Vergadering met de Contactcommissie te Holten gehouden op vrijdag 3 juni 1966 Aanwezig de heren H. Jordaan, E. D. Stam, J. Kolkman, H. C. G. Grootherder en V. K. Pavlicek. De vergadering wordt met een kort welkomst woord geopend, waarna de notulen van de ver gadering van 21 april nog worden doorgenomen. Waar men zich met de inhoud akkoord kan ver klaren, worden deze notulen goedgekeurd. Vragen in de vorige vergadering gesteld: Kast voor onderdelen alsmede weegschaal voor het wegen van spoelen. Deze beide vragen zijn indertijd ter behandeling doorgegeven aan de Bedrijfsleiding. E.e.a. zou ter plaatse besproken zijn, waaruit ge bleken is, dat men een aparte kast voor onderde len niet juist vond, terwijl men een aparte weeg schaal voor het wegen van spoelen niet nodig achtte. Vakantie 1967 De voorzitter deelt mede, dat i.v.m. vakantie spreiding besloten werd om voor de textielin dustrie voor 1967 de vakantieperiode vast te stel len op de eerste twee weken van juli, n.l. van 3 juli tot en met 15 juli 1967. E.e.a. wordt vroegtijdig bekend gemaakt zodat de mensen bij het maken van plannen voor het volgend jaar met deze andere data rekening kun nen houden. Werktijdregeling voor het 3e kwartaal 1966 N.a.v. dit onderwerp zegt de voorzitter dat dit punt in de Ondernemingsraadvergadering van hedenochtend te Rijssen werd beslist om ook voor het 3e kwartaal de werktijden, zoals die voor het 2e kwartaal golden, te handhaven met dien ver stande dat de mensen voor het 3e kwartaal we derom voor een nader vast te stellen datum aan de baas moeten berichten welke uren men wil werken. Indien er geen grote veranderingen komen, waar door dit organisatorisch mogelijk blijft, zal op de ze tijden gewerkt kunnen worden. Gevraagd wordt thans aan de commissieleden hoe men tegenover de werktijdregeling voor het 3e kwartaal staat. De voorzitter is van oordeel om ook gedurende! het 3e kwartaal met dezelfde tijden te blijven doorwerken als die voor het 2e kwartaal golden, met dien verstande dat ook te Holten de mensen voor deze 3e periode opgeven of ze 85 dan wel 88 uur willen werken. E.e.a. op basis van dezelfde voorwaarden als voor Rijssen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de Contactcommissieleden de vergadering. Vergadering met de contact commissie te Holten op vrijdag S juli 1966 Aanwezig de heren H. Jordaan, E. D. Stam, J. Kolkman, H. C. G. Grootherder en V. K. Pavlicek. De voorzitter opent de vergadering waarbij hij mededeelt dat deze speciaal wordt gehouden om over het vakantieschema voor 1966-1967 te pra-, ten. Notulen I.v.m. de drukte van de extra doorlichting zijn de notulen van 3 juni nog niet klaar. Deze notulen zullen in de volgende vergadering ter sprake ko men. Concept vakantie-schema Weverij Holten 1966-1967 Een concept vakantieschema wordt de commis sieleden voorgelegd, welke zich na bespreking met dit schema konden verenigen. Wel stelde men voor om, evenals voorgaande jaren, een algemene reserve van 9 resp. 8,8 uur vast te stellen. Geen verdere op- of aanmerkingen zijnde, wordt 16

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 16