Puzzelrubriek Inspectie der directe belastingen te Almelo dit concept vakantieschema als definitief voor Holten vastgesteld. Het zal zo spoedig mogelijk in het bedrijf worden aangeplakt. Rondvraag Weegschaal en opbergkast onderdelen Men komt nogmaals terug op het verzoek gesteld in de vergadering van 21 april jl., waarop men in de vergadering van 3 juni antwoord heeft gekre gen. De betreffende Contactcommissie-leden vinden dit antwoord niet bevredigend. Gezegd wordt, dat deze beide problemen door de Bedrijfsleiding al leen besproken zouden zijn met één van de bazen van Holten, doch dat geen directe belanghebben den, touwstellers, gehoord zouden zijn. De voorzitter gaat hierop zelf de situatie bij de (werkbanken na. Wat betreft het bewaren van on derdelen en het beschikbaar stellen van een weeg schaal, deelt de voorzitter na terugkomst aan de commissieleden mede deze problemen alsnog persoonlijk met de Bedrijfsleiding te willen op nemen. Geen verdere vragen zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen, de ver gadering. Zoals u wellicht bekend zal zijn is per 1 januari 1965 de nieuwe Wet op de Inkomstenbelasting in werking getreden. Eén van de belangrijke factoren voor u is onder meer, dat u om een aanslag in de inkomstenbe lasting kunt verzoeken indien het opleggen van een aanslag tot een teruggaaf van belasting leidt. Een teruggaaf kan onder meer ontstaan als er b.v. de loop van het jaar een kind is geboren; (dit kind geldt dan nl. het gehele jaar voor kinder aftrek); er buitengewone lasten zijn gemaakt wel ke niet of niet geheel bij de loonbelasting geldend zijn. Voorwaarde voor het opleggen van een aanslag is: dat de teruggaaf meer dan 25,en/of meer dan 5 van de verschuldigde inkomstenbelasting moet bedragen. Het verzoek om voor een aanslag in de Inkom stenbelasting in aanmerking te komen, moet u na afloop van dit kalenderjaar in de maanden fe bruari of maart indienen, nadat door u een becij fering is gemaakt van de te verwachten terug gaaf. De Inspecteur. Het nakijken van de oplossingen van een puzzel kan wel eens een saai werkje zijn, het kan echter ook wel eens leuk zijn. Vooral als het er om gaat spreekwoorden te vinden. Hierbij kan de puzze laar namelijk zijn fantasie de vrije loop laten wan neer hij niet direct weet wat de juiste oplossing is. We zullen geen namen noemen, maar wat denkt u van: „O, de woorden zijn als kersen, het ene trekt het andere aan", of van „Eshuis maakt wat smaakt" (geen reclame s.v.p.); „Geen Steeck zon der Verbeeck". De inzenders hebben de meeste spreekwoorden kunnen vinden. Eigenaardig is, dat niemand bij het woord „maakt" gedacht heeft aan „Eén zwa luw maakt nog geen zomer". Ook waren er enkele inzenders die ondanks onze aanwijzing toch zegswijzen hebben opgenomen, zoals bijv.: „Van de wal in de sloot raken" „De hoge Piet uithangen" „Men komt van de wal in de sloot". Van Dale's Nieuw Groot Woordenboek zegt: „Een spreekwoord is een spreuk, gezegde dat in het kort een erkende, op ervaring berustende waar heid of wijsheid uitdrukt en dat om het aanschou welijke en het kernachtige ervan, telkens weer toegepast wordt op zich voordoende situaties en verschijnselen!! Zo, dat weten we dan ook weer! En nu de prijswinnaars: 1. E. J. Beverdam, Wierdensestraat (gepens.) 2. J. Poortman, Smederij 3. G. Kreijkes, De Steege 16 (gepens.) 4. J. Nijkamp, Hangerad 23 (gepens.) 5. G. W. Beldman, Tuinstraat 2 (gepens.). De gepensioneerden deden het weer best! Zouden de oude wijsheden onder de jongeren niet meer zo in tel zijn? 17

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 17