VAH OUD OP HUUW Vergadering met de Contact commissie te Holten op dinsdag 30 augustus 1966 Aanwezig de heren H. Jordaan, E. D. Stam, J. Kolkman, H. C. G. Grootherder en V. K. Pav- Iicek. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De notulen van de vergadering van 8 juli jl. wor den goedgekeurd. Vragen van de vergadering van 8 juli 1966 jl. De voorzitter deelt wat de weegschaal betreft mede, dat deze er wel komt; men heeft een weeg schaal te Rijssen en deze zal naar Holten gestuurd worden. Wat het bewaren van onderdelen betreft, zo wordt dit punt nog bekeken. Werktijd 4e kwartaal Betreffende dit punt geeft de voorzitter eerst een uiteenzetting betreffende: de algemene siuatie in het bedrijf. Onze orderpositie is goed, bepaalde afnemers hebben reeds orders gegeven voor het gehele jaar 1967. Helaas hebben wij te Rijssen vooral, nog te kampen met een behoorlijk per soneelsgebrek. In verband met de hierboven genoemde reden heeft men hedenochtend in de O.R. te Rijssen besloten om de werktijden voor het 4e kwartaal te laten zoals ze nu zijn. De voorzitter vraagt thans aan de leden van de Contact-Commissie te Holten hoe er gedurende het 4e kwartaal in Holten gewerkt kan worden. Alle leden zijn van mening dat men ook te Holten voor het 4e kwartaal de huidige werktijd maar moet aanhouden. Lokeren Desgevraagd geeft de voorzitter een kort verslag over de huidige situatie aldaar en deelt o.a. mede dat er momenteel 20 en binnenkort 24 getouwen zullen lopen. De eerste rollen die men heeft ont vangen zijn van goede kwaliteit. Rondvraag De heer Kolkman deelt mede dat hij ongeveer 1 jaar geleden naar de Smederij of het Magazijn een Poelitrekker voor reparatie naar Rijssen heeft gestuurd. Deze moet in Rijssen zoek zijn geraakt. De voorzitter deelt mede e.e.a. door te zullen geven. Geen verdere vragen zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun opkomst de vergadering. Voor motorfietsen en scooterrijders is hei per 1 januari verboden iemand voor de bestuurder te laten meerijden. De passagier mag wel achterop plaatsnemen. V-PELT 24

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 24