2b. Bespreking werktijdregeling. Betreffende de werktijdregeling voor het derde kwartaal 1966 zegt de voorzitter dat de O.R. al leen over het le halfjaar kon beslissen, doch spre ker vindt het prettig om de werktijd voor het derde kwartaal ook in de O.R. te bespreken. Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de toestand in het bedrijf zoals die nu is. Sinds 31 maart jl. is vooral de personeelsbezetting erg achteruit gegaan. Vanaf januari hebben wij een achteruitgang van 29 personen; (w.o. 18 gepensioneerden en 2 overledenen). Op zichzelf valt dit nog niet zo tegen maar alles bij elkaar genomen zijn we er toch nog verder op achteruit gegaan. Voorts zegt de spreker dat de orderpositie goed bezet is. Orders die we aannemen zorgen wij op de gestelde levertijd klaar te krijgen. Als wij aan de klanten beloven aan een door hen gestelde levertijd te voldoen, dan zullen wij hier ook gehoor aan moeten geven; wij willen onze goede naam niet verliezen. Kunnen wij niet op tijd leveren, dan is het beter orders af te zeggen. Spreker zegt dat vooral de Weverij er treurig uit ziet, wij zitten daar met een onderbezetting. De voorzitter zegt te hopen dat e.e.a. opgelost zal worden door de opzet in België; de bedoeling is nl. om daar ook te gaan weven. Gisteren is daar de vlag gehesen. Als alles goed loopt zal men aan het eind van deze maand de getouwen over kunnen brengen, zodat in de 2e helft van juli of begin augustus de fabriek in België zal draaien. Spreker stelt namens de directie voor om i.v.m. het nijpend personeelstekort, de werktijdregeling te handhaven zoals deze tot nu toe is geweest, met dezelfde voorwaarden, zodat de Weverij (A en B ploegen) kan kiezen tussen 85, 88 en 89)4 uur. De voorzitter is van mening dat dit de enige ma nier is m.a.w. dus de werktijdregeling te hand haven en in de Weverij de A en B ploegen weer te laten kiezen tussen 85, 88 en 89)4 uur. Spre ker vraagt wie van de O.R. leden hierover op- of aanmerkingen of misschien een ander of beter voorstel heeft. Een der leden sluit zich bij de voorzitter aan en is van mening dat in het bijzonder in het belang van het bedrijf dit de beste oplossing is. De voorzitter vraagt of de andere O.R. leden zich eveneens met dit voorstel kunnen verenigen. Daar alle O.R. leden met e.e.a. akkoord gaan, besluit de voorzitter dit punt door te zeggen dat op deze basis een werktijdvergunning bij de Arbeidsin spectie en Vakraad zal worden aangevraagd. 2c. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. Spreker zegt dat er onlangs nog eens gevraagd is naar het resultaat van de doorlichting die in het begin van dit jaar heeft plaats gehad. Spreker zegt dat er zich van het bedrijf 853 men sen hebben laten doorlichten alsmede 820 huis genoten; in totaal dus 1673 personen. Voor nader onderzoek is er 1 persoon opgeroepen, maar er is geen enkele afwijking geconstateerd zodat aldus spreker, met deze doorlichting een goed resultaat is geboekt. 2d. Rondvraag. De heer Spenkelink zegt dat de slivers in de Spinnerij dan weer te dun en dan weer te dik zijn. Volgens spreker is deze onregelmatigheid in dikte de laatste tijd een hopeloze zaak geworden. De voorzitter zegt hierover het e.e.a. te hebben gehoord. Baas Van Putten zegt dat dit probleem inmiddels opgelost is. De heer Borkent zegt, dat er tè weinig plaats in de fietsenloods is voor bromfietsen. De heer Nijland merkt op dat dit probleem al leen 's zomers voorkomt: 's zomer gaat men meer met de bromfietsen dan 's winters, dan is het daarvoor te koud. De voorzitter antwoord dat dit zal worden on derzocht. Spreker meent dat er gemakkelijk meer ruimte gemaakt kan worden voor de bromfietsen. De heer Nijland vraagt hoe het staat met de loons verhoging. Er zijn bedrijven die reeds een voor schot gaan geven op de loonsverhoging. Spreker vraagt hoe dit hier geregeld wordt. De voorzitter antwoord, dat er inderdaad bedrij ven zijn geweest die een voorschot uitbetaald hebben; wij hebben ook een schrijven ontvangen met het advies om zo mogelijk nog voor de Pink steren de periode van 1 januari t/m half februari na te betalen. I.v.m. het uit te betalen winst aandeel konden wij dit voorschot niet uitbetalen vóór de Pinksterdagen; deze nabetaling komt dus zo spoedig mogelijk; wij zijn er reeds mee bezig. (Eerste 8 weken van 1966 a 5,per week). Van de C.A.O. zegt de voorzitter is tot op heden nog niets bekend; wij hopen echter dat er binnen afzienbare tijd een oplossing zal komen, want zo het nu is, kan het niet doorgaan. De voorzitter zegt, dat Ter Horst zich al op e.e.a. heeft voorbereid, zodat wanneer de nieuwe C.A.O. doorkomt, direct tot een eventuele uit betaling kan worden overgegaan. Zo hebben er ook vandaag nog besprekingen plaats gehad. 15

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 15