Bouwfonds Meesterstukfes Door het bestuur van het Bouwfonds werd een uittreksel uit de Statuten samengesteld. Gebleken was nl. dat de Statuten in hun oorspronkelijke vorm moeilijk te lezen waren. Het uittreksel is voor een ieder op verzoek ver krijgbaar. Dit uittreksel is een goed leesbaar stuk geworden waaruit men in een oogopslag alles kan vinden wat voor leden en voor hen die het zouden willen worden van belang is. We lezen o.a.: „Doel van het Bouwfonds is, iedere werknemer van Ter Horst Co. N.V. vol gens de regels van de Statuten de geldmiddelen te verschaffen om een woning te kopen of te bouwen". Een deelnemer bouwt dus zijn eigen woning, naar zijn eigen smaak op een plaats die hijzelf heeft uitgezocht. De indeling en de aankleding regelt hijzelf. Het Bouwfonds verschaft hem voor deze bouw de geldmiddelen zonder aan de bou wer bepaalde voorschriften op te leggen betref fende de aanwending van de bouwsom. Natuur lijk en dat lezen we ook in dit uittreksel mag de uit te keren bouwsom de waarde van het gekochte- of gebouwde pand niet overtreffen. Hoe komt nu het Bouwfonds aan de geldmidde len, vraagt men zich onwillekeurig af. Ook dat valt uit dit stuk te lezen: „Het geld dat nodig is om bouwsommen uit te keren wordt verkregen door de bijdragen van leden. Er zijn leden die sparen voor een bouwsom terwijl er ook leden zijn die aflossen". Het zou ons te ver voeren alle onderdelen van de Statuten hier te behandelen. Wie er belang in stelt kan te allen tijde een exemplaar aanvragen, daarvoor is dat Uittreksel gemaakt. Het Bouwfonds startte in 1946 met 32 deelne mers. Sindsdien heeft het Bouwfonds een enorme groei doorgemaakt, veel meer dan men bij de oprichting had verwacht. Nu hebben reeds on geveer 400 personen een eigen woning doordat het Bouwfonds de nodige middelen kon ver schaffen. En nog steeds komen er nieuwe leden, jongere en oudere. Het Bouwfonds is nog steeds in trek en geen wonder: als je van de mogelijkheden, die het Bouwfonds biedt, gebruik weet te maken, be taal je geen cent rente waar iemand anders op het ogenblik 7 °/o of meer hypotheekrente per jaar moet opbrengen. Het uittreksel uit de Statuten is een aanwinst en voorziet in een behoefte. Lees het eens door en/of kom er eens over praten. De meest geschikte tijd hiervoor is: woensdags morgens van 11 tot 12 uur en donderdagsmid dags van 5 tot 6 uur. Cellini, de beroemde Italiaanse goudsmit en beeldhouwer leefde in de zestiende eeuw. Hij werkte voor pausen en koningen gedurende meer dan 25 jaar. Van nature was hij een bluffer en een herrie maker maar artistiek uiterst bekwaam. In zijn memoires kan men lezen dat hij elk stuk werk van zichzelf beschouwde als een meester stuk. Elk karwei was „zijn beste". Hierdoor spoorde hij zichzelf altijd aan tot verbetering. Wanneer hij zijn mededingers overtrof, beconcurreerde hij nog zichzelf. Dat is de manier waarop alle goed werk gedaan wordt. De man die bewust de kantjes er af loopt zal spoedig ondervinden dat hij een 4e rangs pro- dukt maakt. Betreft Jeugdspaarwet „Spaarplan De Zilvervloot" Wij mogen er de aandacht op vestigen, dat die gene die dit jaar nog niet gestort hebben op het Jeugdspaarwetboekje, vanaf de bedrijfsspaarrege- ling, nog in de gelegenheid gesteld worden tot 25 december 1966. Ook degenen die zich als nieuwe spaarder willen laten inschrijven op het ideale spaarplan „De Zilvervloot" kunnen zich tot bovengenoemde da tum opgeven. Verdere inlichtingen bij de Nutsspaarbank, Boom kamp 12, Rijssen. Met vriendelijke groeten tekenen wij, Hoogachtend, Stichting de Nutsspaarbank Almelo, Kantoor Rijssen. 9

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 9