Uit de Raadszaal* id „Opdat wij niet vergeten." No. 8. Jaargang 3. ZATERDAG 24 FEBRUARI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. NIEUWSBLAD de abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5If88 - 23/f Adv.-prijs: 1—15 m.m. a contantf 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 De gemeente hoopt zestien nieuwe huizen aan de Kolweg te kunnen bouwen. De raad kwam Vrijdagavond onder voorzitter schap van burgemeester Mr W. H. Enklaar in spoed eisende vergadering bijeen. Wethouders de heren B. J. Veneklaas Slots en M. Teeselink. Secretaris de heer S. Sikkes. Op de agenda, die moest worden afgehandeld, stond slechts één punt, doch dit was wel een hoogst belangrijk punt, n.l. een voorstel van B. en W. om 16 woningwetwoningen te bouwen aan de Noord zijde van de Kolweg, t.w. 4 blokken elk van 4 wo ningen. Burgemeester Enklaar deelde mede, dat de toe wijzing voor de komende 3 jaar totaal 39 woningen bedraagt, doch gezien het zeer nijpende woning tekort zijn B. en W. van mening, dat ten spoedigste flink deel van de toewijzing aangesproken moet worden, en stellen zij daarom aan de raad voor, om dit jaar 16 woningen te bouwen op het gemeentelijk bouwterrein aan de Noordzijde van de Kolweg. De Voorzitter sprak de hoop uit, dat men in Zwolle en Den Haag zijn goedkeuring zal geven aan deze plannen, te meer daar er het vorige jaar van gemeentewege niet werd gebouwd. Terloops werd de bouw van deze 16 woningen ook reeds besproken met de plaatselijke aannemers en is reden om aan te nemen dat men met deze tot overeenstemming zal komen bij onderhandse aan besteding. De heer Wegstapel (Alg. Bel.): Komt de kwali teit van deze woningen niet in gevaar, doordat alles i goedkoop mogelijk moet gebeuren? De Voorzitter: De minister en de architect Van der Bovenkamp zorgen er wel voor, dat de kwali teit in orde is. De heer Soer (P.v.d.A.)Hoe staat het met de huurprijs van deze woningen? De Voorzitter: Deze zal hoger moeten worden en dit mag volgens mijn smaak ook wel. De loonbelas ting werd aanzienlijk verlaagd. Ook de huurprijs m de andere gemeentewoningen zal misschien ver- Dogd moeten worden. De heer Landeweerd (A.R.)Komt de particu liere bouw door de bouw van deze woningen niet in gevaar 't Zou mij erg spijten, indien we de men sen, die zelf willen bouwen, moesten teleurstellen. DeVoorzitter: Er kan niets worden gegarandeerd, doch ik hoop, dat we eventueel ook nog enkele par ticuliere bouwers kunnen helpen. De bouw van deze 16 woningen is van primair belang. Er zijn verschil lende z.g.n. „krcpeer'-gevallen, die zeer dringend om een spoedige oplossing vragen. We moeten niet beginnen met een kinderachtig getal van 3 of 4 wo ningen, doch royaal 16 woningen bouwen. Het is de enigste mogelijkheid om uit de ergste zorgen te ko men. Het is daarom zeer te hopen, dat het Rijk de aannemingsprijs en het huurvoorstel zal aanvaar den. Is dat niet het geval, dan is de kans op meer woningen in deze tijd van duurte vrijwel nihil. De heer Jansen (P.v.d.A.) heeft wel enkele be varen, doch wat het zwaarst is moet het zwaarst regen en hij is daarom ook van mening, dat er moet worden toegehapt. De heer Soer (P.v.d.A.) betreurt het, dat er geen leider in deze nieuwe huizen komt, doch ondanks lit is hij wel voor de bouw. Op een desbetreffende vraag van de heer Derk- sen (V.V.D.) antwoordt de Voorzitter, dat de Kol- regwoningen gemiddeld vijf gulden huur doen, doch ':ze zullen duurder moeten worden. Z.h.st. besloot de raad hierna tot het bouwen van 16 woningen (met rijkssubsidie) aan de Kolweg. De raad verschafte B. en W. verder vrijheid van .„handelen ten aanzien van de nodige credieten en inderhandse aanbesteding, alles onder voorbehoud m goedkeuring door de Wederopbouw. Wanneer het rijk die goedkeuring heeft verleend, hoopt het gemeentebestuur zo gauw mogelijk te be ginnen. Door de heer Derksen (V.V.D.) werd nog de aan lacht gevestigd op 't parkeerverbod, dat van kracht voor de Rijksweg vanaf Slotman tot het grote viaduct. In geen enkele plaats heeft men het par- leerverbod zo drastisch ingevoerd als in Holten tGH/olgens spr. De Voorzitter betreurt deze maatregel zeer, doch iet betreft hier een rijksweg, waarvan de bevoegd- leden uitsluitend bij de Minister van Verkeer en £in! Waterstaat berusten. Nu echter de rijkstraverse vanaf de Stationsstraat tot Grote Viaduct belang- Lans jjk breder is geworden, zou men kunnen proberen j|«n hier enige parkeerplaatsen te krijgen of voor it weggedeelte één kant voor parkeren vrij te delven. Niets meer aan de orde zijnde, volgt hierna slui- der vergadering. ren loos 7.3! HOE WAS HET IN FRANKRIJK? Nagelhout" 't welk beoogt de uitwisseling van Neder landse en Franse kunstschilders, die niet in staat zijn om een reis naar het buitenland zelf te bekostigen. Om aan het benodigde geld te komen, kopen de leden jaarlijks een aantal loten, met als prijs een prachtig schilderij en daarbij de toezegging dat de uitgezon den schilders op een avond als deze zullen vertellen over hun werk. Men bereikt hiermede dus een twee ledig doel. In de eerste plaats wordt de kunstenaars gelegenheid geboden om in een geheel nieuwe omge ving frisse indrukken op te doen en in de tweede plaats komen de gelukkigen op een goedkope manier aan een goed schilderstuk, terwijl zij tevens nog ken nis kunnen nemen van het werk en de vele moeilijk heden van de kunstschilders. De werken die deze avond waren tentoongesteld waren van mevr. Stien Eelsingh uit Staphorst, de heer P. J. van Boxel uit 's Gravenhage en de heer C. J. v. d. Laan uit Rotterdam, de drie schilders, die in 1950 enige weken naar Frankrijk gingen, waarbij de reiskosten door de Loterijclub Holten werden betaald. Onze plaatselijke pottenbakster mevr. Ans de Mik- de Boer gaf deze avond een demonstratie. Velen van de aanwezigen hadden mevr. de Mik nog nooit als pottenbakster aan het werk gezien en men stond er verbaasd van hoe in een ogenblik tijds de kannetjes, kopjes en schoteltjes werden gemaakt. Mevr. de Mik-de Boer had voor de verloting een aantal van haar werkstukken als prijzen beschikbaar gesteld. Dr Nagelhout deelde mede dat de verloting zeer geslaagd kon worden genoemd, doordat de lotenver- koop de verwachting verre had overtroffen. In totaal werden niet minder dan 274 loten a f 2,50 verkocht. De heer P. Kenemans te Utrecht was zo gelukkig om deze avond de hoofdprijs, een prachtig schilderij, te winnen. Abonné's buiten de Gemeente worden vriendelijk verzocht van het ingesloten girobiljet gebruik te willen maken. Anders moeten we u per P.T.T. een kwi tantie verhoogd met inningskosten aan bieden. Wij vertrouwen echter op uw vlotte en welwillende medewerking, waarvoor wij U bij voorbaat dank zeggen. H. BELTMAN, Administratie Holtens Nieuwsblad Giro 41442 5. DE CONTRoLEVERENIGING „HOLTEN EN OMSTREKEN. De Contrólevereniging „Holten en Omstreken" vergaderde de vorige week in café Kloosterboer te Dijkerhoek. De opkomst was matig, doordat er op dezelfde avond meerdere vergaderingen waren. De voorzitter, de heer Kloosterboer, bracht in zijn ope ningswoord naar voren de grote uitbreiding welke de laatste jaren de vereniging heeft gehad. Voor 1951 zijn er nagenoeg 2000 koeien opgegeven. Hij bracht dank aan de heer Dijkstra, adviseur en penning meester der vereniging, voor het vele werk dat deze belangeloos verricht. Ook aan de controleur, de heer Jansen, die door de uitbreiding meer werk kreeg, werd dank gebracht voor hetgeen hij verrichtte. De commissie voor het nazien der boeken bracht, bij monde van de heer D. Tempelman, verslag uit, en deze heeft alles in orde bevonden. Voor het aftre dend bestuurslid, de heer H. Beldman, welke niet herkiesbaar is, werd gekozen de heer H. W. Vene klaas. De controleur gaf vervolgens een korte toe lichting op het jaarverslag. Op de erelijst voor koeien met hoge opbrengsten komen 61 stuks voor. Het gemiddelde van alle koeien over 1 Juli 1949 tot 30 Juni 1950 was: 3884 kg melk, 3,39 vet, 132 kg melkvet in 299 dagen. Dit is 0,04 vet meer dan het vorige jaar en 5 kg melkvet meer. Het gemiddelde van een 10-tal bedrijven met goede opbrenst was: 4562 kg melk, 3,58 vet en 164 kg melkvet. Dit is 32 kg melkvet meer dan het gemiddelde der vereniging. Dit is een geldswaarde van f 171,per koe. Voor een bedrijf van 10 koeien betekent dit dus een meerdere geldelijke opbrengst van f 1710,per bedrijf. Voor het beoordelen van een melklijst wordt nog op enkele onderdelen gewezen. Door enkele leden wordt nog gezegd dat het tweede bedrijf met de monstername ook op tijd dient te kun nen melken. De monsternemer dient daartoe op het eerste bedrijf op tijd aanwezig te zijn. Aan de con troleur wordt opgedragen hierop toezicht te houden. Verder wordt gevraagd om het volgend jaar een apart- jaarverslag van de zwartbonte koeien te ma ken. Dan wordt door de voorzitter meegedeeld dat aan de controleur, fok vee, dat de leden te verkopen hebben, opgegeven kan worden, en diegenen die fokvee willen aankopen, kunnen bij deze dan alle inlichtingen bekomen. Verder zal het bestuur met de besturen van de beide afd. Roodbont en Zwartbont van de Fokvereniging binnenkort vergaderen om een en ander te bespreken. Met een woord van dank voor de opkomst, wordt de vergadering gesloten. LEDENVERGADERING H.M.V. Onder presidium van de voorzitter, de heer A. Westerik, hield H.M.V. Dinsdag haar jaarvergadering. De jaarverslagen van de secretaris en penningmees ter werden goedgekeurd, waarbij we aanstippen dat het ledental 41 bedraagt, hetgeen een vooruitgang is. Op 1 Jan. was er in kas f 928,31. De aftredende bestuursleden werden met algemene stemmen herkozen, t.w. de heren B. Maats, H. Ool- bekking en J. Ver veda. Op verzoek van de V.V.V. zal deze zomer aan haar festiviteiten medewerking worden verleend. Het salaris van de dirigent zal overeenkomstig de loonregeling worden verhoogd. Besloten werd in Juni a.s. deel te nemen aan een concours, om de vaandelafdeling te bereiken. Aan de dames van de leden werd hartelijk dank gebracht voor alles wat ze doen om de kas te helpen verste vigen. Na een zeer geanimeerde rondvraag werd de vergadering, die een zeer prettig karakter droeg, door de voorzitter te elf uur gesloten. Filmavond Ned. Oorlogsgraven Comité (N.O.C.) Holten had première. In „Amicitia" ging Zaterdagavond de première van de film „Opdat wij niet vergeten", de film, die werd vervaardigd in opdracht van het Nederlands Oorlogs graven Comité. De vice-voorzitter van het N.O.C., burgemeester Mr W. H. Enklaar, noemde het een voorrecht dat in Holten deze film voor het eerst in het openbaar werd vertoond en sprak een hartelijk woord van welkom tot de genodigden en verdere belangstellenden. Een bijzonder woord van welkom werd toegeroepen aan de heer H. H. Felderhof uit Amsterdam, radio reporter, en de heer M. Blom, secretaris van het N.O.C. De heer Felderhof, die een functie heeft bij de wereldomroep, draagt het oorlogsgravenwerk een zeer warm hart toe en heeft in deze functie veel en belangrijk werk voor het N.O.C. kunnen doen. Ook schreef hij de tekst voor deze film en verklaarde zich bereid om deze avond naar Holten te komen om bij gelegenheid van deze première een kort woord te spreken en een toelichting te geven bij deze film. Ook dankte burgemeester Mr W. H. Enklaar de heer Blom, die hij de ziel noemde van het N.O.C., voor het vele werk dat deze als algemeen secretaris verricht. Het is de bedoeling van het N.O.C. om door middel van filmavonden de aandacht te vestigen op het oor logsgravenwerk. Het leven met al zijn grote span ningen en de beslommeringen van elke dag doen ons spoedig weer veel vergeten en het zou kunnen gebeu ren dat wij ook verslapten in het nakomen van onze verplichtingen ten aanzien van hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. De honderd duizenden jonge mannen die stierven opdat wij in vrijheid kon den leven. Wij mogen niet vergeten het offer dat zij hebben gebracht. Wij hébben de dure plicht om de graven van hen, die een- laatste rustplaats vonden in onze Nederlandse bodem, te adopteren. Het gehele oorlogsgravenwerk wordt goeddeels ge financierd uit de landelijke Klaprooscollecte die eens j per jaar wordt gehouden, doch de opbrengst van deze collecte loopt helaas terug, niet als gevolg van ge ringere milddadigheid van ons volk, dan wel door het feit dat zich te weinig mensen melden om met de collectebus rond te-gaan. Burgemeester Enklaar verzocht de heer Blom de dank te willen overbrengen aan de British Council, die aan het N.O.C. tal van interessante documentaire films uit de laatste wereldoorlog en daarna, ter be schikking stelde ter aanvulling van het programma. Voordat de hoofdfilm werd vertoond, werd eerst een film gedraaid van de plechtige herdenking op 5 Mei 1948 op de Canadese begraafplaats op de Holter- berg, welke herdenking indertijd was opgenomen door de heer H. H. Donker. Daarna volgde een docu mentaire film over het kleine eilandje Malta in de Middellandse Zee, dat in de jongste wereldoorlog plm. 3000 maal het doelwit vormde van de Duitse bommenwerpers. Nadat de heer Felderhof in een vlotte causerie had verteld over het oorlogsgravenwerk en een korte toe lichting had gegeven over de film „Opdat wij niet vergeten", werd tot vertoning van deze film over gegaan. Opnamen van de oorlogskerkhovcn te Oosterfceek (Luchtlandingstroepen die in de slag om" Arnhem sneuvelden) het grootste soldatenkerkhof van Europa, Margraten in Zuid-Limburg, en de Canadese begraaf plaats op de Holterberg. Ruime aandacht was besteed aan het Canadese kerkhof en op dit gedeelte van de film kwamen ver schillende ingezetenen voor. De film zal ook worden vertoond in Engeland, Amerika en Canada, waar men, zo zeide de heer Fel derhof, met zeer veel waardering spreekt over de wijze waarop in ons land de graven van de geval lenen worden verzorgd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Week van 14 tot en met 20 Februari 1951. Gevonden: grijze pet, bruine kinder want. Verloren: maandkaart O.A.D., zilv. halskettinkje. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, tel. 352 Holten. JAARVERGADERING CHR. ORANJEVERENIGING. In een der lokalen der Chr. School werd Vrijdag avond, onder voorzitterschap van de heer J. Kroon, de jaarvergadering gehouden van de Chr. Oranje vereniging „Vreest God, eert de koning". De heer Kroon opende deze bijeenkomst met gebed, las vervolgens 2 Petr. 3, waarna de aanwezigen wer den welkom geheten. Door de secretaris, de heer Js. Beldman. werd het jaarverslag alsmede het financieel verslag uitge bracht over het afgelopen jaar. Het ledental veran derde niet en bedraagt momenteel 219. Er was over het afgelopen boekjaar 'n voordelig saldo van f 96,39. Door de commissie voor kascontrole, welke bestond uit de heren H. Schuppert Johzn. en Egb. Jansen, werd bij monde van eerstgenoemde een gunstig rap port uitgebracht, weshalve werd de penningmeester décharge verleend voor zijn accuraat beheer. Als leden van de kascommissie 1951 werden be noemd de heren Egb. Jansen en H. Landeweerd Hszn. De aftredende bestuursleden, t.w. de heren J. Aan stoot, B 4; J. Aaltink, L 52; J. Beldman, B 112 en J. Kroon, werden met algemene stemmen herkozen en namen onder dank voor het gestelde vertrouwen deze herbenoeming aan. Na de pauze waarin was getracteerd op choco lademelk kwam als punt 7 der agenda in behan deling „Bespreking feesten". Besloten werd om ter gelegenheid van koningin Juliana's verjaardag op Maandag 30 April a.s. film voorstellingen te geven, 's middags voor de school jeugd en 's avonds voor de ouderen. Terloops werd ook nog gesproken over het orga niseren van een feest voor de schooljeugd in de a.s. zomer, doch het bestuur zal deze aangelegenheid nader bezien. Om ruim tien uur werd de vrij goed bezochte ver gadering door de heer Kroon met dankgebed ge sloten. AGENDA Zaterdag 24 Febr.: Propaganda-feestavond N.V.V. Bestuurdersbond in Amicitia, 's avonds 7.30 uur. Opvoering ,,0p hoop van zegen". Zaterdag 24 Febr.'s avonds 7.30 uur Jaarfeest Chr. J.M.V. „De Vriendenschaar" (Beuzeberg) in ge bouw „Irene". (Zie annonce). Maandag 26 Febr.: Jaarfeest Meisjesverenigingen „Martha" en „Jong Leven", in Irene. Maandagavond 26 Febr.: half acht spreekt in de Geref. Kerk de heer Bijl uit Zwolle over het onder werp: „Gevaren die dreigen van achter het ijzeren gordijn". Dinsdag 27 Febr.: 7.30 uur Jaarlijkse Ledenverga dering van de V.V.V. „Holtens Belang" in café Müller. Woensdag 28 Febr.: 's avonds 7.30 uur vergadering Oud-Indië-militairen in Hotel Holterman. Maandag 5 Maart: Vergadering Ver. tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bijbel in „Irene", 7.30 uur n.m. Dinsdag 13 of Woensdag 14 Maart: het derde ge deelte „Marjatta's" offer" in Amicitia. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 9, 10.30 en 's avonds 7 uur Ds Knipscheer. Collecte voor Gendringen. Bethanië Dijkerhoek: 10 uur Ds de Vries. Collecte voor Gendringen. Geref. Kerk: 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten extra collecte voor Art. 13 K.O. (Em. pred., -weduwen en wezen). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrik Jan, zoon van H. Stoevenbelt en H. Luggenhorst. Johanna Aartje Jantina, dochter van W. Beumer en J. W. de Vries. Overleden: J. Boode, echtgenoot van G. Aaltink, 67 jaar. G. Krieger, weduwe van H. Holterbroek, 76 jaar. VERGADERING VAN DE V.V.V. De Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer zal Dinsdagavond haar jaarvergadering houden in hotel „Het Kleine Viaduct", waarin o.m. de problemen voor het komend vreemdelingenseizoen weer aan de orde zullen komen. Waar hier in het bijzonder voor de neringdoende middenstand grote belangen op het spel staan kun nen wij niet anders dan belanghebbenden met klem aanraden deze vergadering niet te verzuimen. Nadere bijzonderheden vindt men in een annonce in dit nummer. PROP AGANDA-A VOND BOND STAATSPENSIONNERING. De tragiek van „oud en arm te zijn" liep als een rode draad door de propaganda-avond, welke de Bond voor Staatspensionnering afdeling Holten Donderdagavond in Amicitia organiseerde en welke, helaas, maar matig bezocht was. Op overduidelijke wijze hebben zowel de geweste lijke propagandist, de heer Velthuizen uit Hengelo, als de toneelvereniging „Ontwaking" uit Gorssel in hun propagandistisch woord als in de opvoering van het toneelspel de noodzakelijkheid aangetoond van een onbezorgde oude dagsverzorging voor allen, die hun beste krachten in de bloei van hun leven voor de gemeenschap gegeven hebben. De heer Velthuizen hield een korte toespraak, na dat de voorzitter der afdeling, de heer J. F. van Geenhuizen Sr. hem met een welkomstwoord bij het publiek had ingeleid en er zijn spijt over uitgedrukt had, dat de zaal slechts voor de helft bezet was. De spreker stelde voorop, dat ieder mens gaarne zo lang mogelijk wil leven, maar dat velen op de oude dag geen inkomsten meer hebben, omdat het merendeel geen pensioen geniet, geen spaarpotje of eigen huisje bezit en is aangewezen op de steun van de diaconie of armbestuur of afhankelijk is van de kinderen. Spreker schetste uitvoerig hoe dit vele jaren ge leden nog veel erger was dan nu, nu de noodwet Drees voor velen uitkomst biedt en hoe de Bond voor Staatspensionnering is ontstaan, die uitgaat van de gedachte, dat ieder recht heeft op prernievrij staatspensioen die zijn krachten gegeven heeft aan de gemeenschap in dienst van de gehele samenle ving. In 1913 kwam de wet Talma, die aan 70-jari gen een rente toekende van 2.voor alleenwonen- den en 3.voor twee personen, in 1919 werd dat door Minister Aalberse op 65-jarige leeftijd op resp. 3.en 5.gebracht. In 1947 kwam de noodwet Drees tot stand, die de toestand der oudjes zeer aanmerkelijk heeft ver beterd. Men heeft Minister Drees daar grote dank voor betuigd. Men was dankbaar maar niet voldaan. Spr. wees op de bedrijfspensioenfondsen, die een pensioen van 812 in de week toekennenzij zijn echter niet voldoende en spr. is van oordeel, dat deze fondsen een fiasco zullen blijken te zijn. Wat de Bond zich als doel gesteld heeft is een prernievrij bodempensioen voor idereen en geen volksverzekering, zoals de regering zich voorstelt. Het gëld moet ergens vandaan komen en daarom ziet de Bond de oplossing in een bestemmingshef fing, waarin naar draagkracht kan worden bijge dragen. De bond telt thans 200.000 leden, dit moeten er 500.000 worden. Spreker spoorde alle aanwezigen aan om als lid toe te treden. Het doel wordt nage streefd zonder onderscheid van geloof of politieke overtuiging. Na het dankwoord van de voorzitter bracht de toneelvereniging „Ontwaking" uit Gorssel 't toneel spel „Waarheen?" voor het voetlicht. Een tragedie in drie bedrijven van Arie van der Lugt. Een diep menselijk stuk, waarin het lot van die kleine zelf standigen op dramatische wijze wordt weergegeven, die als ze oud en gebrekkig geworden zijn geen veilige toevlucht bezitten om hun laatste levens jaren zonder vrees voor gebrek te slijten. Ontroe rend en zuiver vertolkt, zodat het stuk een diepe indruk op de aanwezigen heeft gemaakt. Niet geschreven voor de propaganda voor de Bond voor Staatspensionnering vormde het toch een warm pleidooi voor het streven van deze bond. Het werd door de spelers en speelsters zeer verdienstelijk ver tolkt, zodat zij aan het slot en na het dankwoord van de heer Van Geenhuizen een hartelijk applaus in ontvangst mochten nemen. Er werden over en weer nog enkele hartelijke woorden gewisseld, waarna de voorzitter de aan wezigen dank bracht voor hun opkomst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1