Ds de Vries terug van zijn reis naar Canada. Hippisch Sportfestijn op Hemelvaartsdag. AA No. 14. Jaargang 3. ZATERDAG 7 APRIL 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 che Onze plaatsgenoot, Ds Jac. de Vries, js dezer dagen na een mooie, maar ver moeiende reis met het s.s. „Volendam", waarmede hij in opdracht van de Emi gratiecommissie van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk een tocht gemaakt heeft naar Canada, om de vertrekkende emigranten tijdens de reis geestelijk van dienst te zijn, in de pastorie terugge- ;eerd. De de Vries heeft ons verteld van zijn arbeid aan boord en van de indrukken, welke hij gedurende deze reis heeft op gedaan. Iedere avond werd aan boord in de grote eetzaal een dagsluiting gehouden, waarbij 700 a 800 mensen aanwezig wa ren, en velen zich met een plaatsje in gangen tevreden moesten stellen. Zijn hut diende als pastorie en er wa ren dagen, vooral in het begin van de reis, dat hij 40 a 50 mensen per dag te woord moest staan en tal van moeilijk heden met de mensen moest trachten op te lossen. Toen de „Volendam" op 14 Maart ver trok waren er 1539 passagiers aan boord en toen de boot 10 dagen later in Halifax arriveerde, waren het er 1540. Gedurende i reis werd een baby geboren. De bemanning bestond uit ruim 300 koppen. Het aantal passagiers lijkt zeer hoog, maar dat was het toch niet als men bedenkt, aldus Ds de Vries, dat met het schip, toen het gedurende de oorlog als Iroepentransportschip dienst deed, 10.000 soldaten in één tocht werden vervoerd. Er waren tal van moeilijkheden voor i emigranten. In de eerste plaats het achterlaten van betrekkingen. Vooral de vrouwen hadden het daar moeilijk mee. tweede moeilijkheid was, dat sommi- nog geen vaste plaats hadden, waar ze in Canada terecht zouden komen. Van terugkerende Canadezen hoorden zij over moeilijke werkgevers en dan zat mgn soms wel in de put. Emigreren is hard, zeiden de mensen aan boord, en zij dachten dan aan een ude moeder of een broer of zuster, die ij hadden moeten achterlaten. De eerste week was het ergste, maar later begon men meer te denken aan het aieuwe vaderland, dat wachtte. Het was Ds de Vries tijdens zijn ar beid aan boord opgevallen, dat velen geen omlijnde gedachte hadden van de toekomst, de moeilijkheden en de moge lijkheden in Canada. En het was hem duidelijk geworden, dat de mensen er zich niet van bewust waren, dat het ge mis van de kennis van de Engelse taal hen in een isolement plaatsen zou in het nieuwe Vaderland. Ds de Vries heeft namens de plaatse lijke afdeling van het Ned. Oorlogsgra- vencomité in de stad Halifax, welke het iindpunt was van de zeereis, contacten gelegd met de Canadese bevolking. Hij is daarbij ontvangen door de burgemeester van Halifax in tegenwoordigheid van verschillende leden van de oud-strijders organisatie, de Canadian Legion, en hoge militaire en kerkelijke autoriteiten. Hij heeft daarbij verteld van de zorg, welke de adoptanten aan de graven der gesneuvelden besteden en daarna folders en gidsen van Holten en albums van het kerkhof uitgereikt. Mr Grant, de vice-voorzitter van de Canadian Legion, heeft hem Halifax la ten zien, waarbij enkele families, welke een familielid op de begraafplaats heb ben liggen, konden worden bezocht. De zorgen, welke door onze bevolking ,n de graven van de Canadese gevalle nen worden besteed, worden door de be woners van Canada op zeer hoge prijs gesteld, dat was Ds de Vries bij deze ont moetingen wel zeer duidelijk gebleken. Ds de Vries heeft ook nog een ont moeting gehad met Gerrit Dijkstra, die met zijn wagen naar Halifax was geko men en er zeer florisant uitzag. Hij heeft voor de emigranten nog tal van pakjes meegebracht, die hier in Hol- nd verzonden moesten worden. In een volgend nummer zijn wij mis schien in de gelegenheid nog iets naders te vertellen over deze reis van Ds de Vries. OFFICIËLE INGEBRUIKNEMING GEëLECTRIFICEERDE SPOORWEG BAANVAK. De plechtige ingebruikneming van het geëlectrifieeerde spoorwegbaanvak AmersfoortEnschede zal plaats heb ben op 18 Meia.s. De directietrein met tal van genodigden zal hier aankomen des voormiddags te pl.m. 10.33 uur en onge veer 10 minuten stationneren. Gedurende dit oponthoud zal er voor de vertegenwoordigers van 't gemeente bestuur en van de burgerij gelegenheid zijn om van hun sympathie met de her opening van het station voor het reizi gersverkeer tegenover de directie der N.S. blijk te geven. Wij hopen dat tal van organisaties aan deze korte plechtigheid zullen deelnemen, zoals zulks ook het vorige jaar in het Zuiden van het land het geval is ge weest. Zij moet althans niet beperkt blij ven tot V.V.V, en Handelsvereniging. H.M.V. zal zeker voor een stukje mu- iek willen zorgen. ARJOS-VERGADERING. Onder voorzitterschap van de heer H. Beltman werd een druk bezochte vergadering gehouden vain de Afd. Holten ARJOS, IDie voorzitter opende deze bijeen komst met gebed, na het gezamenlijk zingen van Ps. 97 1, waarna gelezen werd Rom. 13 1—7 en 1 Petr. 2 :13— 17. Na een kort woord van welkom;, waarin de voorzitter o.m. zijn vreugde uitsprak over het feit, dat de vergade ringen zo trouw worden bezocht, las de secr.esse, mej. T. Kolkman, het reglement, hetwelk na enkele kleine wijzigingen werd vastgesteld. Mej. 'f. Kolkman bracht hierna een inleiding over artikel 2 van het Pro gram van Beginselen, welk artikel han delt over „Het gezag". Op deze inlei ding volgde een zeer geanimeerde be spreking. Na de pauze waarin een kopje thee werd geschonken werd de ver gadering heropend met het zingen van „Mijn Schild ende betrouwen", waar na de heer W. Stam bet maandelijks politiek overzicht bracht Spr. stond uitvoerig stil bij de jongste regerings crisis en de samenstelling van de nieuwe regering. 'Na korte bespreking van het politiek overzicht sloot mej. Kolkman deze door 53 leden bezochte vergadering met dank aan God, na het gezamenlijk zingen van Ps. 147 6. PLECHTIGE HERDENKING OP 5 MEI A.S. De plechtige herdenking van de ge vallenen in de laatste wereldoorlog zal dit jaar op de Canadese Militaire Be graafplaats op de Holterberg geschie den. De burgemeester, Mr H. W. Enklaar, heeft hierover Donderdag in hotel „Hoog Holten" reeds uitvoerige bespre kingen gehad met de ambassadeur van Canada, Mr Dupuy, waarbij behalve diens staf ook verschillende Nederlandse militaire en politiële autoriteiten aanwe zig waren, alsmede de secretaris van het plaatselijk oorlogsgravencomité, de heer J. Kroon. LEDENVERGADERING PARTIJ VAN DE ARBEID. De afdeling van de Partij van de Ar beid kwam Dinsdagavond in- het café van de heer K. ter Horst bijeen onder voorzitterschap van de heer H. Soer. Er werd een nabetrachting gehouden over het in Rotterdam gehouden partij congres, waarin verschillende voorstele len van de afdeling werden behandeld, terwijl vervolgens de politieke toestand werd besproken. Het jaarverslag van de penningmees ter werd uitgesteld tot een volgende ver gadering, aangezien nog contributies moeten worden opgehaald. Met ingang van 1 Mei zal hiervoor iemand worden aangewezen. De achterstallige inning zal door enkele bestuursleden geschieden. Besloten wordt spoedig tot een leden werfactie over te gaan, aangezien van het opgelegde quotum nog maar een heel klein deel is bereikt. Tot afgevaardigde naar de gewestelijke vergadering op 7 April te Zwolle, wer den de secretaris en de penningmeester, de heren W. Beijers en H. Bouwhuis, aan gewezen, alsmede de heer H. J. Wich- mann van het Prot. Chr. Werkverband. Besloten werd in samenwerking met de Vara-af deling, zo mogelijk op 1 Mei een gezellige avond te organiseren. De arbeiders-toneelvereniging uit Wierden zal aangezocht worden om hier op te treden. Hierna volgde sluiting. VERGADERING PROT. KLEUTER SCHOOL. Maandagavond hield de Prot. Kleuter school een vergadering, welke wegens afwezigheid van Ds Knipscheer werd voorgezeten door de heer H. Soer. Na diens welkomstwoord, gaf de heer G. H. Franke, voorzitter van de Bazar- commissie, een uiteenzetting van de stand van zaken met de bazar. De burgemeester, Mr. Enklaar, heeft zich bereid verklaard, op 2 Mei a.s. de officiële opening te verrichten, nadat H.M.V. een muzikale rondgang door het dorp zal hebben gemaakt. In deze vergadering werden vervolgens de lijsten uitgereikt voor de te houden inzameling, waarvoor de leden van de bazarcommissie zich hebben aangeboden. Het ligt in het voornemen om reeds vanaf 7 April a.s. met de inzameling van bijdragen een aanvang te maken, terwijl de dames worden opgewekt een brei- of handwerkje beschikbaar te stellen. Ook op de vakmensen als timmerlieden, schil ders, smeden, enz. wordt een beroep ge daan om een werkstukje voor de bazar te maken. De bazarcommissie verzoekt de inwo ners reeds thans hun gave af te zonderen, opdat men tijdig weet waarop gerekend mag worden en zal gaarne zien dat men zich op 2, 3 of 4 Mei vrij houdt voor een bezoek aan de bazar. In de vergadering kwamen nog de spe len, verloting, enz. aan de orde en wer den in de rondvraag nog verschillende dingen naar voren gebracht. Aan de verschillende grossiers zijn ver zoeken gericht om bijdragen voor de bazar. EEN FIETSENDIEF. In de nacht van Dinsdag op Woens dag j.l. hield de Rijkspolitie alhier een zekere G. H. B. aan, die bij nader on derzoek in Almelo een rijwiel gestolen bleek te hebben. Hij is in afwachting van zijn voorgeleiding in verzekerde bewaring genomen. „De Bergruiters" organiseren een concours-hippique. Bevordering van de landelijke rui tersport en het aankweken van een diepere belangstelling voor het tuig- paard zijn enkele van de motieven, welke onze Landelijke Rij vereniging „De Bergruiters" bewegen om op He melvaartsdag, 3 Mei a.s., een groot concours-hippique te organiseren op het „Erve Twenhaar" aan de Rijssen- seweg. Tot nu toe is hieraan nog geen openbaarheid gegeven, omdat men nog niet in het bezit was van de toestem ming der Federatie. Maar nu deze is afgekomen, blijkt dat men reeds in verschillende commissies bezig is aan de organisatie van dit wij mogen wel haast zeggen jaarlijks terug kerend hippisch gebeuren. Het vorige jaar werd het concours gehouden op het terrein bij de ge meentelijke waag. Maar dat terrein was dermate ongelijk, dat hier de kwaliteiten van het ingeschreven paar- denmateriaal niet tot hun recht kwa men. De heer J. Aaltink was zo bereid willig zijn grote weide aan de Rijssen- seweg deze keer voor dit doel af te staan. Het concours-hippique zal ruimer worden opgezet dan het vorige jaar en de organiserende vereniging hoopt nu maar, dat onze plaatselijke paar- denhouders bereid zullen zijn zoveel mogelijk aan deze dag deel te nemen, ook al zijn hun paarden kwalitatief wat minder dan van hen, waarvan bekend is, dat zij aan deze paarden- schouw reeds eerder hebben deelge nomen. Het vraagprogramma is in dit nummer afgedrukt .en de inschrijving sluit op 17 April a.s. Men bedenke zich niet lang, want het is werkelijk de moeite waard om de in onze gemeente aanwezige dieren op de weide bijeen te .zien. Het hart van iedere paar denliefhebber zal daarbij open gaan. Indien in de afdeling tuigpaarden in de klasse eenspan, warmbloed, een voldoend aantal deelnemers inschrijft zal deze klasse gesplitst worden in Gronings en Gelders type. Er komen meerdere landelijke rui ters, Terwijl eennieuw nummer zal worden vertoond in de vorm van de strijd om het schoonste landbouwrij- paard in het tuig VOOR LANDELIJKE RUITERS. Ook de beoordeling van de deelne mers aan het concours-hippique zal anders zijn dan vorige jaren. Tot nu toe werd bij de landelijke ruitersport bijna uitsluitend gelet op houding en zit. Er wordt nu gestart volgens de internationale bepalingen, waarbij ge reden wordt op punten en bij gelijk aantal punten wordt gekampt op tijd, zodat thans ook de snelheid een woordje meespreekt. Behalve enkele bekers zijn lauwer takken, medailles en schilden beschik baar en wellicht nog andere kunst voorwerpen. Wij vermelden tenslotte :nog, dat de concours-commissie enkele stand plaatsen wenst 'te verpachten, zoals in een annonce in dit blad is aange geven en dat de inschrijving hiervan open staat tot 12 April a.s. BLOEDAFGIFTE VOOR HET RODE KRUIS. Eindelijk vernemen wij iets over de afgifte van bloed aan het Rode Kruis voor de vorming van bloedplasma. Deze afgifte zal vermoedelijk plaats vinden op 23 April a.s. te Rijssen. In het vol gend nummer hopen wij hen, die zich als donor hebben aangemeld, hierover nader te kunnen berichten. Ondertussen worden door ons gaarne nog meerdere donors ingeschreven, zo dat een of meer speciale bussen voor dit doel naar Rijssen kunnen gaan. DE POLITIE HIELD EEN VELDLOOP. De politiesportvereniging „S.R.G.A." (Sportvereniging Rijkspolitie in het Ge west Arnhem) hield in de Holterenk onder aan de berg bij hotel Hoog Holten, een 3 km veldloop. De leiding berustte bij Adjudant Wij- nands uit Hellendoorn, terwijl de dis trictscommandant Majoor Bijlsma, kapt. Aalders en verschillende groepscomman danten bij de wedstrijd aanwezig waren. Ook de burgemeester, Mr Enklaar, kwam zich van de prestaties van de politieman nen op de hoogte stellen. Het ging om een mooie wisselbeker, welke zesmaal gewonnen moet worden om definitief eigendom van een der po litiemannen teworden. Politiemannen van achter in de veertig dongen mee om deze sporttrofee, maar konden het tegen de jonge garde natuur lijk niet halen. De wedstrijd liep over paadjes en land weggetjes en werd tenslotte in de tijd van 10 min. 2,8 sec. gewonnen door wachtmeester Hortensius van Diepen veen, die zich hierdoor voor de vijfde maal in het bezit van de beker stelde. Onder de prijswinnaars was ook wm. C. van Winden uit de bezettingstijd bij vele bekend als „Kleine Kees" van de ondergrondse. Drie nieuwelingen verwierven een prijs n.l. J. Kuiper te Losser, C. J. ten Pas te Bathmen en J. Jonker te Rijssen. De prijsuitreiking had plaats in hotel Hoog Holten door Majoor Bijlsma, die wees op het grote nut van sportbeoefe ning voor de politieman en opwekte tot jaarlijkse deelname. De prijzen beston den uit medailles. Er werd thee en sigaretten aangeboden." De uitslag van de veldloop was: 1. H. Hortensius, Diepenveen; 2. B. H. Heerink, Haaksbergen; 3. N. Hager, Weerselo; 4. C. van Winden, Denekamp; 5. G. te Elft, Denekamp en 6. H. Koetje, Raalte, allen wachtmeester. Zakendoen is moeilijk, 't eist veel kapitaal en verstand, Daarom is de zakenman gebaat bij betaling a contant. (Adv.) EEN SLAGZIN VOOR HET VREEMDELINGENVERKEER. Het Bestuur van de V.V.V. verzoekt ons het volgende ter kennis te brengen van onze lezers: Bedoeld bestuur zal gaarne de beschik king hebben over een korte slagzin, van pl.m. vijf woorden, om daarmede de aan trekkelijkheid van onze plaats als cen trum van vreemdelingenverkeer naar vo ren te brengen. Zo noemt men b.v. Rijs sen, de parel van Twente. Voor de slagzin, die naar het oordeel van het V.V.V.-bestuur voor publicatie in aanmerking kan komen, looft het een prijs uit van 7.50 of een boekwerk van die waarde naar keuze van belangheb bende. De inzending van de slagzin moet on der couvert geschieden aan de voorzitter der V.V.V., de heer A. J. Goldstein, vóór 14 April a.s. EEN ZWERVEND HONDJE. In de omgeving van Raalterweg en Burgemeester van der Borchstraat, wordt geregeld aangetroffen een kortharige foxterrier, wit met bruine vlekken. Het loopt geregeld met één van de pootjes opgetrokken. Het mist waarschijnlijk zijn thuiskomen, om welke reden wij er hier melding van maken. BILJARTWEDSTRIJD. De biljartclub Holterman speelde Dins dagavond in hotel Koenderink te Rijssen een biljartwedstrijd tegen de club van die naam. De Holternaren wonnen 5 van de 6 partijen en behaalden een behoorlijk pun- tenoverwicht. Tot onze spijt zijn wij -niet in staat een overzicht van de gespeelde partijen te geven. JAARVERGADERING BESTUURDERS- BOND. De N.V.V. Bestuurdersbond hield een vergadering van de bestuurders der plaat selijke vakbondafdelingen, in het café van de heer K. ter Horst onder voorzit terschap van de heer W. Beijers. Na de behandeling van enkele inge komen stukken, bracht de penningmees ter, de heer G. L. Scholten, het financieel verslag uit, waaruit bleek, dat er een batig saldo was van f 59,79. De financiële uitkomst van de onlangs gehouden propaganda-feestavond,- die als goed geslaagd werd aangemerkt was niet ongunstig. De directe inkomsten bedroe gen f 265,55 en de uitgaven f 384,26. De plaatselijke bonden behoeven slechts 50 cent per lid bij te dragen. Bij de opzet was gerekend op een gulden per lid. De controle-commissie bracht, bij mon de van de heer T. Koopman, een gunstig verslag uit, waarna de voorzitter allen, die aan het welslagen van de avond had den medegewerkt, een hartelijk woord van dank bracht. Uitvoerig werd hierna gesproken over de 5. loonsverhoging. De inhoud van een schrijven van de Bouwarbeidersbond en van Transportarbeiders, waarin ge zegd wordt, dat pogingen zullen worden aangewend om bij de werkgevers nog een tweede 5 °/0 los te krijgen, had de instemming der vergadering. De prijs verhoging der directe levensbehoeften drukt dermate zwaar op de arbeidersge zinnen, dat de toestand onhoudbaar wordt. Bij het brengen van offers voor de gezondmaking van de financiële toe stand van ons land, moet de rechtvaar digheid worden betracht, aldus de verga dering. Na een korte rondvraag sloot de voor zitter de goed bezochte bijeenkomst. AGENDA. Zaterdag 7 April: Bevrijdingsbal in Ami- citia. Maandag 9 April: om half acht vergade ring Chr. Boerinnen Bond in een der lokalen der Chr. School. Lezing door de heer v. d. Berg, bloemist te Rijssen over het onderwerp: „Verzorging van bloemen en planten". Donderdag 12 April: Sluiting inschrijving staanplaatsen concours-hippique Berg ruiters (zie annonce). Zaterdag 14 April: Laatste dag aangifte Hondenbelasting (zie off. publicatie). Dinsdag 17 April: Sluiting inschrijving vraagprogramma Bergruiters (zie an nonce). Donderdag 19 April: Meimarkt. Dinsdag 24 April: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds (datum gewijzigd) 7.30 u. Hotel Vosman. 2, 3 en 4 Mei: Bazar Prot. Kleuterschool. Donderdag 3 Mei: Concours hippique Bergruiters. Terrein Erve Twenhaar. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 uur Dr ter Haar van Diepenveen. Bethanië. 10 uur Ds Knipscheer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Smeenk van Almelo. In beide diensten extra collecte voor de door de scheuring getroffen ker ken. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik, zoon van H. J. Aanstoot en D. B. Hakkert. Dina Wil- lemina Johanna Hendrika, dochter van Jhr F. W. W. H. van Coeverden en M. H. Kettelarij. Johanna Berendina, doch ter van A. Paalman en A. Ulfman. Overleden: B. Timmerije, 73 j„ wedu we van J. Megelink. VERTROKKEN PERSONEN. H. J. Koopman en gezin van D nr. 65a naar Doetinchem. F. L. Kroon van A nr. 2a naar Warmond. M. H. J. de Roy en gezin van L nr. 62 naar Gen nep. M. de Vries geb. Veldhuis van A nr. 281 naar Amsterdam. K. Veld huis van A nr. 281 naar Hengelo (O.). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestr. A 217. Tel. 352. Week van 29 Maart tot en met 3 April. Gevonden1 kinderportemonnaie1 knoopzelfbinder1 rechter grolse want; 1 zilverbon van ƒ1.1 dubbele rijwiel tas; 1 jutezak. Verloren: 1 bal (gummi); 1 dames sjaal. „SOLI" NAAR HOOG-SOEREN. Bij het bestuur van de Chr. Gem. Zang vereniging „S. D. G." kwam uit Elburg bericht binnen, dat het concours, waar voor „Soli" had ingeschreven, wegens geringe deelname niet door kon gaan. Tijdens de Dinsdagavond gehouden re petitie werd besloten om op Donderdag 19 Juli a.s. deel te nemen aan het con cours, uitgeschreven door de Chr. Gem. Zang ver. „Sursum Corda" te Hoog- Soeren, COLLECTEN VOOR DE BAND. In de maand Maart hebben de collec ten f 53,67 opgebracht. Er werd gecollecteerd op de huwelijks feesten van de bruidsparen: Bierhaus- Janssen; Brink-Achterkamp en de Vries- Veldhuis; de zilveren huwelijksfeesten van het echtpaar G. Achterkamp-Lub- bersen en fam. Slijkhuis en het 40-jarig huwelijksfeest van het echtpaar G. Wis- sink-Paalman. SLACHTINGEN EN WEGINGEN. In het eerste kwartaal werden in het gemeentelijk abattoir geslacht: 1677 run deren, 13 kalveren, 53 nuchteren kalve ren, 21 varkens. Het aantal huisslachtingen bedroeg: 85 runderen, 10 pinken en 257 varkens. In de gemeentelijke waag werden 2989 varkens gewogen. KLEINE VERBOUWING GEMEENTEHUIS. Ten behoeve van de verbetering van de archiefruimte, van de bodekamer en van het voormalig distributiekantoor had Woensdagmorgen ten Gemeente huize een onderhandse inschrijving plaats onder de plaatselijke aannemers. Ingeschreven werd als volgtTimmer-, metsel- en stucadoorswerkFa. W. Meer man en J. Voordes 3386.-E. J. Koop man ƒ3311.Fa. H. G. Jansen Zn. 3240.A. Vukkink 3233.en Fa. H. Koopman Zn. 2489. Saus- en verfwerk: G. J. Broekmaat 515.W. Koopman 505.40, Fa. A. Schipper 490,en Fa, G. J. Gerve- dink Nijhuis 387. De gunning is in beraad gehouden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1