Sluit U aan bij de Nationale Reserve» jaa Zullen er ook stoptreinen stil houden? !N2, UV jVo. 1. Jaargang 3. ZATERDAG 6 JANUARI 1951. Verschijnt elke Zaterdag. NIEUWSBLAD j)e abonnementsprijs van dit blad bedraagt 0.75 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 5Jf8S - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.00. Iedere m.m. meer 0.06 tA Al ki| De Plaatselijke Commissie van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag gaat voort om te trachten het reeds gevormde oefenverband, dat voor onze plaats te klein is, uit te breiden. Het zal daartoe op Vrijdag 19 Januari a.s. een vergadering houden waarvoor verschillende candidaten zullen worden uitgenodigd, maar waarin elkeen welkom is, die tot de Nationale Reserve of de afdeling van Steun Wettig Gezag zou willen toetreden. Met het oog hierop laten wij hieronder nog eens de doelstellingen van S.W.G. volgen. Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (S.W.G.) dat op particulier initiatief is ont staan, stelt zich ten doel: hèt verlenen van steun aan iedere op wettige wijze tot stand gekomen Nederlandse Regering, g ISjwelke onder het Huis van Oranje haar gezag uitoefent, door.als bemiddelend en verbindend ^luijj orgaan te fungeren tussen die Nederlanders, die vrijwillig steun aan het wettig gezag willen ver lenen enerzijds en de Regering anderzijds. Het doel wordt nagestreefd: a. door het vormen van een landelijke orga nisatie van personen, die het wettig gezag, als hierboven omschreven, steun willen verlenen; b. door het bevorderen van de toetreding van vrijwilligers tot en het in overleg met over heidsinstanties medewerken aan het welslagen van door of in samenwerking met de Regering gevormde en te vormen organen van vrijwilli gers, welke de Regering bij het handhaven of herstellen van het economisch en maatschappe lijk' leven in buitengewone omstandigheden hunnen bijstaan; door het bevorderen van de goede geest onder de genoemde vrijwilligers en het behar tigen van hun materiële en geestelijke belangen; door desgevraagd dan wel uit eigen bewe ging de Regering en andere Overheidsinstanties adviseren met betrekking tot de verwezen lijking van de a. tot en met c. genoemde doel einden; door het geven van bekendheid aan de ^doelstellingen van de hierboven onder b. ge noemde organen; f. door alle andere wettige middelen, welke lot het bereiken van de hiervorengenoemde doelstellingen dienstig kunnen zijn. In de nog niet lang achter ons liggende oor- gsjaren hebben wij, Nederlanders, op onzacht- iinnige wijze kennis gemaakt met de totalitaire Kgeringsvorm. Lang snakte ons volk naar de vrijheid, een hijheid, die tenslotte duur werd gekocht, doch tan de bevrijding af bleef dit rijke bezit onvol doende beschermd. Velen vielen in de strijd, maar de fakkel van ie vrijheid werd van hen overgenomen en ge lagen tot de overwinning.. Wee het volk, dat niet waakzaam is om vrou wen en kinderen te beschermen, nalaat zijn vrijheid en eigendom te verdedigen. De geschie denis toont zulks maar al te duidelijk aan. Het is de drang tot zelfverdediging, die de toot heeft gegeven tot het oprichten van het I.W.G., waaraan een ieder, jong en oud, behoort 'iede te werken. De Regering heeft nu, in samenwerking met S.W.G., besloten om een „thuisleger" te vormen, B eerste instantie omvattende de Nationale Heserve, de Reserve-Grensbewaking en de leserve-Politie. Het doel der Reserve-diensten is o.a.: a. voorkomen, dat gezagsondermijnende le ei (roepen de rustige ontwikkeling van onze democratische staatsinstellingen verstoren; b. in tijden van oorlog of oorlogsgevaar het md veilig te stellen tegen aanslagen van buiten ^jof van binnenuit; c. het handhaven van orde en rust ten be hoeve van het bedrijfsleven. d Het bestaan van dit „thuisleger" heeft een ireventieve werking, zodat extremisten weten, lat, indien zij naar de macht zouden willen grij- |N, er duizenden vrijwilligers zijn, die dat tot fee prijs zullen trachten te verhinderen. Een algemene voorwaarde voor de Nationale leserve is: De vrijwilliger doet dienst binnen grenzen van het Rijk in Europa en zo enigs- jjns mogelijk in de streek zijner woonplaats. Nationale Reserve maakt deel uit van de pritoriale troepen van het Nederlandse leger. Iedere mannelijke Nederlander in de leeftijd to 21 tot 50 jaar, indien geneeskundig geschikt Avonden, kan toetreden, met uitzondering van toimige categorieën: f'j doen een dringend beroep op U, voor bet te V is!!! Inlichtingen verstrekt de Plaatselijke Com- nissi W. BEIJERS, Voorzitter. C. G. BAL, Secretaris. G. v. d. BOS, Penningmeester. A. SCHIPPER H. SOER Leden F. L. TROMOP TREKKING VERLOTING H.G.K. Op Vrijdag 29 Dec. heeft H.G.K. de trekking gehouden van de verloting, welke werd geor ganiseerd ten bate van het pianofonds. Wij laten hieronder de uitslag volgen met de mededeling, dat de prijzen afgehaald kunnen worden bij de heer Joh. van Geenhuizen in het Kappershuis. le pr. 583 geel, 2e pr. 364 geel, 3e pr. 992 rood, 4e pr. 285 rood, 5e pr. 224 geel, 6e pr. 995 rood, 7e pr. 274 rood, 8e pr. 655 geel, 9e pr. 129 geel, 10e pr. 705 rood, 11e pr. 636 geel, 12e pr. 300 rood, 13e pr. 537 geel en 14e pr. 132 geel. VERHUIZINGEN. Ingekomen: A. H. Rijkschroeff en gezin van Indonesië. J. Jansen van Utrecht. A. H. Vruwink en gezin van Hengelo Vertrokken: J. H. Vreeman naar Arnhem. J. L. Lemmens en gezin naar Zeist. VERGADERING A.R. KIESVERENIGING „NEDERLAND EN ORANJE". Onder presidium van de heer P. v. d. Meulen werd Vrijdagavond een vergadering gehouden van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje". Na opening met gebed las de voorzitter Luk 4 114 en sprak vervolgens naar aanleiding van dit schriftgedeelte een kort openingswoord. De secretaris, de heer Wiersma, las vervolgens de notulen en een schrijven van het Centraal Comité, waarin werd aangedrongen op het werven van leden. Besloten wordt om door huisbezoek het ledental op te voeren. De heer W. Lubberdink hield hierna een inleiding over het onderwerp: „De Christen en de Politiek". In een breedvoerig betoog schetste de inleider de verschillende politieke groeperingen, waarna hij een beschrijving gaf van wat Christelijke politiek inhield. Tenslotte tekende hij de taak, die de Christen heeft in de politiek. Op deze inleiding volgde een drukke bespreking. Besloten werd om in Januari weer een vergade ring te houden, waarin de heer G. Dijkink een inlei ding zal houden over Art. 10 van het A.R. beginsel program. De heer W. Lubberdink sloot deze vergadering met dankgebed. C.J.M.V. „VRIENDENSCHAAR". Zaterdag 1.1. kwam deze J.V. in ledenvergade ring bijeen in Irene. Daar de voorzitter wegens lichte ongesteld heid afwezig was,- had de heer A. Westerik de leiding. De bijbelinleiding werd door G. Meier man verzorgd. Het jaarverslag werd door de heer A. Pikke riet voorgelezen. Hieruit bleek, dat de vereni ging 35 leden telt en de opkomst goed- is. De kas sluit met een batig saldo van 51.16. De pen ningmeester D. Aanstoot werd dank gebracht voor zijn goed beheer. De aftredenden werden herkozen, t.w. A. Pik keriet, secretaris en D. Aanstoot, penningm. Als 5e bestuurslid werd gekozen J. Keulerman. Enkele voordrachten werden nog ten beste gegeven en na het zingen van Gezang 283 sloot, de voorzitter de vergadering met gebed. WEER BEHOUDEN THUIS. Met de Zuiderkruis is Zaterdagmiddag be houden in de ouderlijke woning uit de tropen teruggekeerd de soldaat F. Stam, L no. 68. Het was een hartelijke thuiskomst, waarover een kleine schaduw lag, omdat de moeder van Stam, die zich onlangs ernstig gebrand heeft, nog rust moet houden. Zij is echter vooruit gaande. De buren hadden de ouderlijke woning ver sierd, terwijl de teruggekeerde soldaat van vele zijden belangstelling mocht ondervinden en cadeaux in ontvangst mocht nemen. Ook ver tegenwoordigers van de Band kwamen hem ge lukwensen met zijn behouden thuiskomst. UITVOERING VAN DE MOTORCLUB. Zoals uit een advertentie in dit nummer blijkt, geeft de Motor- en Automobielclub „De Holter- berg" Woensdag a.s. in Amicitia een openbare uitvoering, waarin een blijspel zal worden opge voerd door de Deventer toneelvereniging „De IJsselspelers". De netto-opbrengst van deze avond zal geheel ten goede komen aan de kan kerbestrijding. AANTAL SLACHTINGEN EN WEGINGEN. In het 4e kwartaal van 1950 werden in het gemeentelijk abattoir geslacht 1826 stuks vee, t.w. 1761 runderen, 19 kalveren, 7 nuchtere kal veren, 38 varkens en 1 schaap. Het aantal huis slachtingen bedroeg 370 stuks, t.w. 74 runderen, 13 pinken, 283 varkens. Het aantal gewogen varkens bedroeg in dit kwartaal 3041 stuks. In het gehele jaar 1950 bedroeg het aantal slachtingen in het slachthuis 5707 runderen, 122 kalveren, 638 nucht. kalveren, 127 varkens en 1 schaap, totaal 6595 stuks, en het aantal huis slachtingen 140 runderen, 25 pinken, 579 var kens, 1 schaap, 1 geit en 1 nucht. kalf, totaal 747 stuks. In totaal werden in het jaar 1950 12356 var kens aan de gem. waag gewogen. EEN ZELDZAME VRUCHTBAARHEID. Bij de heer G. J. Nikkels, landbouwer te D 90, heeft een koe dezer dagen drie kalveren ter wereld gebracht. Het waren alle drie vaarskal veren. Toen wij dit schreven waren twee kalve ren nog kerngezond, het derde toonde zwakke levensgeesten. HET LICHT WAERIN DE LIEFDE SCHUYLT. Aan het Oudej aarsnummer van het Neder landse Roode Kruis ontlenen wij het onder staand gedicht van Joost, dat bovenstaand op schrift voert: Ghy, die der Vroomen Schildt en wisse Toevlucht zyt, En van den Hemel af den jammerlycken Strydt Der Menschen gadeslaet en ziet hoe Redeloosheydt Ons andermael verstyft tot matelooze Booshevdt En ziet den Waereldtbrandt, die alle hoop verstickt Nu weer de Waerheydt door de Leugen wordt verstrickt, Bescherm dit kleyne Licht, dat in het nachtelyk Duyster, Niet praelt en pronckt en straelt met flonckerende Luyster, Maar in zijn Nietigheydt het smalle Padt verlicht, Dat naer een beter Doel en naer een hooger Plicht Ons leydt: de matelooze Smarten in te toornen, Die in het Uur des Doodts weêr tot de Menschheydt koomen, Een Licht, dat in de Storm, die om de Waereldt huylt Het Roode Kruys belicht, waerin de Liefde schuylt. 45 JAAR GETROUWD. Het echtpaar H. G. Jansen en M. Jansen Gervedink Nijhuis herdacht Vrijdag 5 Januari zijn 45-jarig huwelijksfeest. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Inlichtingen Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat A 217, telef. 352, Holten. Week van 28 December 1950 t.m. 2 Januari 1951. Gevonden1 portemonnaie, 1 paar grolse wan ten (blauw-wit), 5 rietmatten, 1 paar wanten (bruin-groen)1 schaap. Verloren: 1 reservewiel auto, 4 zakken och- tendvoer, 1 zakje Coöp. Zuivelfabr. inh. 59.43, 1 schaap, 1 zilveren broche met groene steen. VOOR DE BAND. In de maand December hebben de collectes 30.18 opgebracht. Er werd gecollecteerd op de huwelijksfeesten van de bruidsparen: M. Meule- manT. Nijland, G. Kooijmans-S. Fransen, J. Klein TeeselinkD. J. Dikkeboer; 12^-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw Wis- sinkWiltinkverloving van Mejuffr. Sehup- pert en de heer Tromop. Volgens oen bericht in het Dagblad van het Oosten van 29 December j;l. bestaat de kans dat ier in Mei a.s. behalve treinen, welke de pendeldiensten Deventer-Almelo onderhouden, ook stop-sneltreinen in onze plaats zullen stil houden. De juistheid van het bericht, dat wij hier in extenso weergeven, laten wij geheel voor rekening van genoemd dagblad. Het is bijna te imooi om waar te zijn. De nieuwe dienstregeling van de Spoorwegen, die Mei 1951 ingaat, zal voor het Oosten enkele belangrijke wijzigingen te zien geven. De sta> tions Wierden en Holten zullen dan namelijk weer door passagierstreinen worden aangedaan. Dit is. een gevolg van het feit, dat de Spoorwe- gen hebben besloten om tussen Enschede en Almelo en tussen Almelo- en Deventer z.g. pen deldiensten in te leggen. Slechts het station Bathmen blijft voorlopig althans, zo deelde men ons mee gesloten. Naast deze pendeldiensten gaan dan, zodra de electrificatie gereed is, expressetreinen, ge trokken door electrische locomotieven en verder de z.g. stop-sneltreinen rijden. De exprestreinen Enschede'-Amsterdam, die zullen stoppen in Hengelo, Almelo, Deventer, Apeldoorn en Amersfoort, zullen voorzien worden van een restauratierijtuig. De reis van Twente naar Amsterdam zal dan ongeveer twee uur duren. Ook de z.g. stop-sneltreinen naar en van Am sterdam zullen door lelectrische locomotieven getrokken worden. Omdat dit een zeer belangl- rijke verbetering betreft met betrekking toe het stoppen en weer optrekken in vergelijking tot de stoomtractie, is nog in overweging om bedoelde treinen ook te laten stoppen in Hol ten en Wierden. Hierover is evenwel nog geen definitieve beslissing genomen. De spoorbussen, die tot nu toe het vervoer van passagiers uit Wierden en Holten en Bath men naar en van Almelo en Deventer verzorg den, zullen na Mei geen dienst meer doen. De ingebruikneming van het geëlectrificeerde baanvak zal zeker met enige officiële plechtigf- heid gepaard gaan. JVij hopen onze lezers daar van t.z.t. mededeling te doen. De paek-uren zijn ook in Januari nog van kracht, Hoewei er ai spoedig meer daglicht wordt verwacht. AGENDA Vrijdag 5 Jan.: Lezing Herv. Mannenvereniging, door Ds Poldervaart in „Irene". Zaterdag 6 Jan.: Film „De dijk is dicht" in Amicitia, nam. 19.30 uur. 9 Jan.: Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", 's avonds half 8 in de consisto rie der Geref. Kerk. Woensdag 10 Jan.: Gezellige avond Motorclub „De Holterberg" in Amicitia, met medewerking van de toneelver. „De IJsselspelers" (zie annonce). 16 en 17 Jan.: Jaarlijkse uitvoering van H.M.V. Zaterdag 13 Jan.: Verwerping Krentenbrood, 7.30 üur, Bakkerij Hartsuiker. 15 Jan.: Algemene Ledenvergadering van de Gym nastiekvereniging „Bato", 's avonds half acht in hotel „Vosman". 12 Jan.: Vergadering H.M.V.-supporters in 't café K. ter Horst. Aanvang half acht (zie annonce). COMPLETEER ONZE AGENDA. Winter en voorjaar kenmerken zich door het groot aantal vergaderingen, uitvoeringen, lezin gen en samenkomsten dat gehouden wordt. Men wil dikwijls gaarne een dag bepalen, waarop niet reeds een belangrijke samenkomst is vast gesteld. Onze agenda kan u daarbij van dienst zijn, wanneer alle verenigingen zo vroeg mogelijk van te voren aan ons opgeven de datum en plaats waarop zij hun vergadering of uitvoering zullen houden. De agenda is tevens een herinnering voor hen die u verwacht op uw uitvoering of bijeenkomst. Zij staat altijd op de voorpagina. Wij doen daarom een beroep op alle besturen en organisaties ons van hun voorgenomen ver gaderingen enz. tijdig kennis te geven. Tot en met Donderdagavond kunt u voor dezelfde week uw aankondiging geplaatst krijgen. Zendt ons uw convocatie. Wij zorgen dan tevens voor een verslag. PREDEKBEURTEN. Nëd. Herv. Krek. 9 en 10.30 uur Ds De Vries. (Be vestiging kerkeraadsleden) Bethanië. 10 uur Ds Knipscheer. Elke Zondag half elf Zondagsschool in de O.L. School. Geref. Kerk. 10 uur (Voorber. H. A.) en 2.30 uur Ds R. A. Hoogkamp. BURGERLIJKE STAND. GeborenAnton Brendinus Reginald, zoon van H. Kolkman en J. G. Pronk. Aaltje Hen- drika Willemina, dochter van H. W. Veneklaas en A. Stevens. Hermannus, zoon van H. Smit en H. G. Nijland. Overleden: Johanna Maria Schöppers, 63 j., echtgenote van J. H. Kuit. Hendrikus Jans sen, 54 j., echtg. van G. Brinks. Ondertrouwd: G. Weijl en G. H. A. Gold stein. BLOEDGEEFSTER. Wij noteerden voor de bloedplasma-actie van het Ned. Rode Kruis: Mevr. G. J. C. Bouwhuis- Schippers. Wie volgt? Uitbreiding aantal Ziekenfondsverzekerden» Er is onlangs een wet tot stand gekomen, waarbij het aantal groepen van personen, dat valt onder de werking van het Ziekenfondsbe- sluit, is iiitgebreid. Tot deze groepen behoren ook de ouden van dagen, die een ouderdomsrente genieten of een uitkering ontvangen krachtens de Noodwet- Drees. Zij zullen met ingang van 1 Januari j.l. als verplicht verzekerde behoren ingeschreven te worden bij een Algemeen Ziekenfonds. Voor de Holtens e ingezetenen, die onder deze cates- gorie vallen is dat het Ziekenfonds in onze gemeente. Velen van deze personen staan reeds als lid bij het plaatselijk ziekenfonds ingeschreven en voor hen verandert er niets anders dan dat zij van de vrijwillige afdeling worden overgeschre ven naar de verplichte afdeling en dat zij dus geen premie behoeven te betalen aan de bode, maar dat hun maandelijks een bedrag van f 1,50 wordt ingehouden op de 'uitkering, die zij op het postkantoor ontvangen. Anderen zijn b,v. lid van een ziekenhuisverJ plegingsfonds en zullen nii lid moeten worden van het Algemeen Ziekenfonds. Zij kunnen, dat is in de wet geregeld, hun lidmaatschap van het ziekenhuisverplegingsfonds opzeggen eii zich aanmelden bij de administrateur van het plaatselijk ziekenfonds, de heer Soer alhier. Deze beschikt, naar ons bekend is, over formu;-* lieren, waarbij deze opzegging per aangetekend de brief kan geschieden. Tenslotte zijn er nog mensen, die helemaal geen lid waren van een ziekenfonds. Zij zullen dat vanaf 1 Januari j.l. moeten worden. De meeste rentetrekkers hebben reeds van de Raad van Arbeid een verklaring ontvangen, dat zij zich als verplicht verzekerde moeten laten inschrijven. Wie zulks nog niet gedaan, heeft wende zich tot de heer Soer of tot een van de boden van het fonds, welke deze in schrijving verder in orde maken. Men late vooral deze papieren niet thuis liggen, want de inhouding van de f 1,50 zal er evengoed pm geschieden. Inschrijving als verplicht verzekerde vrij;4 waart belanghebbende tegen dokters- en zieken huiskosten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1951 | | pagina 1