Ondernemingsraadvergadering gehouden op vrijdag S Juli 1966 De heer Seppenwoode dankte namens de gehele O.R. de voorzitter en echtgenote voor de heerlijke tractatie. De heer Henver vraagt hoe het zal gaan met de 4J-4 collectieve snipperuren van zaterdag vóór de vakantie. Krijgen de mensen die 85 uur werken deze uur vrij? De voorzitter antwoord dat het er van af zal han gen hoe men in juli, dus zaterdag vóór de va kantie zal werken. De mensen die nu 85 uur werken kunnen ook de 4*4 uur nog niet op nemen; spreker zegt hierover 14 dagen vóór de vakantie uitspraak te kunnen doen. De heer Seppenwoolde zegt dat ieder persoonlijk toch wel weet of hij 85 uur werkt met de vakantie of niet en dan kunnen voor deze mensen 4/4 uur toch ook vrij gegeven worden met de beperking erbij dat wanneer ze toch 89 Y\ uur zouden wer ken, zij deze uren dan voor E.R. moeten nemen. De voorzitter zal dit bekijken en dan hierover een mededeling doen. Verder niets aan de orde zijnde sluit de voor zitter onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun opkomst de vergadering. Aanwezig de heren H. Jordaan, G. J. van Putten, Js. Harbers, J. H. Seppenwoolde, J. Spenkelink, J. H. Nijland, G. J. J. Beunk, J. Bruins, J. Waan ders, J. Heuver, G. Kiers, G. Wessels, G. Tijhof, J. Leusink, W. Harbers en V. K. Pavlicek. De heer A. Borkent is niet aanwezig. De voorzitter heet in de eerste plaats welkom de heer Waanders die na een langdurige ziekte weer op de O.R. kan zijn. Spreker zegt gehoord te hebben dat de heer Waanders de goede richting uit gaat en spreker hoopt dat de heer Waanders weer spoedig de oude zal zijn. 2a. Bespreking vakantieschema 1966/1967. De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen hier over het woord wenst. De heer Kiers neemt het woord en vraagt waarom de F-ploeg vrijdag voor de vakantie collectief stoppen moet. De heer Pavlicek merkt op dat dit zo gebeurd is om zoveel mogelijk het aantal collectieve snipper uren per ploeg gelijk te krijgen. Spreker zegt dat er over gesproken kan worden, welke ploeg men wel of niet wil laten snipperen. De heer Kiers is van mening dat het jammer is 8 uur vast te stellen voor verplicht snipperen, want er volgen ook nog 2 weken vakantie op. De voorzitter antwoordt dat hierover nog gespro ken kan worden, maar spreker is van mening dat de ervaring heeft bewezen, dat de mensen graag op tijd met vakantie willen gaan. De heer Kiers meent dat men de collectief vastgestelde uren van vrijdag en zaterdag vóór de vakantie liever vrij zou zien, zodat men deze uren kan besteden zoals men zelf wil. De voorzitter zegt dat het voor het bedrijf niets uitmaakt of de mensen doorwerken ja of nee; wij kunnen dus de mensen wel laten kiezen. De heer Kiers vraagt of de collectieve uren pre cies gelijk moeten zijn. De voorzitter antwoordt dat in de eerste plaats getracht wordt de uren zo dicht mogelijk bij el kaar te brengen. De heer Seppenwoode zegt dat om misverstanden te voorkomen in de O.R. er steeds naar gestreefd wordt om de collectieve uren zoveel mogelijk gelijk te houden; of dit ook een verzoek van de mensen uit het bedrijf is durft spreker niet posi tief te zeggen. Wel weet spreker dat er door de mensen altijd op gewezen is. Als het merendeel er voor voelt om die vrijdag vóór de vakantie door te werken, dan is er geen bezwaar tegen; ze mogen er later echter niet op terugkomen. De heer Nijland is van mening dat wanneer de ene ploeg 2 uur collectief en de andere 10 uur collectief heeft er vast en zeker reacties zullen komen. De heer Kiers geeft toe dat er reacties op zullen komen, maar is tevens van mening dat dit er niet veel zullen zijn. De heer Nijland is van mening dat wanneer 1 of 2 mensen er op gaan reageren er vast en zeker meer zullen komen. De heer Waanders brengt naar voren dat de me ningen van de mensen zeer snel kunnen verande ren en noemt als voorbeeld de werktijdregeling op woensdag vóór Hemelvaart; men zou nl. vroeg beginnen en dit is ook enige keren zo gewijzigd, maar hedenochtend werd er nog in de kantine gezegd dat het onzin was om zo vroeg te be ginnen. De heer Heuver zegt dat juist getracht is om een uur eerder te beginnen t.b.v. de late ploeg, die dan niet zo laat klaar is. De voorzitter oppert het voorstel om normaal door te gaan werken en dan voor de F-ploeg 16

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 16