schikking krijgen over grond en de nodige ver gunningen om een fabriek op te zetten. Binnen enkele weken was de zaak rond en kon de bouw worden aanbesteed. Intussen bleek het gewenst, behalve een spinnerij, ook een weverij te beginnen en werd er zelfs be sloten aan deze weverij voorrang te geven. „En hoever zijn ze nu in Lokeren?", zult u vra gen. In Lokeren is hard gewerkt om de zaak zo gauw mogelijk klaar te krijgen. Eind maart werd de eerste spade in de grond gestoken. De eerste ge touwen werden half juli in bedrijf gesteld en op het ogenblik lopen in de weverij reeds 40 getou wen in drie ploegen. In de spinnerij moeten de eerste machines half oktober gaan draaien. Lag het eerst, in de bedoeling alleen een krasserij, leen spinnerij en spoelerij te bouwen en de spreaderrollen door Rijssen te laten leveren, om organisatorische redenen werd inmiddels beslo ten ook een batchingkamer neer te zetten, zodat er een complete unit zal ontstaan. In Lokeren komt dus een complete spinnerij die echter voorlopig alleen inslaggarens maakt, die gedeeltelijk in de weverij daar zullen worden ge bruikt en gedeeltelijk naar Rijssen zullen worden getransporteerd. Een scheerzaal en sterkerij ontbreken nog, even als een kalanderij. De weverij krijgt haar bomen uit Rijssen en na het weven gaan de juterollen naar Rijssen om daar gekalanderd en gekeurd te worden. Of er later nog een scheerzaal, sterkerij en kalan derij zullen worden bijgebouwd, is nog een open vraag. Er is in elk geval voldoende grond aange kocht voor verdere uitbreiding, mocht dit wense lijk blijken. Wat betekent dit alles nu voor het moederbedrijf |n Rijssen en voor hen die daarin werkzaam zijn? Het feit dat wij in Lokeren een eigen spinnerij hebben die de geproduceerde garens voor een be langrijk deel aan Rijssen levert, betekent aller eerst dat onze weverijen hier van een regelmatige aanvoer van garens verzekerd kunnen zijn. Ga rens, die wat kwaliteit betreft, geheel zullen zijn aangepast aan de eisen die wij stellen. Wat de nieuwe weverij in Lokeren betreft, dient er op gewezen te worden dat er de laatste jaren een toenemende vraag is naar jutedoek in een breedte van ca. 2.00 m voor linoleum, vilt en an dere doeleinden en naar doek in de breedte van 3.00 m en breder voor de tufted tapijtindustrie. Tegenover deze grotere vraag stond een kleiner wordende produktie tengevolge van een terug lopen der arbeidsbezetting. In de weverij te Lo keren zullen voorlopig althans, uitsluitend 92" ge touwen zijn opgesteld, waarmee doek tot ruim 2 meter breedte geweven zal worden. Dit bete kent dus een behoorlijke ontlasting voor het moe derbedrijf, waar men de handen iets meer vrij zal krijgen en wat beweeglijker zal worden in de planning. Toch voorziet deze uitbreiding van weefcapaci- teit nog niet helemaal in de behoefte. De lino- leumweverij bijvoorbeeld blijft, naar het zich laat aanzien, een afdeling die permanent druk bezet met orders zal blijven. De breeddoekweverij komt nog capaciteit te kort. Vandaar dat nieuwe getouwen besteld zijn die nog dit jaar in bedrijf zullen komen. Resumerend mogen wij vaststellen, dat ondanks de vestiging van een jutespinnerij en -weverij in België er in het bedrijf in Rijssen nog steeds be hoefte is aan nieuw personeel, voor vrijwel alle afdelingen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat Ter Horst Co. in deze gunstige positie verkeert. De tijdige aanpassing van ons machinepark aan de nieuwe behoeften en de goede naam die ons prcdukt overal in de wereld heeft, zijn hier mede debet aan. Wij beschikken nog niet over foto's die een goed beeld geven van het fabrieksgebouw met het kan toor te Lokeren. Aangezien velen echter toch wel eens graag zouden willen weten hoe het er daar nu eigenlijk uitziet of liever uit gaat zien, plaat sen we hierbij een schets van het complex, zoals het straks, als alles klaar is, zijn zal. ONTSPANNINGSAVOND PARKGEBOUW Nu de zomer alweer bijna voorbij is en het des avonds vroeg donker begint te worden, wordt het tijd om weer aan onze „donderdagavond" te gaan denken. De eerste voorbereidingen zijn reeds gemaakt, zodat we ook nu weer de eerste donderdag in november (3 november) kunnen starten. Er zal weer gelegenheid zijn voor boogschieten, biljarten, buksschieten en tafeltennissen. Aanvang 7.30 uur tot 9.00 uur. Iedereen is van harte welkom, maar breng je wel je T.O.V.A.-kaart mee. De jaarlijkse dansavond is vastgesteld op zater dag 21 januari 1967. Nadere mededelingen hier over volgen nog. 11

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 11