jaarvergadering V.V.V'. S'o. '9. Jaargang 3. ZATERDAG 3 MAART 1951. Verschijnt elke Zaterdag. Tjj( Qe abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal .sd Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsbladi te Holten. Telef. K 5IfSS - 23J, Adv.-prijs115 m.m. d contant)f 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 De opkomst op de Dinsdagavond in hotel Muller ehouden jaarvergadering van de V.V.V. „Holtens lelang" was niet groot, maar niettemin werden er van voorstellen en suggesties door de aanwezi- en gedaan ter bevordering van het vreemdelingen- ;zoek. In zijn openingswoord bracht de voorzitter, de ieer A. J. Goldstein, dank aan het gemeentebestuur oor de genoten financiële bijdrage. De secretaris, de heer M. Bouwhuis, vulde in zijn erslag deze woorden aan door dank te brengen aan leden en neringdoenden voor de verhoogde bij ragen, welke zij in 1950 beschikbaar stelden. Behalve vele mondelinge en telefonische aanvra- ea werden door het secretariaat bijna 500 sehrif- ■lijke verzoeken om inlichtingen afgedaan. De hotels waren goed bezet, behalve in het voor- n naseizoen, dat met zo goed was als voorgaande iren. Men zocht het deze keer meer in de burger- ensions. De vereniging telt momenteel 300 leden. Voorts werd nog melding gemaakt van de uit- jreiding van het nat. hist, museum van de heer P. tos en de concerten, door H.M.V. gegeven. De penningmeester, de heer Dijkstra, kon vrij junstige resultaten naar voren brengen. Aan con- iributie en bijdragen kwam f 1337.50 binnen, als- aede 200.gemeentelijke subsidie. Totaal aan nkomsten 1572.53. De uitgaven, waaronder ruim ƒ600 voor reclame, «droegen 872.21. Van het batig saldo ad f 700.32 moesten echter )g wandelkaarten betaald worden tot ruim dit «drag. Beide bestuurders wérd dank gebracht voor hun terslagen, nadat eerst nog de controle-commissie, «staande uit de heren H. J. Bouwhuis en W. Beijers, m gunstig advies hadden uitgebracht. Laatstgenoemde en de heer G. J. Bouwhuis wer- lea als nieuwe kascommissie aangewezen. Op de begroting 1951 werd rekening gehouden met ƒ1300.aan bijdragen en een gem. subsidie tan 300.Het secretariaat zal 400.kosten, erwijl voor folders en advertenties 200.en 300.beschikbaar is. De heer Beijers wees er in dit verband op, dat de lersobering, welke te verwachten is, reclame dubbel loodzakelijk maakt omdat minder mensen de mid- elen zullen hebben om vacantie te nemen. Het ver- hem dat van particuliere zijde een flink «drag is bijeen gebracht. Dit moet voor het bestuur lanleiding zijn de gemeente te verzoeken thans ook ïen flink bedrag beschikbaar te stellen, want het ;eld is zeer nodig om Holten meer bekend te maken. Uitvoerig werd nog gesproken over een doel- natige reclame, waarna de voorzitter toezegde nog ^iens bij het gemeentebestuur te zullen aankloppen een hogere subsidie. De heer Sikkes wees op de noodzaak om in het dflf Noorden de aandacht op Holten te vestigen, omdat men gaarne naar deze streken gaat. Omtrent de :ontrole op de rijwielpaden zou men met het Ge meentebestuur in overleg kunnen treden. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden de heren A. J. Goldstein en J. P. Nagelhout met bijna algemene stemmen herkozen. In verband met het voorstel om het bestuur tot leden uit te breiden werd de heer W. Beijers tot bestuurslid gekozen. Bij de rondvraag wees de heer Nekkers op de ïoodzaak van reclame met verkeersborden, de heer lant op het bondsblad van de Ned. Reisvereniging ;a deelde de heer Nagelhout mede, dat Mevr. de likde Boer met de verplaatsbare draaischijf de- ïonstraties zal geven in de hotels voor de potten bakkerskunst. Spr. bracht voorts dank aan de Hol- tense hotelhouders, die een Franse schilder pension lullen verlenen. Uit de Franse kranten blijkt, dat ran deze uitwisseling een grote roep uitgaat. Er vorden geslaagde tentoonstellingen gehouden vq,n rerken, in Frankrijk gemaakt. Er werd door de heer Ten Berge aangedrongen )p plannen voor 'n zwembad, terwijl de heer Metzger vees op de noodzaak van een kiosk, althans een in» ichtingenbureau, dat goed zichtbaar moet worden iangegeven. Ten slotte deelde de secretaris nog mede, dat de IV.V. reeds is uitgenodigd bij de feestelijke her- Jpening van het station in Mei a.s., als de eerste ïlectrische trein zal rijden. Door de voorzitter waren voorts nog mededelin gen gedaan over het programma, dat de verschil lende plaatselijke verenigingen deze zomer zullen uitvoeren ten behoeve van de vreemdelingen. AANSTELLING GEZINSVERZORGSTER. Op uitnodiging van het Gemeentebestuur had Maandagmiddag ten gemeentehuize een bespreking over de aanstelling van een maatschappelijk werkster of gezinsverzorgster. Uitgenodigd waren de predikanten Ds M. J. W. Knipscheer en Ds R. A. Hoogkamp, de diaconiën der Ned. Herv. en Geref. Kerk, het Groene Kruis, de beide afdelingen der Plattelandsvrouwen en de beide geneesheren. De vergadering werd voorgezeten door de burge meester Mr W. H. Enklaar die er op wees, dat het niet de bedoeling was de Herv. Kerk het werk uit banden te nemen, welke reeds een tijdlang een soci- ale werkster in dienst had, maar aan deze sociale zorg 5en meer bredere basis te geven. Door Mej. Rensen van het Instituut voor Maat schappelijk werk ten Plattelande en Mej. Peteri van te Algem. Diaconale Raad der Ned. Herv. Kex'k, werd nen uiteenzetting gegeven van de taak van een soci ale werkster en een gezinsverzorgster. Hoewel men daarmede niet het gehele terrein van ie sociale zorg kan bestrijken, was de vergadering van oordeel, dat de aanstelling van een gezinsver zorgster voor deze gemeente het meest verkieselijk is. Gedacht werd aan een aanstelling door de Ned. Herv. Kerk, aangezien men dan voor Rijkssubsidie to aanmerking komt, met daarnevens de instelling van een commissie, welke leiding kan geven aan de Sezinsverzorgster, die wordt aangesteld. In deze commissie kunnen dan verschillende stromingen zit- nemen, maar vooral degenen, die zich ten volle aan dit werk willen geven. In principe werd overeenstemming bereikt. Men zal voor de definitieve vormgeving over enkele Weken weer bij elkaar komen. OPENING. NIEUWE ZAAK VAN SLAGER DOLMAN. Na vele moeilijkheden te hebben overwonnen, is het dan eindelijk zover gekomen, dat de heer J. Dolman zijn nieuwe zaak kon openen aan de Dorps straat, in het pand waar tot voor kort de Fruittax was gevestigd. We zeggen zeker niet te veel als we deze nieuwe zaak een prachtige aanwinst voor ons dorp noemen. Donderdagavond waren we in de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de zaak en ofschoon men nog druk aan de arbeid was om alles tijdig in gereedheid te brengen en het beeld uiteraard nog niet geheel volledig kon zijn, toch stonden we ver steld van de omvang en de uiterst moderne inrich ting van deze slagerij. Het geheel zag er reeds fris en aantrekkelijk uit en het oog zal straks te meer worden geboeid, wanneer de verschillende attributen hun plaatsje hebben gekregen en de diverse soor ten vlees en vleeswaren zijn tentoongesteld in de drie ruime etalage's. Onder architectuur van de heer L. C. v. d. Bo- venkamp is hier een prachtig stuk werk geleverd. De bouw werd uitgevoerd door de fa. T. Koop man en Zn., Stationsstraat, het metselwerk door de fa. H. G. Jansen en Zn., het electriciteitswerk door de fa. J. van Bruggen. De inventaris voor winkel en worstkeuken werd geleverd door de fa. Bor- gonjen, Techn. Handelsbureau te Deventer, de fri- gidaire door de fa. Jansen Edison te Enschede, en het tegelwerk door de fa. Groenenberg te Deventer. Allen kunnen zéér tevereden zijn met hetgeen tot stand kwam. We wensen de ondernemende eigenaar vanaf deze plaats veel succes. De nieuwe zaak zal Dinsdagnamiddag 6 Maart a.s. om 4 uur worden geopend door burgemeester Mr W. H. Enklaar. We verwijzen onze lezers nog naar de betreffende advertentie in dit nummer. VERGADERING A.R. KIESVERENIGING. Vrijdagavond der vorige week hield de A.R. Kies vereniging „Nederland en Oranje" haar vijfde ver gadering in dit winterseizoen. De voorzitter, P. v. d. Meulen opende de verga dering met gebed, liet zingen Psalm 118 3 en las voor 1 Thess. 5 1 t.m. 11. Hierna sprak hij een openingswoord, waarin hij de politieke toestand be sprak. Na lezing der notulen hield de heer A. Rietman een inleiding over Art, 13 van het A.R. beginselpro gram. Dit artikel handelt over „Het Onderwijs". Op duidelijke wijze zette de inleider uiteen het A.R. standpunt ten aanzien van het onderwijs. Zowel Lager, Middelbaar en Hoger onderwijs. Op deze inleiding volgde een drukke en leerzame bespreking. In verband met het feit, dat dit de laatste ver gadering van deze winter was, sprak de voorzitter nog een kort slotwoord, waarna de heer A. Riet man voorging in dankgebed. RECTIFICATIE. In ons vorig nummer werd in het verslag van de jaarvergadering van de Chr. Oranjevereniging abu sievelijk medegedeeld, dat het financieel verslag werd uitgebracht door de heer J. Beldman. Dit ge beurde niet door de heer Beldman, doch door de penningmeester de heer H. J. Westerik. GESLAAGD. Mej. A. Achterkamp slaagde te Hengelo voor het diploma gezinverzorgster met hoogste aantal punten. Ze heeft een benoeming aangenomen van de Ver eniging Het Groene Kruis te Apeldoorn. PRIJZENCOMMISSIE INGESTELD. Door het gemeentebestuur is een prijzencommissie ingesteld, waarop o.a. onlangs door de N.V.V.-Bestu- renbond werd aangedrongen. De commissie zal bestaan uit de heren G. Brands, P. F. van Doorn (C.N.V.), G. L. Scholten (N.V.V.), F. L. Tromop, en H. Vosman (O.L.M.). Zij zal bin nenkort worden geïnstalleerd. PREMIEVERHOGING ZIEKENFONDS. Het Algemeen Ziekenfonds verzoekt ons het vol gende mede te delen: „Zoals in een annonce in dit nummer ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht ziet het Be stuur zich tot zijn spijt genoodzaakt evenals het merendeel der Algemene Ziekenfondsen in Neder land de contributie te verhogen. De oorzaak moet gezocht worden in de sterk toe genomen kosten van de geneeskundige verzorging en de gewijzigde subsidiëring. Over 1951 zullen de vrijwillige afdelingen geen bijdrage meer krijgen uit. het vereveningsfonds der verplichte verzekering, maar zal uit de Staatskas een bedrag van 5.per ziel per jaar beschikbaar worden gesteld. De uitgaven der vrijwillige afdeling bedragen per jaar pl.m. 51.000.Hiervan wordt bij een contri butie van 80 et. per week gedekt rond 36,000, en door de Rijksbijdrage 6500.totaal 42.500, zodat nog een bedrag gevonden moet worden van 8500.Aangezien andere middelen ontbreken is er geen andere mogelijkheid dan een contributie verhoging van 20 ct. per week per betalend lid, het geen een opbrengst kan geven van pl.m. 9000. Op grond van deze calculatie is de contributie voor het gewone fonds gebracht van 80 ct. op 1. per week. De Twentse fondsen hebben dit bedrag zelfs moeten bepalen op 1.07. Aangezien het dringend noodzakelijk is in verband met het te verwachten bevolkingsonderzoek op t.b.c. de kosten van sanatoriumverpleging volledig te dek ken, moet de premie van het aanvullingsfonds zo wel voor de vrijwillig verzekerden als voor de ver plicht verzekerden van 5 ct. per week gebracht wor den op 10 ct. per week. De vrijwillig verzekerden betalen dus 1.10 per week, de verplicht verzeker den voor het aanvullingsfonds 10 ct. per week. Ouden van dagen van 65 jaar en ouder genfeten op eerst genoemde premie een reductie van 30 ct. per week. Men gelieve bij deze maatregel wel te bedenken, dat men voor het gehele gezin, behalve op de ge wone voorzieningen, aanspraak kan maken op 32 weken verpleging in een ziekenhuis en onbeperkte opname in een sanatorium tot een verpleegprijs van 8.per dag. Dergelijke gevallen komen telkens voor en zijn zonder een verzekering als het zieken fonds niet meer te betalen." RUITERAVOND VAN „DE BERGRUITERS". „De Bergruiters" hebben hun programma voor de ruiteravonden moeten wijzigen wegens ziekte van een der leden van „O.C.H.", zodat het toneelstuk „En de boer ploegt voort" niet kan worden opge voerd. Daarvoor komt in de plaats „Regina", dat op Zaterdagavond 3 Maart wordt opgevoerd. Voor deze avond zijn nog kaarten verkrijgbaar, zoals uit de annonce in dit nummer blijkt. Op deze avond zal ook het veulen verloot worden. Er zullen verschillende ruiters uit de buurt aan deze avond meewerken. De 2e avond op 10 Maart a.s. zal niet doorgaan. Er zal nog nader worden bekend gemaakt, welke datum daarvoor in de plaats komt. PROP AGANDA-FEESTA"VOND N.V.V. BESTUURDERSBOND. Amicitia was Zaterdagavond geheel gevuld toen de voorzitter der N.V.V. Bestuurdersbond, de heer W. Beijers, de aanwezigen welkom heette en zijn medebestuursleden dankte voor de voorbereiding van deze avond. Hij bracht dank aan de nering doenden voor de cadeaux, welke zij voor de verlo ting beschikbaar stelden en sprak een woord van bijzonder welkom tot de toneelvereniging „Ons Ge noegen" uit Goor, welke belangeloos haar medewer king verleende. In zijn propagandaspeechje schetste spr. de op komst van de vakbeweging, die haar ontstaan dankt aan de slechte arbeidsvoorwaarden, waaronder de vorige geslachten, nu ruim een halve eeuw geleden, moesten werken en aan de kinderarbeid, die jeug dige kinderen in de fabrieken bracht. Oorspronkelijk was het het anarchisme, dat de boventoon voerde, maar langzamerhand scheidden zich de elementen af, die langs wegen van geleide lijkheid verbetering in de toestanden wensten te be reiken. Zo kwam de S.D.A.P. tot stand en werd in 1906 het N.V.V. opgericht. De verbeteringen, die in de loop der jaren werden bereikt, en waarvan enkele door spreker werden opgesomd, staan thans op het spel, nu wegens de tekorten op de betalingsbalans en de hoge militaire uitgaven versobering moet worden toegepast. De arbeiders zijn zeker niet ongenegen ook een deel van de lasten te dragen, hoewel Iren dat zeer moei lijk zal vallen, mits deze lasten naar draagkracht verdeeld worden en niet een deel van ons volk in weelde kan blijven voortleven, zoals nu nog het geval is. De huidige voormannen zullen voor de belangen der arbeidersklasse op de bres staan, maar daar voor is ook de hulp en een offer van de niet-georga- niseerden nodig. Spr. spoorde de ongeorganiseerden aan, schouder aan schouder te gaan staan met hun .kameraden in de vakorganisaties, omdat alleen op deze wijze een'eenzijdige afwenteling der lasten kau worden voorkomen. Spr. spoorde de middenstand aan niet afgunstig te zijn, want zo gunstig als men de positie van de arbeider dikwijls wil aftekenen is zij niet. Het is voor velen zeer moeilijk om rond te komen. Op enkele vaste lasten na gaat het hele inkomen naar de winkel. De plaats van de middenstanders is naast de arbeiders. Door „Ons Genoegen" uit Goor werd hierna het bekende toneelstuk „Op hoop van zegen" van Her man Heijermans voor het voetlicht gebracht. Het stuk werd prachtig gespeeld, zodat het voor velen dikwijls moeilijk was de ontroering te verbergen. Op sommige momenten deed het wat ruw aan, doch men moet niet vergeten, dat de tijd, waarin het speelde, een geheel andere was als tegenwoordig. De inhoud van het stuk bracht dit mee. De voorzitter bracht de spelers dank voor de goede vertolking van het stuk, dat toestanden uit het verleden, zoals die vroeger in het vissersleven bestaan hebben, tot nieuw leven werden gebracht. De grimering was uitstekend verzorgd. De heer Van Bruggen zorgde voor de verlichting, enz. Na een verloting werd de avond met een gezellig dansje, met muziek van het Goorse Strijkje, besloten. UITSTEL. Aan de dienstplichtige der lichting 1951 A. G. Kemper is een jaar uitstel van opkomst voor eerste oefening verleend. IN HET STAMBOEK. Bij de gehouden winterinspectie vanwege het Ned. Rundvee Stamboek, werd door de inspecteur R. W. Wijers, de stier Rebekka's Koen van W. F. Bood te Espelo, voorlopig ingeschreven met B-min. H.G.K. NAAR HET CONCOURS. Holtens Gemengd Koor zal op de 2e Pinksterdag deelnemen aan het Nationaal Federatief Zangcon cours te Geldemalsen in de le afdeling. Zoals be kend, werd het vorige jaar een le prijs behaald in de 2e afd. met 313 punten. SPOT NIET MET JE LEVEN. Blijkbaar zijn er mensen, voor wie geld meer waarde heeft dan hun leven; zij gaan tenminste op zeer roekeloze wijze te werk met oorlogstuig om daarvan het koper af te slopen. Gebleken is, dat men getracht heeft van grana ten, waarvan er nog vele langs de spoorlijn liggen en waarvan de koppen door een aanwezige schok- buis explosief zijn, het koper te verwijderen, omdat dit op het ogenblik flink geld opbrengt. Men behoeft zich niet af te vragen wat er gebeurt als zo'n granaat tot ontploffing komt. Het is spelen met de dood. De mijnopruimingsdienst heeft de projectielen, welke zijn komen bloot te liggen, inmiddels geruimd. JAARFEEST C.J.M.V. VRIENDENSCHAAR. „Irene" was bijna geheel gevuld Zaterdag 24 Febr., toen de heer A. Westerik de feestelijke bijeenkomst opende met gebed en allen hartelijk welkom heette en de donateurs bedankte voor de financiële steun. De secretaris A. Pekkeriet zeide in zijn verslag dat het ledental met 5 was gestegen, zodat dit thans 36 bedraagt. De penningmeester D. Aanstoot had een batig saldo van f 66,05. Het programma bevatte verder toneel en voor drachten, hetgeen erg in de smaak viel. In de pauze werd getracteerd op chocolade en koekjes en werd een verloting gehouden. Toen om half - twaalf de feestavond met dankzeg ging werd gesloten, ging ieder dan ook voldaan naar huis. AGENDA Zaterdag 3 Maart: Ruiteravond van de Bergruiters, 7.30 uur, in Amicitia (zie annonce). Maandag 5 Maart: Vergadering Ver. tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bijbel in „Irene", 7.30 uur n.m. Woensdag 7 Maart: Vergadering bestuur Band Ne derlandIndonesië, 7.30 uur in Hotel Holterman. Donderdag 8 en Vrijdag 9 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. Dijkerhoek in Bethanië. Donderdag 8 Maart: Vergadering van Warmbloed- paardenfokkers en -liefhebbers in 't Bonte Paard te Dijkerhoek, half acht. Spreker: G. A. R. Nieuhoff uit Hardenberg. Maandag 12 Maart: 's avonds 7.30 uur vergadering Chr. Boerinnen Bond in één der lokalen van de Chr. School. 13 en 14 Maart: Jaarfeest C.J.M.V. in „Irene", aan vang 7 uur. Dinsdag 13 en Woensdag 14 Maart: het derde ge deelte „Marjatta's offer" in Amicitia, 7.30 uur. Dinsdag 20 Maart: Algem. ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank, nam. 7 uur café M. Kalfster- man (zie annonce). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 9 en 10.30 uur Ds de Vries. Col lecte Inwendige Zending. Bethanië. 10 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Doop). Collecte Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 uur en half drie Ds Smeenk van Almelo. In beide diensten extra collecte voor de Theol. Fac. van de Vrije Universiteit. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marinus, zoon van J. A. Pasop en H. G. Bolle; Johan Herman, zoon van J. Meerman en A. Kappert; Gerritdina Berendina, dochter van G. J. Klein Teeselink en B. J. Oonk. Getrouwd: M. A. Melchior, 24 jaar en A. de Vries, 22 jaar; G. J. Aaftink, 30 jaar en J. G. Maats, 29 jaar; G. W. Bekkernens, 27 jaar en J. H. Vincent, 24 jaar. Overleden: J. A. Jansen, 82 jaar, echtgenoot van W. te Velde. Ingekomen: A. H. van den Brink ,van Laren (Gld.). Vertrokken: A. de Vries, echtgenote van M. A. Mel chior, naar Haarlem; A. Gerritsma, naar Boskoop. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: kinderwant, 2 zilveren kettinkjes. Verloren: doublé damespolshorloge met doublé bandje, zonder wijzerplaat. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, tel. 352. JAARFEEST MEISJESVER. MARTHA EN JONG LEVEN. De meisjes ver. Martha en Jong Leven hielden Maandagavond haar jaarfeest. Mevr. Knipscheer opende de bijeenkomst met gebed. Een aardig tableau en stukjes, getiteld „De Wilgen" en een spraakwater val, wisselden elkaar af. Na de pauze, waarin koffie met krentebollen werd getracteerd, kwam het grote stuk: „De zoon van den Berkenhof" voor het voetlicht. Dit werd, zowel door de dames als door de heren, vlot gespeeld. Om elf uur sloot Mevr. Knijf de vergadering met dank aan God. „DPjSIGING EN NOOD ACHTER HET IJZEREN GORDIJN". Op uitnodiging van de Geref. J.V. en M.V. sprak Maan dagavond in de Geref. Kerk voor een groot aantal be langstellenden de heer A. W. Bijl, leeraar aan het Chr. Lyceum te Zwolle, voorzitter van het Gewest Overijssel der Nationale Reserve, over het onderwerp: „Dreiging en nood achter het IJzeren Gordijn". Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. pred., opende deze samen komst met gebed, na het gezamenlijk zingen van Ps. 68:10 en het lezen van een gedeelte uit het boek Openbaringen. Ds. Hoogkamp sprak daarna een kort woord van welkom waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de heer A. W. Eijl en .tot overste Wildeboer, commandant der Nationale Reserve in Overijssel. De heer Bijl, zo zeide Ds Hoogkamp, is vanavond in ons midden om iets te vertellen over een regiem, dat wij niet kennen en God beware ons er voor, dat wij er kennis mee zullen maken. Spreker, hierna het woord verkrijgende, vertelde hoe hij tijdens de bezetting door de Duitsers werd weggevoerd naar een in Rusland gelegen concentratiekamp. Na de bevrijding door de Russen bleef hij een aantal weken in Rusland en kon zodoende van zeer nabij kennis nemen van het com munistische systeem, dat volgens spr. gebaseerd is op len gen en bedrog en dat alles bij voorbaat goedkeurt als het partijbelang maar gediend wordt. Met Gods hulp hebben wij het nationaal-socialistische monster, Adolf Hitler en zijn duive'es trawanten, verslagen in de gruweljaren 19401945, doch thans worden wij be dreigd door een ander nog gruwelijker monster. We zijn zo gauw geneigd om de gevaren en de dreiging te onderschatten, omdat het zo ver weg is. Korea (13.000 kilometer), China, de Balkan. Wat zal ons gebeuren in dit gezellige, gezapige, rustige Nederland? We gelieven echter te bedenken, dat 300 kilometer van onze oostelijke grens de Communistische legers gereed staan. En wat be tekenen 300 kilometer voor een modern uitgerust leger? Na de gevaren op duidelijke wijze te hebben geschilderd, stelde spr. de vraag: „Wat doen wij als christenen?" Met deze vraag worden wij elke dag weer geconfronteerd. Het is zo heel erg gemakkelijk om te zingen: „Zij zullen het niet hebben"; „Hier duld de grond geen dwinglandij" ètc. etc. maar daarmee zijn we niet klaar. God eist van ons, dat wij tegenover het geweldige offer van Jezus Christus ook ons offer zullen moeten stellen. Wij zullen met in de ene hand de troffel en in de andere hand het zwaard, in Gods kracht moeten strijden en op de bres moe en staan voor de vrijheid van ons dierbare land en onze kpogste geestelijke goederen. 't Leven is geen vrede alhier, Geen wapenstilstand vragen. 't Leven is de krijgsbanier Tot in Gods handen dragen. Zo besloot de heer Bijl zijn met stille aandacht gevolgde rede. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd door een aantal aanwezigen gebruik gemaakt. Ds. R. A. Hoogkamp dankte in een slotwoord de spreker voor zijn leerzame rede en spoorde de mannen tot 40 jaar, die lichamelijk en psychisch geschikt zijn, aan, om zich op te geven bij de Nationale Reserve. De heer Bijl sloot hierna de bijeenkomst met dankgebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1