De heer Seppenwoolde is van mening dat deze verandering geen enkele invloed heeft op de stof afzuiging, alleen kan de buis nu vlugger open gemaakt worden. Voordat er een veegluikje aan gebracht was, moest men met een draad trekken en wringen en bleef de jutestof er toch nog in zitten; nu echter kan het beter en vlugger ge daan worden. op de hoogte gesteld zullen worden zodat de vakbonden hiervoor kandidaten kunnen stellen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan alle aan wezigen voor hun opkomst; spreker wenst alle leden een prettige vakantie en mooi weer toe. Ondernemingsraadvergadering gehouden op 30 augustus 1966 Aanwezig de heren: H. Jordaan, G. J. van Putten, Js. Harbers, J. H. Seppenwoolde, A. Borkent, J. Spenkelink, J. H. Nijland, G. J. J. Beunk, J. Bruins, J. Heuver, G. Kiers, G. Wessels, G. Tij hof, J. Leusink, W. Harbers J. C. Torn en V. K. Pavlicek. De voorzitter opent de vergadering met een kort welkomstwoord. De voorzitter zegt dat in verband met de va kantie de notulen van beide vorige vergaderingen niet klaar zijn gekomen. Wel kunnen de vragen uit de eerste vergadering (3-6-1966) beantwoord worden. Dit wordt door de heer Pavlicek gedaan. 1. Vraag van de heer Tijhof betreffende steek- wagens, dit probleem is bekend: in zoverre wordt er aan gewerkt, dat de oude steekwagens succes sievelijk worden vervangen door nieuwe die veel lichter zijn. 2. Vraag van de heer Seppenwoolde betreffende de nieuwe stofafzuiging boven de krassen in Beek en van de heer Borkent betreffende de aircon ditioning. Dit probleem is opgenomen met de bedrijfs leiding; men is bezig een proef te nemen met de 3e breaker; in de buizen is een veegluikje aan gebracht, zodat de nieuwe stofafzuiging beter zou kunnen werken. Doordat de buizen gemakke lijker schoongemaakt kunnen worden is de proef gelukt en men zal ertoe overgaan om de daar voor in aanmerking komende buizen op die ma nier te voorzien van zo'n veegluikje. De heer Pavlicek zegt dat er een misverstand is; het is zo dat het jutestof niet onvoldoende af gezogen wordt. Dit houdt verband met de venti lator. Door middel van dit veegluikje tracht men dit euvel zoveel mogelijk op te vangen. Geeft dit inderdaad een arbeidsbesparing en dit is ge bleken dan is deze oplossing toch reeds beter dan de vorige methode. De voorzitter merkt ook nog op dat door deze verandering het euvel vlugger verholpen kan worden. 3. Vraag van de heer Borkent om meer ruimte voor bromfietsen in de fietsenstalling Boomkamp; het probleem is volgens de heer Pavlicek thans opgelost. De tweede vraag van de heer Borkent betref fende de temperatuur in Beek kan de heer Pavli cek niet beantwoorden. De heer Borkent zegt, dat, wanneer de warmte er een keer is, deze niet meer terug wil, wat de oorzaak ook mag zijn, de airconditioning werkt niet zoals het moet. De voorzitter meent zich te herinneren dat de airconditioning nog niet helemaal klaar is en dat nog bepaalde onderdelen moeten worden aan gebracht. De heer Borkent zegt, dat de bedoeling van de airconditioning is, dat de warme lucht wegge haald wordt en dat gebeurt niet, dus werkt het niet goed. De voorzitter zegt toe, dat er nog eens naar ge ïnformeerd zal worden. Vervolgens deelt de voorzitter mede dat het re sultaat van de doorlichting die in Rijssen heeft plaats gevonden, ten gevolge van het vele aantal T.B.C.-gevallen die hier de laatste tijd zijn ge constateerd, zeer gunstig is; er zijn geen nieuwe gevallen geconstateerd. De heer Seppenwoolde vraagt of de mensen die in dienst treden bij de keuring worden door gelicht. De voorzitter antwoordt dat elke nieuwe werk nemer tijdens de keuring doorgelicht wordt. 20

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 20