Herhalingsoefeningen van gemiddeld 4 weken* O.O00 Jongemannen van de lichtingen '45—-'48 zullen achtereenvolgens worden opgeroepen. Uitvoer van goederen van emigranten, Ledenvergadering Holfense Handelsvereniging. De voorjaarsmarkt. De Lagere Landbouwschool» 11. Jaargang 3. ZATERDAG 17 MAART 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5488 - 234 In een periode van 6 maanden, te ginnen op 27 Maart a.s., zullen on weer 70.000 Nederlandse jongeman- ia van de lichtingen 1945 tm. 1948 orden opgeroepen voor het volbren- van herhalingsoefeningen van ge- iddeld 4 weken in de oefenkampen Millingen en in Oirschot. Deze footscheepse herhalingsoefeningen be ienen de eerste grote stap in de chting van het opbouwen van een ïderlandse strijdmacht, die nodig is o een aandeel te leveren in de ver ging van de West-Europese de- asie. De Minister van Oorlog, Z. E. r. H. L. s' Jacob, heeft over deze rhalingsoefeningen op een perscon- rentie in Den Haag enkele medede len gedaan. a\ Er wordt vaak de vraag gesteld, aarom de Nederlandse militairen, d.e l/l ie jaar hun plicht hebben gedaan in donesië, nu weer worden opgeroe- S. ia voor herhalingsoefeningen. De Mi- ^■ster heeft de noodzaak daarvan aan- ïkondigd. In de afgelopen na-oor- Hjf^e jaien heeft Nederland practisch H «n aandacht kunnen schennen aan B opbouw van een leger, dat bere- 9 Ind was voor de taak, aie het in oor- Bgstijd in Nederland wachten zou. Bij bevrijding was van het vooroor- je leger practisch niets meer over. aarreeds vrij spoedig na de bevrijding oest er een leger worden gereedge- aakt voor Indonesië. Er werd een ileidingsapparaat in het leven ge- epen, dat gericht was op het afte ren van soldaten „aan de lopende ind". Tijd om de soldaten te laten fenen in grote eenheden als bijvoor - eld brigades, regimenten en divisies as er niet. Voor de militaire taak in jidonesië was dat ook niet nodig, om- O'it daar moest worden opgetreden et kleinere 'eenheden. Eind 1949 beschikte Nederland in donesië over een groot aantal er- iren soldaten. Zij waren de enige oefende soldaten waarover Neder- toen kon beschikken. De gebeur- nissen in Korea noodzaakten de aden van het Atlantisch Pact, dus ik Nederland, in versneld tempo een rijdmacht op te bouwen, die in staat ui zijn een eventuele aanval af te krikken of zo nodig te weerstaan, et ligt dus voor de hand, dat Neder- ad, wilde het kunnen voldoen aan de iternationale verplichtingen, wel ge- rak moet maken van de geoefende ildaten, die beschikbaar zijn. De een- iden, die uit Indonesië terugkeerden, aren echter in de eerste plaats sterk ivolledig géwordén en bovendien op- ibouwd volgens de z.g. Engelse or- inisatie. Nu is de keuze gevallen op modernere Amerikaanse wijze van jerorganisatie, waarin o.m. de lagere ngen, zoals soldaten, korporaals en rgeants, een grotere verantwoorde- kheid te dragen krijgen. Doordat de Indonesië teruggekeerde militairen er het algemeen al weer een jaar 'Ug zijn in de burgermaatschappij hun vaardigheid in het gebruiken in de wapens achteruit gegaan. En ivendien missen deze militairen, zo- hierboven reeds werd opgemerkt, nodige ervaring in het optreden in otere eenheden. Vandaar dat de Nederlandse rege- ag besloten heeft de Indonesië-een- :den te reorganiseren volgens die merikaanse indeling. Dat gebeurt bij a.s. herhalingsoefeningen. Men is er bij deze reorganisatie van (gegaan, dat zoveel mogelijk oude ïbanden moesten worden gehand- safd. Dat wil dus zeggen, dat de meeste militairen als zij straks voor ra herhalingsoefeningen opkomen, delfde kameraden zullen ontmoeten in Indonesië. De regering en de gerleiding achten dit een factor van rote psychologische betekenis. Het zal )vendien de herhalingsoefeningen raange namen. In de periode van 6 maanden zullen totaal 5 brigades, ofwel met een loclern woord „regimentsgevechts- roepen" en 27 bataljons worden ge= sfend. De brigades zullen deel uit raken van het veldleger, de bataljons |n bestemd voor de z.g. territoriale roepen, die in oorlogstijd vliegvelden, ïrkeersknooppunten, industrie centra lc. bewaken tegen aanvallen van bij oorbeeld parachutisten. De doeleinden die de Regering en legerleiding met deze herhalings- feningen hopen te bereiken, zijn: de Oefening van demobilisatie, opkomst in oorlogstijd, het oefenen van de vaardigheid in het gebruik van de wapens, het oefenen in compagnies-, bataljons- en regimentsverband en de oefening van de hogere staven teza men met de troepen. Het materieel, dat voor de herha lingsoefeningen wordt gebruikt, is hoofdzakelijk nog het Engelse mate riaal, waaronder begrepen is de van Canada ontvangen bewapening. De Regering had liever gezien, dat meteen geoefend kon worden met het Ameri kaanse materiaal. Maar dat zal niet eerder dan eind 1951 en begin 1952 in ons land arriveren. Er moet op het ogenblik geroeid worden met de rie men, die er zijn. Het welslagen van deze oefeningen wordt door Regering en legerleiding van zeer groot belang geacht voor de verdere opbouw van het Nederlandse leger. Met deze oefeningen wordt na tionaal het bewijs geleverd, dat Ne derland werkelijk aanpakt, wat de ver sterking van de West-Europese de fensie betreft. Vandaar dan ook, 'dat de Neder landse regering een beroep doet op het Nederlandse bedrijfsleven, om zo veel mogelijk medewerking te ver lenen aan de jongemannen, die voor de herhalingsoefeningen zijn of wor den opgeroepen. Om het bedrijfsleven tegemoet te komen, zal ernaar wor den gestreefd nog vóór 1 April alle militairen, dieherhalingsoefeningen moeten volbrengen, bericht te sturen wanneer en voor welke duur zij moe ten opkomen. Iedere werkgever weet dus vóór 1 April wanneer hij zijn dienstplichtig personeel zal moeten missen en hij kan daarmee rekening houden bij de organisatie van de ar beid. Voor studerende dienstplichtigen worden zoveel mogelijk maatregelen genomen, opdat zij van de herhalings oefeningen geen schade ondervinden. Ondanks alle voorzieningen zullen echter ongetwijfeld toch offers moe ten worden gebracht. Het zijn echter offers voor een goede zaak: het ver sterken van de defensie van de Wes terse landen en uiteindelijk: het voor komen van een nieuwe wereldoorlog, die onnoemelijk grotere en zwaardere offers zou vragen. AANVRAGEN INDIENEN BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK. Onder de sinds 1 Januari 1951 gel dende regeling bestaat voor emigran ten een ruimere mogelijkheid dan voorheen om goederen mede te nemen en na vertrek te doen overkomen naar het land van vestiging. Bij de beoor deling van vragen ter verkrijging van de vereiste vergunningen werkt de Centrale Dienst voor In- en Uit voer nauw samen met de Nederland- sche Bank. Voor een vlotte gang van zaken is het gewenst gebleken, dat in eerste instantie de Nederlandsche Bank inzage verkrijgt van de door be langhebbende in te dienen aanvragen. In overleg met de commissaris voor de emigratie is derhalve bepaald, dat aanvragen ter verkrijging van vergun ning voor de uitvoer van goederen door of ten behoeve van emigranten, met uitzondering van de normale ver- huisboedel, moet worden ingediend bij de Nederlandsche Bank N.V., kan toor Deviezenvergunningen, afdeling Emigratie, Postbus 838, Amsterdam. Voor het indienen van deze aanvragen bij de Nederlandsche Bank blijven de tot nu toe gebruikelijke formulieren van kracht. Na behandeling zullen de formulieren en bijgevoegde beschei den door de Nederlandsche Bank ter verdere beoordeling en afhandeling worden gezonden naar de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer. De inspecteur der invoerrechten en accijnzen, binnen wiens dienstkring de emigrant is of was gevestigd, is be voegd uitvoervergunning te verlenen voor een verhuisboedel, welke wordt medegenomen dan wel binnen zes maanden na het vertrek wordt nage zonden, voor zover deze boedel uit gebruikte goederen bestaat en geen zeer waardevolle goederen omvat. De Holtense middenstand kwam Vrij dagavond in een ledenvergadering harer plaatselijke organisatie in café Vruggink bijeen onder voorzitterschap van de heer H. J. Wansink. De supportersvereniging van H.M.V. boekte geen succes met haar verzoek om een bijdrage in de aanschaffing van uni formen voor het korps. Men droeg als particulieren reeds bij voor dit doel. De vergadering was het niet eens met de houding van het bestuur, dat op een verzoek van het Gemeentebestuur om 2 leden aan te wijzen voor de verkiezing van een lid in de Prijzencommissie, niet was ingegaan. Men was van oordeel, dat ook de winkeliers daarin vertegenwoor digd moeten zijn. Op de aanbeveling wer den geplaatst de heren H. C. v. Leeuwen en B. Maats. De Winkelweek. De penningmeester, de heer E. Dikkers, bracht verslag uit van de Winkelweek. Zij was in alle opzichten geslaagd. In de kas bleef een klein batig saldo. De voorzitter wees er op, dat er klach ten waren gehoord over de minder juiste houding van sommige bezoekers tijdens de spelen. Dit had onze instemming niet, aldus de heer Wansink, die- mededeelde, dat men in het vervolg zal trachten de Winkelweek zodanig te leiden, dat der gelijke klachten niet weer voorkomen. De vergadering ging hiermede accoord. Contante betaling. Op voorstel van het bestuur werd be sloten het contract inzake de contante betaling, dat door de meeste leden in een vorige vergadering reeds werd getekend en dat aan de overigen ter tekening zal worden aangeboden, op 1 April a.s. te doen ingaan. Men zal nog langs andere wegen trachten contante betaling te be vorderen, aangezien dit gezien moet wor den als een groot belang zowel voor de zakenman als voor de consument. Ontsierende seclame. Weinig bewondering bestond er voor de actie van de politie tot wering van ont sierende reclame als uitvloeisel van de provinciale verordening, die nu strenger zal worden nageleefd. Men meende, dat de overheid een slecht voorbeeld geeft met bouwsels te gedogen, zoals er een aan de Markelose weg is opgetrokken. Er werden nadere inrichtingen gegeven hoe de leden moeten handelen. Zij kun nen hun aanvragen aan Ged. Staten via het Gemeentebestuur inzenden. Officiële heropening station. Bij de bespreking van de officiële ope ning der geëlectrificeerde spoorlijn was de voorzitter niet zo bijster gesticht over de door de N.S. in het verleden gevoerde vervoerspolitiek. Eerst is het station ge degradeerd tot halte en thans is het feite lijk niets meer. Het bestuur ziet echter het grote belang" van het stoppen van de electrische treinen, die 't vreemdelingen verkeer kunnen bevorderen en voor het buitenlands bezoek, aan de Canadese be graafplaats van belang zijn, in. Een feest viering acht het overdreven, maar men zou de bewoners in de omgéving van het station willen verzoeken op 20 Mei te vlaggen en H.M.V. willen verzoeken bij de officiële trein een stukje muziek te geven. Verder ware te praten over een cadeautje voor de Directie enz. Bij dit punt werd nog uitvoerig ge sproken over de betekenis van 't vreem delingenverkeer voor onze plaats, waar voor de middenstand een offer brengen wil en waarbij een nauw contact wordt onderhouden tussen de vereniging en de V.V.V. Rondvraag. Hierbij kwam de winkelsluiting' nog ter sprake. Men wacht op de totstandkoming van de nieuwe wet, welke bij de Staten- Generaal is ingediend. Ook het parkeer verbod kwam ter sprake, waarover reeds een adres aan de Minister is gezonden. Besloten werd eens met het betrokken hoofd van de Rijkswaterstaat te praten. Aan het slot van de vergadering bracht de voorzitter dank aan Holtens Nieuws blad voor de coulante behandeling bij de Winkelweek-actie. JAARFEEST C.J.M.V. Dinsdag hield de C.J.M.V. haar jaar feest in „Irene", onder leiding van de voorzitter. Na gebed en Schriftlezing werden de talrijke aanwezigen welkom geheten, en werd het programma in een vlot tempo afgewerkt. Voor de pauze hoorden we een opstel van H. Koopman over „Willen we even stil wezen?" Declamaties van E. Linnen, J. Aanstoot, J. Steunenberg en H. Paalman vielen erg in de smaak. De Tegahaya's oogstten veel applaus met hun zang en muziek, en werden har telijk bedankt voor de wijze, waarop ze het programma vulden. In de pauze werd een verloting gehou den, die ruim 136 opbracht. De hoofd prijs (een servies) werd gewonnen door Mej. KoetsierOlieslag. Getracteerd werd op chocolade-melk en biskwie. Het 2e gedeelte van de avond werd ge vuld met het toneelstuk „Er zijn ook an deren" van Rosita Peters. Dit is een Engels stuk over het mijn wezen, en vergde heel wat van de spelers en speelsters. Het werd echter vlot voor het voetlicht gebracht, en toen om ruim half twaalf de samenkomst met gebed werd geslo ten, ging ieder voldaan huiswaarts. Woensdag werd hetzelfde programma afgewerkt voor een bijna geheel gevulde zaal. Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 De voorjaarsmarkt zal gehouden wor-: den op Donderdag a.s. Wij verwijzen be langhebbenden naar de in dit nummer voorkomende annonce en wekken alle veehouders en landbouwers op deze markt niet te verzuimen. Wanneer de omstandigheden daarvoor eens wat gun stiger worden zal er nieuw leven gebla zen moeten worden in ons marktwezen. Het verdient echter aanbeveling, dat wij de enkele speciale marktdagen niet ver zuimen. De marktcommissie is voorne mens verschillende handelaren aan te schrijven. Laten de veehouders nu niet verzuimen ter markt* te komen. VERKEERSEXAMENS. Dinsdag hebben de leerlingen van de hoogste klassen der vier scholen in onze gemeente onder leiding van het onder wijzend personeel en met medewerking van de plaatselijke politie en de consul der vereniging Veilig Verkeer, de heer C. G. Bal, het verkeers-examen afge legd. Voor Dijkerhoek en Espelo namen ook de op één na hoogste klas aan het examen deel. Zodra de uitslagen van deze verkeersproef bekend zijn hopen wij de uitslagen mede te delen,-. JONG HOLTEN BESPRAK WEER DE LANDBOUWPROBLEMEN. In de Dinsdag in het café van de heer K. ter Horst gehouden ledenvergadering van de vereniging „Jong Holten", afd. der B.O.O., die goed bezocht was, stond de voorzitter, de heer J. H. Veneklaas Slots, in zijn openingswoord even stil bij de toewijzing van de lagere landbouw school aan de afdeling van de O.L.M. Spr. wekte de B.O.O.-leden op hun jon gere vrienden aan te sporen deze school te bezoeken. Een bijzonder woord van welkom gold de adv. leden de heren P. Dijkstra en W. Rietberg. Op verzoek van de heer Dijkstra gaven zich vrijwilligers op voor de runderhor- zelbestrijding, welke weer verplicht is. Dieren met horzelbulten mogen niet ter markt worden aangevoerd, maar ook voor de dieren zelf is de bestrijding een weldaad. Bij de uitreiking van de prijzen der graslandkeuring kwamen de volgende leden uit de bus, die door de secretaris, de heer G. Arfman, bij de uitreiking wer den toegesproken, t.w.: 1. A. Ribbink, D 20; 2. Gebr. Arfman, B 100; 3. H. J. Nijland, D 174. H. Stevens, B 795. A. H. Stegink, N 84. Op voorstel van het bestuur werd de conrtibutie verhoogd tot 3.--- per jaar. De heer Rietberg, ass. der R.L.V.D., hield hierna een gedocumenteerde inlei ding over actuele punten in de landbouw. Hij schetste verschillende inkuilmetho- den, o.a. met AlVzuur, Melasse en de Hardeland-methodè, waarbij het product met fijngehakte bieten of melasse wordt vermengd. Met eerstgenoemde methoden kan men wel goed kuilvoer krijgen, maar de prak tijk leert dat de Hardeland-methode de minste afwijkingen geeft en het risico zeer beperkt. Stevig aantrappen en met veel zand bedekken is een vereiste. Thans moet aan de ritnaaldenbestrij- ding aandacht worden geschonken. Be strijding: 75-100 kg. van een 5 H.C.H. bevattend middel breedwerpig uitzaaien. Dit is contactgif en beter dan maag gif. 4 kg. bietenzaad kan men vermen gen met 1 kg. van dit middel, 100 kg. haver met 15 kg. en 100 kg. rogge met 10 kg. Kleine zaden mogen niet met stof ver mengd worden. Haver wordt ook wel met graszaad tegelijk uitgezaaid. De haver dient als afleidingsmiddel voor de rit- naalden. Spr. wijst er op, dat verschillende ge wassen gebrek hebben aan sporenelemen ten als magnesium en koper. Koperge brek is vooral belangrijk bij gemengde uitzaai van haver en gerst, 300 kg. per h.a. Magnesiumgebrek in rogge, haver, aardappelen te bestrijden met magn. sul faat, patentkali, kieseriet en magnesium- bevattende kalkmeststoffen. Bij de huidige schaarste aan voeders kunnen de boeren zelf best mais verbou wen. Dit is in 1950 goed bevallen. Hybri- denmais geeft een góede opbrengst (in 1950 ruim 4000 kg. per h.a.) en rijpt in •het najaar goed af. Spoedige bestelling van mais is noodzakelijk. Tot zover de lezing. Veel leden gaven zich vervolgens op voor de bouwland- en graslandkeuring, enkele als keurmeester. De heer F. Bek- kernens zal een proef nemen met het zaaien van 68 kg. Westewoldsgras per h.a. onder haver om te gebruiken als stoppelvrucht, de heer H. Markvoort zaait kieseriet op rogge en de heer D. B. Krikkink zal een magnesiumproef nemen met haver. In het midden van Mpi, aldus werd besloten, zal een excursie gehouden wor den via de veenkoloniën naar Drente en Groningen gedurende een dag. Bij de rondvraag kwam nog ter spra ke, dat men in Augustus nog heel goed grasland kan inzaaien en het lukt meest al nog beter dan in April-Mei. Als men bij graslandinzaai haver of rogge als dekvrucht gebruikt moeten deze, aldus de heer Rietberg, niet rijp worden geoogst, wil men tenminste voor subsidie in aanmerking komen. De voorzitter dankt de heer Rietberg voor zijn lezing en sluit hierna de ver gadering. AGENDA. Zaterdag 17 Maart: Filmvoorstelling in Amicitia. Dinsdag 20 Maart: Algem. ledenverga dering Coöp. Boerenleenbank, nam. 7 uur, café M. Kalfsterman. Woensdag 21 Maart: Bezoek kledingten- toonstelling plattelandsvrouwen Al melo. Donderdag 22 Maart: Grote voorjaars markt. Donderdag 29 Maart: Hotel Holterman, Lezing over „Voeding en Huishoud geld", v. d. Plattelandsvrouwen, 7.30 uur. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 uur Ds Pol dervaart van Nijverdal. Collecte voor het Kerkkoor. Goede Vrijdag. 9 uur en nam. 7 uur Ds Knipscheer. (Bediening H. Avondmaal en Dankzegging). Bethanië. 10 uur Ds Knipscheer. Goede Vrijdag. N.m. 3 uur Ds Knip scheer. (Bediening H. Avondmaal). Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten extra collec te voor de Ned. Chr. Mil. Bond. Goede Vrijdag. 10 uur Ds Hoogkamp. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestr. A 217, telef. 352. Week van 7 tot en met 13 Maart 1951. Gevonden: 1 wieldop „Studebaker"1 br. dames glacé handschoen; 1 br. da mes handschoen (Peau de Suède). Verloren: 1 paar grolse wanten; 1 lin ker grolse want (groen met wit)1 res. wiel 600 x 16 (auto). Maakt geen schulden betaalt contant, Dat is goed voor de zakenman en goed voor de klant. (Adv.) Willen onze adverteerders met het oog op Pasen hun advertenties s.v.p. zo vroegtijdig mogelijk aanbieden? Het is te voorzien dat voor het eerstvolgend nummer nogal animo zal zijn wat de ad vertentiepagina betreft en wij willen ook aan de technische kant hiervan gaarne de nodige aandacht wijden. Bij voorbaat dank voor ieders mede werking. DE ADMINISTRATIE. Aan het Overijssels Landbouwblad, het orgaan van de O.L.M., ontlenen wij het volgend bericht: Een nieuwe lagere landbouwschool in Holten. Komende herfst zal het zestig jaar ge leden zijn, dat de afdeling Holten van de Overijsselsche Landbouw Maatschap pij werd opgericht. Gedlurende deze vele tientallen jaren zijn door de afdeling de boeren-belangen gediend, waarbij zeker niet het minst de zorg voor het land bouwonderwijs de aandacht genoot. Het gevolg" hiervan is geweest, dat ieder jaar te Holten iandbouwcursussen werden ge geven, waarbij vooral de laatste jaren de B.O.O. in de organisatie daarvan een belangrijke rol speelde. Thans is op het werk van de Holtense boerenbevolking de kroon gezet, daar de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heeft goed gevonden dat binnenkort een lagere landbouw school wordt geopend. Zo in één plaats de boeren een dergelijk voorrecht ver dienen, dan is dat naar onze mening stel lig in Holten het geval. Velen zijn we voor deze toewijding dank verschuldigd, waarbij wij natuur lijk in de eerste plaats denken aan de Minister van Landbouw, met zijn Direc teur en Inspecteur van het Landbouw onderwijs, doch daarnaast ook niet in het minst aan de activiteit van de burge meester van Holten en het betrokken afdelingsbestuur. In Holten laat men er geen gras over groeien. Tegelijk met de viering van het zestig-jarig" bestaan van de afdeling, wil men ook de nieuwe school openen en zelfs, wanneer dit enigszins mogelijk wordt in een nieuw te stichten gebouw. Wij hebben goed vertrouwen dat deze stoute plannen verwezenlijkt kunnen wor den, waarbij de lezer van het Over- ijsselsch Landbouwblad tegen die tijd stellig nog wel meer over Holten zal komen te lezen. Laten wij dan nu vol staan met van onze kant de hartelijke gelukwensen aan de Holtense boerenbe volking aan te bieden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1