J lis de treinen weer stoppen. 10. Jaargang 3. ZATERDAG 10 MAART 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUW abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5488 - 231f Adv.-prijs115 m.m. a, contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 O. Nu de electrificatie van de spoorlijn Amersfoort- ischede v.v. zichtbaar haar voltooiing nadert zul- i velen zich reeds hebben afgevraagd, welke de iptijden zullen zijn van de treinen, die onze plaats Hen aandoen. Wij zijn in staat daarop een ant- jord te geven, zij het onder het uitdrukkelijke voor houd, dat het hier tijden betreft, welke ontleend a aan een ontwerp-dienstregeling, die dus nog in jen enkel opzicht vaststaat. Het kan dus zijn, dat in de genoemde tijden nog wijzigingen worden ingebracht. Vast staat, dat de dienstregeling op Mei a.s. aanvangt. Holten zal bediend worden door de electrische einen van de stopdienst DeventerAlmelo (En- hede). De stoptijden van de treinen in de richting Deven- •zyn: 7.31 (alléén op werkd.)8.23 (alleen op en F.dagen)10.30 (alleen op werkd.); 12.23; ,23 (alleen op werkd.)15.23 (alleen op Z. en dagen)17.13 (werkd. behalve Zaterd.)18.23 peen op Zaterdag en Zondag)20.23 (alleen op Z. F.dagen)21.32 (alleen op werkd.)21.46 (alleen Z. en F.dagen) De stop tijden van de treinen in de richting Almelo ju: 8.17 (alleen op werkd.)10.17 (alleen op Z. en 11.07 (alleen op werkdagen)13.17 (al ia op werkd.)14.17 (alleen op Z. en F.dagen) ,1719.17 (dagelijks behalve Zaterdags)20.17 lUeen op Zaterd.)21.07 (alleen op Z. en F.dagen) ,17. het station wordt al geruime tijd hard ge- >rkt om de perrons te verhogen en aan de noord- jde aan te leggen. Zij komen aan de westzijde van »t Station over een lengte van ongeveer 100 meter, ik de verlichting wordt hier uitgebreid. In het ation zelf wordt hard gewerkt bij het aanbrengen electrische leidingen enz. eerste trein, waarin natuurlijk de Directie, zal estelijk worden ontvangen. JAARFEEST GEREF. KNAPEN EN MEISJES. De kleine meisjesvereniging „Lydia" en de kna- invereniging „Het Mosterdzaadje" hielden Don- •rdagavond in de Geref. kerk hun druk bezocht arfeest onder leiding van Ds Hoogkamp. Deze tende de avond met het doen zingen van ,,'k Heb 'loofd en daarom zing ik" en het voorlezen van een ideelte van Ps. 96, waarna hij voorging in gebed. Na een kort welkomstwoord werd een vlot pro- lamma afgewerkt. Het eerste nummer was een bleau, dat met zang werd opgevoerd en voor- elde: „Wilt heden nu treden voor God den Heere". Het verslag van de knapenvereniging werd uitge licht door G. J. Hulsman. Het ledental liep terug bedraagt thans 20. Het verslag van de meisjes >rd door vier der leden op rijm uitgebracht, het- ■en hun een hartelijk applaus bezorgde. Woorden van waardering werden daarin gespro- m voor de naar Canada vertrokken leidster Mej. Beldman. Voor Mej. Maat, die momenteel in het •kenhuis verblijft, was een blijvende herinnering ikocht, bestaande uit een schemerlamp met foto- andaard. Aaltje Dijkink hield een inleiding over „Gethse- terwijl voor de pauze nog tal van kleine likjes werden voorgedragen, o.a. „Tom Millard", Hummer dertien", „Slimme Jet" en „Eens hele- aal uit". Ook deze kregen een hartelijk applausje. Namens de kerkeraad en de overige afgevaardig- in sprak de heer P. v. d. Meulen een woord van aardering voor het werk der jeugdverenigingen. Na tractatie in de pauze volgden nog vele samen- iraken, zangstukjes en voordrachten, die alle vlot ongedwongen werden weergegeven en zeer in de aak vielen. Wij noemen o.a.: „Boer Klaassen voor microfoon" en „De mug en de olifant". Het slot- ibleau stelde voor de regenboog met haar talrijke leuren. Hoogkamp dankte ten slotte allen, die aan it welslagen van de avond medewerkten en nadat izongen was Psalm 72 11 sloot de heer Wiersma et dankgebed, nadat hij Ds Hoogkamp had be- inkt voor zijn prettige leiding. OPBRENGST COLLECTES. In de maand Februari hebben de collectes voor Band NederlandIndonesië 55.15 opgebracht, werd gecollecteerd op de huwelijksfeesten van de uidsparen: TullerMunnik; van RheenenKolk- Melchiorde Vries; AaftinkMaats; Bekker- Vincent; de zilveren huwelijksfeesten van de htparen: BroekhuisBosschers en Veneklaas iurlink. BUURTVERENIGING „DE MOLEN" HIELD EEN GEZELLIG BUURTFEEST. Zaterdag j.l. heeft de buurtvereniging „De Molen" in de feestzaal van hotel Vosman haar jaarlijkse fees telijke samenkomst gehouden onder leiding van de heer A. Bulsink. Deze wees er in zijn welkomstwoord op, dat de voorzitter, de heer J. Voordes, verhinderd was om deze avond bij te wonen en dat hij door zijn drukke werkzaamheden niet in staat is het voorzitter schap te blijven bekleden, zodat in een eerstvolgende vergadering een opvolger zal worden gekozen. Hij heette de leden welkom en in het bijzonder het gezel schap Leijenaar uit Bathmen, dat met medewerking van de heer Van Dijk, accordeonist bekend van de Vara, de avond kwam opluisteren. Spreker bood met een kort dankwoord een cadeautje aan aan de jonge lui Wim Aaftink en Henk Voordes voor het belange loos ophalen van de contributie. De heer Leijenaar heeft daarna met zijn gezelschap met tal van voordrachten en liedjes, gevarieerd in ernst en luim, de aanwezigen op een prettige wijze weten te amuseren. Het programma werd afgewisseld door een dansje met mooie accordeonmuziek, terwijl de feestgenoten telkens werden getracteerd op aller lei lekkers, zodat zij aan het slot van deze feestavond zeer voldaan waren over het gebodene. In de pauze werd nog een kleine verloting gehouden. De heer G. Franke vertolkte bij het afscheid nemen deze gevoelens van dankbaarheid en prees 't bestuur en het gezelschap voor de goede verzorging en het welslagen van deze avond. JAARVERGADERING SCHOOL MET DE BIJBEL. Maandagavond 5 Maart hield de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel haar jaarvergadering in gebouw Irene. Om kwart voor acht opende de voorzitter, de heer M. Teeselink, het samenzijn met gebed en Schrift lezing en sprak vervolgens een kort openingswoord. Spreker was verheugd, dat zovelen aanwezig waren. Dit getuigde van een levendige belangstelling voor de school, waarvoor allen als ouders verantwoordelijk waren. Spr. betreurde het, dat mej. Maat door ziekte niet aanwezig kon zijn en hij sprak de hoop uit, dat zij spoedig volledig hersteld haar taak weer zou mogen vervullen. Mevr. Jonker-Brinkman, die be reid gevonden was tijdelijk te helpen, werd door hem hiervoor dank gebracht. Vervolgens las de secretaris, de heer J. Aaltink, de notulen en een uitgebreid jaarverslag, dat mocht ge wagen van een goed jaar. De heer D. J. Schuppert bracht een financieel ver slag uit, waaruit bleek, dat het nieuwe boekjaar met een batig saldo kon aanvangen. Nadat zijn beheer door de kascommissie bij monde van de heer Rietman in orde bleek bevonden te zijn, werd hem, op voorstel van de voorzitter, hiervoor onder dankzegging voor het vele verrichte werk, dé charge verleend. Bij de gehouden bestuursvexvkiezing bleek, dat de beide aftredenden, de heren J. Aaltink en D. J. Schuppert, met vrijwel algemene stemmen herkozen waren. Beide heren namen hun herbenoeming aan. Het hoofd der school besprak in het kort enkele practische zaken uit het alledaagse schoolleven. Daarna ging men over tot de verkoop van oude schoolbanken. Hiervoor was veel belangstelling, zo dat deze schoolmeubelen spoedig van de hand waren gedaan. In de pauze werd een tractatie aangeboden, waarna het hoofd der school sprak over „De opvoe ding van het geweten". Spr. constateerde, dat het in deze tijd, waarin talloze ideologieën zich aandienden en met vele levensnormen door tallozen gebroken wordt, meer dan tijd is, dat vooral aan de opvoeding van 't geweten zorg besteed wordt. We lopen gevaar ons tevreden te stellen, wanneer het verstandelijk peil van het onderwijs maar in orde is. Te weinig valt de aandacht op de zuivere werking van het ge weten. Nadat spr. de motieven voor deze belangrijke kant der opvoeding belicht had, besprak hij de mid delen die de opvoeders hiertoe ten dienste staan: de opvoeding van eigen geweten, het voorbeeld, het christelijk onderwijs, het gebod en verbod, de straf en de vergeving, doch bovenal het gebed. Nadat enkele vragen beantwoox-d waren, sprak Ds de Vries een slotwoord naar aanleiding van een ge deelte uit de profeet Jona, over „vergeten kinderen", waarna Z.Eerw. de vergadering met dankgebed sloot. VERGADERING A.R. JONGEREN. Onder voorzitterschap van de heer H. Beltman werd een goed bezochte vergadering gehouden van de afd. Holten A.R. Jongeren Studieclubs. De voorzitter opende deze bijeenkomst met gebed na het zingen van Ps. 33 5, waarna gelezen werd Psalm 33 5-8. Door mej. Anna Stam werd hierna een inleiding gehouden over Art. 1 van het Beginsel program der A.R. Partij, op welk onderwerp een ge animeerde bespreking volgde. Na de pauze, waarin thee werd geschonken, werd de vergadering heropend met het zingen van „Wilt heden nu treden", waarna de heer J. Nijkamp in een politiek overzicht de voornaamste gebeurtenissen van de laatste maanden in binnen- en buitenland de revue liet passeren. Mej. A. Stam sloot deze door 43 leden bezochte vergadering met dank aan God, na het zingen van Psalm 27 1. ERE-TEKEN ORDE EN VREDE. Zaterdagmorgen heeft de burgemeester, Mr H. W. Enklaar, aan de onderstaande militairen, welke in Indonesië gediend hebben, met een toepasselijk woord het ere-teken Orde en Vrede uitgereikt, t.w.: H. T. Assink, G. D. A. Klein Teeselink, D. B. Krik- kink, J. W. Veenstra en C. Wijnnobel. Aan de heer H. J. Bieleman zal het nog worden uitgereikt. ARM GEBROKEN. De ruim 70-jarige bewoonster van de z.g. Armen- huisjes, Jenneken Meijlink, had het ongeluk een arm te breken. Na voorlopig verbonden te zijn moest zij in het ziekenhuis ter verdere behandeling worden opgenomen. ZONDERLINGE INBRAAK. In de nacht van Dinsdag op Woensdag heeft iemand zich door het indrukken van een hor in een raampje van de bijkeuken toegang verschaft tot hotel „De Dikke Steen". De ongenode gast heeft zonder iets mee te nemen het hotel door de deur weer verlaten. Er werd althans niets vermist. De Rijkspolitie heeft nog getracht met een speurhond klaarheid in de situatie te verkrijgen, echter zonder resultaat. Willen die enkele abonné's buiten de gemeente, die het abonnementsgeld nog niet voldaan hebben, dit storten op giro 4 1 4 4 2 5 Bij voorbaat dank. H. BELTMAN Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD Giro 414425. SUBSIDIE GRASZAAD VOOR LANDBOUWERS. Degenen, die voor subsidie van gx-aszaad en zoete lupinen in aanmexdring komen, worden er. aan her innerd, dat ze zich vóór 15 Maart a.s. hiervoor moeten opgeven bij de pi. ass. van de R.L.V.D. Na die datum kunnen geen aanvragen meer wor den aangenomen. Tot 15 Mei heeft men daarna de tijd om 1 gezegel de rekening en certificaat (en) in te leveren. Voor de overige subsidie-objecten zijn nog geen data van opgave vastgesteld. Deze zullen wel in de Landbouwbladen gepubliceerd worden. Men doet dus goed, hierop te letten. W. RIETBERG, Ass. R.L.V.D. NIEUWE ZAAK GEOPEND. Ons dorp is in het centrum een flinke en mooie zaak rijker geworden door de opening van de slagery van de heer J. Dolman. Na tal van teleurstellingen en, zoals wy reeds schreven, na vele moeilijkheden overwonnen te hebben, mochten de heer Dolman en zijn echtgenote het genoegen smaken hun prachtige winkel Dinsdag te kunnen openen. De openingsplechtigheid werd vervuld door de burgemeester, Mr Enklaar, die de sleutel in het slot stak en als eerste de nieuwe winkel binnentrad. In een korte toespraak wenste de burgemeester het echtpaar Dolman geluk met hun nieuwe zaak en prees hij de totstandkoming daarvan als een staaltje van durf en ondernemingsgeest, dat in het huidige tijdsgewricht, nu het zeer moeilijk is zaken te doen, wel belicht mag worden. Spr. schetste de vele moei lijkheden, die voordat dit moment aanbrak overwon nen moesten worden en sprak de hoop uit, dat het de heer Dolman en zijn vrouw met de nieuwe zaak naar den vleze mocht gaan. De heer H. J. Wansink sprak de gelukwensen uit namens de Holtense Handelsvereniging en wenste beiden veel succes toe, dat een zakenman vandaag aan de dag wel nodig heeft. De heer A. J. Goldstein wees er als voorzitter van de V.V.V. op, dat deze zaak een goede indruk zal maken bij de vreemdelingen en dat zij kan wedijve ren met de winkels in de stad. De opening had plaats in tegenwoordigheid van de aannemers, wier namen wij in ons vorige nummer reeds hebben vermeld. In de winkel is een verlichting aangebracht op advies van de N.V. Philips te Eindhoven, die geheel past bij het vlees, dat tentoongesteld wordt. De zaak is geheel naar de nieuwste eisen ingericht en zo be vindt zich op de achtergrond een ingebouwde Frigi- daire koelkast. De etalage-opstanden aan de zijde van de Dorpsstraat zijn vervaardigd van Arabes- catomarmer, terwijl de wanden geheel met gegla zuurde tegeltjes zijn bezet. Het geheel maakt een bijzonder frisse indruk. Achter de winkel bevinden zich de worstkamer en de z.g. kokerij, waaraan ook de uiterste hygiënische zorgen zijn besteed. Er wer den by de officiële opening veel bloemen aange boden. Velen kwamen na de opening een kijkje nemen in de nieuwe zaak en hebben daarbij geraden naar het gewicht van een rollade. Deze woog, zoals thans bekend is, 7 pond en 180 gram. Dit gewicht is door niemand geraden, maar de volgende personen, die er het dichtst bij zijn, ontvangen van de heer Dol man een rollade, t.w. de heren of dames H. J. Wan sink Sr., H. W. Goorman, Heggelman, D. de Vries, D. J. Schuppert en P. Brands. Er is bij de opening een verkeerde hoed meege nomen van het merk: Aleid Muller. Een hoed met de initialen H. J. B. is blijven liggen. ELECTRICITEITSVOORZIENING WORDT GESTOORD. Het Hoofd van het G.E.B. verzoekt ons het vol gende mede te delen: In verband met het ingebruik nemen van het transformatorhuisje bij het grote viaduct kan de stroomvoorziening vanaf het Gemeentehuis, de Dorpsstraat, de Burgemeester van der Borchstraat, de Deventerweg en de Köllingsteeg in de komende week tussen 1214 uur gestoord zijn. VERMAAK EN ONTSPANNING. De vermakelijkheidsbelasting heeft in het afge lopen jaar 2364.75 opgebracht. In totaal werd 11.181.55 uitgegeven voor vermaak en ontspan ning, voor toegangsbewijzen voor film- en bioscoop 995.30, voor sportuitvoeringen 682.50, voor con certen 79.en voor de overige uitvoeringen en voorstellingen 9424.75. AFLEVERING MENGVOEDERS ENZ. In verband met de nieuwste maatregelen van de Vakgroep Veevoederindustrie kwamen het vorige weekeinde de plaatselijke graanhandelaren en meng voederfabrikanten in hotel Holterman bijeen om deze nader te bespreken. Besloten werd de nieuwe regeling per circulaire aan de landbouwers en pluim veehouders bekend te maken. Aan de maatregel van het Bedrijfsschap ontlenen wij, dat met ingang van 1 Maart j.l. de veehouders- bonnen van de serie M en voor wat betreft de kui kenvoeders van de serie N1 voor het betrekken van mengvoeders resp. kuikenvoeders voor 50 zullen worden ingewisseld in grondstoffentoewyzin- gen. De mengvoederindustrie is hierdoor in het alge meen in staat op de ingenomen veehoudersbonnen van de genoemde serie voor 50 op basis van de huidige prijzen af te leveren, mits de aflevering plaats vindt vóór 1 April a.s. (alsmede het tegoed van de vorige bonnenseries). Men leze de desbetref fende aankondiging. AGENDA Maandag 12 Maart: 's avonds 7.30 uur vergadering Chr. Boerinnen Bond in één der lokalen van de Chr. School. Dinsdag 13 Maart: Ledenvergadering Jong Holten, 7.30 uur in de zaal van de heer K. ter Horst. Dinsdag 13 Maart: 7.30 uur in café „Het Bonte Paard" Praatavond landbouw voorlichtingsdienst, tevens filmL toegelicht door de heer Paskamp. 13 en 14 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. in „Irene", aan vang 7 uur. Dinsdag 13 en Woensdag 14 Maart: het derde ge deelte „Marjatta's offer" in Amicitia, 7.30 uur. Woensdag 14 Maart: van 10 tot 3 uur verkoping partij Amerikaanse werk-, regen- en sportkleding bij Ab. Mulder, Oranjestraat 209. Zaterdag 17 Maart: Filmvoorstelling in Amicitia (zie annonce). Dinsdag 20 Maart: Algem. ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank, nam. 7 uur, café M. Kalfster- man. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds de Vries (Bevestiging van lidmaten) en 3 uur Ds Knipscheer. Bethanië. Geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor de door de scheuring getroffen kerken. LEZING OVER DE NIEUWE VERKEERSWET. Vrijdagavond hield de heer A. G. Godé, Rijksop zichter van het verkeer te Zwolle, op verzoek van de N.V. Overijsselse Autobusdiensten in de feestzaal van hotel Vosman een lezing over de nieuwe ver keerswet, welke ook toegankelijk was voor andere belangstellenden. Spr. wees er op, dat sedert 1 Jan. j.l. een nieuwe verkeerswet en wegenverkeersreglement in werking zijn getreden en dat de oude bepalingen zijn verval len. Deze voorschriften hebben op sommige punten aanmerkelijke wijzigingen gebracht en grotere be voegdheden geschapen voor de politie tegen verkeers- overtreders, vooral op het gebied van alcoholgebruik door weggebruikers. Er komen twee soorten rijbewijzen n.l. voor valide en invalide weggebruikers. Voor de eerste zijn dat het rijbewijs A voor motorrijwielen, BE voor per sonenauto's en vrachtauto's met eigen gewicht en laadvermogen tot 3500 kg, CE voor zware vracht auto's en DE voor bussen Zij die hun oude rijbewijs A laten verlengen kunnen thans nog in het bezit komen van een rijbewijs met de kentekenen BE, CE en DE. Nieuwelingen zullen eerst de proef met een personenauto of lichte vrachtauto moeten afleggen voor rijbewijs BE, wanneer zij een rijbewijs CE of DE willen bekomen, waarvoor zij natuurlijk met een desbetreffend voertuig de proef moeten afleggen. De verwisseling van de nieuwe nummerbewijzen zal in de loop van de komende zes jaar geschieden. Voor lopig zullen alleen nieuwe voertuigen van een nieuw soort nummerbewijs (ND) worden voorzien. Een aanmerkelijk ruimere bevoegdheid is gegeven aan de politie ten opzichte van alcoholgebruik door weggebruikers. De politie kan het rijbewijs thans reeds innemen wanneer iemand in een voertuig zou stappen en bij het maken van de eerste voorberei dingen zou blijken, dat hij onder de invloed van alcohol verkeert. Het doorrijden en wegrijden bij verkeersongeval len, waarbij een mens wordt gedood, zwaar lichame lijk letsel wordt toegebracht of schade wordt veroor zaakt, wordt als een misdrijf aangerekend, tenzij men zich in de laatste twee gevallen binnen 24 uur bij de opsporingsambtenaar vervoegd. Zeer uitvoerig ging spr. in op de wegenverkeers regeling, waarbij hij aan de hand van verkeersborden het gesprokene toelichtte. Tal van vragen werden door de heer Godé beant woord, waarna hem dank gebracht werd voor zijn duidelijke uiteenzettingen. GOEDE KLEDING. De „Goede Kleding"-tentoonstelling' en mode-show van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In de eerste maanden van het jaar 1951 zal deze reizende tentoonstelling ons vaderland doorkruisen. Wat beoogt deze show, wat is haar doel? Het doel is om aan de Plattelandsvrouwen de juiste voorlichting te geven, hoe zij zich, goed, prac- tisch en toch smaakvol in de heersende modestijl, kunnen kleden. Daarnaast richtlijnen te geven voor huid-, hand- en haarverzorging en nog meerdere vrouwelijke gevoeligheden. Tot dit doel zullen in tal van plaatsen tentoonstel lingen worden gehouden met daaraan verbonden een Mode Show. Op die tentoonstellingen zullen, tijdens de Mode Shows, enkele leden van de Bond zelf de verschil lende ontworpen kleding dragen, zodat iedere bezoek ster een juiste indruk zal krijgen van die kleuren, dessins en modellen, die de plattelandsvrouwen als 't ware, daarmee goed kleden. De Kledingcommissie van de Bond heeft de mede werking verkregen van enkele eerste klas fabx-ikan- ten en confectiefabrieken, die in overleg met de Commissie, de stoffen, dessins en modellen hebben gecreëerd. Meer dan 2 jaar voorbereiding heeft dit voorbereidende werk vereist. De Bond stelt zich naast het doel om de Platte landsvrouwen in de gelegenheid te stellen zich goede en practische kleding te verschaffen, haar bovendien ook te adviseren omtrent tal van zaken, waar men op het platteland nog zo betrekkelijk weinig van weet. Practische kleding voor het werk is een belangrijke factor voor de plattelandsvrouw, goed schoeisel, war me winterkleding, mantels en feestkleding is niet te verwaarlozen, dat alles zal men op de shows kunnen bekijken. Daaxmaast zullen wollen en gebreide stoffen ge ëxposeerd worden, waarbij de plattelandsvrouw tevens voorlichting zal worden gegeven over het breien, de soort van wol, die voor de verschillende kledingstukken nodig is en wat zeer belangrijk is, een pracht collectie moderne breipatronen, waarbij de nieuwe Parijse modellen, zullen worden gedemon streerd. In Almelo zal deze tentoonstelling en mode show gehouden worden van 19 Maart tot en met 22 Maart in ,,'t Groenendaal".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1