Uit de ideeënbus zijn, dan kunt u op de spreekuren van 8.3010 uur en van 22.30 uur alle gewenste inlichtingen ontvangen. Wat de gezinsverzorging aangaat hierin is niets veranderd, noch voor Rijssen met onze eigen gezinsverzorgsters, noch voor gezins verzorging via andere instellingen buiten Rijssen. In het eerste geval komt u vanzelf op kantoor voor een aanvraag voor een gezinsverzorgster, in het tweede geval eveneens. Dus eerst naar kan toor of vanuit uw woonplaats opbellen, wanneer dit met uw ploeg zo uitkomt, wanneer gezinsver zorging medisch noodzakelijk is. Wel willen wij u er nogmaals op wijzen, dat het onnodig is een gezinsverzorgster aan te vragen wanneer men een dochter in huis heeft die dit kan doen. Wanneer een meisje dus ergens in be trekking is, dan is het ook mogelijk dat zij thuis de huishouding doet. Alleen in geval van ziekte van de dochter, of dat een meisje te jong is om de huishouding alleen te doen, dan reiken wij weer de helpende hand. Over elk geval valt altijd met ons te praten. •Belastingaftrek bijzondere lasten Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat er een aftrek van belasting mogelijk is, wanneer u bijzondere uitgaven heeft wegens ziekte, beval ling, overlijden, enz. Alle uitgaven als reiskosten naar ziekenhuis, diëetvoeding, extra voeding, fruit, uitgaven gezinsverzorging of kraamhulp, kortom allés wat te maken heeft met „buitenge wone lasten". Vaak wordt iets over het hoofd gezien, toch is het goed dit stukje uit te knippen en ergens neer te hangen, waar u het regelmatig ziet. Veel te vaak nog maken wij mensen, die met ziekte te maken hebben op deze aftrek van belasting attent, waarop wij dan dikwijls de opmerking horen: „niet aan gedacht". Wij vermelden hieronder de resultaten van de ge durende de laatste tijd ontvangen voorstellen uit de Ideeënbus. Uit een Weverij kwam het voorstel om het houten stukje van de loper tussen vork en bodemplaat te vervangen door metaal, omdat dit stukje veel vuldig afbreekt. Uiteindelijk is dit metaal vervangen door nylon. Dit idee werd beloond met een premie van 25,—. Een voorstel uit de Viltmakerij om door middel van een riemvork of riemgeleider het aflopen van de aandrijfriem van de kastenspeiser te voorko men. Om veiligheidsmaatregelen kon dit voorstel niet overgenomen worden. De inzenders ontvingen ieder een aanmoedigings premie van 5, Een voorstel om te voorkomen dat één of twee boutjes van het asje op het tussenwiel van de excentriek loslopen, werd, alhoewel in enigszins gewijzigde vorm, aangenomen. Waar het idee in principe goed was, kreeg de in zender 25,uitgekeerd. Een inzender uit de Viltmakerij stelde voor om de strip van het doek van de viltmachine onder één der oprolwalsen door te laten lopen om het meelopen van de afvalstrip in de doekrol te voor komen. Dit voorstel werd met een premie van 20, beloond. Uit dezelfde afdeling kwam nog een idee om op de oprolstoel een verbetering aan te brengen. Na het nemen van een praktische proef bleek dit voorstel, alhoewel in gewijzigde vorm, een ver betering te zijn; de inzenders ontvingen ieder een premie van 12,50. 15

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 15