Donderdag 10 Mei: Prop, vergadering S.D.J.V. „De Nieuwe Koers", 8 uur in café Ter Horst. Vrijdag 11 Mei: Vergadering Chr. Be- stuurdersbond, 8 uur in Irene. Zaterdag 12 Mei: Sluiting datum indie ning bezwaarschriften Waterschap „Salland".- Vrijdag 18 Mei: om half acht vergadering Chr. Boerinnen Bond in een der loka len van de Chr. School. Vrijdag 18 Mei: Officiële heropening Sta tion N.S. Speciale trein 10.33 uur. 1626 Mei: Etalagewedstrijd in verband met electrificatie Ned. Spoorwegen. 24, 25 en 26 Mei: Tentoonstelling souve nirs oud-Indonesië-strijders, Amicitia. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 8.30 en 10.30 uur Ds de Vries. In beide diensten collecte voor Ereschuld en Dankbaarheid en Stichting '40'45. Bethanië. 10 uur Ds Knipscheer. Col lecte Ereschuld en Dankbaarheid en Stichting '40'45. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de door scheuring getroffen kerken. VOORDRACHT DIJKERHOEK. B. en W. hebben voor de vacature aan de school in Dijkerhoek de volgende voordracht opgemaakt: 1. H. A. Pessink, Colmschate, 'l. W. H. Gerritsen, Haaks bergen, 3. J. W. Bollen, tijdelijk te Espelo. H.M.V. MAAKTE RONDGANG. In tegenstelling met andere plaatsen, waar men van de Koninginnedag nog al wat drukte heeft gemaakt, is de ver jaardag van H.M. de Koningin nog al so bertjes verlopen. Behalve de aubade van de kinderen en uitvoeringen in Amicitia en Irene maakte H.M.V. een muzikale rondgang, met verlichting. Een lampion optocht of iets dergelijks was toch wel te formeren geweest tot verhoging van de luister van de dag. MET DE HAND IN CIRKELZAAG. Begin van deze week kwam de land bouwer J. H. Schooien van de Borkelt bij het zagen van brandhout met een zijner handen in aanraking met de cir kelzaag. De duim en enige vingers kre gen zeer ernstig letsel en de arts, die dokter Geritsma verving, achtte over brenging naar het ziekenhuis te Deven ter noodzakelijk. FEESTVERG ADERING. Op 11 Mei a.s. houdt de Chr. Be- stuurdersbond een feestvergadering in het gebouw Irene voor alle bij het C.N.V. aangesloten werknemers. De avond be gint om 8 uur. OPDAT WIJ NIET VERGETEN. Het Bestuur van de Stichting 1940 1945 verzoekt opname van 't volgende: In een van de vorige nummers van dit blad trof men een advertentie aan met de mededeling, dat 33 Meter quitanties na 5 Mei zouden worden aangeboden. Dit zijn de quitanties voor de perso nen, die hun Ereplicht nakomen en per soonlijk deze dagen de kennisgeving ont vingen van de Stichting 19401945. Het is niet voldoende, dat men in de eerste dagen van Mei de herdenkings plaatsen bezoekt. Men behoort de Ere plicht na te komen en financieel bij te dragen voor de slachtoffers van het ver zet, die voor Uw vrijheid hun leven gaven. Het Bestuur van de Stichting 1940— 1945 te Holten heeft elk jaar voldoende de aandacht gevestigd op het feit, dat financieel geholpen moet worden om de Ereplicht, die op het gehele Nederlandse Volk rust, te vervullen. Eendracht maakt macht en wij wensen dit te doen door contribuanten te win nen. Reeds 400 contribuanten hebben wij in Holten, maar dat is niet genoeg. Wij verzoeken degenen, die nog geen jaar lijkse contribuant van de Stichting zijn, zich zo spoedig mogelijk op te geven. Deze Ereplicht mag niet verwaarloosd worden door laksheid of andere uitvluch ten. Wij moeten vrijwillig onze Ereplicht willen nakomen. Binnenkort zullen wij huis aan huis een invulkaart laten bezorgen, een kaart die U na invulling zo op de post kunt doen en wij zullen U dan boeken als jaar lijkse contribuant. Wilt U op deze aanschrijving niet wachten, maar Uw verzuim, nog geen contribuant te zijn van de Stichting 1940 1945, direct herstellen, zendt dan be richten aan het Secretariaat te Holten (C. G. Bal, secretaris) en het komt te recht. GEDENKT, DIE DEZE WOORDEN LEEST, MIJN MAKKERS IN DEN NOOD.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1