Iets over Lokeren Enige tijd geleden hebt u in de pers het één en ander kunnen lezen over onze dochter-onderne ming in Lokeren, Ter Horst Co., België, Naam loze Vennootschap, zoals de officiële naam luidt. U hebt ook kunnen lezen dat uit een interview met de heer A. H. ter Horst totaal verkeerde ge volgtrekkingen zijn gemaakt t.a.v. de werkgele genheid in het bedrijf in Rijssen. Gezien de belangen die hier op het spel staan, heeft onze directie onmiddellijk daarop gere ageerd door via de pers een nadere toelichting te geven en precies uit de doeken te doen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Het lijkt ons goed, ook in ons eigen orgaan nog eens duidelijk uiteen te zetten wat de beweeg redenen zijn geweest om tot vestiging van een jutefabriek in België over te gaan en wat dit voor het bedrijf hier in Rijssen zal betekenen. Het mag bekend worden verondersteld dat wij reeds geruime tijd te kampen hebben met een groot gebrek aan arbeidskrachten. De laatste ja ren deed dit tekort zich vooral gevoelen in de spinnerij die slechts zeer gedeeltelijk aan de gang kon worden gehouden. Het gevolg was dat wij steeds grotere hoeveelheden garens elders moes ten bijkopen om in eigen behoeften te kunnen voorzien. Dit hield echter het gevaar in dat wij op de duur steeds meer afhankelijk zouden wor den van onze garenleveranciers voor de aanvoer van de speciale garens die nodig zijn voor de spe cialiteiten die een steeds groter deel van ons produktieprogramma zijn gaan uitmaken. Bovendien betekende het tekort aan mensen dat een aantal moderne spinmachines renteloos ston den, wat uiteraard economisch gezien niet te ver antwoorden was. Tot het aantrekken van buitenlandse arbeids krachten wilde de directie na rijp beraad niet overgaan, omdat de vrees bestond dat dit tot aan passingsmoeilijkheden en spanningen zou kunnen leiden. Het enige alternatief bleef dus uit te zien naar een mogelijkheid omelders een spinnerij te be ginnen. Die gelegenheid deed zich verleden jaar oktober voor toen de Belgische firma Bergendries te Lokeren in moeilijkheden kwam te verkeren en ter verkoop werd aangeboden. Hoewel men er niet in slaagde dit bedrijf, een jutespinnerij en -weverij, in handen te krijgen, groeide uit het contact met Lokeren het plan om daar ter plaatse een jutespinnerij te vestigen. Het was namelijk gebleken dat in Lokeren door de opheffing van de firma Bergendries een groot aantal geschoolde arbeidskrachten vrij zouden komen die graag bij Ter Horst Co. zouden wil len werken. Dankzij de vlotte medewerking van het gemeen tebestuur van Lokeren kon men spoedig de be- 10

Erfgoed Rijssen-Holten

Het Anker | 1966 | | pagina 10