Belangrijk Tijdens ziekte thuis blijven Tijdens de ziekte moet u in ieder geval thuis blijven totdat de eerste controle door de contro lerend geneesheer of de lekencontroleur heeft plaats gevonden. U mag de woning alleen verlaten om weer aan het werk te gaan of om de behandelend of con trolerend geneeskundige te bezoeken en dan al leen zolang als hiervoor strikt noodzakelijk is. Na de eerste controle geldt het volgende. Geeft uw behandelend geneeskundige u opdracht om voor uw gezondheid buitenshuis te zijn, dan moet u daarvan onmiddellijk kennis geven aan de controlerend geneeskundige. U kunt daarna buitenshuis gaan, doch u moet in ieder geval toch thuis zijn: a. 's morgens vóór 10.00 uur; b. 's middags van 12.00 tot 14.30 uur; c. 's avonds van 20.00 af in de maanden maart tot en met september, 's avonds van 18.00 uur af in de maanden ok tober tot en met februari. Indien u bij controle niet thuis bent, moeten uw huisgenoten weten waar u bent!! Eenieder dient deze voorschriften te kennen. Een beroep op onbekendheid wordt niet aanvaard. Zonder nadere kennisgeving zal, bij in gebreke blijven, inhouding van de uitkering plaats vinden. Eerst als men het werk hervat heeft, is men weer vrij in zijn/haar bewegingen. j Mijn hartelijke dank aan de di rectie voor het fruit dat ik met mijn 85ste verjaardag mocht ont vangen. Ook voor de blijken van belang stelling, die wij van velen ont vingen, mijn oprechte dank. Wed. Van Heek-ten Hove. Mede namens mijn vrouw, be tuig ik de directie hartelijk dank voor de prachtige fruitmand, die ik t.g.v. mijn 80ste verjaardag mocht ontvangen. Ook danken wij mej. Vink voor haar bezoek. A. ter Harmsel. Voor het toegezegde pensioen, het mooie wandbord en de har telijke woorden tot mij gericht bij mijn pensionering, zeg ik de directie hartelijk dank. Tevens mijn oprechte dank aan bazen en personeel van de Batchingkamer en Spinnerij voor de cadeaus die ik mocht ontvan gen en de muziekvereniging „Wilhelmina" voor de mij ge brachte muzikale hulde. A. Slaghekke. Allereerst hartelijk dank aan ba zen en personeel van Spinnerij Boomkamp voor de cadeautjes die mijn vrouw en ik mochten ontvangen tijdens het mij over komen ongeval. A. Pijffers. Hartelijk dank aan de directie, bazen en personeel van de Ka- landerij voor de fruitmand en het fruit tijdens mijn ziekte ontvan gen. Mevr. Boerman-Zwoferink. Mede namens mijn vrouw wil ik hierbij de directie hartelijk dank zeggen voor de genoten gezins hulp tijdens de ziekte van mijn vrouw. Ook mej. Vink zeggen wij har telijk dank voor haar bezoek. A. Dommerholt - Krasserij. Voor de fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte van de directie mocht ontvangen, zeg ik hartelijk dank. Tevens dank ik mej. Vink voor haar bezoek. Eveneens zeg ik de bazen en col lega's uit de Pakkerij hartelijk dank voor de vleesschotel. J. Bruins. Mede namens mijn vrouw zeg ik bazen en collega's hartelijk dank voor het gebrachte bezoek en te vens voor de fruitmand die ik tijdens mijn ziekte mocht ont vangen en ook hartelijk dank voor het bezoek van mej. Vink. R. Schippers - Spinnerij Boomkamp. Hiermede zeggen wij de directie hartelijk dank voor het prachtige wandbord en de hartelijke woor den hierbij tot ons gericht bij onze pensionering. Ook zeggen wij bazen en collega's hartelijk dank voor de cadeaus en de on dervonden belangstelling. H. Zwoferink - Krasserij G. J. Bolink - Krasserij. Hartelijk dank aan de directie voor het mooie wandbord en het toegezegde pensioen. Ook bazen en mede-arbeiders hartelijk dank voor het afscheids cadeau. E. Stegeman - Weverij Bijvank II. Langs deze weg zeg ik hartelijk dank voor de fruitmand, die ik tijdens de vakantie mocht ont vangen i.v.m. mijn ziekte. W. Pijffers - Spinnerij. Wij zeggen de directie hartelijk dank voor de prachtige fruitmand die wij t.g.v. ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen. H. Lentink A. Lentink-Nijkamp. Mijn hartelijke dank aan de di rectie voor de fruitmand die mij tijdens de vakantie door mej. Vink werd gebracht. J. W. Baan Hierbij zeggen mijn vrouw en ik hartelijk dank voor de genoten hulp in de huishouding tijdens ziekte ontvangen. E. H. Sprakel. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan de directie, bazen en personeel van de Ka- landerij voor het cadeau en de bloemen, ontvangen bij mijn 40- jarig jubileum. Ook namens mijn vrouw hartelijk dank voor het prachtige boeket, dat zij bij die gelegenheid aange boden kreeg. M. Voortman - Kalanderij. 20

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 20