Hit de Oude Doos 1 Gezinsverzorging. Eenvoudige wildbescherming op de grasmaaimachine. Si/ ïjail 13. Jaargang 3. ZATERDAG 31 MAART 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HQLTENS abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - 28k Adv.-prijs115 m.m. d contant1.00. Iedere m.m. meer 0.06 In 'de wandeling hoort men dikwijls de itdrukking bezigen: „Als het kind maar naam heeft." Dit gezegde gebruikt zowel te pas als te onpas. Men be st deze zegswijze èn wanneer men jeekt over personen, èn in gesprekken jndelend over zaken. Wat de eerste ca- gorie betreft wij spreken hier enkel natuurlijke personen, zulks in tegen- elling tot rechtspersonen kunnen wij, jderlanders, in het algemeen genomen el zeggen, dat elke staatsburger een heeft. De uitzonderingen bevesti- :n ook hier de regel. Als uitzonderingen jemen wij de gevallen, waarop artikel tweede lid, van het burgerlijk wet- Jek het oog heeft, n.l. de vondelingen andere personen, wier geslachtsnaam et bekend is. Dezulken kunnen met in- chtneming van bepaalde voorschriften :n geslachtsnaam aannemen. In vroeger jden Was de toestand geheel anders, iet iedereen had toen een geslachts- Vandaar dat Napoleon bij decreet 18 Augustus 1811 gelastte, dat de aderdanen in de departementen van [olland, der monden van den Rhijn, der ïonden van de Schelde en van het Ar- mdissement van Breda, die op genoem- datum nog geen vaste familienaam en oornamen hadden, dezelve moesten aan- emen binnen de tijd van een jaar. Deze irmijn is nog verlengd tot 1 Januari !14. In 1825 werd hen, die in gebreke bleven waren het Napoleontische voor- hrift op te volgen, opnieuw de gelegen- id gegeven een vaste geslachtsnaam aan nemen. De betrokken personen moes- i te dien aanzien een verklaring afleg- n voor de maire (burgemeester) of bij ierdracht voor een adjunct, die toen- irtijde belast was met de werkzaamhe- van de burgerlijke stand. Ook ons dorp had in die dagen inge- ;tenen, die nog geen officiële familie- iam hadden aangenomen. Zo geschiedde et dan ook, dat een zekere Klaas Ende- ;an zich op 20 September 1811 vervoeg- bij de maire van Holten, genaamd m. Vincent, teneinde te verklaren, dat de naam Paalman als familienaam enste aan te nemen. Hij heeft misschien gedacht, dat het „Ende" het best met in paal kon worden aangeduid. Het is eenszins denkbeeldig, dat schout Vin- int de mensen behulpzaam geweest is het kiezen van een (nieuwe) naam. i ander landman, Hendrikus Harmsen, ilde voortaan Snijder heten. Jan Janzen Landuwer stelde er prijs op in den jrvolge met Jan Bosschers te worden ingesproken, terwijl Egbert Janzen of anduwer de laatste naam zonder meer .ildoende vond. Het aantal personen, dat Bosschers ;ette, was nu met één vermeerderd. Dit voor Mannes Bosschers wellicht aan- iiding geweest om zich in het vervolg ietberg te noemen. De al dan niet gezamenlijk gekozen aam werd niet altijd in de akte ver leid, zoals de verschenen partij zich die Edacht had. Albert Lukens is hij niet Aiuknsbets geweest? ondertekende de leswege opgemaakte akte met Albert •eldink, terwijl de naam vanaf dat tijd- lip Velding zou luiden. Sommige onder- :enaren hebben blijk gegeven de drijfkunst goed machtig te zijn geweest. de voet van de akte hebben zij hun andtekening op waarlijk even sierlijke rijze geplaatst als Jan Vincent- Burgemeester Vincent ging inmiddels voort met het inschrijven van kten, welke alle in de Franse taal ge leld moesten worden. Zou Jannes Kei die afstand deed van die naam en ich Lammers ging noemen, in staat zijn eweest de akte te lezen, of de voorlezing, idien zij tenminste is geschied, te vol- en? Gelet op het beroep van de meesten szer mensen de akten vermelden het eroep bouwman (landbouwer) het aakst menen wij deze vraag ontken end te kunnen beantwoorden. Maar des- iidanks hielden zij de maire wel aan het rerk. Jan Leunk was niet meer tevreden iet zijn achternaam van vijf letters. Hij erkoos voor zich en zijn nazaten de aam Kruimelaar. Berend Meijlink heeft ermoedelijk gedacht, dat de aanduiding 'eldkamp beter bij hem zou passen. Het toenmaals' kennelijk een manie ge feest om een andere naam aan te nemen, an die welke men» zij het dan ook niet fficieel, reeds voerde. Slechts zelden eest men in een akte, dat de dusgenaam- comparanten verklaarden het op prijs stellen, dat de eenmaal aangenomen iaam zo zou blijven. Berend Venekiaas leeft de toen reeds bestaande familienaam 'lotman gekozen. Ook zijn vier zonen en lochter, respectievelijk genaamd Jan Hendrik, Jannes, Hendrik, Teunis en lanna mochten zich vanaf 20 Januari 812 met die naam onderscheiden van de iverige ingezetenen. Het is uiteraard zeer moeilijk vast te Hellen, wat al deze mensen bewogen >eeft nu juist de genoemde namen voor iet verdere van hun leven aan te houden, igbert Vasters wilde niet minder zijn 'an de anderen. Hij gaf de voorkeur aan 'e naam Klein Hellewege. In het veel- temmige koor zong ook Hendrik Menum nee. Hij is tot de conclusie gekomen, dat Wegmannink mooier klonk. Vele namen, waarvan men in die tijd ifstand deed, kennen wij heden ten dage nog als huisnamen. De laatste soort na men zal men met gegevens door over levering verkregen evenwel het best kun nen herleiden. Dit artikel kan de belang stellende lezer (es) misschien wat op weg helpen. Wij menen te weten, dat ook de naam Bolder nog in de gemeente Holten voorkomt. Op 3 Maart 1812 ondertekende boer Arend Stam de akte, waarin ver meld wordt, dat hij afstand deed van zijn tot op dat ogenblik gevoerde naam. Wil lem Lijsen (Liezen?) vond de naam Stam blijkbaar ook aantrekkelijker. Met ge noemde Arend mocht hij voortaan die naam dragen. Hendrik Jan Hendriksen Bekkinkmaat of Vossebeld nam genoegen met Vossebeld, welke naam Hendrik Klein jonge eveneens wel aanstond. Hen drikus Weijers, diens zoon Jan Willem en dochter Maria Johanna hebben hun naam verwisseld door Nijhuis. Als de naam Wechstapel destijds nog niet be kend was in Holten, dan heeft Teunis Nijstad de primeur ervan gehad. De huis naam Lambooij heeft wellicht zijn ont staan te danken aan Jan Janzen of Lu- kenvelds (Luuknsveelds). De naam Jan zen, met als varianten daarvan Jansen, Janssen en Janszen, is niet alleen alom in den lande, doch ook alom in Holtens dreven verbreid. Zo was er vroeger ook Jan Janzen of Dissenplas, die als naam wilde aanhouden Gerrit Dissenplas. Eg- bert Teeselink liet zich boekstaven als Egbert Meerman. Willem Aanstoot wenste als Landuwer te worden opgeschreven. In de hoop, dat wij de lezer(es) niet zullen vervelen, vermelden wij nog enkele bekende namen. Harmen Janzen of Blaauwen werd Harm en Breukink; Hendrik Derksen of Visscher werd Hendrik Brinks; Derk van Battem of Klomps werd Derk Lammerts; Jan Hendrikz of Klein Lokkin of Nij- enhuis werd Jan Hendriks; Gerrit Gerrits Kamerman of Bronsvoort werd Gerrit Bronsvoort; Jan Vuilman of Kappers werd Vuil- man; Jannes Janzen Aaltink of Twenhaar werd Aaltink; Harm Harmsen of Struik werd Struik en ondertekende de akte met Stroek; Hendrik Hendrikse of Forten werd Forten; Teunis Sluizeman of Holterbroek werd Holterbroek; Jan Janzen of Voelman werd Jan Jansen. Na van het vorenstaande kennis geno men te hebben, zal de geïnteresseerde lezer (es) tot de conclusie moeten komen, dat vele huis- en familienamen nog niet tot onherkenbaar wordens toe verbasterd zijn, al moeten wij erkennen, dat som migen onzer voorouders het wel wat al te bont gemaakt hebben. Een volgende keer zijn wij misschien in de gelegenheid hierop nog eens terug te komen. W. O. Elke huishouding eist een kloek beleid, S> Contant betalen is eis tijd. van de fi|« Tot de sociale behoeften, welke steeds meer naar voren komen, behoort onge twijfeld de gezinsverzorging. In stad en dorp wordt in toenemende mate in deze behoefte voorzien en tal van industriële ondernemingen hebben gezinsverzorg sters in hun dienst. In ons laatste bericht omtrent de over eenstemming, welke is bereikt om ook in onze gemeente tot de aanstelling van een gezinsverzorgster over1 te gaan hebben wij beloofd op de taak van de gezinsver zorgster nog even terug te zullen komen. Volgens een circulaire van de Minister van Sociale Zaken, welke over de sub sidiëring handelt, wordt hieronder ver staan: de daadwerkelijke verzorging, welke door deskundige, speciaal daartoe opgeleide vrouwelijke krachten, in dienst van een organisatie staande, onder des kundige leiding, in gezinnen geboden wordt ter vervanging of tot hulp en voor lichting van de vrouw des huizes, die door ziekte of door onvoldoende scho ling, geestelijke defecten, onmaatschap pelijk gedrag e.d. niet in staat is haar taak in het gezin naar behoren te behar tigen, en welke verzorging beoogt een gezond gezinsleven in stand te houden of te herstellen. Deze gecomprimeerde samenvatting waré te verduidelijken door te zeggen: Gezinsverzorgster zijn betekentde huisvrouw vervangen, in alle gevallen, waarin zij tijdelijk door ziekte of om andere redenen niet in staat is de zorg van haar gezin op zich te nemen. Dat wil dus zeggen, dat van de gezinsverzorgster gevraagd wordt alle voorkomende huis houdelijke werkzaamheden te verrichten, de zorg voor de kinderen op zich te ne men en een ordelijke gang van zaken en een goede sfeer in het gezin te be vorderen. Er wordt dus van haar ver wacht, dat zij een open oog heeft voor de noden, die zich in een gezin kunnen voordoen en dat zij deze, indien nodig, ook doorgeeft aan de bevoegde instan ties. In de minder ontwikkelde gezinnen werkt zij mede aan de verheffing van het gezinspeil, vooral door de huisvrouw te leren hoe zij haar taak moet verrich ten. Uit het vorenstaande blijkt wel, dat de gezinsverzorgster geen gemakkelijke taak heeft, want zij komt dikwijls in de ge zinnen, wanneer de moeilijkheden het grootst zijn. Wie zich hieraan dan ook wil geven, zal niet alleen over goede lichamelijke krachten moeten beschik ken, maar moet ook tot dienen bereid zijn, liefde voor huishoudelijk werk be zitten en sociale belangstelling hebben. Daartoe moet een gezinsverzorgster dan ook een speciale opleiding ontvangen waarvoor haar, na ook een jaar practisch werk te hebben verricht, een diploma wordt uitgereikt. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 21 tot en met 28 Maart 1951. Gevonden: wieldop van vrachtwagen, paar wollen handschoenen (zwart), hou ten schot van vrachtauto, lederen porte- monnaie met inh., zwarte gymnastiek schoen (linker), closeLborstel, dames polshorloge, pluimveemand, rij wiel tas, ceintuur van regenjas, jongenspet, com binatietang. Verloren: portemonnaie met inh., gym nastiekschoen, schoudertas met inh., pols horloge (dames), bal, bruine kindermuts. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, Tel. 352. Hoewel de tijd van het hooien nog lang niet is aangebroken menen wij toch nu reeds de aandacht van de landbouwers te moeten vestigen op het jammerlijk verminken en doden van wild bij het machinaal maaien. Zoals men zich herinneren zal, maakten wij het vorige jaar melding van het verminken van een reekalfje in een perceel grasland in de Look en zo wordt in de hooitijd veel wild het slachtoffer van de maaimachine. Wij laten hieronder een omschrij ving volgen van een eenvoudig mid del dat er toe kan bijdragen om dit te voorkomen in de hoop, dat onze boeren hieraan in het belang van het wild en van een nuttige wilastand hun aandacht willen schenken. De Redactie van „De Nederlandse Jager", het officieel orgaan van de Kon. Ned. Jagersvereniging, schrijft daarover in het jongste nummer: „Als gebruikelijk hebben wij de laatste weken weer, in dank, enige voorstellen ontvangen voor het aan brengen van toestellen op maaima- chines ter bescherming van wild en vogels. 'Enkele voorstellen wijken in geen enkel opzicht af van toestellen, welker ondeugdelijkheid reeds vroeger overtuigend is gebleken. Het is nu eenmaal gemakkelijker een aardige te kening te vervaardigen, dan een con structie die tegen de grote krachten, welke er bij het maaien op werken, bestand is. De heer Jb. Swaag jr, veehouder en jager te Bergen (N.-H.), vraagt echter onze aandacht voor een geheel nieuw en doodeenvoudig middel, dat door hem reeds enkele jaren met suc ces is toegepast. Op het rechteruiteinde van het rech ter zweng (of spoorhout), waaraan dus het van-de-handse paard trekt,, heeft de heer S- een stevig, horizontaal metalen buisje geschroefd, waarin een taaie dunne stok kan worden gestoken, die precies de werkbreedte der ma chine bestrijkt. Op afstanden van c.a. 15 c.m. hangen aan die stok beurt om beurt lange witte lappen van c.a. 4 c.m. breedte en ijzerdraden, aan welke drie of vier kettingschalmen zijn ge bonden, zodanig) dat de schalmen bij het maaien ongeveer de grond raken. Daar gedurende het maaien door de paarden nimmer precies gelijk wordt getrokken en bij elke stap het uiteinde van het zweng iets draait ten opzichte van het trekpunt (de bevestigimgs- bout) beschrijft het uiteinde van de stok steeds een klein gedeelte van een cirkelboog, met het trekpunt als middelpunt. Bij het maaien strijkt de stok, zich in voorwaartse richting bo ven het te maaien zwad verplaatsende, bovendien steeds heen en weer, vol doende om de lappen opvallend te doen zwaaien en tegelijkertijd de schalmen springende en ritselende door de dekking te doen gaan. Dit doodeenvoudige werktuigje, zonder lopende delen, dat niet de minste ver stopping of belemmering kan veroor zaken en dat zowel op het gevoel,1 het gehoor en het gezicht van het wild werkt, verdient o.i. alle aandacht. Wij zijn de heer Swaag bijzonder erken telijk voor zijn mededeling en ver zoeken dringend allen, die daartoe in de gelegenheid zijn, deze voorziening, die vrijwel geen cent kost, in het a.s. seizoen te proberen en de verkregen; resultaten aa:n het secretariaat mede te delen." OP HET GROENE LAKEN. Holten won van Dijkerhoek. In een geanimeerde wedstrijd hebben de Dijkerhoekse biljarters Dinsdagavond in hotel Holterman in de biljartclub van die naam hun meerdere moeten erken nen. Hoewel enkele partijen voor hen verloren gingen, voelden de Holternaren zich op eigen terrein beter thuis en wis ten zij deze ontmoeing te winnen met 270230 punten. Zoals bekend verloren zij in Dijkerhoek met 244247 punten. Tijdens de wedstrijd werd door de voor zitter van de biljartclub Holterman, de heer H. Holterman een kort welkomst woord gesproken, welke toespraak later, wegens vertrek van de voorzitter van Dijkerhoek, de heer G. Kampen, beant woord werd door de heer E. Wegsta- pel Jzn. In de 9 partijen, welke gespeeld wer den, behaalden sommige spelers betere en andere slechtere resultaten dan de vorige keer. In elke ontmoeting kwamen spelers tegen elkaar uit met ongeveer een gelijk gemiddelde in hun clubcom petitie. De individuele uitslagen waren als volgt: Holten Dijkerhoek H. G. JansenJ. Wagenvoorde 1834 J. MetzgerE. Wegstapel Jzn. 5224 H. HoltermanG. Kampen 3321 W. BeijersH. Sluiter 3224 P. A. Muller—H. W. Smale 22— 36 H. J. Wansink—J. Webbink 26— 29 B. StokkersH. Kloosterboer 3123 H. StokkersJ. Wagenvoorde 3821 W. ten BergeH. Sluiter 1818 270—230 EEN WITTE PAAS. De afgelopen Paasdagen zullen geken merkt blijven als een witte Pasen. Het met Pasen niet zo dikwijls voor komend verschijnsel deed zich voor dat op de morgen van de eerste Paasdag het landschap met een laag sneeuw bedekt was. Een dunne witte wade had zich over alles uitgespreid. Het was guur weer, maar de paaseieren zullen er even goed om gesmaakt hebben. Het weer noodde niet bijzonder tot het maken van tochtjes, maar toch was er op de 2e Paasdag nog al wat belangstel ling van de zijde van de Rijssenaren. De Paasweide bij „De Dikke Steen" mocht zich vooral des middags in een druk be zoek verheugen, 's Avonds was er in Amicitia een vrij grote belangstelling voor de film „De Zeehavik", die door de Fa. Miedema gedraaid werd. AUTOBOTSING DOOR GLADHEID VAN DE WEG. In de nacht van Woensdag op Donder dag had ter hoogte van 't Java tussen de Oude Molen en Dijkerhoek, een aan rijding plaats tussen een personenauto en een vrachtauto, waarover nog al ern stige berichten de ronde deden, maar die erg is meegevallen. Een vrachtwagen van de Fa. Accuraat te Oldenzaal wilde wegens slecht zicht door de vallende sneeuw een parkeer plaats opzoeken en heeft daarbij op een gegeven moment blijkbaar nog al schie lijk geremd, zodat de auto door de glad heid van de weg slipte en naar het lin kerdeel van de weg gleed. Juist op dat moment wilde een personenauto, bestuurd door dokter Eijdens uit Almelo de wa gen inhalen en voorbijrijden. Er volgde een botsing, die de personenauto van voren aanzienlijk beschadigde. Persoon lijke ongelukken kwamen echter niet voor. Midden in de nacht werd de rijks politie alhier gewaarschuwd, om een on derzoek in te stellen. AANLEG RIOLERING INDUSTRIE TERREIN. Ten behoeve van de riolering van het industrieterrein, waar zich in het voor malig gebouw van de heer J. G. van Lindenberg de heer J. Godeschalk ge vestigd heeft, is door het Gemeente bestuur aanbesteed het leggen van de rioleringsbuizen en het maken van put ten. Ingeschreven werd door de fa. J. Klein Horstman voor 7483.en door de fa. J. Krekel, voor 5830.De gun ning is in beraad gehouden. VERGADERING C.J.B.T.O. De leden van de afd. Holten der Chr. Jonge Boeren en Tuinders Org. (C.J.B. T.O.) vergaderden Donderdagavond on der voorzitterschap van de heer W. Aan stoot, die de vergadering opende met gebed, waarna gelezen werd Psalm 104. Na een kort openingswoord te hebben gesproken, werd het woord gegeven aan de heer W. Rietberg, ass. R.L.V.D., die een lezing hield over: „Gewassenbemes- ting". Uitvoerig werd stilgestaan bij de kali-, fosforzuur-, stikstof- en kalkbemesting, doch ook schonk inleider ruime aan dacht aan magnesium en koper, wat de verschillende gewassen somtijds hard nodig hebben. Op deze inleiding volgde een zeer ge animeerde bespreking, die om des tijds wille moest worden afgebroken. Nadat de heer Aanstoot de heer Riet berg had dank gebracht voor zijn leer zame causerie, sloot de heer Rietberg deze geslaagde bijeenkomst met dank aan God. AGENDA. Maandag 2 April: Bestuurdersvergade ring van de N.V.V. bes tuur dersbond, 8 uur in de zaal van de heer K. ter Horst. Dinsdag 3 April: Ledenvergadering Partij v. d. Arbeid, 's avonds 8 uur in het café van de heer K. ter Horst. Maandag 9 April: Vergadering Chr. Boe- rinnenbond, 7.30 uur in een der lokalen van de school met de bijbel. Maandag 23 April: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds, 7.30 uur in hotel Vosman. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 uur Ds Knip- scheer. Collecte Inwendige Zending. Bethanië. 10 uur Ds van Herwaarden. Collecte Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de kerkeraden en diaconieën der In donesische kerken. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jan Peter, zoon van A. Ja- link en I. Dubbelman. Janny, dochter van H. W. Smale en J. Vukkink. OndertrouwdA. ter Harmsel, 28 jaar, Rijssen, en A. Aaftink, 25 jaar. J. B. Bosch, 22 jaar, Nelson (Nieuw-Zeeland) en L. W. de Jonge, 18 jaar. Overleden: G. H. Aaltink, 73 j., ongeh. INGEKOMEN PERSONEN: F. L. Kroon van Arnhem naar A nr. 2a. VERTROKKEN PERSONEN: J. Brink van A nr. 50b naar Diepen veen. UIT HET TRAPGAT GEVALLEN. Tijdens werkzaamheden op de zolder van het in aanbouw zijnde bankgebouw van de Coöp. Boerenleenbank aan de Dorpsstraat alhier is de opperman J. A. Jansen Zaterdag misgestapt en uit het trapgat gevallen. Hij bekwam daarbij een lichte hersenschudding en enige ont vellingen. Plet ongeluk is nog bijzonder goed afgelopen. TENTOONSTELLING F.F. ENSCHEDE. Wij ontvingen twee folders van de Ten toonstelling F.F. „Zij hebben het ge maakt", te Enschede te houden van 21 Augustus tot en met 1 September 1951. Een van deze vlugschriften, gesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse talen, belicht in originele vorm de doelstelling van de F.F., die het ver edelen van grondstof tot eindproduct be oogt en richt zich speciaal tót de textiel industrie en de daarmede samenwerken de bedrijven. Het Tentoonstellings-Comité nodigt aldus uit tot deelneming aan de F.F. Het geschrift geeft o.m. een plattegrond der terreinen, van het Volkspark te En schede, voorwaarden tot deelneming, als mede de namen der Comité-leden voor de textiel-industrie en de confeetie- industrie. Het tweede vlugschrift verwijst naar het streven der Tentoonstelling in alge mene zin op het terrein van de. modern ste productiemiddelen, waarbij het inte ressant karakter van de F.F. op de voor grond treedt. De illustraties van beide geschriften demonstreren, suggestief, de veelzijdig heid van de zinspreuk „zij hebben het gemaakt". Wij vonden voorts de vermelding der Comité-leden, afdelingsbesturen en het Tentoonstellings-Bureau, gevestigd Mo lenstraat 1, Enschede, telef. 5200. EEN LEZING OVER VOEDING EN HUISHOUDGELD. Onder leiding van haar presidente Mevr. Nagelhout hield de afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen Vrij dagavond in hotel Holterman een goed bezochte vergadering, waarin als spreek ster optrad Mej. Minderhout, lerares van de Voorlichtingsdienst van de Voe dingsraad te 's-Gravenhage. Eerst werden nog enkele huishoude lijke zaken afgedaan. De voorjaarsvergadering van de Bond zal op 23 Mei a.s. te Utrecht worden gehouden, zo deelde de presidente mede, terwijl zij een kort verslag uitbracht van de besprekingen, welke door twee be stuursleden werden bijgewoond, inzake de aanstelling van een gezinsverzorgster, waarvan de resultaten inmiddels bekend geworden zijn. Vervolgens was het woord aan Mej. Minderhout, die als onderwerp voor haar lezing gekozen had: „Voeding en Huis houdgeld". Mej. Minderhout gaf allereerst een uit eenzetting van het Voorlichtingswerk, dat in de oorlog haar oorsprong vond. Er zijn verschillende leraressen en diëetisten verbonden aan de Voorlich tingsdienst. Het doel van deze lezing is een richt lijn te geven in allerlei moeilijkheden om het huishouden zo goedkoop moge lijk, maar goed, in te richten. Óp onderhoudende wijze behandelde Mej. Minderhout allerlei dagelijkse arti kelen, zoals melk, eieren, boter, enz., en de voedingswaarde hiervan. Aan het slot dankte de presidente, Mevr. Nagelhout, de spreekster en sloot hiermee de goed bezochte vergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1