BRANDMELDING 30 April Verjaardag H.M. Koningin Juliana EN ^rotesten tegen uitbreiding van het Waterschap „Salland"* Nieuwe Koffiebon504 Jaarvergadering Algemeen Ziekenfonds No. 17. Jaargang 3. ZATERDAG 28 APRIL 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5J,8S - 23Jf Adv.-'prijs115 m.m. (acontant) f 1.00.Iederem.m.meerf0.06 1EI citia aad De grondeigenaren in hel boven- stroomgebied van de Sallandse Wete ringen hebben Zaterdagmiddag der vorige week te Raalte zij het overi gens op zeer vreedzame wijze ge protesteerd tegen de uitbreiding van het Waterschap „Salland", waarvan de plannen momenteel op de gemeente huizen van de onderscheidene gemeen ten ter inzage liggen en waardoor ruim 24.000 H.A. grond meer onder de jurisdictie van het waterschap zullen worden gebracht dan thans het geval De bezwaren, welke in deze ver gadering naar voren werden gebracht, zijn in het kort in de twee volgende! punten te formuleren: De uitbreiding ;rdal van het waterschap, zoals die is neer- in artikel 1 yan het ontwerp er 17reglement, acht men ongewenst en on doelmatig, omdat het toekomstige wa terschap gebieden omvat, welke zeer tegengestelde belangen hebben bij de ~298waterafvoer. Zij kunnen beter behar- i worden door de oprichting van 3 4 kleinere waterschappen en men kan door het afwijzen van een groot waterschap voortijdige investeringen voorkomen. In de tweede plaats wordt door het vedii^paalde in artikel 2 onder c een nieuw element in de reglementering de waterhuishouding gebracht door de vaststelling van het peil en de waterinlaat. De waterinlaat is, naar de mening van het actie-comité, een pro bleem, dat binnen het gebied van het bestaande waterschap een oplossing moet vinden. Het is, zoals een van de aanwezigen deze vergadering opmerkte, niet zo, dat de boeren in Salland zijn tegen de verbetering van de waterafvoer, welke met eenmalige kosten zijn te bereiken; maar dat zij zijn tegen een groot wa terschap, omdat dit door de jaarlijks terugkerende lasten een tweedie hypo theek legt op hun bedrijven. De vergadering, welke gehoude'n werd in hotel „De Zwaan" in Raalte, was voornamelijk bezocht door verte genwoordigers van de plaatselijke andbouworganisaties en verenigingen iwan plaatselijk belang en van enkele gemeentebesturen. 'Zij stond onder lei- ding van de heer A. F. van Dongen,, :ftij^7oorzitter van het actie-comité en lid de Provinciale Staten van Over ijssel, die na een kort welkomstwoord ten historisch overzicht gaf van het waterschap „Salland". Spr. memo- teerde de roep om verbetering van de die uwe Wetering in 1936 in verband waarmede de Minister van Economi- mhe Zaken in 1938 een commissie be- toemde om de wegen aan te geven om 5. - tot deze verbetering te geraken. De plannen, welke toondertijd zijn ont worpen, hebben geen genade kunnen vinden in de ogen van belanghebben den, hetgeen o.m. is gebleken doordat 254 ingelanden van het Waterschap „Salland" er voor stemden en 5837 er tegen. Spr. herinnerde aan het plan van 1941 tot het graven van een 5e wete ring en oprichting van het waterschap „Schanebroek", waarop in 1946 ge volgd is het plan van Ged. Staten tot oprichting van het waterschap „De Sallandse Weteringen" met het be kende afwijzende antwoord uit Sal land. De waterlasten zijn momenteel in „Salland" zeer laag, door uitbreiding van het waterschap zullen zij echter niet verminderen. De kern van de zaak van het ogen blik is, aldus spr., de procedure. In 1946 kwam- men met een nieuw waterschap „De Sallandse Weterin gen", nu plotseling met een nieuw re glement van het waterschap „Salland", dat ongeveer hetzelfde beoogt. Naar zijn mening was hier een commissie uit de grondeigenaren nodig geweest. Men krijgt echter de indruk, dat dit een voorstel is van Ged. Staten en dat het bestuur van „Salland" er niets mee te maken heeft gehad. Artikel 5 van het grondreglement op de waterschappen in Overijssel be paalt, dat de algemene strekking der wijziging in de aankondiging moet worden medegedeeld. Dit artikel is niet royaal nageleefd. Over de veran derde doelstelling, n.l. het peil der wa terinlating, is niets bekend gemaakt. Toch is dit van groot belang voor de gebieden, welke thans bij het water schap zullen worden gevoegd. Komende tot de bezwaren, welke te gen de thans ter tafel liggende plan nen bestaan, is het naar de mening van de heer Van Dongen gewenst om enkel een profest te doen horen tegen de uitbreiding vervat in artikel 1 en de waterinlating, vervat in artikel 3 onder c van het ontwerp-reglement, welke de kern van de zaak raken. De uitbreiding van het waterschap „Salland" omvat een gebied van onge veer 42.600 H.A. Dit gebied ware te verdelen in 3 of 4 gebieden, welke hun eigen problemen hebben en elk een afzonderlijk belang bij de water afvoer. Salland met z'n vruchtbare klei gronden wil wat van de wateroverlast kwijt, welke zij van boven ontvangt, Naar sprekers mening is dit te berei ken door eerst de waterlopen te ver diepen. Door deling in 3 of 4 kleine gebie den voorkomt men voortijdige inves teringen, want grote werken kunnen ook wel eens verkeerd uitpakken. Men krijgt in Salland nog een keer te ma ken met de kanalisatie van de Gel derse IJssel. De vraag is nu welke in vloed de Z.O.-polder op het waterpeil in Salland zal hebben. In het gebied van Kuinre heeft men reeds onder vonden hoe vruchtbare gronden door te sterke ontwatering in waarde ach teruit kunnen gaan. Welke bestemming zal het kanaal Le me Ier ve ld-De ven ter krijgen en wat zal er mei het oog op de Defensie gebeuren. Dit zijn allemaal vragen, welke van invloed kunnen zijn op het waterschap. Grote waterschap pen inspireren tot grote werken en de kosten welke in 1941 geschat werden op 1.252.000 millioen zullen thans ze ker f 6.000.000 bedragen. Het tweede punt, het peil en de waterinlating, betekent een veranderde doelstelling. In het oude reglement van „Salland" komt deze bepaling niet voor. Dit probleem mag niet de aanlei ding worden voor de vergroting van het waterschap, want het moet, naar sprekers oordeel, een oplossing vin den binnen het bestaande gebied van het waterschap „Salland". Nadat de voorzitter nog enkele be palingen van het reglement heeft voor gelezen omtrent de veranderde orga nisatie, worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De heer Elshof uit Wij he zegt, dat het Bestuur van „Salland" tegen een groot waterschap is- Maar in de winter hebben wij wel last van het water en willen niet gaarne als reservoir fun geren voor het water van boven. Er moet dus een bijdrage komen van de bovenste gronden. De voorzitter merkt op, dat dit laat ste mogelijk is. De heer Noteboom uit Dijkerhoek kan zich met de actie verenigen, maar meent dat het beter is niet over de be stuurssamenstellingen en de vorming van meerdere waterschappen te pra ten. Hij wil uitsluitend actie voeren tegen het grote plan en meent dat het beter is de bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten. De voorzitter zegt, dat men enkel moet ageren tegen de uitbreiding en het peil; de bezwaren moeten in Wijhe worden ingediend. De heer Kogelman uit Lemelerveld zegt, dat „Salland" niet tegen een verbetering is van de waterafvoer. Dat kan door eenmalige kosten worden be streden, maar indeling in een groot waterschap betekent door de jaarlijks terugkerende lasten een 2e hypotheek op de bedrijven. De heer Koerkamp te Lettele is het met de voorzitter eens, maar acht het beter een contraplan in te dienen. Dit wordt door de voorzitter ontraden. Tenslotte wordt besloten, dat het comité een bezwaarschrift zal opstel len, dat door de eigenaren onderte kend kan worden en welke gezamen lijk zullen worden ingediend te Wijhe. De leden van de besturen der land bouworganisaties zullen naam, adres en aantal hectaren noteren en opgeven hoeveel bezwaarschriften zij nodig hebben. De actie moet eerlijk gevoerd worden. De heer G. W. Reijlink te Dijker- hoek wil nog in het adres opnemen, dat men genegen is in de kosten van wateroverlast bij te dragen, maar niet in waterschapsverband. De voorzitter ontraadt dit en dankt allen tenslotte voor hun opkomst. BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN HET NIEUWE WATERSCHAP „SALLAND". De vereniging Plaatselijk Belang te Nieuw-Heeten verzoekt ons mede te de len, dat de heer E. Krikkink Zondagmid dag a.s. van 34 uur zitting zal houden in het Zondagsschoolgebouwtje in de Heihuizen voor het tekenen van bezwaar schriften tegen de uitbreiding van het waterschap „Salland" door de bewoners van de buurtschappen Heihuizen en Neerdorp. De grondeigenaren aan de Westzijde van de Holterberg, die een bezwaarschrift wensen in te dienen kunnen zich in ver binding stellen met de heer W. Beijers alhier, die hen desgevraagd een uniform geschrift zal toezenden, met het verzoek het getekend bij hem weer in te leveren. Men leze ter nadere informatie het ver slag van de protestvergadering te Raalte in dit nummer. RAADSVERGADERING. Vrijdagavond 27 April (heden) komt de gemeenteraad bijeen des avonds om 7.30 uur ter behandeling van de volgende punten: Ingekomen stukken. Voorziening in de vacature aan de O.L. Dorpsschool. Vergoeding art. 13 der L.O, wet. Wijziging instructie doodgraver. Verhoging aandelenkapitaal Waterlei ding-Maatschappij. Hernieuwde vaststelling verordening art. 4 Hinderwet (aanwijzing slachthuis). Onteigening gronden, Oostzijde H. J. Wansinkstraat. Bon 504 algemeen is aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van Vrijdag 27 April worden gebruikt en blijft gel dig voor het kopen van koffie bij de detaillist tot en met 12 Mei 1951. Het rantsoen dient voor zes weken. De eerst volgende bonaanwijzing is op 7 Juni. In de Maandagavond in de zaal van hotel Vosman gehouden ledenvergadering van het algemeen ziekenfonds herinnerde de voorzitter, de heer J. H. Bolink, in zijn openingswoord aan het 25-jarig jubileum, dat in 1950 werd gevierd. Op de receptie werden toen veel sympathiebetuigingen en bloemen ontvangen en de oprichters werd veel dank gebracht. Hierna bracht de secretaris-penning meester, de heer H. Soer, het jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat het leden tal nog steeds stijgende is. Het bedroeg per 31 Dec. j.l. verplichte afd. 1323 (vorig jaar 1261), vrijwillig 1370 (vorig jaar 1312) aanv. fonds 2693 (vorig jaar 2572). De inkomsten en uitgaven bedroegen: verplichte afd. inkomsten f 39.000,— en de uitgaven f 30.307,54, alsmede een deel der beheerskosten. Vrijwillig fonds: inkomsten f 36.479,71, uitgaven f 39.446,55 plus beheerskosten. Aanvullingsfonds: inkomsten f 4677,55, uitgaven f 2986,27. De beheerskosten be droegen f 6043,57 en de totale uitgaven f 78.783,93, totale inkomsten f 80.319,52. Het vrijwillig fonds had een nadelig saldo van f 6404,41 en het verplichte en aanvullingsfonds een batig saldo van resp. f 2316,30 en f 1869,33. Er werden 12 bestuurs en 1 ledenver gadering gehouden. De huisartsenhulp vroeg een bedrag van f 7168,23 verplichte afd. en vrijwil lige afd. f 7429,02, benevens voor genees kundige en verbandmiddelen en apotheek resp. f 4962,78 en f 5423,46. Aan specialistenhulp werd betaald resp. f 4621,29 en f 4755,93 en aan tandheel kundige hulp voor verplichte en vrijwil lige afd. resp. f 3494,61 en f 2992,60. Aan verpleging in de ziekenhuizen werd betaald verplichte afd. f 10.343,58 en vrijwillige afd. f 10.313,95. Verpleegd werden 16 en 14 mannen, 15 en 32 vrou wen en 31 en 24 kinderen gedurende resp. 1124 en 1052 verpleegdagen. Vocv rekening van het aanvullingsfonds kwam nog f 166,97 voor 1 man en 5 kinderen gedurende 50 dagen. Het ziekenvervoer vroeg f 776.79 en f 897,82. Voor herverzekering sanatoriumverple- ging en geneesmiddelen werd voldaan f 4837,84, aanvullingsfonds f 531,30. Reductie werd verleend voor 208 bril- leglazen. Totale kosten der kunstmidde len resp. f 292,53 en f 494,87. Aan de penningmeester werd dank ge bracht voor zijn uitgebreid verslag. Na voorlezing van het accountantsrap port over 1949 werd hem over dat jaar decharge verleend. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, de heren J. H. Bolink, A. Scheperman en B. Tukkers, bij acclamatie herkozen. Er volgde nog een korte rondvraag waarna de voorzitter de zeer matig be zochte vergadering sloot. AGENDA. Vrijdag 27 April: des avonds 7.30 uur raadsvergadering. Maandag 30 April: Filmavond Chr. Oranje-vereniging in Irene 7.30 uur (zie annonce). Maandag 30 April: Toneelavond H.K.G. met Oranjebal in Amicitia, 7.30 uur. Dinsdag 1 Mei: Ledenvergadering Win keliersvereniging 8 uur in hotel Holter- man. Woensdag 2 Mei: Inlevering vacantiebons 8—9 uur bij G. H. Oplaat, L 14b. 2, 3 en 4 Mei: Bazar Prot. Kleuterschool (zie annonce). Donderdag 3 Mei: Concours hippique Bergruiters. Terrein Erve Twenhaar (zie annonce). Vrijdag 4 Mei: Herdenking gevallenen 2e wereldoorlog 7.30 uur (zie annonce). Zaterdag 5 Mei: Plechtige herdenking op de Canadese begraafplaats, 11.30 uur. Zaterdag 5 Mei: Nat. feestdag. Toneelspel van O.C.H. 's avonds in Amicitia (zie annonce). Vrijdag 11 Mei: Vergadering Chr. Be- stuurdersbond in Irene. Zaterdag 12 Mei: Sluiting datum indie ning bezwaarschriften Waterschap „Salland". Vrijdag 18 Mei: Officiële heropening Sta tion N.S. Speciale trein 10.33 uur. 1626 Mei: Etalagewedstrijd .in verband met electrificatie Ned. Spoorwegen. 24, 25 en 26 Mei: Tentoonstelling souve nirs oud-Indonesië-strijders, Amicitia. HAAK IN VOOR DE KANKER BESTRIJDING. De „Haak in" collecte onder het ge- meentepersoneel heeft f 68,95 opgebracht. PLATTELANDSVROUWEN VERGADERDEN. De afdeling van de Bond van Platte landsvrouwen vergaderde Woensdag avond in hotel Holterman onder leiding van Mevr. Nagelhout. Na het zingen van het bondslied wer den enkele ingekomen stukken behan deld en werd door de presidente mede gedeeld dat op de Volkshogeschool te Haveite dagcursussen worden gehouden van 1618 Mei, 57 Juni en van 19-22 Sept. a f 1,per dag. De werkvergadering welke deze week te Zwolle werd gehouden is door enkele bestuursleden bezocht, terwijl de afde ling op 21 Augustus de F.F. tentoonstel ling te Enschede zal bezoeken. Eind Mei hoopt de afdeling een zomer - uitstapje te maken naar Noord-Brabant. Na een korte rondvraag volgde sluiting. AANRIJDING IN DE ORANJESTRAAT. Door samenloop van omstandigheden had in de Oranjestraat een aanrijding plaats, waardoor de echtgenote van de heer W. Maats, die met haar man in de auto van hun zoon op weg was naar Hengelo, een lichte hersenschudding en een hoofdwonde bekwam. Blijkbaar was in een juist passerende vrachtauto van Van Gend Loos een mandfles gesprongen met waterstofglas, dat zich over de kinderhoofdjes in de Oranjestraat verspreid had, en die daar door voor autobanen spiegelglad gewor den waren. Toen de heer Maats omstreeks 4 uur aldaar passeerde moest hij afremmen en kwam hij dwars over de weg te staan. Op hetzelfde moment werd hij van ach ter aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer L. uit Amsterdam, die eveneens geslipt was en ook dwars over de weg kwam te staan. De plotse linge schok en het brekende glas veroor zaakten het bovengenoemde letsel. De beide auto's kregen materiële schade. Nu de weersomstandigheden weer bijzonder gunstig zijn voor het uitbreken van bos- en heidebrand en het ook in verband met eventuele onweders en an derszins goed is hierbij nog eens de aandacht te bepalen, laten wij, op verzoek van de Brandweer hieronder wenken volgen omtrent de brandmelding. INDIEN ER ONVERHOOPT ERGENS BRAND UITBREEKT MELDT DIT DAN ONMIDDELLIJK TELEFONISCH AAN HET GEMEENTEHUIS No. 3 33 (mel dingscentrale). INDIEN DIT GESLOTEN IS AAN No. 23 4 (woonhuis comman dant). BIJ GEEN GEHOOR AAN No. 3 52 (commandopost rijkspolitie), OF BIJ GEEN GEHOOR AAN No. 2 01 (woonhuis burgemeester) Op deze adressen kan men onmiddellijk de brandweer alarmeren. Neem daarbij de volgende wenken in acht. 1. Wacht niet met de melding, maar ga onmiddellijk aan de telefoon. De brand weer rukt liever een keer tevergeefs uit, dan dat zij telaat bij de brand komt. De eerste klap is een daalder waard. 2. (Voor de buurtschappen.) Fiets niet b.v. tien minuten, naar het dorp, maar tracht zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde telefoon te bereiken. VOOR DE OMGEVING VAN DIJKERHOEK KAN DE MELDING OOK GE SCHIEDEN AAN DE BRANDMEESTER G. H. BROEKHUIS, TEL. 2 6 5 of WACHTMEESTER LIMBEEK TEL. 2 7 1. 3. Zeg rustig en duidelijk waar de brand is. Geef de aanduiding van de plaats van de brand zodanig, dat vergissing uitgesloten is. 4. Laat iemand de brandweer opwachten om de plaats aan te wijzen waar vol doende water voorhanden is. 5. Deel onmiddellijk mede of er mensen in het brandend perceel aanwezig zijn. 6. Verzamel, bij bosbrand, zoveel mogelijk mensen met schoppen om het vuur terstond krachtig aan te pakken. 7. Voorkomen is beter dan genezen. Zorg in de zomer voor de reiniging van de rookkanalen en laat kinderen niet met lucifers spelen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1