m nj de Jaarwisseling Ten Geleide 'I verschijnen van No. 1. Jaargang 1 Onö hcvd iö bij, than Uo-ltmö ïlCeuiaifrCad Plaatselijk Nieuws m Él ZATERDAG 1 JANUARI 194» HOLTENS NIEUWSBLAD Verschijnt eiken Zaterdag Ve abonnementsprijs van dit blad bedraagt0.75 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" i.o. te Holten. TelefK 51,83 - 231, Gaarne wil ik aan het verzoek der Redactie van dit blad* voldoen, om, aan dit eerste nummer van,,Holtens Nieuwsblad" een enkel woord ten geleide mede te geven. Reeds geruimen tijd werd er in deze gemeente behoefte gevoeld aan een eigen courant, waarin het leven in "Holten ten volle zou zijn weer spiegeld. Het is te danken aan de ondernemende geest der initiatiefnemers, dat thans het eerste /exemplaar van onze eigen courant voor U ligt. Aan hen-zij hiervoor hulde gebracht. a „Holtens Nieuwsblad" opent wijde perspec tieven voor de ingezetenen der gemeente. Ik geloof, dat wij in onze courant .een uit nemend middel mogen zien om het gemeen schapsgevoel .van onze Holter ingezetenen aan te kweken. Welk een prachtige gelegenheid kan het blad bieden om uit te dragen wat er leeft in onze gemeente op_ maatschappelijk >en cultureel gebied. Ook de plaatselijke overheid zal gaarne zo nu ■en dan gebruik maken van de gastvrijheid, welke dit blad haar wil bieden. _Ik acht het verschijnen van onze courant een uitnemend besluit van het jaar 1948. t Ik hoop, dat „Holtens Nieuwsblad" bij U allen die ontvangst zal genieten, waarop het recht heeft. Van de gelegenheid, die de Redactie mij in •dit eerste nummer heeft geboden, wil ik gaarne gebruik maken, door U allen alle mogelijke voorspoed en zegen toe te wensen in het jaar, dat thans staat te beginnen. Moge in het bijzonder het jaar 1949 voor de initiatiefnemers en de Redactie van dit blad rijk zijn aan succes en voldoening. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester van Holten; Adv.~prijs115m.m. contant) f 1.00. Iedere m.m. meer f 0.06 Reeds vele malen is in de loop der. jaren in onze plaats gedacht en gesproken over een eigen krant, een plaatsielijk nieuws- en advertentieblad, zoals omliggende gemeenten dat reeds vele jaren kennen. iDaarbij was het tot dusver gebleven, totdat nu plotseling het eerste nummer van „Holtens Nieuwsblad" voor U ligt. Enkele ondernemende plaatsgenoten, wier namen wij voorlopig nog niet kunnen noemen, hebben gemeend, dat het nu toch wel zo 'lang zamerhand tijd werd, ook in Holten een eigen krant te stichten', waarin het voor de zakenmen sen en verenigingen mogelijk wordt op wat ruimer schaal te adverteren en het plaatselijk nieuws in wat groter omvang op te nemen, dan tot nu toe in de hier gelezen dagbladen het geval was. Zij hebben zich daarbij niet alleen laten leiden door zakelijke motieven, maar zich ook een ideëel doel gesteld, n.l. de ingezetenen van Holten in maatschappelijk en cultureel opzicht nader tot'elkaar te brengen. De zakelijke belangen, die hij het stichten van 'een dergelijk blad op de voorgrond staan zijn duidelijk. De schaarste, die we bijna acht jaar gekend hebben, begint zo geleidelijk aan plaats te maken voor een ruimere toevloed van alle mogelijke producten. Die zakenman heeft zo langzamerhand weer wat aan te bieden en wil daaraan op een doeltreffende, en als het kan, niet al te dure wijze bekendheid geven. Hij kan natuurlijk adverteren in de streekbladen, maar dan bestrijkt, hij met één blad lang niet alle ingezetenen, want in onze gemeente verschijnen vijf van die bladen, ien hij zal er dus verstandig aan doen „Holtens Nieuwsblad" te- kiezen als zijn publiciteitsorgaan, dat naar wij hopen'straks huis aan huis gelezen zal worden. Wat de initiatiefnemers zich voor ogen heb ben gesteld, is, te trachten door een billijk abonnementsgeld en een zo laag mogelijk adver tentietarief het blad bij .alle inwoners ingang' te doen vinden. Het bestaan van de krant wordt slechts mogelijk gemaakt, wanneer de zaken mensen, het gemeentebestuur, verenigingen en andere belanghebbenden. :en adverteerders zou den kunnen besluiten geregeld of zo vaak als nodig is, in het blad te adverteren. Want slechts hierdoor 'en door een goede verzorging van de plaatselijke berichtgeving kan het ideële doel worden benaderd: de plaatse lijke belangen te bevorderen en de ingezetenen onzer gemeente, met behoud van eigen politieke en godsdienstigs beginselen, nader tot elkaar DE JONGENS IN INDONESIË. Het zal voor de ouders, familie en verloofden van onze jongens in Indonesië een kleine ver-' lichting der-zorgen zijn, nu uit de nieuwsberich ten blijkt, dat. op Java de voornaamste strategi sche punten zijn bezet en de grote operaties plaats maken voor zuiveringsacties. Daarmede zijn natuurlijk de gevaren niet verdwenen,- maar het geeft toch wel enige verlichting te weten, dat er niet zoveel tegenstand wordt geboden en er doorlopend geen zware gevechtshandelingen aan de gang zijn. De verwanten hier in Nederland.hebben zéér zeker een paar moeilijke Kerstdagen gehad en ook Oud- -en Nieuwjaar zijn van die dagen, Waarop het gemis van zoon, broeder of verloofde wegens de plichtsvervulling in dat verre land nog eens. weer -extra wordt gevoeld. En de jongens zelf? Och, zij voelen het wel licht niet zo ernstig aan als de achtergeblevenen.. Zij zijn waarschijnlijk in actie en dan is er geen tijd óm te piekeren. Het zijn allemaal stoere knapen, -die Holter jongens; zij slaan zich er wel door. Voor de verwanten is het een troost te weten, dat velen zich beijveren om hen het leven daar zo dragelijk mogelijk te maken. De Jeugdver enigingen doen dat .en de Band Nederland-Indo- nesië zal een actie beginnen om .de jongens uit- eigen plaats wat te sturen. Wanneer de omstandigheden zulks toelaten en het technisch mogelijk is, hopen wij ons blad ook aan onze militairen in Indonesië te kunnen toezenden. En misschien wil «een van de jongens wel eens een artikeltje schrijven yoor ons blad, wij zouden er dan allemaal van kunnen profi teren. te brengen, d.w.z. een geestelijke toenadering tot stand te brengen, die het mogelijk maakt elkaar beter' te leren begrijpen en waarderen. Daarvoor zouden wij wiilen beginnen met, .zoveel als mogelijk is, de nieuwskolommen van ons blad open te stellen voor alle lichamen, organisaties, verenigingen; comités enz., om hen, bij wijze van publieke tribune, gelegenheid te verschaffen aan hun doelstellingen en bereikte resultaten meerdere bekendheid te geven. Daar- bij moeten wij een uitzondering maken t.a.v. de politieke .organisaties, tenzij wij hen b.v. vlak voor de verkiezingen in de gelegenheid zouden willen stellen, hun beginselen nader toe te lich ten- De eerstgenoemde organisaties nodigen wij ■hierbij uit' hun geestelijke bijdrage aan ons in te zenden. De rubriek zou kunnen luiden: Het woord is aan(volgt naam van de schrijver ■en naam der vereniging enz.) Voor de goede orde zij nog medegedeeld, dat de initiatiefnemers de heer J. Wiggers en onder getekende, bereid gevonden hebben de redactio nele arbeid op zich te nemen, die om tech nische redenen hoofdzakelijk zal bestaan in de verzorging van het plaatselijk nieuws, en dat de administratie zal worden gevoerd door de heer H. Beldman, oud-stationschef, alhier. Annonces kunnen door hen worden aangenomen, alsmede via de plaatselijke boekhandel. Het drukken van het blad zal geschieden door de Fa. C. Molenaar Co. te Nijverdal, met welke wij op prettige en vruchtbare wijze hopen samen te werken. Het begin is reeds bemoedigend, want aan 'onze vriend H. Assink werd reeds een groot aantal annonces opgegeven. Wij danken allen, die reeds op enige wijze hun medewerking aan ons blad verleenden of dit in de toekomst hopen té doen en in het bijzonder onze burgemeester, die een „Tien Geleide" voor ons eerste nummer schreef. Ten slotte gaan wij met de beste wensen voor 1949 aan alle ingezetenen, inzonderheid aan ons gemeentebestuur en aan hen, die aan het plaat selijk leven leiding geven, in zee. Op yoor Holtens Belangen! „Holtens Nieuwsblad" i.o., Voor de Stichting W. BEIJERS, HOLTEN;a IN EN OM :DE MELKSTRIJD. De V.V.M. hield Dinsdagavond weer een ver gadering in Amicitia, waarin een van de direc teuren, de heer De Besten, nog een laatste over zicht gaf van de stand van zaken met betrekking tot de m'elkleverantie aan Nunspeet en gespro ken werd over de oprichting van een controle- vereniging. De vergadering was druk bezocht. De melk van ruim 1300 koeien was door de veehouders aan de fabriek toegezegd, zodat zou worden overgegaan tot de inrichting van ©en melkontvangst-station, hetwelk zal worden ondergebracht in een perceel van de heer C. A. Muller in de Look. Uit de' besprekingen bleek, dat er twee com missies naar Nunspeet en omgeving zijn geweest, om inlichtingen ovèr de V.V.M. te verzamelen, welke beide gunstige .ervaringen hadden opge daan. Een commissie was op leigen initiatief van de veehouders tewerk-gegaan, terwijl de andere commissie zou zijn gezonden door de contact commissie van de leveranciers der Fa. Wansink, die met de coöperatieve combinatie samenwerkt. Volgens haar zegsman, die verslag uitbracht in deze vergadering, had men de indruk, dat het bezoek van tevoren reeds teveel geregeld was, zodat men van de zijde van de coöperatieve fabriek te Putten a.h.w. invloed had willen uit- oefenen_ tegen de V.V.M. Wij laten dit laatste natuurlijk geheel voor rekening van d© betrok ken, zegsman. In deze vergadering werd tenslott© besloten tot. oprichting van een control ever eniging, waar van als bestuursleden gekozen werden de heren A. Haverslag, Okkenbroek; W. Veltkamp,dorp; G. J. Weijers, Borkeld; A. H. Stegink, Neerdorp; •en J. Ulfman, Lichtenberg. DE MELK H.EEFT EEN HOOG VETGEHALTE. •Als ;er' weer zo'n melkvergadering geweest is, wordt ier dikwijls veel nagepraat' en nog wel ■eens wat gezegd, waar de lommerd geen geld op geeft. Zo schijnt het verschillende veehouders te hebben bevreemd, dat het vetgehalte de laat ste tijd nogal wat opgelopen -is en zij zoeken daar wat achter. Toch is het een normaal ver schijnsel, dat het vetgehalte in de eerste staltijd wat omhoog loopt. Dit jaar schijnt zulks boven het normale te zijn geschied. Wij laten daarom hieronder eens volgen wat een Landbouw-mcdewerker van „Trouw" in 't blad van Dinsdag j.l. hierover o.m. schreef: „Het vetgehalte van de melk blijkt dit najaar een verrassende hoogte te bereiken. Een klein© fabriek op de zandgrond gaf ons een gemiddeld percentage op van 3.86 pet. en een grote coöp-, fabriek berichtte ons zelfs een gemiddeld per centage van 3.97 pet. te bereiken. Dit zijn cijfers, die enkele "jaren geleden voor'vrijwel onbereikbaar werden gehouden. De verbetering van het vetgehalte is blijkbaar snel in haar werk gegaan, want in de berekening van de melkprijs voor 1948-1949 wordt als jaar gemiddelde van het vetgehalte aangenomen voor Friesland 3.80 pet., voor Noord- Holland en Overijssel bijna 3.60 pet. en voor Zuid-Holland 3.40 pet. Uiteraard is in November de melk vetter dan het gemiddelde over het gehele jaar, daar de koeien langzamerhand 'droog worden gezet en kleinere melkgiften gepaard gaan met hoger vetgehalte. Toch mag men uit bovenstaande cijfers de gevolgtrekking maken, dat ons vee na de oorlog zeer snel in kwaliteit is verbeterd." VERGADERING C.J.B.O. Wegens ziekte van de voorzitter, de heer F. Tromop, stond de vergadering van ae afa. Hol ten van de Chr. Jonge Boeren Org. onder pre sidium van de heer Joh. Landeweerd, welke na opening op de gebruikelijke wijze de aanwezige^- hartelijk welkom heette, zich hierbij bijzonder; richtend tot de afgevaardigden van de afd. Holten B.O.O. en enige gasten. Door de heer G. J. Nijland werd ieen uitgebreid verslag gelezen over zijn bevindingen tijdens zijn driedaags bezoek aan het conferentie-oord „Birk- hoven". Op deze conferentie werd door verschil lende vooraanstaande personen op landbouw-eco- nomisch gebied gerefereerd over belangrijke on derwerpen en het is daarom ook zeer nuttig dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt, van de 'geboden gelegenheid tot bijwonen van deze con ferenties, temeer daar de kosten zeer billijk -zijn, In bespreking kwam verder een schrijven van de burgemeester der gemeente Holten, Mr W. H. Enklaar, waarin de vereniging verzocht wordt om medewerking te verlenen aan een tentoon stelling op - landbouwkundig gebied betreffende} cultuurtechnische dienst t.b.c.-bestrijding bij vee, pachtzaken etc. etc. Voorzover de afdeling in deze medewerking kan verlenen, zal dit gaarne worden gedaan. Deze tentoonstelling zal vermoe delijk begin Februari in „Amicitia" worden ge houden. Als nieuwe leden traden tot de vereniging toe de heren Hs. Landeweerd Hzn., E. Stam, G. Stam en W. Beldman Hzn. In de volgende vergadering zal de heer J. A< Kolkman een inleiding houden over „Het pro bleem van de kleine boeren" GEEN VASTE PLANTEN MEER OP DE CANADESE BEGRAAFPLAATS. Naar de Imperial War Graves Commission mededeelt, mogen, in verband met dé te ver wachten werkzaamheden op de Canadese be graafplaats slechts kransen en bloemen op de graven worden aangebracht en geen vaste plan ten. De bloembollen, die nu geplant zijn, zullen na de bloei worden verwijderd. Het ligt waar schijnlijk in de bedoeling van d© I.W.G.C. om de ijzeren kruisen te vervangen door de hart- stenen zerken, -die reeds zijn opgeslagen. Overijssels Landschap Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heer-en hand; Moedig sla ik dus de ogen Naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen Met een rustig kalme moed! Heer, ik wil Uw liefde loven, Al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, Ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij Uw wegen duister, Zie» ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, Als ik in Uw hemel kom! Laat mij niet mijn lot beslissen: Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, Dat alleen de weg niet vindt: Neem mijn handen in Uw handen En geleid mij als een kind. •NmMHMHHmmNHNMNHMNHMiHIHWHNHMHmmmHH Waar de weg mij brengen moge, Aan des Vaders trouwe hand Loop ik met gesloten ogen Naar het onbekende land. JACQ. VAN DER WAALS.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1949 | | pagina 1