Halve eeuw getrouwd STEUN WETTIG GEZAG. Vergadering Melkleveranciers. Bij e©n gouden feest. No. 4. Jaargang 3. ZATERDAG 27 JANUARI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD sprijs van dit blad bedraagt 1.p. kwartaal j uitgave R 5J^S i'° Adv.-prijs: 115 m.m. (dcontant) 1.00.Ieder Het echtpaar M. WegstapelA. Jansen, Larenseweg, herdenkt Woensdag 31 Jan. zijn gouden huwelijksfeest. De bruid en bruidegom, die resp. 73 en 76 jaar zijn, mogen zich verheugen in een uitstekende gezondheid. We maakten dezer dagen een gezellig praatje met de oudjes en de bruidegom ver telde op onderhoudende wijze van de rei zen, die vroeger met paard en wagen wer den gemaakt naar de varkensmarkten in Coevorden, Meppel, Ommen, Apeldoorn, Zutphen, Epe en Deventer. Gouden echtpaar, onze hartelijke geluk wensen. Vrijdagavond van de vorige week had ten Ge- meentehuize een bijeenkomst plaats van verschil lende genodigden uit de gemeente met de plaatse lijke commissie Steun Wettig Gezag om te komen tot uitbreiding van het oefenverband der Nationale Reserve. De vergadering werd bijgewoond door de voorzit ter der gewestelijke commisise S.W.G., de heer A. W. Bijl, en de commandant der Nationale Re serve in Overijssel, Overste D. Wildeboer, werd in geleid door de burgemeester, Mr W. H. Enklaar, die de aanwezigen welkom heette en hen dank bracht voor hun komst, in het bijzonder de heren uit Zwolle. De voorzitter der plaatselijke .commissie, de heer W. Beijers, gaf daarna een korte toelichting op het doel dezer bijeenkomst. De plaatselijke commissie heeft reeds verschil lende openbare vergaderingen gehouden en bespre kingen met candidaten gevoerd, waaruit wel een oefenverband van de Nat. Reserve is ontstaan, maar dat is te klein om voldoende effectieve waarde te bezitten. De commissie doet daarom een beroep op de plaatselijke predikanten en bestuurders van ver enigingen, om haar bij haar taak terzijde te staan om het beoogde doel te bereiken. Zij heeft de heren Bijl en Wildeboer bereid gevonden om nog eens de doelstellingen van S.W.G. en de Nat. Reserve uiteen te zetten. De heer Bijl wees er in zijn korte inleiding op, dat er enorme weerstanden overwonnen moeten wor den om de jonge mannen van de noodzakelijkheid van een nationale reserve te overtuigen. Het is geen antipathie maar lauwheid, die de mensen weerhoudt om pal te staan voor de godsdienstige en staatkun dige vrijheden, welke in de loop der eeuwen ver worven zijn. Het is een berustende onverschillig heid, welke overwonnen zal moeten worden, willen wij niet door het communisme overrompeld worden. Overste Wildeboer wees op het gevaar van de oe colonne. Het is zoals een jonge man, die als luite nant bij de stoottroepers gediend had, in een ver gadering in Giethoorn zelde: ,,Wij willen dezelfde taak weer op ons nemen, ook in het buitenland, mits de jonge mannen thuis, die niet dienstplichtig zijn, zich verbinden in eigen land onze vrouwen en kinderen te beschermen, opdat zij niet door parachu tisten of 5e colonne worden aangerand". Die mogelijkheid bestaat voor hen, die geen mobi lisatiebestemming hebben als gewoon dienstplichti ge, dat zijn zij, die niet als officier dienden, van de lichting 1945 en ouder of die van de jongere lich tingen tot buitengewoon dienstplichtige zijn be stemd. Buitengewoon dienstplichtigen, welke een verbintenis aangaan bij de Nationale Reserve, wor den in buitengewone omstandigheden niet als de ge woon dienstplichtigen onder de wapenen geroepen. De nationale reserve doet dienst in eigen plaats of streek of provincie. Ds de Vries wees er op, dat er behalve Moskou of Amerika een derde macht is, waarmede wij in de eerste plaats moeten rekenen. Dat is God. Spr. was overtuigd, dat ook de beide sprekers daarmede re kenden en wilde gaarne zijn medewerking verlenen om de jonge mannen uit zijn invloedssfeer te be wegen bij de nationale reserve te gaan. Ds Hoogkamp wees er op, dat het niet uitslui tend lamlendigheid is, die de jongens weerhoudt om toe te treden. Er is geen vertrouwen in de regering en men is bang, ook buiten het land te worden ingezet. De heer Bijl wees deze gedachte van de hand. Ook al is men het niet eens met de huidige regering, dan toch blijft nog de persoonlijke plicht in het belang van het land de binnenlandse veiligheid te helpen verdedigen. Men gebruikt deze motieven veel te ge makkelijk om zich van deze plicht af te maken. Het verdient aanbeveling, aldus spr., dat ieder in eigen kring met de mensen spreekt en hen van de noodzaak tot toetreding tot de nationale reserve overtuigt. Ook de heer Joh. van Geenhuizen wees deze mo tieven van de hand. Men is bang voor eigen hachje. Toetreding tot de nationale reserve en reserve-politie is zeer noodzakelijk. Nadat de voorzitter de sprekers en vragenstellers had bedankt, zegden de aanwezigen hun medewer king toe en werd besloten om op Maandag 5 Febr. weer bijeen te komen zo mogelijk elk met drie candi daten. DE BIJBEL DER KERK EN HET BABEL DER WERELD. Is de Bijbel een vergeeld en verouderd boek uit het grijze verleden? Heeft de Bijbel ons iets te zeg gen in de Babylonische spraakverwarring van deze tijd? Is de Bijbel de enige stem van God of spreekt God ook nog op andere wijze tot ons? Is het Chris tendom onverdraagzaam? Al deze vragen komen aan de orde in de avonddienst der Ned. Herv. Gem. van a.s. Zondag bij de behandeling van art. 7 der Ned. Geloofsbelijdenis. Daarbij zal blijken dat ook bij dit onderwerp de belijdenis der kerk midden in de vragen van deze tijd staat. FRAATAVOND NED. HERV. GEMEENTE. Onder leiding van de wijkpredikant, Ds Jac. de Vries, werd Donderdagavond j.l. de eerste van een serie praatavonden in deze wijk gehouden ten huize van de heer H. J. Bouwhuis, Oranjestraat A 201. Alle genodigden (een 30-tal) waren opgekomen. Ds de Vries sprak over het onderwerp: „Ons aller Moeder". Deze uitdrukking gebruikte Augustinus om. de kerk aan te duiden. Verschillende vragen kwa men hierin aan de orde, zo b.v.: Wat is de kerk? Wat is haar oorsprong en toekomst? Wie horen bij de kerk? Waardoor zijn er zovele kerken; Wat be tekent de kerk in onze dorpsgemeenschap; wat heb ben we aan de kerk? Wat hebben we op de kerk aan te merken? Wat doen we voor de kerk? Hierna ontspon zich een geanimeerd gesprek, waaraan bijna allen deelnamen. Tal van vragen wer den gesteld, vele opmerkingen gemaakt, die alle getuigden van een levendige belangstelling in dit onderwerp. Er heerste een goede sfeer en allen wa ren het er over eens, dat het een goede en leerzame avond geweest was. Het ligt in de bedoeling volgen de week Donderdag een soortgelijke avond te houden ten huize van de heer Dikkers, Dorpsstraat A 133 en de week daarop Donderdags bij de heer W. Drenth. UIT DE RAADSPORTEFEUILLE. In hun voorstel aan de Raad tot wijziging van de Verordening op de heffing van vermakelijkheids belasting zeggen B. en W. o.m. „In de op 24 Maart 1948 vastgestelde Verorde ning op de heffing van een vermakelijkheidsbelas ting is, voornamelijk op aandrang van rijkswege, het belastingpercentage voor sportevenementen met een overwegend sensationeel karakter en voor dans partijen bepaald op 50, en voor bioscoopvoorstellin gen op 45, behalve in gevallen, waarbij mede een aantal meters Nederlands journaal en/of z.g.n. we tenschappelijke films worden vertoond, waarvoor dan 35 belasting is voorgeschreven. Indien enkel Nederlands journaal en/of z.g.n. wetenschappelijke films worden vertoond, kan- worden volstaan met 20 belasting. Deze exorbitant hoge belasting heeft tot gevolg gehad, dat de exploitatie van genoemde soorten vermakelijkheden practisch onmogelijk is geworden. Bioscoopvoorstellingen zijn bij handhaving van het huidige belastingpercentage waarschijnlijk in het geheel niet meer te verwachten. Wij menen, dat hierdoor het oogmerk van deze belastingheffing is voorbijgestreefd. De totale op brengst van de belasting is door verhoging van de percentages geenszins hoger geworden. Wij zijn verder van oordeel, dat het zowel voor de inwoners, als ook ter bevordering van het vreem delingenverkeer van betekenis is, dat de exploitatie van vermakelijkheden mogelijk blijft. Voor hen, die behoefte hebben aan een dergelijke ontspanning, mag deze niet onmogelijk worden gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd, dat de totale opbrengst van de belasting bij een verlaging van de percen tages zeker niet lager zal worden, doch dat zelfs een hogere opbrengst mag worden verwacht. Wijstellen U derhalve voor de percentages voor de genoemde vermakelijkheden terug te brengen tot respectievelijk 35, 30 en 20 BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hermanna, dochter van H. Lodeweges en J. Vrugteveen; Bertus, zoon van B. J. Paalman en G. Rothman; Johan, zoon van T. Hofman en A. J. Tempelman. Ondertrouwd: W. van Rheenen en G. Kolkman; H. W. Tulier en G. K. Munnik. Overleden: Levenloos kind van M. Veldhuis en J. M. Kolkman. ONDERHOUD RIJKSWEGEN. Door de Rijkswaterstaat is aan de Fa. J. Krekel en Zoon, alhier, opgedragen het onderhoudswerk aan de rijkswegen in het Arrondissement Almelo voor de som van 98.900.Het betreft de wegen DeventerAlmelo, HoltenGoor en GoorGelderse grens. BUURTFEEST BARGSCHILD. De buurtvereniging „De Bargschild" hield Woens dagavond in de zaal van hotel Holterman weer haar jaarlijkse feestavond. Door het aftreden van de voorzitter, de heer H. Holterman, werd de avond geopend door de heer IT. J. Aaftink, die er op wees, dat het juist zo mooi is in een buurt, dat men niet alleen in gevallen van nood, maar ook eens een enkele keer per jaar voor een feestelijkheid bij elkaar komt. Spr. noemde het een noodzakelijkheid om eens per jaar samen te ko men om op gepaste wijze een feestavond te houden. De avond van de Bargschilders is weer goed ge slaagd. De heren Van der Kamp uit Olst wisten er de goede stemming in te brengen en de zaal menig keer te doen daveren van de lach. Verder was er gelegenheid voor een dansje onder leiding van de heer P. L. Rugenbrink, waarvan velen gebruik maakten. Aan het slot van de geslaagde avond bedankte de heer W. ten Berge de buurtgenoten en sprak de hoop uit, dat de vereniging „De Bargschild" nog tal van jaren zou blijven bestaan. V.V.M. is niet failliet. Melkaanvoer steeg met ruim 7 Woensdagavond werd in „Amicitia" een zeer druk bezochte vergadering gehouden van veehouders, die hun melk leveren aan de Ver. Veluwse Melkbedrij- ven „V.V.M." te Nunspeet. De bedrijfsleider, de heer Joh. de Besten, heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, waarbij hij zich speciaal richtte tot de heer B. H. J. Doppen, propagandist van de Vereniging voor Vrije Handel en Industrie te Zwolle. Spr. herdacht verder de op Vrijdag 19 Januari j.l. overleden directeur der V.V.M., de heer W. Corn, de Zeeuw, die tal van ja ren zijn beste krachten aan hét "bedrijf heèft ge geven en ook zeer veel heeft gedaan in verband met de bouw van het station voor melkontvangst te Holten. De heer De Besten sprak verder een woord van dank tot de leveranciers en de melkrijders voor de prettige wijze waarop mocht worden samengewerkt in het afgelopen jaar. Volgens de heer De Besten is dezer dagen het praatje rondgestrooid, dat de V.V.M. failliet zou zijn. Spr. zal geen moeite doen om dit „geroddel" te ontzenuwen, doch de V.V.M. zal zeer binnenkort voor een afdoend antwoord zorgen. 1950 was over het algemeen een goed productie jaar. De aanvoer ging met ruim 7 omhoog, doch de stijging zou zeker 10 hebben bedragen, ware het najaar van 1950 niet zo nat geweest. In totaal werd aan het station in de Look aan gevoerd ruim 41/2 millioen kg. melk. Het vetgehalte steeg in 1950 in geringe mate en het aantal leve ranciers steeg met elf. Volgens de heer De Besten werd in het afgelopen jaar gemiddeld meer voor de melk uitbetaald dan bij de Coöp. „De Vrijheid" en het prijsverschil ten opzichte van de omliggende coöp. fabrieken was nog groter. De controlevereniging groeide in het afgelopen jaar, wat met het oog op de productieverhoging van het grootste belang moet worden geacht. Aan het oprichten van een fokvereniging wordt veel aan dacht besteed en hopelijk zal binnen niet al te lange tijd tot het oprichten van deze vereniging kunnen worden overgegaan. Na dit verslag van de heer De Besten werd door de heer Doppen een hoogst interessante film ver toond over „Maisteelt en veemesten in Amerika", terwijl in een 2e film op duidelijke wijze werd ge toond wat in de Ver. Staten door vrijwillige samen werking werd bereikt. Tussen deze filmvertoning sprak de heer Doppen over het onderwerp: „Waarom coöperatie?" Coöpe ratie betekent samenwerking, doch in het vrije be drijf is samenwerking noodzakelijk en samenwer king in deze vrije bedrijven is zeer goed mogelijk. Als voorbeeld noemde de heer Doppen Amerika, waar men van coöperatie niets moet hebben en waar een welstand heerst als nergens ter wereld. Men wil het zo gaarne doen voorkomen volgens de heer Doppen, dat de coöperaties ons uit de wereld crisis van de dertiger jaren hebben geholpen, doch niets is minder waar. Reeds meer dan 40 jaar worden van de zijde der coöperaties de vrijhandel de beschuldigingen naar het hoofd geslingerd, doch het beste bewijs, dat deze beschuldigingen onwaar zijn, ligt hierin, dat de vrij handel en de vrije bedrijven nog steeds voortbestaan. Volgens spr. zijn wij in Nederland op weg naar ondergraving van de zelfstandigheid van onze boe renstand en als we zo doorgaan is volledige voogdij over onze Nederlandse landbouw niet ver meer. Onze jonge boeren zien voor een groot deel het grote be lang van zelfstandigheid wel in en staan op de bres voor het behoud van hun zelfstandigheid. Er wordt gezegd: de coöperatie is het eigendom van de boer. Spr. noemde dit een doodgewone leugen. Wanneer heeft eigendom waarde? Alleen wanneer we er t.z.t. beschikking over krijgen en dat krijgt de enkeling in.de coöperatie nooit. Enige jaren geleden hoorde men niets dan goeds uit het coöperatieve Zweden. En thans? In dat land is de boerenstand het slacht offer geworden van het coöp. wezen. Laten de boe ren van Nederland zich bewust zijn van de gevaren, die er dreigen en op de bres staan voor hun zelf standigheid, zo besloot de heer Doppen. De heer De Besten dankte de heer Doppen voor het gesprokene en gaf de gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker of eventueel met hem van gedachten te wisselen. Geen van de aanwezigen maakte van de geboden gelegenheid gebruik. Ook gaf de heer De Besten de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken over de V.V.M., doch ook van deze ge legenheid werd geen gebruik gemaakt. In zijn slotwoord sprak de heer De Besten een woord van dank tot de leveranciers voor de getoonde belangstelling en hoopte hij op een vruchtdragende samenwerking voor de toekomst. VERHUIZINGEN. Ingekomen: Joh, Oosterveld en gezin van Steen- wijkerwold; Chr. Klein Lebbink van Amersfoort; G. Weijl van Rijssen; F. A. Klein Zandvoort van Diepenveen; A. Plekkenpol van Gorssel; H. H. Aan stoot van Markelo; G. Kolkman van Apeldoorn. Vertrokken: M. Vincent en gezin naar Rijssen; A. v. d. Vijver naar Zürich (Zwitserland). Herhaaldelijk heb ik eerst naderhand kennis kunnen nemen van een gouden bruiloft, welke ingezetenen hadden mogen herdenken. Gaarne wil ik zo mogelijk van mijn belang stelling bij een gouden of langduriger bruiloft doen blijken. Ik zou het derhalve óp prijs stellen, wanneer mij te voren werd bericht, wanneer een derge lijk heugelijk feit in de gemeente wordt her dacht. Ik wil dan gaarne trachten, indien de tijd mij daartoe niet zou ontbreken, even achter de deur te komen kijken. Mr W. H. ENKLAAR, Burgemeester. AGENDA Dinsdag 30 Jan.: Biljartdemonstratie en wedstrijd Prof. D. H. v. Eijmeren iln hotel Holterman. Dinsdag en Woensdag 30 en 31 Jan.: Uitverkoop bij Gebr. Schuppert. Dinsdagavond 30 Jan.: Vergadering afd. Holten Bouwvakpatroonsbond, in café M. Kalfsterman, half acht. Woensdagavond 31 Januari: om half acht Oranje avond in gebouw „Irene", te verzorgen door de Chr. Reciteerclub „Excelsior" (zie annonce). Donderdagavond 1 Februari: 7 uur vergadering Accordeonclub in hotel „Holterman". Zaterdag 3 Febr.: Schitterende kleurenfilm „Jeanne d' Arc" in Amicitia, Vrijdag 9 Febr.: Jaarvergadering O.L.M. afd. Hol ten, 7.30 uur in hotel Vosman. Spreker de heer H. Hoiting over: Abortusbestrijding. Vrijdag en Zaterdag 9 en 10 Febr.: O.C.H. in „Ami citia" (zie annonce). Maandag 12 Febr.: Prop.-Kunstavond (met filmver toning) Ned. Blinden Bond in Amicitia, 's avonds 7.30 uur. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk: 9 en 10.30 uur Ds Knipscheer (Bed. H. Doop), 7 uur Ds de Vries. In alle dien sten collecte voor Gendringen. Bijkerhoek: 10 uur Ds de Vries. Collecte Gen- dringen. Geref. Kerk: 10 uur Leesdienst, 2.30 uur Ds Voge laar van Almelo. VERLOREN VOORWERPEN. Week van 17 tot en met 23 Januari 1951. Jasje met muts, geel met bruin. Inlichtingen Groepsbureau der Rijkspolitie, Oran jestraat A-217, tel. 352, Holten. NACHTELIJKE OEFENING NATIONALE RESERVE. Dat de vrijwilligers van de Nationale Reserve be hoorlijk worden getraind, kan worden afgeleid uit de verschillende diensten, welke van hen gevergd worden. Maandagavond hielden de oefenverbanden Raalte, Nijverdal, Olst, Broekland en Holten hier een nachtelijke oefening, waarbij het geleerde in de praktijk werd gebracht. De oefening stond onder leiding van Kapt. Ver kerk en serg. maj. Rouwendal, beide van de Nat. Reserve. Twee groepen, welke zich bij het voormalige café Beumer en het Lösse Hoes bevonden, rukten op tegen de vijand, welke zich genesteld had in de omgeving van Huize „De Berg". Nadat eerst ver- kenningspratoiiilles waren uitgezonden, had het eer ste treffen plaats bij de garage, met het gevolg dat de verdedigende afdeling werd' teruggedreven in de richting van het viaduct, waarbij zij voortdurend op de flanken bedreigd werd. Achter de spoorwal bij het grote viaduct had zij zich ten slotte, genesteld, toen de grote slag plaats vond en met geweer- en mortiervuur de grote aan val werd ingezet. Toen werd de oefening beëindigd. Niet echter het schieten, hetgeen er op wees, dat de vuurdiscipline nog niet voldoende was. De vrijwilligers namen in volle uitrusting aan deze oefening deel, wat bij de toen heersende tem peratuur menig zweetdroppel heeft gekost. JAARVERGADERING PLATTELANDS VROUWEN. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen hield Woensdagavond in hotel Hol terman haar druk bezochte jaarvergadering onder presidium van Mevr. Nagelhout. Deze herinnerde aan de kledingtentoonstelling, welke in Maart vanwege de Bond in Zwolle gehou den zal worden en waarvoor velen zich opgaven. Uitvoerig werd gesproken over de circulaire van het Hoofdbestuur, waarin de vraag aan de orde kwam, wat gedaan kon worden voor de gerepatri- eerden uit Indonesië, Men kan b.v. breimiddagen houden, helpen bij het doen van inkopen, persoon lijke contacten leggen, enz. Voorts werd nog behandeld een brief van het hoofdbestuur over het nemen van renteloze voor schotten voor de opleiding van leraressen voor het landbouwhuishoudonderwijs. Verzocht werd de exemplaren van het maandblad „De Plattelandvrouw" in te leveren als zij niet voor eigen doel worden gebruikt, opdat men er de Ne derlandse immigranten mee gerieven kan. Bij de bestuursverkiezing wegens periodiek aftre den van de dames M. SprokkereefSandvoort en M. ReilinkKers, die niet herkiesbaar waren, wer den als bestuursleden gekozen de dames B. Paal manWegstapel en H. BoodeMeijerman. Uit de jaarverslagen bleek, dat er een batig sal do was van ruim 4. Aan de secretaresse Mevr. J. Jansenvan de Brink en de penningmeesteresse Mej. J. Cats werd ten slotte dank gebracht voor hun vele werkzaam heden in het belang der afdeling. 40 JAAR MACHINIST BIJ „DE VRIJHEID". Donderdag 1 Februari herdenkt de heer Klaas Brinkman, de dag dat hij voor 40 jaar in dienst trad als machinist bij de Coöp. Fabriek van Melk producten „De Vrijheid" te Holten. Voordien was de heer Brinkman 2 jaar als zodanig werkzaam aan de Coöp. Melkfabriek te Colmschate, doch in 1911 kwam hij gelijk met de heren Andela en Kapelle van Colmschate naar Holten. Genoemde heren waren ook werkzaam te Colmschate en wer den tegelijkertijd te Holten benoemd als directeur en assistent-directeur. De heer Brinkman heeft „De Vrijheid" zien groeien van een bedrijf dat 40 jaar geleden 3 a 4 millioen kg. melk verwerkte terwijl de aanvoer thans plm. 10 a 11 millioen kg. beloopt. Sinds 1915 is de heer Brinkman ook belast met het stoken van de centrale verwarming in de O.L. Dorpsschool. In beide functies heeft de heer Brinkman zich doen kennen als een plichtsgetrouw en bekwaam vakman. We twijfelen niet of velen zullen de jubilaris komen gelukwensen. Bij de talrijke felicitaties voe gen we gaarne de onze.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1