PLAATSELIJK/^» O* 1 cAZe Het woord is aan 2. Jaargang 3. ZATERDAG 13 JANUARI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dit blad bedraagt 0.75 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - 284 Adv.-prijs115 m.m. a contant) f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 EXCURSIE NAAR K.I.-STATION. De boer moet met z'n tijd mee. Hij kan zich de luxe niet meer permiteren om stil te blijven staan bij de methoden, die van vader op zoon zijn over gegaan maar nu door de drang der omstandigheden, door de voortschrijdende techniek, als verouderd ter zijde moeten worden gesteld. Zo is het ook met de runderfokkerij, met de verbetering van de rundvee stapel en met de verhoging van productie, die uit de levende inventaris van de boerderij voort moet komen. Het besmettelijk verwerpen, de abortus bij runderen, is de oorzaak dat steeds meer wordt over gaan tot de kunstmatige bevruchting en dat men Twente reeds gekomen is tot een Centrale Coöp. K.I.-vereniging, die zich nog steeds uitbreidt en aan de toenemende behoefte nauwelijks kan voldoen. Dat die behoefte ook in onze gemeente bestaat moge blij ken uit het getal van omstreeks 1700 koeien, dat van ie zijde van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" voor het thans ingetreden jaar voor de KJ. is aangemeld. Het K.I. station aan de Kooikersweg te Almelo was vorige week Zaterdag het doel van de 48 leden in „De Vrijheid", die zich voor een excursie onder leiding van de heer P. Dijkstra, hadden opgegeven. Men heeft daar volop de gelegenheid gehad om dit, voor dit doel speciaal ingerichte bedrijf, de stieren welke daar voor de K.I. gehouden worden, an alle kanten te bekijken. Het eerst' werden enkele zwart-bonte stieren voor geleid en werden o.a. bezichtigd de 2-jarige Olivier, gefokt door H. J. Bootsma te Scharnegoutum (Fries land). De moeder Annie 28 is 10 maal bekroond en verwierf 7 maal in collectie een le prijs. De vader „Olivier" werd met 82 punten in het stamboek opge nomen en 13 maal bekroond, De 4-jarige Cere's Ade- 1, een stier waarvan men zeer goede verwachtingen koestert en vooral Anna's Adema, een kleinzoon van bekende Adema 197, een stier met buitengewone productiecijfers, die met 82 punten is opgenomen en 8 maal werd bekroond en waaraan ook exterieure kwaliteiten zijn te onderkennen. In het bedrijf is ook al weer opgenomen een nakomeling van Anna's Adema, n.l. Mintje's Adema, geb. 28 Febr. 1950. Voor Anna's Adema is de vereniging f 50.000,— geboden, waarop niet is ingegaan. Toch is deze stier niet bij zonder geschikt voor de K.I. Bij de rood-bonten noemen wij van de getoonde stieren de 5-jarige Fox, een dier van prima kwaliteit, dat voor de K.I. bijzonder geschikt is en waarvan een afstammeling, n.l Roosje's Fox, geb. 21-3-'48 in het bedrijf is opgenomen. Verder noemen wij nog Bet a's Paul, de 5-jarige Rudolf, de 3-jarige Mina's Erwin en Mina's Joost, geb. 25 Dec. 1947, allemaal dieren van bijzondere kwaliteit, waarvan ons echter geen bijzonderheden ten dienste staan. Momenteel heeft het bedrijf 19 stieren op stal, doch het aantal veehouders, dat zich aansluit neemt der mate toe, dat ook dit aantal niet meer voldoende is. In het afgelopen jaar werd het Station door meer dan 2000 personen bezocht, waaronder zeer veel bui tenlanders, o.a. uit Amerika, België, Engeland, Dene marken en Duitsland. Na deze groep van „De Vrijheid" zullen de komende week nog meer leden een bezoek brengen aan Almelo. BOERDERIJ DOOR BRAND VERWOEST. Vier koeien moesten worden afgemaakt. Woensdagmorgen om half zeven is, vermoedelijk s gevolg van een lek in de schoorsteen, brand ont staan in de boerderij van de landbouwer A. J. Flier- man te Okkenbroek. De brandweer uit Bathmen werd direct gewaar schuwd en was zeer snel ter plaatse doch kon niet voorkomen dat de boerderij tot de grond toe afbrand- Het vuur greep zo snel om zich heen dat slechts weinig kon worden gered en ook het huisraad ging bijna geheel verloren. Het vee werd met veel moeite uit de vuurzee ge haald doch helaas moest later een viertal koeien nog worden afgemaakt. Een tractor van de loondorser Klein Lankhorst ging eveneens verloren. Deze tractor was door KI. L. ge leend aan de inwonende schoonzoon van de heer .Plierman de heer Wilmerink, die een melkrit heeft naar de V.V.M. in de Look. JAARVERGADERING CHR. GEM. ZANGVERENIGING. De leden van de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" kwamen Dinsdagavond in jaarvergade ring bijeen in de consistorie der Geref. Kerk. De voorzitter, de heer J. Wiggers, liet bij de aan vang zingen Psalm 138 1, ging hierna voor in gebed, waarna een kort welkomst- en openings woord werd gesproken. Dank werd gebracht aan de directeur, de heer W. van Erkelens te Enschede, die in het afgelopen jaar zijn beste krachten weer heeft gegeven aan het koor, aan de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Ge meente voor het beschikbaar stellen van het kerk gebouw in verband met de oratorium-uitvoering op Woensdag 20 Dec. 1950 en aan de kerkeraad der Geref. Kerk voor het beschikbaar stellen van het repetitielokaal. Door de secretaris, de heer W. Aanstoot, werd hierna een uitgebreid jaarverslag uitgebracht, waar uit o.m. bleek, dat het ledental iets was terug gelopen. Wegens verhindering van Mej. D. Landeweerd Hd. werd het financieel verslag over het afgelopen boekjaar uitgebracht door de alg. adj., de heer W. Tuller. Er was over 1950 een klein nadelig saldo. De commissie voor het nazien der boeken, welke bestond uit de h.h. G. J. Jansen en L. Schuppert, rapporteerde gunstig, weshalve de penningmees- teresse dank werd gebracht voor haar beheer. De directeur, de heer W. van Erkelens, verkreeg hierna het woord en dankte het koor voor de mede werking, die hij in het afgelopen jaar mocht onder vinden. Hij herinnerde aan de uitvoering van het oratorium „Christus' Geboorte" in de Ned. Herv. Kerk en gezien deze uitvoering kan „Soli" de toe komst met vertrouwen tegemoet zien. Waar 't koor is opgeklommen tot de afd. „Uitmuntendheid" en de concoursnummers in deze afd. veelal zesstemmig gezongen moeten worden, zou het zeer gewenst zijn dat het ledental wat hoger werd. Vooral een sterkere bezetting van bas en tenor zou het koor ten goede komen. Met bijna algemene stemmen werd besloten om dit jaar deel te nemen aan een concours. Voor welk concours zal worden ingeschreven, werd deze avond nog niet besloten, doch de leden drongen er bij het bestuur op aan, dat niet zou wor den gewacht tot eind Juli of Augustus, doch bijv. begin Juni. Eveneens werd met algemene stemmen besloten om medewerking te verlenen aan de ontspannings avonden, die door de V.V.V. zullen worden georga niseerd tijdens het vreemdelingenbezoek. De ver gadering betreurde het ten zeerste, dat tijdens het concerteren op deze avonden de stilte ontbreekt. Hoe hinderlijk gepraat en rumoer is voor een zang vereniging of muziekcorps tijdens een uitvoering is niet te beschrijven en het zou dan ook zeer wenselijk zijn dat kinderen beneden 12 jaar zonder geleide de toegang tot de concerten werd ontzegd, terwijl de politie strenger zal moeten optreden tegen die aanwezigen, die tijdens het zingen of musiceren ru moer maken. De goed bezochte vergadering werd hierna door de heer W. Aanstoot met dankgebed gesloten. JAARVERGADERING LANDELIJKE RIJ VERENIGING „DE BERGRUITERS". Ruiteravonden op 2 en 3 Maart. Concours-liippique op Hemelvaartsdag. In het café „De Poppe" werd Zaterdagavond de jaarvergadering gehouden van de Landelijke Rij- vereniging „De Bergruiters", onder voorzitterschap van de heer H. Beldman Tzn. De heer Beldman sprak een kort woord van wel kom en liet daarna de successen, die in het afgelopen jaar werden behaald, de revue passeren. Volgens de voorzitter kan worden teruggezien op een ge slaagd seizoen, doch met inspanning van alle krach ten is men zeker in staat tot groter dingen. Mej. Nanny Vosman bracht hierna een uitgebreid jaarverslag uit, waaruit o.m. bleek, dat het leden tal was gestegen met drie, zodat het aantal wer kende ledenthans 25 bedraagt. Negen leden zullen binnenkort de veelzijdigheids- proef moeten afleggen. De penningmeester, de heer W. Hulsman, bracht het financieel verslag uit over het afgelopen boek jaar. Doordat verschillende cross country's in ver band met de weersgesteldheid werden afgelast, is er een voordelig saldo, doch wanneer deze wedstrijden zullen worden gehouden, zal de penningmeester nog flinke bedragen moeten uitgeven voor dekking van de transportkosten. Getracht zal worden om een groot aantal donateurs te werven en alle ingezete nen zullen worden bezocht. Een speciaal beroep zal worden gedaan op de landbouwers. In "de commissie voor kascontrole werden benoemd de heren P. Harting, W. Veltkamp en H. Bronsvoort (Markelo). Besloten werd tot het houden van een 2-tal rui teravonden en wel op Vrijdag 2 en Zaterdag 3 Mrt. „O.C.H." zal aan deze avonden medewerking ver lenen met toneelspel. De eerste avond zal zijn voor donateurs, terwijl de 2e avond tegen betaling van entree voor belang hebbenden toegankelijk is. Ter versteviging van de kas zal een verloting worden gehouden met als prijs een veulen. In de zelfde week, dat de ruiteravonden zujlen worden ge houden, zal men dit veulen rondleiden, bij welke ge legenheid de loten zullen worden aangeboden. De trekking zal op één van de avonden plaats hebben. Het conconurs-hippique viel op Hemelvaartsdag 1950 in het water, doch ondanks deze tegenslag zal men toch op Hemelvaartsdag 1951 weer een con- cours-hippique organiseren. Breedvoerig werd gesproken over de mogelijkheid van 't oprichten ener afdeling te Dijkerhoek/Espelo. Het is bekend, dat enige ingezetenen van genoemde buurtschappen wel lid zouden willen worden van „De Bergruiters", doch de afstand is een bezwaar. Tenslotte werd besloten om een vergadering te beleggen in café Kloosterboer op Woensdagavond 17 Januari, waar enkele bestursleden van „De Bergruiters" een bespreking zullen hebben met be langstellenden. Mocht er te Dijkerhoek en Espelo voldoende belangstelling zijn en een oefenterrein ter beschikking zijn, dan zal een afdeling worden op gericht. Na afhandeling van enkele zaken van onderge schikt belang werd hierna de vergadering gesloten. INDRUKKEN VAN DE LAATSTE SYNODALE VERGADERING. Vrijdagavond 5 Januari sprak Ds Poldervaart, Ned. Herv. Predikant te Nijverdal, in gebouw Irene over: „Indrukken van de laatste Synode-vergade- ring". De voorzitter van de Hervormde Mannenvereni- ging, de heer E. J. Koopman, opende de vergadering met het laten zingen van Gezang 112 1 en 4. Na voorlezing van enkele verzen uit Philipp. 2 en Ef. 4 ging hij voor in gebed. Hij heette de spreker en de aanwezigen hartelijk welkom en zette het doel van deze lezing nader uiteen. Ds Poldervaart, hierna het woord verkrijgend, zeide slechts enkele indrukken te kunnen weergeven van de historische vergadering te Woudschoten, die drie weken heeft geduurd en waarin de ontworpen Kerkorde werd aangenomen. De Synode bestond dit maal uit een dubbel aantal, n.l. 90 leden. Spreker zeide getroffen te zijn door de echt chris telijke geest, die er heerste. De oorzaak hiervan was volgens spreker,, dat personen van verschillende overtuiging na afloop van de vergadering met elkaar spraken en een kamer deelden. De nodige humor ontbrak niet bij de soms wel wat droge stof. Ongeveer 6000 amendementen moesten worden doorgewerkt. Voor het kiezen van ambtsdragers zijn vier me thodes ontworpen. Deze gelden voor de eerste zes jaar: 1. Stemmen door stemgerechtigden; 2. Wijks- gewijze; 3. Dubbeltallen opgeven aan de kerkeraad; 4. Kerkeraad kan zich zelf aanvullen. De figuur van ouderling-kerkvoogd is aangeno men. Zij kunnen vrijgesteld worden van geestelijk werk. Zij behouden de naam van kerkvoogd, worden bevestigd en zijn lid van de kerkeraad. Het college van notabelen blijft bestaan en heeft een advise rende taak. De tucht zal worden gehandhaafd, maar de eerste tien jaar worden geen sancties toegepast. De kerk orde werd aangenomen met 76 stemmen voor en 14 stemmen tegen. In de pauze werd een kopje thee geserveerd. Na de pauze werd gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen. De spreker beantwoordde deze vragen zeer uitvoerig. Op verzoek van de voorzitter sprak Ds de Vries een slotwoord. Hij dankte de spreker voor zijn har telijk referaat en zeide dankbaar te zijn, vanavond een man gehoord te hebben, die er bij geweest is. Ds de Vries ging hierna voor in dankgebed, waar na nog gezongen werd Gezang 104 4: „Blijf, o God, in onze dagen, Voortgaan met Uw heerlijk werk". Door de ongunstige weersomstandigheden was Irene matig bezet. UITVOERING H.M.V. Het bestuur van H.M.V. dringt er bij belangheb benden op aan de toegangsbewijzen Zaterdag (heden) van 24 uur af te halen in de Kleuter school achter de o.l. Dorpsschool. „De vereniging voor t.b.c.-bestrijding onder het rundvee" DE T.B.C.-BESTRI.IDING ONDER HET RUNDVEE. Vol verwachting klopt om deze tijd van het jaar het hart van iedere veehouder als de veearts op het bedrijf komt voor de jaarlijkse tuberculinatie van het rundvee. Het registreren der stallen is beëindigd en de heer Vegter met zijn assistent zijn reeds full speed met de tuberculinatie begonnen. Voor de een is de uitslag een teleurstelling, voor de ander een pak van het hart en voor een derde een uitslag, welke hij had durven verwachten. In het geheel genomen zijn volgens de opge maakte stallijsten veel reageerders opgeruimd en tonen de veehouders een actieve medewerking. Helaas zijn er toch nog veehouders, die maar door gaan dieren aan te kopen van onbekende herkomst, dus zonder certificaat. Het gevolg is, dat deze vee houders voor een half jaar van certificaten worden uitgesloten en bij herhaling voor een jaar. Dit kan voor de betreffende veehouders grote financiële schade opleveren: le. doordat zij al die tijd geen gebruik kunnen maken van certificaten; 2e. doordat het gevaar aanwezig is dat men (nog meer) besmetting op hét bedrijf haalt. Het is nu alweer gebleken, dat bij de nieuwkopen zonder certificaat dieren zijn, die bij de tuberculi natie een positieve reactie vertonen, zodat men zich steeds dieper in de put werkt. Ik merkte reeds op, dat de uitslag voor de één een teleurstelling is, doordat men weer uitbreiding van zijn positieve dieren heeft. Al is het niet altijd even gemakkelijk de oorzaak van uitbreiding vast te stel len men dient toch niet uit het oog te verliezen, dat reageerders ofschoon bij klinisch onderzoek niet ontdekt, open lijders kunnen zijn, dan wel het elk ogenblik kunnen worden. Het is dus een voorname factor, deze dieren af te zonderen. Is dit niet ge beurd en heeft men geen uitbreiding, dan valt er wellicht een pak van het hart. Ook aan dé aankoop van vee, dat min of meer aan besmetting heeft bloot gestaan, is wel terdege risico verbonden. Het certifi caat is geen absolute waarborg. Voorkeur voor aan koop van vee dient men dus te geven, die deze be smettingskansen niet hebben opgelopen. le. Subsidieregeling. De volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen ter verkrijging van subsidie: a. Het. bedrijf moet vóór 1 Mei reactievrij worden gemaakt. b. Bij verwijdering van het- laatste reactiedier dient'men dit onmiddellijk op te geven bij de admi nistrateur, op een daarvoor bestemd formulier. Min stens zes weken hierna, doch vóór 1 Juli moeten alle aanwezige dieren worden overgespoten en nega tief zijn. (Bij vrij bevinding B-bedrijf). c. Bij ieder dier, dat geslacht wordt, dient een sectieformulier aanwezig te zijn (verkrijgbaar bij de veearts). Dit formulier moet door de keurings veearts worden ingevuld en opgezonden worden naar de Gezondheidsdienst. Bij zoekraken van dit slachtbewijs wordt geen subsidie uitbetaald. De ge legenheid bestaat rundvee te leveren via de G.D., welke dan de uitbetaling der subsidie garandeert, mits aan de voorwaarden overigens is voldaan. Inlichtingen verstrekt de G.D. en de administra teur. 2e. Het uit te betalen subsidiebedrag. Rundvee dat minstens één keer gewisseld heeft max. 40.andere dieren max. 20.welke ge slacht zijn na 1 Dec., of na het stalonderzoek zo dit vóór 1 Dec. heeft plaats gehad. Deze subsidieregeling geldt tot het z.g.n. „Lan delijk Plan" in werking treedt. Er mag verwacht worden, dat de genoemde bedragen worden aange vuld tot minstens 125.doch zekerheid hierom trent bestaat er niet. 3e. Regeling overname open lijders. Met ingang van 1 Febr. worden de gevonden open lijders op centrale plaatsen getaxeerd. De administrateur stelt de betrokken veehouder in kennis van het vinden van een open lijder, welke alle gegevens verzamelt betrekking hebbende op de gebruikswaarde van het dier. Er wordt over het algemeen 80 ,van de ge bruikswaarde uitbetaald. Dieren die gust zijn geble ven of gust gelaten wordt de volle slachtwaarde be taald. Tenslotte, wijs ik er nogmaals op, dat voor degene, die vragen of moeilijkheden heeft t.o.v. de T.B.C.- bestrijding, de Gezondheidsdienst, Veemarkt 10, te Zwolle, gaarne bereid is alle inlichtingen te ver strekken, alsmede de administrateur: H. VOSMAN. AGENDA: Zaterdag 13 Jan.: Verwerping Krentenbrood, 7.30 uur, Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 13 Jan.: Propaganda-avond Wandelclub „Vrij en Blij" 7.30 uur in Irene. Maandag 15 Jan.: om half acht vergadering Chr. Boerinnen Plattelands Bond in een der lokalen v. d. Chr. school. Maandag 15 Jan.: Operagezelschap „Camerata" 8 uur in Parkgebouw te Rijssen. (Zie annonce.) Dinsdag 16 Jan. en Woensdag 17 Jan.: Uitvoering voor donateurs van H.M.V. 7.30 uur in Amicitia. Dinsdag 16 Jan.: 14 uur Grote verkoping van Am. kleding bij A. Mulder, A 209 (zie annonce). Dinsdag 16 Jan.: Hervatting repetitie „S.D.G." (zie annonce). Dinsdag 16 t.m. Donderdag 18 Jan.: Grote opruiming Fa, E. Wonnink (zie annonce). Woensdag 17 Jan.: Oprichting rijvereniging Dijker- hoek en Espelo in „Het Bonte Paard" aanv. 7.30 uur (zie annonce). Donderdag 18 Jan.: Oprichting mondorgelclub 8 uur café K. ter Horst (zie annonce). Donderdag 18 Jan.: Consistoriekamer Herv. Kerk vergadering Chr. Bouwvakarb. Bond, spr. Eshuis, Rijssen. Vrijdag 19 Jan.: Bijeenkomst „Nieuwe Koers" 7.30 uur in café „De Waag". Zaterdag 20 Jan.: Film in Amicitia. Maandag 22 Jan.: Filmavond in Irena van „Het Zon nehuis" 7.30 uur (zie annonce). Donderdag 25 Jan.: Lézing m. lichtbeelden v. Ledden Hulsebos, 7.30 uur in Amicitia (zie annonce). BURGERLIJKE STAND. Geboren: Rudijan, dochter van G. Hosrnar en G. A. op den Dries Frederika Gerry, dochter van A. Lubbersen en A. G. Dikkers. Hermina Hendrina, dochter van G. H. Koopman en G. H. ten Hove. Ondertrouwd: M. Bierhaus en H. J. Janssen. Getrouwd: G. Wcijl en G. H. A. Goldstein. VERHUIZINGEN. Ingekomen: L. J. A. Otto. M. H. Lodewijk en M. H. J. de Roy en gezin, allen uit Indonesië: D. Beldman van Diepenheim: G. Kooymans van Neede. Opgave van gevonden en verloren voorwerpen Inl.Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217. tel. 352, Holten. Week van 3 Januari tot en met 9 Januari 1951. Gevonden: een portemonnaie: een grolse want: een paar schaatsen: een schaar; een grolse want: twee jonge honden: een herendas: een paar wollen wanten; een schop. Verloren: een want (1.): een muts; een portemonnaie: een paar wanten. - LOOP DER BEVOLKING. Het aantal inwoners onzer gemeente is in het afgelopen jaar met 122 gestegen en bedraagt thans 5247. Het verloop van deze bevolkingsaanwas was als volgt mannel. vrouwel. totaal Bevolking op 31 Dec. 1949 2599 2526 5125 Vermeerdering d. vestiging 105 107 212 Vermeerdering d. geboorten 44 56 100 Vermindering d. vertrek Vermindering d. overlijden 2748 2689 5437 77 76 153 12 25 37 Bevolking op 31 Dec. 1950 2659 2588 5247 Er werden voorts als levenloos aangegeven 5 kin deren. Het aantal huwelijken, dat voltrokken werd, be droeg 45 en het aantal ingeschreven echtscheidin gen 2. HET HUWELIJK VAN DE DAG. Vrijdagmorgen werd alhier het huwelijk voltrok ken van de heer G. Weijl met Mej. G. Goldstein, welke laatste 18 jaar op de Gemeentesecretarie werkzaam was geweest. Het burgerlijk huwelijk werd in de Raadszaal, o.a. in tegenwoordigheid van B. en W. en de collega's van Mej. Goldstein, vol trokken door burgemeester Mr W. H. Enklaar, die o.a. zei dat de gang naar het gemeentehuis nog nooit zo gelukkig was geweest als deze. Spreker wees er op, dat voor de vrouw een betere taak is weggelegd in het huwelijk dan om te fungeren als ambtenaar in de Publieke Dienst. In de Ned. Herv. Kerk werd het huwelijk ingezegend door Ds B. N. H. Gast, predikant te Zwolle, die als tekst voor zijn huwelijkspredikatie had gekozen Joz. 24 15. „T.O.V.A." RIJSSEN ENGAGEERT KAMEROPERA. Het is niet zonder voldoening, dat uit Rijssen kan wor den bericht, dat er wederom een engagement met de Ka meropera „Camerata" is afgesloten en wel door het T.O. V.A.-bestuur, dat het vorig jaar het destijds pas opgerichte ensemble in onze plaats heeft geïntroduceerd. Het is toen een dermate groot succes geworden, dat het een aanmoedi ging is geweest, zowel voor de directie als voor de solisten van het jonge gezelschap, om met verdubbelde ijver aan het werk te gaan voor een nieuw programma. In tal van plaatsen waar „Camerata" voor de tweede maal optrad, was de zaal uitverkocht. Wat deze artisten bicden is in de eerste plaats het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Max van Doorn en Otto Couperus, die in onderling overleg de vormgeving van de voorstellingen vastleggen. Van Doorn speurt naar nieuwe stukken en Couperus, met z'n grote fantasie, tovert ze om tot „Theater". Van Doorn maakt, zo nodig, een nieuwe partituur, pasklaar voor „Ca merata" in verband met de „mise en scène" van Coupe rus. Het debuut van Couperus als regisseur was dermate verrassend, dat de aandacht aanstonds op hem gevestigd werd en hij aangesteld werd als leider van de Opera-klas sen, zowel aan het Conservatorium te Amsterdam als in Den Haag. Gezien de kwaliteit van de eerste solisten kan men van een eersterangs voorstelling verzekerd zijn. Misschien is het niet ondienstig te vermelden, dat deze kunstenaars op het internationale concertpodium de naam van Nederland, zo wel in Engeland, Frankrijk, als in Zwitserland weten hoog te houden. Daarom zal het voor Rijssen en omgeving een feest zijn wanneer „Camerata" de toneelgordijnen voor ons zal ont sluiten. Moge de zaal van het Parkgebouw te klein blijken voor de belangstelling van het publiek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1