De heer J. Leusink was verhinderd de vergade ring bij te wonen. De voorzitter opent met een kort welkomstwoord de vergadering. Alvorens over te gaan tot het punt van bespre king, heet de voorzitter in het bijzonder nog wel kom de heer J. W. Baan die in de plaats van de heer Waanders als O.R.-lid voor de Weverij ge kozen is. Spreker hoopt dat de samenwerking goed zal zijn en dat zowel de belangen van het bedrijf als van de werknemers zoveel mogelijk behartigd zullen worden. Hierna gaat men over tot het punt waarvoor deze vergadering belegd is, nl. de inzamelingsactie .voor Tibetaanse vluchtelingen. In de televisie-uitzending van eergisteravond is o.a. naar voren gebracht door de heren Van Ei bergen en Bosma van de Stichting van de Arbeid, om een beroep te doen op de bedrijven en op de werknemers van de bedrijven. Er zijn suggesties gedaan om o.a. een uur over te werken of een uurloon af te staan door de werknemers waaraan de werkgevers een gelijk bedrag zouden kunnen toevoegen. Wij hebben gemeend dit in de O.R. te moeten bespreken. De heer Van Putten heeft deze uitzending ook gezien. Er werd overal huis aan huis gecollec teerd tijdens deze uitzending en het gironummer, waarop gestort kon worden werd bekend ge maakt. Als je de uitzending gezien hebt geef je direct wat je denkt te moeten geven. Spreker zou daar om deze actie ook graag vrij willen houden en niets verplichtend stellen; echter moet wel de 'gelegenheid gegeven worden. De heer Nijland is dezelfde mening toegedaan. Hieruit meent de voorzitter te kunnen conclu deren dat het punt overwerken niet in aanmer king kan komen omdat dit collectief zou moeten gebeuren en niet de een wel en de ander niet. De voorzitter leest hierna de aankondiging voor van de actie „Open het Dorp"; hiervoor is toen tertijd 1,per persoon gegeven op geheel vrij willige basis. De heren Van Putten en Nijland voelen er wel voor om met deze actie op dezelfde manier te werk te gaan. De heer Kiers stelt voor om diegenen die hieraan willen bijdragen, hiervoor de gelegenheid te ge ven; en die niet willen, hoeven dan niets te ge ven. Er zijn verschillende mensen die eigenlijk niet meer willen schenken omdat zij reeds dat gene gegeven hebben wat zij ervoor over hadden. De heer Van Putten vindt het voorstel van de heer Kiers heel erg moeilijk uitvoerbaar; spreker vindt het voorstel om 1,af te houden van iedereen en dan degenen die niet meer willen geven, in staat te stellen om dit aan de baas door te geven, toch een voorstel op vrijwillige basis. De heer Kiers ziet zo ook geen oplossing, maar is wel van mening dat er achter het gedane voor stel wel een zekere drang zit om toch nog te schenken; spreker zegt er echter persoonlijk wel voor te zijn. De voorzitter is eveneens van mening dat deze actie wel iets anders ligt dan toen met „Open het Dorp"; toen was er geen huis-aan-huis-collecte vooraf zoals nu. De heer Seppenwoolde was van mening dat de personeelsleden, die reeds aan de actie hun gift hebben bijgedragen en die nu niet meer wensen deel te nemen, hierin geheel vrij zijn. De voorzitter vraagt of men er zich ermee kan verenigingen dat men 1,per persoon van het loon afhoudt; degenen die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit opgeven tot uiterlijk vrijdag a.s. 9 uur. De directie zal dan een gelijk bedrag erbij doen. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Verder niets meer aan de orde zijde sluit de voor zitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering. 23

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 23