'PLfillSELIJK/o tx Iets oaver 'n Landbouwdag Uit de bundel van Ooievaar nq HOLTEN. AGENDA Nieuwe Bonnen lo. 39. Jaargang 1 ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1949 Verschijnt elke Zaterdag NG HOLTENS NIEUWSBLAD Jgte abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 0.75 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. Telef. K 51,88 - 231, Adv.-prijs115 m.m. a contant1.00. Iedere m.m. meer 0.06 BEZOEK AAN TENTOONSTELLING. 171,1 Bestuur en commissarissen van de Coöp. Zui velfabriek „De Vrijheid", alsmede enkele andere ngezetenen brachten Donderdag een bezoek aan te grote veetentoonstelling te s - Her to genb o s ch, paar bekroond vee zowel rood- als zwart- ont uit heel Nederland aanwezig was. Het leste uit het beste werd tentoongesteld, ggj Ook werd een bezoek gebracht aan de monu mentale St. Jan-kathedraal te 's-Hertogenbosch, ^jerwijl ook bezocht werd het gebied, waar in de «gelopen zomer een muizenplaag heerste. De Waslanden boden hier een zeer troosteloze aan dik en het vee werd met strop gevoederd, i De landerijen waren onlangs gedeeltelijk onder nnpafcer gezet om de muizen 'te vernietigen en g pen het water over het land kwam, had men 0 a 25 muizen in een distel kunnen zien klim- jnen om het leven te redden, zo vertelde eiein gedupeerde boer. Op de terugreis werd nog even vertoefd in Utrecht en om pl.m. 9 uur keerde men in Holten terug, hoogstvoldaan over de mooie en leerzame eJxcursie, welke gemaakt werd onder leiding van ie heer P. G. Dijkstra. i VERKIEZING AMBTSDRAGERS. vej Door de herberaad der Geref. Kerk is ter ver- vkiezing van een ouderling (aftredend de heer vsL J. Aanstoot) het volgende dubbeltal opge- ivemaaktJoh. Aanstoot en D. Beldman Gzn. dai' De stemming zal plaats "hebben Zondag 25 September, na de rniddagdienst. zij ire TONEELSTUK IN STUDIE, gi De toneelclub van „Bato" heeft in studie ge nomen het toneelstuk „Filmmaniakken Watt en igaialf Watt" van Henk Bakker. DE HEER H. SOER 25 JAAR BIJ „DE VRIJHEID" 3D Zaterdag herdacht de heer H. Soer, dat hij voor 25 jaar in dienst trad van de Coöp. Zuivelfabriek |,De Vrijheid". Slechts enkele van zijn miede- [arbeiders waren o.p de hoogte van deze mijlpaal in zijn loopbaan en zij hadden samen aan de karn een versiering aangebracht, die een een voudige hulde inhield aan hun collega. Het vol- f ledig bestuur en de directeur, de heer Dijkstra, kwamen hem 's middags thuis gelukwensen en :öboden een mooi polshorloge aan als waardering voor de in de afgelopen jaren verrichte arbeid. edjCe voorzitter, de heer J. Wegstapel, sprak daarbij een waarderend woord, waarin hij de arbeidslust van de heer Soer en ook zijn taak in de gemeen schap wat nader belichtte. De leden van het personeel kwamen Dinsdag- .beavond in het Stationskoffiehuis van de heer Kalf- n sterman met de jubilaris en zijn echtgenote in ibgezellige kring bijeen, waarbij namens het per soneel door de heer W. Tulier een enveloppe met inhoud werd aangeboden. Zaterdagavond ontving de heer Soer tal van 'gelukwensen van zijn buren, partijgenoten en {vrienden, waarbij ook verschillende stoffelijke («blijken van belangstelling werden overhandigd. en| De heer Soer is een rustig werker, die naast het .^lidmaatschap van de raad tal van functies in [het openbare leven met veel liefde en grote Jzorg vervult. Behalve secretaris-penningmeester 'ti van het ziekenfonds, waarbij hij' de vraagbaak is voor velen, is hij oprichter en bijna 25 jaren tjj bestuurder van de Gymnastiekvereniging „Bato", {bestuurslid van „Neptunus", „De Noordpool",van de Volksfeestcommissie en maakt hij zich als dj voorzitter van de oudercommissie van de o.l. :ai Dorpsschool gaarne verdienstelijk voor het open- let; baar onderwijs. DE BAND BLEEF ACTIEF. 1 Aan bet financieel verslag, dat de afd. Holten jvan de Band Nederland-Indonesië beeft 'uitge- geven over bet tijdvak van 1 Juli tot 19 Sept. van dit jaar, ontlenen we, dat de inkomsten met inbegrip van bet saldo ad f 563.22 over deze periode f 1453.58 bedragen bebben. Uitgegeven werd f 1035.90. Aan inkomsten werden o.a. ont vangen: Speciale collecte f 156.82; Speldjesver koop f 200.40Collecten op bruiloften f 103.50 Opbrengst tentoonstelling f 282.55. De inrichting van een lampencentrale in In donesië kostte tot nu top ruim f700.verzen ding van Holtens Nie'uwsblad en andere lectuur f 435.127; verzorging prijsvraag en prijzen vroeg tot nu toe f460. Voor bet verzenden van een kerstpakket je zal een bedrag van f400.nodig zijn. De Band heeft zich in dezen speciaal tot die dienstplich tigen gewend, die niet werden aangewezen om hun militaire plicht in Indonesië te vervullen. Zij moeten het zich tot een eer rekenen, aldus de cirdulaire, hun kameraden overzee 'n kerst pakket te bezorgen. Als adressen waar men zijn bijdragen kan afgeven worden opgegeven: Dijkerhoek: H- Kloosterboer, G. Kampen en J. L. Boer. Espelo: A. T. Snijders. Holten: C. G. Bal, B- H. Veldhuis en G. Rouwenhorst. Look: IT. T. Assink. De Band maakt voorts blekend, dat voor ver zending van sigaretten en tabak naar Indonesië de accijns kan worden terugontvangen. Die be taalde accijns moet hoger zijn dan fl.Op sigaretten is bet accijnsbedrag 62 pet. en op tabak 40 pet. Voor 2 pakjes sigaretten van 75 ct. ;en 2 pakjes tabak van 50 ct. betaalt men ge woon f2.50, na aftrek accijns f 1.17. Te beginnen op Maandag 3 October a.s. zal j de belastingambtenaar elke Maandag tussen 2 i en 3 hur ten huize van de heer C. G. Bal ge- legenbeid geven voor invulling der formulieren enz. Het naar Indonesië te verzenden pakje moet verzegeld worden door de ontvanger der accijnzen, betgeen kosteloos geschiedt. Voor bet verkrijgen van restitutie moeten de banlderollestroken onbeschadigd zijn. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritdina, dv. J. Landeweerd en - F. J. Tromop. Johanna Alberdina, dv. A. i Schipper en J. te Strake. OnidertrouwdJ. Nijland en G. A. Landuwer. J. H. Dangremond en H. Kappert. GehuwdPieter Ellens, 27 jr. en Aleida Jo- hanna Maria Veldhuis, 31 jr. Hendrik Jan Oolbekkink, 28 jr. en Johanna Willemina Keve- lam, 29 jr. Mi i' Overleden: Gerritdina Hofmeijer, 43 jr., wed. v. B. J. Megelink. Albertdina Klein Baltink, 81 jr., wed. v. W. Wolters. - INGEKOMEN EN VERTROKKEN PERSONEN i Ingekomen: C- H. Giskes bit Hilversum. Vertrokken: M- E. Brinkers naar Voorburg; B. J. Nijenhuis naar Rijssien. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 8.30 en i0.30 'uur (H. Doop) j Ds Knipscheer. (Bijzondere collecte.) Dijkerhoek. 3 'uur Ds v. d. Veer. Geref. Kerk. 10 en 3 'uur Ds Hoogkamp-. INZET HUIS EN BOUWLAND. Woensdagmorgen had in het café van de heer J. Maats tien overstaan van Notaris Teeselink de inzaöe plaats vo,or rekening van de beer M. C. j Udink te Zutphen van een woonhuis en gronden. Perceel 1, een woonhuis, bewoond door twee gezinnen en een stukje bouwterrein aan de Dorps straat, igrpo't 8 A. en 20 ca., werd ingezet door de heren J. Maats en J. Krekel voor f 4200.- - en f1425.—. Perceel 3, bestaande uit weiland werd niet geveild, en perceel 4, bouwland aan het Beu kenlaantje groot 14 A. en 60 c.a,, behaalde door de inzet op f300.de hoogst toelaatbare prijs van f150.— en werd voor dit bedrag overgezet aan de pachter, de heer J. A. Koopman. TERUG' NAAR HET VADERLAND. Met bet troepentransportschip „Kota ïnten" zul len naar onze gemeente uit Indonesië terug-- keren de soldaat D. B. Krikkink, E 20 van de A.D.M., lichting 1945, en korp. C. Wijnobel, ge woond hebbende D 29a, van bet 13 Gen. Vd., die waarschijnlijk naar Den Haag zal gaan. Wij roe pen hen alvast een welkom thuis toe, wetende dat hen wel arbeid staat te wachten. WIJKVERPLEEGSTER HEEFT EEN SOLEX. Onze wijkverpleegster, zuster Ronner, heeft ter verlichting van haar dikwijls zware taak enige hulp verkreg'en in de vorm van een Solex-rijwiel. Zij kan zich nu op eenvoudige wijze mecha nisch voortbewegen en wij hopen, dat zij van dit voertuig meer genoegen mag beleven dan van het vorige motorrijwiel, dat voor haar niet zo gemakkelijk was te hanteren. AUTOBUS-STATION NU SPOEDIG GEREED, Een monumentaal gebouw, het autobusstation van de Overijsselse Autobusdiensten, nadert zijn voltooiing. Het heeft lang geduurd, maar nu ein delijk kan men zien, dat de bouw in zijn laatste stadium verkeert en met alle kracht wordt ge werkt om ook de entourage spoedig gereed te krijgen. Het lijkt ons toe, dat het de volgende maand wel in gebruik gen,omen zal worden. Dan zal ook de verbetering en verbreding van de Burgemeester Van der Borchstraat ter plaatse haar beslag gekregen hebben, waardoor het be ginpunt van deze straat komt te vervallen en in een plantsoentje herschapen zal worden. De weg lijkt ons ter hoogte van het autobusstation niet al te breed, vooral omdat hier de autobussen zul len stationneren, doch van deskundige zijde wordt beweerd, dat dit noodzakelijk zo moet zijn om het verkeer te dwingen het hier wat langzamer laan te doen. Zeker zal de ingebruikneming van dit monumentale gebouw voor het centrum van het dorp een aanzienlijke verbetering worden. In dat opzicht gaat Holten wel vooruit. CANDIDAAATSTELLING WATERSCHAP „DE SCHIPBEEK". In verband met de candidaatstelling voor een gedeelte van de leden van het Verenigd College van het Waterschap De Schipbeek", waarbij in het district Holten-Bathmen aan de beurt van aftreden zijn de heren H. J. Scheperboer te Bath- men en A. Hazewinkel bij De Wippert, had de contact-commissie voor dit district in café „Het Bonte Paard" een openbare vergadering voor de ingelanden belegd, welke Woensdagavond ge houden werd onder leiding va)n de heer Hs. Riet berg. Na ampele besprekingen bleek, dat er geen overeenstemming bestond tussen de niet talrijk Opgekomen aanwezigen over de vraag of al of niet tegencandidalen moesten worden gesteld. Uit de schriftelijke stemming, die ten slotte ge houden werd, bleek, dat de meerderheid der vergadering geen tegeneandidaten wenste, zodat de heren H. J. Scheperboer en A. Hazewinkel door de contact-commissie zijn candidaat gesteld. De heer J. H. Sprokkereef, lid van het Ver enigd College, die ter vergadering aanwezig was, gaf nog een uiteenzetting van de huidige stand van zaken in het Waterschap en 'noemde ver schillende oorzaken, die tot nu toe tot een ver zwaring van de waterschapslasten hebben geleid. Maandag 26 Sept.: Vergadering Postduivenver. „De Bergvliegers", nam. 8 uur in café M. Kalfsterman. Vrijdag 30 Sept.: Ledenvergadering Partij van de Arbeid, 's avonds 8 uur in café Ter Horst. In leider de heer J. B. Vlam, burgemeester van Goor. Dankdag 2 Nov.: Bazar van H.M.V. in de zaal van Hotel Vosman. Nu de lange avonden weer zijn aangebroken en het aantal vergaderingen, uitvoeringen, lezingen, enz. van lieverlede toeneemt, zouden wij er zeer veel prijs op stellen, om van hetgeen er in de komende weken te doen is steeds een kort be nefit te mogen ontvangen door toezending van een convocatie of dergelijke, opdat wij' het een en ander kunnen opnemen in bovenstaande agen da. Andere verenigingsbestuurders of belangheb benden kunnen dan bij de opstelling van hun programma rekening houden met de data, die reeds bezet zijn, hetwelk voor alle organisaties van belang is. Den lezers wordt vriendelijk verzocht, gere geld de agenda te raadplegen en zich eens uoqqamuo sq. joojs aiqfijosmq op use uaaui jem als er vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden, die het algemeen welzijn bevorderen. Holtens Nieuwsblad wil gaarne het medium zijn tot verheffing van het plaatselijk leven. JEUGD-HENGELWEDSTRIJD. De Holtense Hengelaarsvereniging is voorne mens op Zaterdag 1 Oct. a.s. een wedstrijd te houden voor jeugdige hengelaars. Samenkomst 3 uur nam. aan de Wippertsbrug. HUISVLIJT. Onze plaatsgenoot, de heer Joh. van Geenhui zen behaalde op de tentoonstelling „Deventer komt over de brug" in de afdeling huisvlijt een 3e prijs met scheep smo del ie nbo u w, t.w. een Deense bark en een Friese tjalk. Verlopen Maandag wan'n Beend Jan van 'n Haspel en Jan Willem uit Splo op weg naor Riossense- mark-,- °P 'n Otbcler troffen ze- mekare, Ie weet wal, hoe det geet, verschillende dinge kwam'm te sprake, de beesbe-prieze, de toe slag ,op de melk en ze waan ok nog neet hele- moal iitepraot over 'n Landbouwdag. J. W.Zeg, Beend Jan, heb ie det st'ukske in de Hooker kraante ok elezen, doo schreven ze nog met grote letters, det 'n landbouwdag nog al an de coöperatieve kante was ewes. B. J.Ja, onze Janne'uke lezen 't middags veur an de taofel. Noew nog mooier, zeg onze Gart Jan, wat wil ze onzen landbo'uwdag ok nog verachten. Den det st'ukske hef eschreven, kan denk ik neet zeen dette zo good eslaagd is. J. W.: Ja, ik heb tenminste ok "al voort ezeg, dit zal der wal ene hebben edaone dèn met 'n toestand neet good pp de he'ugte is, want ik denke, dat er de leste tied weinig varkens ofeleverd bint op Vrijdagman'n. En dan praoten ze ok nog van 'n boer op de kop spieën. B. J.Ik heb ok ezeg degene die det st'ukske der in bef ezet spiët zelf 'n boer op 'n kop. J. W.Och ik begriepe det allemoal neet zo good meer, maar onze Gart Jan hef mij det is 'uiteleg, den was der nog al nauw in betrokken, want hij zat nog in de commissie. B. J.: Zoo, zoo. J- W.: Ja Va, zee onze Gart Jan.. Wij had den Landbo'uwdag opiezet um is te teunen wat de jonge boeren van Hoolfcen könt presteren, en ten tweede 'umdet wij van 't winter ons 25- jarig bestaon höpt te berdenken, ter gelegen heid hiervan was dan dissen dag opezet. Wij hebt 'um meer plaatselijk opezet, ieder- ene mocht inzenden, als ze meer in Hoolten won'n, tenminste wat de beeste betrof, de leden van onze Vereniging die buiten Hoolten won'n mochten ok inzenden. Melwark en zo mochten allenig inzenden degene die zelf mengvoer maken, of ze mosten een stent inrichten net of 't van h'unzelf was, meer neet van één of 'n ander grooten den buiten Hoolten huisköm bad. Machinerieën, radio's en zo die worden in heel Hoolten neet emaakt, door moch iederene met köm. B. J.: Nofiw ja, door was pk iets veur te zeggen, meer ze schreven ok nog det oen kind wel zöl wieten, dat C. B. „Centraal Bero" be tekent en B. K. ke'ukskes van Koudijs bint, meer völle starker is det heel völle grooten neet weet welke le'u as der warkelijk veur 'n boer op de bres staot. J. W.Wisse, Beend Jan, meer ik vre'uge onze Gart Jan ok nog nao die adviseurs van de coöperatie, door den keerl over schreef, want naor ik meende zat der ok ene van de ge meente in. Och ja, zeg onze Gart Jan, det waren advi- se'urs op 't papier, ze waa'n de commissie van advies tim ons op de vingers te tikken als wij al te grote sprongen maken, en as 't bij tegen slag mis le'up iets bij passen. B. J.: Och, en de-meeste le'u weet heelemoal neet wat coöperatie betekent. Coöperatie be tekent samenwarken en daor is samenewarkt, det kan ik oe vertellen, anders hadden die jongs det neet ,zo ve'ur mekare kregen. J. W.Ik denke, dat ze 't er wel terdege over voor het tijdvak van 25 Sept.—-8 Oct. 1949. BONKAARTEN 909: 321 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 322 Vlees (A B) 300 gram vlees 323 Vlees (D) 100 gram vlees 324 Algem. (A, B, D) 250 gram rijst 326 Algem. (A, B) 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 334 Algem. (D) 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voor komen). BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 911 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken).. Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter A. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 23 September worden gebruikt. De bonnen 304, 305, 308 tot en met 311, 313, 315 tot en met 319 Algemeen van die bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen vernietigd worden. had hebt wat ze der wel en neet wilden hebben, al is 't dan moeilijk um 'n grens te trekken. Ze bebt der heel wat nachtr'uste veur op inut'n offeren, en dan bint der nog van die leu die op laatste moment nog probeert 'um root in 't letten te gooien, zeg onze Gart Jan. B. J.: Zo. nouw en dan heur ,ie wel is wat, meer ik vinne, en det zal iederen boer den nog wat ve'ur organisiatie veult met mij eens wezen, det den landbo'uwdag of was en anders neet. J. W.: Ja, ie bebt van die le'u die neumt zich boer, maar bint helemoal neet bij een organi satie an, die zegt meer zo: een ander betaalt wal veur mij en de veurdelen pluk ik effen good. B. J.Ik vinne z'ulbe leu mut ze uitsluiten van de vehrdelen, die de organisaties veur mekare hebt ebokst. J. W.: Och ja, Beend Jan, door is wel een dag over te praoten, meer Mans van 't Hemeltje zei ok nog, det hun Gerretje ezeg had det ze der wel good met 'uit zöllen können. Noüw door meugt ze blij van wezen, en door hef een buitenstaander ok niks met te maken. B. J.: Nob det hooft ze neet an de grote klokke te hangen, want ze hebt ok heel wat durven riskeren en de jongs van „Jong Holten" zölt het geld ok zo wel neet verknooien. J. W.Ik zegge meer zo, iederene in Hool ten mag blij wezen, det wij zulke leerzame dage hebt ehad, in 't midden geloaten die le'u die meent det an de coöperatieve kaante was. De jongs hebt mekare flink ehölpen, daor kan iederene in Hoolten nog een veurbeeld an nemen. Zo mos 't in de wereld ok wezen, of wij nog al zo'n stried opzet of 't wel of neet coöperatief milt wezen. Het k'ump allenig hier op neer, een boer mut ziene belangen net zo good verdedigen as det de le'u doot die neet uit 'n boerenstand bint. B. J.Ja, Jan Willem, nou slaor ie 'n spieker op de kop, as alle boeren zo samen warken as op de landbo'uwdag gebeurd is, dan zag 't er veiir ons boeren heel anders uit. Noot van de Redactie: Het gesprek tussen „Dieks uut de Look" en „Mans van 't Hemel tje" hield geen gebrek aan waardering in voor de organisatoren van de landbo'uwdag of de boe renstand in 't algemeen, maar belichtte bet naar de Holtense toestand wat eenzijdig karakter in de opzet van deze dag. Hoewel het bovenstaand gesprek daarop geen rechtstreeks antwoord geeft, wilden wij het onze lezers niet pntho'uden. Zonnedips De kranten schreven: er was wat gaande. Er z,ou weer iets bijzonders zijn. Ja. de maan verdonkeremaande Weer een beetje zonneschijn. Maar we hadden niets te vrezen, 't Zou zo vrees'lijk niet zijn. Vanaf drie uur zou 't maar wezen, Dat de zon er niet zou zijn. Aan de westelijke hemel Kon je 't zien als je het zag. Sommige pessimisten zeiden: Da's de tweede kortste dag. Voor de minnende paartjes Was zo'n lange avond fijn, Want die dachten: vele jaartjes Mag de zon verduisterd zijn. D' astronomen hadden Weer een neuzenzware taaie, Ze hebben weer met spek geschoten, En 't was deze keer niet raak. Want vanmorgen bij het opstaan Scheen de zon met frissie Ier acht. Over die geleerde praatjes Heeft ze vast niet lang gedacht. 25 Jan. '25. OOIEVAAR.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1949 | | pagina 1