PK overalls voor ieder vak Lb.c.-bestrijding Rundvee. Inter Arma Caritas. overalls in alle kleuren No. 6. Jaargang 3. ZATERDAG 10 FEBRUARI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. LTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. E 548S - 23J+ Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 ledenvergadering van de vereniging VOOR T.B.C.-BESTRIJDING ONDER HET RUNDVEE. Langzaam maar zeker wordt terrein gewonnen. Dr R. Post (Dir. Prov. Veegezondheids dienst) Melkprijs verschil voor vrije en niet-vrije bedrijven zal zo spoedig moge lijk worden ingevoerd i.v.m. export van onze zuivelproducten. In café J. A. Jansen werd Vrijdagavond een goed bezochte vergadering gehouden van de Vereniging voor T.B.C.-bestrijding onder het rundvee te Hol ten onder voorzitterschap van de heer H. Mark voort, die er in zijn openingswoord op wees dat 1950 voor de veehouders goed is geweest. De tuberculose bestrijding werd in het afgelopen jaar met kracht voortgezet en het reactie-percentage daalde met plm. 3 Spr. sprak de wens uit dat het landelijke bestrijdingsplan spoedig in werking zou treden om- de financiële regelingen, die in dit plan zijn opge nomen, gunstig zijn, waartoe men eerder komt tot opruimen van de reageerders. De heer Markvoort bracht verder nog dank aan de adviseur, de heer P. G. Dijkstra en aan de administrateur der ver eniging, de heer H. Vosman, wiens werkzaamheden zich steeds meer uitbreiden. De heer Vosman bracht hierna een uitge breid jaarverslag uit en begon met er op te wijzen, dat men zonder strijd geen overwinning behaalt en dat strijd veronderstelt inspanning, het treffen van maatregelen, eventueel het bren gen van offers. Dit geldt in niet geringe mate iij de bestrijding der rundertuberculose. Over het algemeen mogen we zeggen dat de veehouders deze strijd niet hebben vermeden, doordat actief aan de bestrijding werd deelgenomen. Helaas zijn er nog veehouders die- vee aankopen zonder certificaat, waardoor men zich zelf nog grotere moeilijkheden de hals haalt. In het afgelopen bestrijdingsjaar werden 5477 dieren van 523 veehouders onderzocht. Hiervan waren 1476 positieve dieren ofwel 26,7 (vorig jaar ruim 29 Er waren 26 A- en 145 B-beslagen, 121 bedrijven hadden 1 reageerder, 69 bedrijven hadden 2 reageerders, 44 bedrijven had- 3 reageerders en 25 bedrijven hadden 10 of meer reageerders. Voor directe vrijmaking werd f 1105, subsidie uitbetaald en aan groep B (langzame vrij making) f 175,Er werden 25 open lijders over genomen voor een totaal bedrag van f 13.832,30. In het jaarverslag werd een hartelijk woord van dank gebracht aan de heer P. G. Dijkstra, die als advi seur veel belangrijk werk voor de vereniging deed in het afgelopen jaar. De Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrij heid" werd dank gezegd voor ondervonden finan ciële steun en de Redactie van „Holtens Nieuws blad" voor de royale medewerking die men mocht ondervinden doordat vele malen een plaats werd ingeruimd voor artikelen betreffende de t.b.c.-be- strijding. De heer Vosman besloot zijn verslag met te her inneren aan het bekende spreekwoord: „De aan houder wint". Wanneer wij maar volhouden zullen we ook in Holten, evenals op andere plaatsen, ons doel bereiken, n.l. een t.b.c.-vrije veestapel in het belang van de volksgezondheid en als basis voor de export van onze zuivelproducten. Bij het punt „Mededelingen" werd gezegd dat bij nieuwkopen zonder certificaat het bedrijf wordt ver- I tot C-beslag, bovendien wordt men een half jaar uitgesloten van certificaten en voor het betref fende rund kan nimmer meer een certificaat worden verstrekt. Bij aankopen met een verlopen certificaat of bij te laat inleveren, gelden ook bovengenoemde maat regelen, hierbij kan echter op de duur voor het aan gekochte rund wel weer een certificaat worden ver strekt. De commissie voor kascontrole, welke bestond uit de heren A. Aaltink en G. Rensen, bracht bij monde van eerstgenoemde een gunstig verslag uit weshalve werd de administrateur décharge verleend voor gevoerd beheer. In de commissie tot nazien der boeken volgend boekjaar worden benoemd H. Brons voort en G. Aanstoot. j de gehouden bestuursverkiezing werd de heer H. Markvoort (voorzitter) met vrijwel algemene stemmen herkozen. De heer Markvoort nam deze functie wederom aan en dankte voor het opnieuw in hem gestelde vertrouwen. Nadat de heer Markvoort een woord van welkom ld gesproken tot de heer P. G. Dijkstra en de heer Dr R. Post, directeur van de Provinciale Gezond heids Dienst voor Vee te Zwolle, die inmiddels ter vergadering waren gekomen, werd het woord ge geven aan Dr Post, die een inleiding hield over: „Enige belangrijke punten voor de T.B.C.-bestrij ding". Tevoren waren door Dr Post kaartjes uitgedeeld van de provincie Overijssel, waarop op zeer duide lijke en overzichtelijke wijze wordt aangegeven hoe ver men in de verschillende gemeenten is gevorderd met de bestrijding der rundertuberculose. Blijkens dit kaartje is er in Overijssel nog maar slechts één gemeente, waar de bedrijven voor 90 tot 100 waren „vrijgemaakt", n.l. de gemeente Denekamp, terwijl er twee fabrieken zijn, n.l. Almelo en Losser, die werden „vrijgemaakt". Pl.m. 10 van de pro vincie is vry van 80 tot 90 60 van 60 tot 18 van 40 tot 60 terwijl pl.m. 12 van e provincie minder dan 40 vrije bedrijven heeft, deze laatste groep behoort ook Holten en men hier dan ook flink door moeten werken om de achterstand in te lopen. Volgens Dr Post is men wel geneigd om het vee, dat reageert, op te ruimen, doch men wacht veelal te lang voor dat de knoop radicaal wordt doorgehakt. Spr. geeft graag toe dat de moei lijkheden vele zijn, maar snel handelen is vaak het 3. Bij het roodbonte veeslag, dat hier nog verre- in de meerderheid is, zijn de moeilijkheden nog groter, omdat men niet zo gauw goede roodbonte Productie-dieren terugvindt. Gelukkig werkt de K.I. m dezen in gunstige zin. Sinds de certificaten wer den ingevoerd is het prijsverschil tussen een vrij dier en een „reageerder" belangrijk groter gewor den en verwacht moet worden, dat dit verschil in prijs nog groter zal worden. Laat men in een keer alle reactie-dieren opruimen, want dit is verreweg het beste. Kan men hiertoe niet komen, laat men dan deze reactie-dieren in een aparte stal onder brengen. Volgens Dr Post staat er een wet op stapel in verband met de t.b.c.-bestrijding en bij deze wet zullen de vrije bedrijven worden beschermd, terwijl de minister van plan is om ook zo snel mogelijk melkprijs verschil in te voeren. Er is een vijfjaren-plan opgezet en al het moge lijke zal worden gedaan om in deze vijf jaar de ge hele Nederlandse veestapel t.b.c.-vrij te maken. Dit plan moet slagen in het belang van onze volks gezondheid en in het belang van onze economie, zo besloot Dr Post zijn hoogst belangrijke en interes sante lezing. Naar aanleiding van het gesprokene werden nog vele'vragen gesteld, welke door de spr. werden be antwoord. Nadat de heer Markvoort een kort woord van dank had gesproken tot Dr Post, werd de verga dering gesloten. Nederlands Oorlogsgravencomité* AFD. HOLTEN. Onder voorzitterschap van burgemeester Enklaar vergaderde het comité Dinsdag 4 uur n.m. ten ge meentehuize. Na het lezen van de notulen gaf de penningmeester, de heer Dijkstra, een financieel verslag en werd voor zijn beheer, op voorstel der kascommissie, onder dank voor het verrichte werk gedéchargeerd. De secretaris gaf daarna een overzicht over de stand van zaken. Uit het uitgebreide verslag laten wij hier enkele hoofdzaken volgen: Vrijwel alle gra ven zijn geadopteerd. Door het vertrek van de familie Jules Bosch, die vrijwel alle graven van onbekende soldaten verzorgde, zijn nu een tiental van deze gra ven zonder verzorging. In het algemeen geeft men er de voorkeur aan een graf te adopteren^ waarvan men weet wie de gesneuvelde was. Hieruit blijkt wel, dat bij velen niet de juiste adop tie-gedachte aanwezig is; immers de hulde en dank, gebracht aan hen, die hun leven voor onze vrijheid gaven is primair, terwijl het contact met de nabe staanden hoe aangenaam dit ook moge zijn een bijkomstige rol diene te spelen. Voor zover het secre tariaat hiermede op de hoogte werd gesteld staan ongeveer 700 adoptanten in contact met de nabe staanden. Andere adoptanten, die zich volgens de verstrekte richtlijnen tot de nabestaanden wendden, ontvingen nimmer een antwoord. De redenen hiervan blijken velerlei te kunnen zijn: öf de 'gesneuvelde was een alleenstaand persoon, of wees, óf de echtgenote hertrouwde en had geheel met het verleden gebroken. Ook is er nog steeds een groep adoptanten, die nim mer poogde contact met de nabestaanden te krijgen. Nogmaals wordt men dringend uitgenodigd dit con tact te zoeken. Indien men moeilijkheden ondervindt bij het schrijven, dan staat het secretariaat steeds tot hulp gereed. In het algemeen kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken, dat bij een deel der adoptanten het aantal bezoeken aan het kerkhof geringer wordt. Hoewel het moeilijk is hiei-voor de juiste oorzaken aan te geven, mogen we veronderstellen dat wellicht onbewust het feit, dat het oorlogsgebeuren steeds verder van ons af komt te liggen en de herinnering aan het ontzettende leed ons daardoor niet zo scherp meer voor de geest staat, wel één der voornaamste redenen zal zijn. Daarnaast mag ook getuigd worden van veel trouw. Nog steeds zijn niet alle „head stones" geplaatst; zelfs is de registratie van sommige graven nog onvol ledig. Verwacht mag worden dat deze bij het aan brengen der stenen compleet zal zijn. Het kerkhof is nog niet geheel voltooid. Hiermede zal nog wel enige tijd gemoeid gaan: het aanbrengen van een hekwerk, een permanent stenen kruis en nieuwe gebouwen voor de tuinman en het materiaal moet nog plaats vinden. Op het kerkhof zijn thans door de zorgen van het Oorlogsgraven Comité een aantal vazen in een rek geplaatst. De vazen kunnen door iedere adoptant ge bruikt worden, terwijl het personeel is opgedragen de vazen nadat de bloemen verwelkt zijn weer in het rek te plaatsen. Naast de ontelbare bezoeken van bewoners van Holten en omliggende plaatsen mag geconstateerd worden dat ook vele buitenlanders een tocht naar de Holterberg maakten. Officiëel werd het kerkhof de laatste jaren bezocht door Major Collin Mac Dougall van the photographic section of the Directorate of Public Relations, afge vaardigden van the Silver Cross Legion, the Fede rated Womens Institute of Canada, Sergeant Lanooy en het echtpaar Beasly. Vele nabestaanden, die over kwamen, verbleven bij de adoptanten thuis; de ouders der Britse gevallenen hebben allen een driedaags be zoek aan Holten gebracht. De correspondentie met nabestaanden en adoptan ten is nog steeds vrij omvangrijk. Het is te verwachten, dat op 5 Mei a.s. de nationale herdenkingsplechtigheid weer te Holten zal gehou den worden, zodat dan vele hoge gasten ons dorp zullen bezoeken en het weer in het centrum van veler belangstelling zal staan. Het gehele werk wordt goeddeels gefinancierd uit de landelijke Klaproos-collecte, waarvan de opbrengst vermoedelijk door het steeds hoger wordende levenspeil dit jaar lager was dan voorheen. Moge door het lezen van dit overzicht er toe bij dragen bij ons het besef te verlevendigen dat het oorlogsgraven werk, dat naar zijn aard weinig in het centrum der publieke belangstelling staat, voortgaat en gedragen wordt door de diepe dankbaarheid der talloos velen, die door het werk troost ontvangen in het onherstelbaar verlies dat hen trof door het ont vallen van hen, die zij liefhadden. De heer Heleenders ook benoemd in Markelo. De heer J. F. Heleenders te Enschede, directeur van „H.M.V.", werd benoemd tot directeur van „Mar- kelo's Fanfare" te Markelo. GEVONDEN EN VELOREN VOORWERPEN. Inlichtingen Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, tel. 352, Holten. Gevonden: duimstok, bruin lederen dames- portemonnaie met inhoud, bruin lederen dames- portemonnaie. Verloren: vulpen, zwart met bruin en gouden pen, ballpointpen, zwart, bruin lederen heren- portemonnaie, ballpointpen, licht blauw, ball pointpen, donker blauw, paar wanten, bruin met rose. Veelzeggende woorden, deze drie, die de wapenspreuk vormen van het Rode Kruis. „Barmhartigheid temidden van wapengeweld" luidt de vertaling, en deze woorden geven weer niet alleen een van de voornaamste taken van deze door de jaren heen onmisbaar geworden internationale organisatie maar zij duiden ook op het ontstaan ervan, hetwelk te danken is aan de stuwkracht van een Henri Dunant, de Zwit ser, die gegrepen door de nameloze ellende der talloze gewonden op het slagveld van Solferino in 1859 in geleidelijk om zich heen grijpende golven het geweten van regeringen en vorsten heeft wakker geschud, met als eindresultaat de Eerste Conventie van Genève. En, ontstaan uit deze drang van onbevoor oordeelde menslievendheid in oorlogsellende, heeft dit Rode Kruis, dat practisch in alle lan den van de wereld zijn vertakkingen heeft, in de loop der jaren begrepen dat er ook in vre destijd talrijke daden van barmhartigheid en verzachting van velerlei lijden op doelmatige vervulling lagen en nog liggen te wachten. Ons Nederlandsche Roode Kruis is in al dit werk niet achtergebleven en als wij de geschiedenis hiervan nagaan dan vinden wij sedert omstreeks de eeuwwisseling een gestadig zich uitbreiden van de bemoeiingen van dit Rode Kruis in alle mogelijke richtingen op het schier onbegrensde terrein der werken van barmhartigheid. Laat ik een willekeurige greep doen uit de talloze werkzaamheden: vele honderden verbandposten langs de grote wegen; de bloedtransfusiedienst met zijn Centraal Laboratorium te Amsterdam, een taak die jaarlijks honderden levens weet te redden; verleden jaar werd voor f 250.000,aan voedsel en medicijnen aan het noodlijdende Ambon verzonden; aan de leniging van de grote medische nood in Indonesië werd van 1945 tot 1949 door enige tientallen uit Nederland uit gezonden Rode-Kruis-teams ingespannen ge werkt; op vele plaatsen wordt het ziekentrans port door ziekenauto's van het Rode Kruis ver richt; het Rode Kruis Korps met zijn bijna 9000 getrainde helpers en helpsters vormt de actief werkzame kern bij alle Rode-Kruis-werk; ter voorziening in hulpmateriaal bij eventuele ram pen van allerlei aard worden over het gehele land een groot aantal „rampendepots" en een aantal „kring magazijnen" (grotere centrale voorraden) in gereedheid gebracht. Ik laat het bij deze nog zeer onvolledige opsomming, en ik veronderstel dat het u alleen reeds uit deze vrij willekeurige greep uit het vele al wel duidelijk zal zijn dat dit grootse werk slechts goed kan geschieden wanneer alle Nederlanders hier ge zamenlijk hun schouders onder zetten, en dat kan alleen wanneer in zoveel mogelijk plaatsen afdelingen tot stand komen, afdelingen met zoveel mogelijk leden, afdelingen liefst met een colonne van het Rode Kruis Korps, afdelingen met warme belangstelling voor het veelzijdige werk, afdelingen van waaruit de Rode-Kruis- geest van barmhartigheid in alle richtingen wordt uitgedragen. In totaal telt het Nederland sche Roode Kruis thans een 360 afdelingen. Er kunnen er nog veel meer zijn; er moeten er nog veel meer komen, wil het Rode Kruis getrouw kunnen blijven aan zijn in het groot en in het klein uit te voeren taak van barmhartigheid- bewijzen, in vredes- zowel als in oorlogstijd. Het bovenstaande schreef de heer C. L. Bense Jr., schoolarts te Rijssen en lid van bestuur van de afdeling van het Rode Kruis aldaar, als een inleiding voor de hier te houden oprichtings-, c.q. her-oprichtingsvergadering van een afdeling of onder-afdeling. Wij hopen in het volgend nummer datum, plaats en uur dezer vergadering nader bekend te maken en rekenen dan gaarne op een talrijke opkomst. Abonné's buiten de Gemeente worden vriendelijk verzocht van het ingesloten girobiljet gebruik te willen maken. Anders moeten we u een kwitantie en inningskosten aanbieden. Wij vertrouwen echter op uw vlotte en welwillende medewerking, waarvoor wij U bij voorbaat dank zeggen. H. BELTMAN, Administratie Holtens Nieuwsblad Giro 414 4 2 5. GEMEENTE-AVOND. D.V. 19 Febr. wordt in „Irene" een gemeente avond gehouden voor leden der Ned. Herv. Gem. Een ouderling, diaken en kerkvoogd zullen het woord voeren. Ieder belijdend lidmaat houdt deze datum vrij. AGENDA Zaterdag 10 Febr.: om half acht „O.C.H." in „Amicitia" met het prachtige toneelspel „Regina". Maandag 12 Febr.: Prop. kunstavond (met film vertoning) Ned. Blinden Bond in „Amicitia", 's avonds 7.30 uur. Indien voorradig, kaart verkoop aan de zaal. (Zie artikel burgemees ter Mr W. H. Enklaar.) Maandag 12 Febr.: 's avonds 7.30 uur Jaarver gadering Chr. Hist. Kiesv. in „Irene". Maandag 12 Febr.: 7.30 uur vergadering Chr. Boerinnen Plattelands Bond in de Chr. School. Dinsdag 13 Febr.: 's avonds om 7.30 uur voor lichtingsavond tot toetreding bij de N.V. Bouwkas Noord-Ned. Gemeenten in café Maats. Dinsdag 13 Febr.: nam. 2.30 uur Houtverkoop in café Wippert gem. Laren (zie annonce). Woensdag 14 Febr.: houtverkoop in café „Het Bonte Paard" Dijkerhoek, nam. 3.30 uur (zie annonce) Donderdag 15 Febr.: Bijeenkomst loterijclub schildersuitzending in Amicitia 's avonds 7.30 uur. Causeriën van uitgezonden schilders enz. Vrijdag 16 Febr.: 's avonds 7.30 uur Jaarverga dering Chr. Oranjevereniging in een der loka len van de Chr. School. Vrijdag 16 Febr.7.30 uur n.m'. vergadering Hol- tense Hengelaars Vereniging in café Maats. Zaterdag 17 Febr.: 7.30 uur, Filmvoorstelling Nederlands Oorlogsgravencomité in Amicitia (zie annonce). Maandag 19 Febr.: Gemeente-avond Ned. Herv. Kerk in „Irene". Dinsdag 20 Febr.: Ledenvergadering H.M.V. in café J. A. Jansen. Woensdag 21 Febr.: Ouderavond O.L. Dorps school in Amicitia nam. 7 uur. Woensdag 21 Febr.: Houtverkoop Staatsbosbe heer te Nijverdal (zie annonce in nummer v. 17 Febr. a.s.). Zaterdag 24 Febr.: Propaganda-feestavond N.V. V. Bestuurdersbond in Amicitia 's avonds 7.30 uur. Opvoering „Op hoop van zegen". Zaterdag 24 Febr.: 's avonds 7.30 uur jaarfeest Chr. J.M.V. „De Vriendenschaar" (Beuzeberg) in gebouw „Irene". Maandag 26 Febr.: Jaarfeest Meisjesverenigin- gen „Martha" en „Jong Leven", in Irene. Maandag 5 Maart: Vergadering Ver. tot Stich ting en Instandhouding ener ^School m. d. Bij bel in „Irene", 7.30 uur n.m. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Berendina Maria, dochter van G. Veldhuis en W. A. Maag. Willem, zoon van A. Tuitert en B. Vrugteveen. Overleden: G. Meijerman, 88 jaar, weduwnaar van J. Veneklaas. J. Hegeman, 86 jaar, weduwe van J. H. Wissink. Ingekomen: A. A. Gerrits van 's-Gravenhage. S. Gerrits van 's-Gravenhage. M. Veld huis van Amsterdam. PROPAGANDA-AVOND NEDERLANDSE BLINDENBOND. Op 12 Februari zal er vanwege de Neder landse Blindenbond een propaganda-avond wor den gehouden in Amicitia, 's avonds half acht. In het nummer van 25 November 1950 van dit blad heb ik u reeds mogen opwekken, van uw medeleven in het werk van deze Bond te willen komen getuigen. Het lot, dat de blinden hebben te dragen, is zwaar. Zovele genoegens van het leven zijn deze mensen ontzegd, is het dan niet een plicht van Christelijke naastenliefde, dat wij ons hun lot aantrekken, dat wij door een klein offer trach ten enig licht te brengen in een leven, dat vaak zo moeilijk te dragen is? Deze blinde mensen zouden zo gaarne in hun eigen levensonderhoud willen voorzien. Dit kan indien hun geleerd wordt hoe zij een nuttig mens kunnen worden in onze samen leving. De Nederlandse Blindenbond nu heeft zich ten doel gesteld de blinde de weg daarheen te wijzen, hun te bekwamen in voor hen geschikte arbeid. Van dit blindenwerk wil de Bond ons op 12 Februari verhalen door film en woord. Een speelfilm en een kleurenfilm zullen wor den vertoond, muziek en declamatie zullen het programma verder vullen. Laten wij Maandagavond tonen, dat wij het voorrecht beseffen, niet met blindheid te zijn geslagen en dat wij ervan doordrongen zijn dat er voor ons een plicht-ligt tot helpen en steunen, wanneer ons dat gevraagd wordt. Welnu, deze vraag tot hulp en steun komt thans tot u. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten. Gebr. SCHUFPERT - Manufacturen A 131, A 168 - HOLTEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1